Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00904 023115 23592569 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 - ebook/pdf
Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 223
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6439-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W przypadku zamówień podprogowych nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, podlegają one jednak obowiązkowi sprawozdawczości – należy wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych ponosi kierownik zamawiającego, który musi uzasadnić swoje decyzje wobec organów kontrolnych, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.

W książce zostało umówionych wiele zagadnień dotyczących udzielania zamówień podprogowych, m.in.:

Praktyczne zastosowanie wskazówek i porad przedstawionych w publikacji ułatwią:

Książka została napisana jako kompendium wiedzy praktycznej wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych dla poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz organów orzekających administracji, aby jak najlepiej połączyć teorię z praktyką. Znaczną część opracowania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych.

Nowelizacja 2014

Ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 423) dotycząca podniesienia progu stosowania Pzp weszła w życie z dniem 16.4.2014 r.

Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu stosowania Pzp do 30 000 euro. Oznacza to, że zamawiający nie ma obowiązku stosowania procedur określonych w Pzp aż do kwoty 126 747 zł. Nowelizacja wprowadza także dotyczące określonego katalogu zamawiających wyłączenia obowiązku stosowania Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi:

 

 

Zamówienia o wartości podprogowej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, odgrywają coraz istotniejszą rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując standardowych, ustawowych procedur.

Ustalony w całkowicie innych okolicznościach makroekonomicznych i w zupełnie innej kondycji finansów publicznych próg bagatelności obecnie jest ponownie analizowany i podważany. Pojawiają się różne koncepcje zmiany tego progu, poparte rzeczowymi argumentami lub nieuzasadnione, ale wynikające z doraźnej potrzeby.

Praktyka pokazała, że w sytuacjach, w których ustawodawca nie narzucił bezwzględnego obowiązku stosowania konkretnych procedur, zamawiający zachowują się w sposób bardzo zróżnicowany. Niektórzy z nich wprowadzili rozbudowane regulacje wewnętrzne (swoiste „prawo zamówień publicznych w pigułce”), czym znacznie utrudnili sobie sprawne udzielanie zamówień. Inni nie wprowadzili żadnych regulacji wewnętrznych i udzielają zamówień podprogowych bez żadnych procedur. Jeszcze inni – przeważająca większość – wprowadzili dostosowane do swoich potrzeb, swojej struktury organizacyjnej i swojej kultury korporacyjnej minimalne rozwiązania zapewniające podstawy przejrzystości i konkurencyjności wydatkowania środków.

Należy podkreślić, że nie istnieją jednoznaczne, powszechnie obowiązujące procedury, więc różni zamawiający odmiennie interpretują przepisy i stosują odmienne rozwiązania, nie mając gwarancji, że postępują właściwie. Docelowo ich wykładnia przepisów jest konfrontowana z podejściem służb kontrolnych, z czego mogą wyniknąć negatywne dla zamawiających następstwa.

Niezależnie od obecnie trwającej dyskusji nad kierunkami reformy zamówień podprogowych, nie ulega wątpliwości, iż zawsze będzie istniała potrzeba udzielania stosunkowo drobnych, odformalizowanych zamówień. W przypadku podwyższenia progu stosowania Pzp uwagi zawarte w tej książce tylko zyskają na aktualności.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków udzielania zamówień publicznych, a więc kierowników zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji postępowań, pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, które często muszą uzasadniać swoje decyzje wobec różnych instytucji kontrolnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Również osoby odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości udzielania zamówień znajdą tutaj znaczną ilość usystematyzowanych informacji pozwalających na akceptację różnych dróg postępowania zamawiających.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 Zamówienia o wartości podprogowej, do których nie mają zastosowania prze- pisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, odgrywają coraz istotniejszą rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując stan­ dardowych, ustawowych procedur. Praktyka pokazała, że w sytuacjach, w których ustawodawca nie narzucił bez­ względnego obowiązku stosowania konkretnych procedur, zamawiający zac ho wują się w sposób bardzo zróżnicowany. Niektórzy z nich wprowadzili rozbudowane regulacje wewnętrzne, czym znacznie utrudnili sobie sprawne udzielanie za­ mówień. Inni udzielają zamówień podprogowych bez procedur. Jeszcze inni wprowadzili dostoso wane do swoich potrzeb, swojej struktury organizacyjnej i swojej kultury korporacyjnej minimalne rozwiązania zapewniające podstawy przejrzystości i konkurencyjności wydatkowania środków. Niniejsza publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków udzielania zamówień publicznych, a więc kierowników zamawiającego oraz osób odpo wie­ dzialnych za prowadzenie dokumentacji postępowań, pracujących w admini­ stracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, które często muszą uzasadniać swoje decyzje wobec różnych instytucji kontrolnych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Również osoby od po­ wiedzialne za kontrolę prawidłowości udzielania zamówień znajdą tutaj znaczną ilość usystematyzowanych informacji pozwalających na akceptację różnych dróg postępowania zamawiających. Książka została napisana jako kompendium wiedzy praktycznej wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych dla poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo Krajowej Izby Odwo­ ławczej, sądów oraz organów orzekających administracji, aby jak najlepiej połączyć teorię z praktyką. Znaczną część opracowania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych. PRZETARGI DLA PRAKTYKÓW Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 Arkadiusz Szyszkowski i i Z a m ó w e n a p o d p r o g o w e p o n o w e l i z a c j i 2 0 1 4 ■ czynności praktyczne ■ wzory dokumentów ■ wybór orzecznictwa ■ odpowiedzi na pytania Arkadiusz Szyszkowski Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 1. wydanie Stan prawny: maj 2014 r. Autor: Arkadiusz Szyszkowski Redakcja: Paulina Kallas Korekta: Paweł Maj, Beata Typek Projekt okładki: Dariusz Ziach Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. : 22 31 12 222 faks: 22 33 77 601 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-6438-4 ISBN e-book 978-83-255-6439-1 Spis treści Nota biograficzna ......................................................................................................................................................................... Wykaz skrótów ............................................................................................................................................................ Wykaz piktogramów ................................................................................................................................................ Wprowadzenie ............................................................................................................................................................ I. Zamówienia podprogowe ........................................................................................................................... 1. Zamówienia poniżej progu a zamówienia publiczne .................................................................... 2. Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania Pzp ................................................... 3. Stosowanie Pzp poniżej progu bagatelności .................................................................................... 4. Obliczanie wartości zamówienia w kontekście zamówień podprogowych .......................... 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle zamówień podprogowych ............................................................................................................................................. 6. Procedura udzielania zamówień o wartości podprogowej .......................................................... II. Podstawy prawne ............................................................................................................................................ 1. Ustawa o finansach publicznych ........................................................................................................... 2. Kodeks cywilny ............................................................................................................................................ III. Wybór przepisów ............................................................................................................................................. 1. Ustawa – Prawo zamówień publicznych ............................................................................................. 2. Ustawa – Kodeks cywilny .......................................................................................................................... 3. Ustawa o finansach publicznych ............................................................................................................ IV. Wybór orzecznictwa i dokumentów dodatkowych ......................................................................... 1. Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP (Informator UZP Nr 4/2011) ............ 2. Opinia UZP nt. dopuszczalności zwracania się do wykonawców o przedstawienie cen zamawianych usług jako podstawy sposobu szacowania wartości zamówienia ........ 3. Wyrok ZA z 16.1.2006 r. sygn. UZP/ZO/0-36/06 ................................................................................ 4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11.04.2012 r., sygn. 38/12 .... 5. Komunikat wyjaśniający Komisji Europejskiej dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) ........ 6. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 11.10.2007 r., sygn. DF/GKO-4900-42/46/RN-18/07/1788 ....................................................................................... 7. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12.11.1998 r., I ACa 779/98 ................................... 8. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 14.2.2011 r., BDF1/4900/122/134/10/627 ....... 9. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 29.9.2011 r., BDF1/4900/77/81/RN-23/11/2381 . 10. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 11.09.2009 r., sygn. II SA/Ol 713/09 .................................................................................................................................. 11. Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 19.07.2012 r., sygn. BDF1/4900/59/59/12/77 . VII IX XI XIII 1 2 3 5 7 10 12 13 13 15 19 19 30 38 43 44 65 66 67 74 84 89 95 97 112 117 III Spis treści V. Procedura udzielania zamówień podprogowych ............................................................................ 1. Regulamin udzielania zamówień podprogowych .......................................................................... 2. Rozpoznanie rynku .................................................................................................................................... 3. Wybór wykonawców .................................................................................................................................. 4. Dokumentowanie czynności ................................................................................................................... 5. Jawność ........................................................................................................................................................... 6. Zamówienia o najmniejszej wartości ................................................................................................... 7. Zamówienia podprogowe w referencjach oraz jako podstawa wykluczenia ....................... 8. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające a zamówienia podprogowe ................................... 9. Zamówienia podprogowe a stosowanie art. 6a ............................................................................... 10. Sprawozdawczość zamówień podprogowych ................................................................................. VI. Wzory dokumentów ....................................................................................................................................... 1. Zarządzenie w zakresie udzielania zamówień publicznych ......................................................... 2. Regulamin postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych .............................. 3. Wniosek o wszczęcie postępowania ..................................................................................................... 4. Protokół z ustalenia wartości zamówienia ......................................................................................... 5. Protokół odbioru prac ................................................................................................................................ 6. Regulamin pracy komisji przetargowej ............................................................................................... 7. Protokół z przekazania dokumentacji z postępowania ................................................................. 8. Regulamin udzielania zamówień ........................................................................................................... VII. Zamówienia podprogowe w pytaniach i odpowiedziach ............................................................ 1. Wartości netto i brutto w zamówieniach ............................................................................................ 2. Kolejny przetarg na część zamówienia, na którą nie wpłynęła żadna oferta ......................... 3. Zwrot kosztów a stosowanie Pzp ........................................................................................................... 4. Dysponowanie środkami na koncie a obowiązek stosowania Pzp ........................................... 5. Utrzymanie czystości i porządku w gminach a obowiązek stosowania Pzp ......................... 6. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia bez zagwarantowanych 123 124 124 127 128 131 132 132 133 134 135 137 137 140 147 151 152 153 160 161 167 168 169 170 171 172 172 174 175 176 177 178 179 180 181 181 183 184 185 187 188 189 189 środków finansowych na jego realizację ............................................................................................ 7. Zamówienia tożsame lub bardzo zbliżone rodzajowo .................................................................. 8. Zakaz dzielenia zamówienia ................................................................................................................... 9. Grupowe ubezpieczenie pracowników finansowane przez pracowników ............................ 10. Szacowanie wartości zamówienia na usługi szkoleniowe dotyczące różnych obszarów tematycznych ........................................................................................................................... 11. Zamówienie na usługi drukowania a zastosowanie art. 6a Pzp ................................................. 12. Zamówienia do kwoty 30 000 euro a forma rozeznania rynku ................................................... 13. Szacowanie wartości zamówienia ......................................................................................................... 14. Stosowanie Pzp ............................................................................................................................................ 15. Szacowanie wartości zamówienia na usługi sprzątania ................................................................ 16. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku cyklicznych imprez w instytucjach kultury ............................................................................................................................................................. 17. Tożsamość zamówienia na roboty budowlane ................................................................................ 18. Oddzielne postępowania w ramach jednego projektu unijnego .............................................. 19. Przeprowadzenie 2 postępowań o łącznej wartości powyżej 30 000 euro w trybie Pzp .. 20. Zakup książek do biblioteki w trybie zapytania o cenę ................................................................. 21. Łączne oszacowanie wartości koncepcji i dokumentacji .............................................................. 22. Jedno zamówienie, które może zostać udzielone w częściach .................................................. IV Spis treści 23. Przeprowadzenie przetargu w formie rozpoznania cenowego zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp na prowadzenie akcji „zima na drogach gminnych” oddzielenie dla każdej miejscowości ................................................................................................................................... 24. Zmiana umowy zawartej bez stosowania Pzp .................................................................................. 25. Szacowanie wartości zamówień niezwiązanych rodzajowo ....................................................... 26. Udzielenie kolejnego zamówienia o takim samym lub podobnym przedmiocie ............... 27. Przeprowadzenie w ciągu roku kilku postępowań o łącznej wartości powyżej 30 000 euro .................................................................................................................................................... 28. Tożsamość czasowa zamówienia przy usługach artystycznych ................................................. 29. Szacowanie wartości zamówienia na różne usługi artystyczne ................................................. 30. Tożsamość zamówień zwoązanych z produkcją spektakli teatralnych .................................. VIII. Wytyczne, pytania i odpowiedzi UZP dotyczące sprawozdawczości zamówień ............... 1. Wytyczne ........................................................................................................................................................ 2. Kody CPV a przekazanie informacji o zamówieniach o wartości poniżej kwoty 30 000 euro .................................................................................................................................................... 3. Sposób przekazania w rocznym sprawozdaniu informacji o zamówieniach udzielonych bez stosowania przepisów Pzp, na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 4 pkt 1−3, 6, 7 i 10−13 oraz art. 136−138 Pzp, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Pzp ............................. 4. Umowy zlecenia. Sposób ustalania wartości zamówienia w oparciu o przewidzianą w umowie stawkę godzinową ................................................................................................................ 191 192 192 193 195 196 197 198 201 201 203 203 204 V Nota biograficzna Arkadiusz Szyszkowski – prawnik, doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akade- mii Nauk, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departa- mentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ. Absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w Krajo- wej Szkole Administracji Publicznej. Pracownik administracji publicznej i finansowej. Współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zama- wiającego i oferenta” (wyd. C.H.Beck 2003–2013), współautor komentarza do Prawa za- mówień publicznych (ODDK 2010). Ponadto autor licznych publikacji dotyczących za- mówień publicznych w „Rzeczypospolitej”, „Monitorze Zamówień Publicznych”, „Prawie Przedsiębiorcy”, „Monitorze Prawniczym”, „Przetargach Publicznych”. Wykładowca/trener w Społecznej Akademii Nauk oraz na Politechnice Warszawskiej. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-pry- watnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyk zamówień publicznych – wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej. VII Wykaz skrótów Skróty aktów prawnych FinPublU .................. ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 885) InfPublDostU .......... ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) KC .............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) Konstytucja .............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ........................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) KPC ........................... ustawa z 17.111964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Pzp ............................. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) SAPPr ........................ ustawa z z 30.8.2002 r. – Prawo postępowania przed sądami admi- nistracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) Pozostałe skróty BZP ............................ Biuletyn Zamówień publicznych CPV ........................... Wspólny Słownik Zamówień Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ............... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej GKO .......................... Główna Komisja Orzekająca KIO ............................ Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicz- nych KRS ............................ Krajowy Rejestr Sądowy NIK ............................ Najwyższa Izba Kontroli NSA ........................... Naczelny Sąd Administracyjny RIO ............................ Regionalna Izba Obrachunkowa IX Wykaz skrótów SIWZ ......................... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SN .............................. Sąd Najwyższy UZP ........................... Urząd Zamówień Publicznych WSA .......................... Wojewódzki Sąd Administracyjny X Wykaz piktogramów – orzecznictwo – porada eksperta – przykład – pytanie – ważna informacja XI Wprowadzenie Zamówienia o wartości podprogowej, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, odgrywają coraz istotniejszą rolę. Wielu zamawiających większość swoich budżetów wydatkuje nie stosując standardowych, ustawowych proce- dur. Praktyka pokazała, że w sytuacjach, w których ustawodawca nie narzucił bezwzględnego obowiązku stosowania konkretnych procedur, zamawiający zachowują się w sposób bardzo zróżnicowany. Niektórzy z nich wprowadzili rozbudowane regulacje wewnętrzne (swoiste „prawo zamówień publicznych w pigułce”), czym znacznie utrudnili sobie sprawne udzielanie zamówień. Inni nie wprowadzili żadnych regulacji wewnętrznych i udzielają zamówień podprogo- wych bez żadnych procedur. Jeszcze inni – przeważająca większość – wprowadzili dosto- sowane do swoich potrzeb, swojej struktury organizacyjnej i swojej kultury korporacyjnej minimalne rozwiązania zapewniające podstawy przejrzystości i konkurencyjności wydat- kowania środków. Należy podkreślić, że nie istnieją jednoznaczne, powszechnie obowiązujące procedury, więc różni zamawiający odmiennie interpretują przepisy i stosują odmienne rozwiązania, nie mając gwarancji, że postępują właściwie. Docelowo ich wykładnia przepisów jest konfrontowana z podejściem służb kontrolnych, z czego mogą wyniknąć negatywne dla zamawiających następstwa. Niezależnie od obecnie trwającej dyskusji nad kierunkami reformy zamówień podprogo- wych, nie ulega wątpliwości, iż zawsze będzie istniała potrzeba udzielania stosunkowo drobnych, odformalizowanych zamówień. Kwestia zamówień podprogowych zyskała istotnie na znaczeniu po uchwaleniu i wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 7.2.2014 r. (wejście w życie 16.4.2014 r.), która podniosła próg stosowania Pzp do poziomu 30 000 euro netto (czyli prawie 155 000 zł brutto). Oznacza to, że wielu mniejszych zamawiających będzie znało Pzp tylko z nazwy, ponieważ ich plany finansowe takich kwot na poszczególne zamówienia nie sięgają. Efektem w liczbach bezwzględnych będzie wyłączenie spod systemu zamówień publicznych dodatkowo ok. 45 000 przetargów rocznie, o wartości 4 mld zł. XIII Wprowadzenie Należy podkreślić, iż ustawodawca nie wprowadził żadnych dodatkowych mechani­ zmów ograniczających, związanych z podwyższonym progiem. Oznacza to, że zama­ wiający mogą udzielać zamówień podprogowych o wartości do 14 000 euro na takich samych zasadach, na jakich udzielali w postępowaniach o wartości do 30 000 euro. Zasadniczo aktualne pozostają interpretacje urzędowe, orzecznictwo sądowe i admi­ nistracyjne oraz – o ile zamawiający nie zdecydują inaczej – regulacje wewnętrzne zamawiających dotyczące zamówień bagatelnych. Jednocześnie zmianie uległy przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12.12.2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzie- lonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2013 r. poz.1530), obejmując obowiązkiem sprawozdawczym zamówienia wyłączone spod stosowania Pzp, w tym również zamówienia podprogowe. Oznacza to, że brak obowiązku stosowania ustawy podczas wyłaniania wykonawcy ma być, przynajmniej częściowo, skompensowa- ny obowiązkiem raportowania danych finansowych o zamówieniach podprogowych do UZP. W związku z tym, organ nadzoru nad rynkiem będzie dysponował pewnymi infor- macjami, które z pewnością wykorzysta podczas prowadzonych kontroli. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do praktyków udzielania zamówień pu- blicznych, a więc kierowników zamawiającego oraz osób odpowiedzialnych za prowadze- nie dokumentacji postępowań, pracujących w administracji samorządowej, rządowej oraz firmach prywatnych wydatkujących środki unijne, które często muszą uzasadniać swoje decyzje wobec różnych instytucji kontrolnych, zarówno wewnętrznych, jak i ze- wnętrznych. Również osoby odpowiedzialne za kontrolę prawidłowości udzielania zamówień znajdą tutaj znaczną liczbę usystematyzowanych informacji, pozwalających na akceptację róż- nych dróg postępowania zamawiających. Książka została napisana jako kompendium wiedzy praktycznej, wspartej solidnymi wskazaniami podstaw prawnych dla poszczególnych interpretacji. Wykorzystano w niej aktualne, dostępne orzecznictwo KIO, sądów oraz organów orzeka- jących administracji, aby jak najlepiej połączyć teorię z praktyką. Znaczną część opraco- wania poświęcono na wzory funkcjonujących w obrocie zamówieniowym dokumentów, pomocnych przy udzielaniu zamówień podprogowych. Ponadto publikację uzupełniono o informacje dotyczące nowych zasad sprawozdawczości zamówień podprogowych. XIV I. Zamówienia podprogowe Spis treści 1. Zamówienia poniżej progu a zamówienia publiczne ....................... Definicja zamówień publicznych ..................................................... Próg bagatelności ............................................................................... Zamówienia podprogowe a zamówienia z wolnej ręki ................. 2. Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania Pzp ......... Niestosowanie a nienaruszanie ustawy ........................................... Nowe brzmienie art. 98 ust. 4 .......................................................... Roczne sprawozdanie ........................................................................ 3. Stosowanie Pzp poniżej progu bagatelności ...................................... 4. Obliczanie wartości zamówienia w kontekście zamówień podprogowych ....................................................................................... Naruszenie przepisów Pzp ................................................................ Naruszenie dyscypliny finansów publicznych ................................ Zakres czasowy ................................................................................... Zakaz dzielenia zamówienia a nakaz łączenia wartości zamówień ............................................................................................ 5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle zamówień podprogowych .................................... 10 Niezgodne z przepisami oszacowanie wartości zamówienia ....... 10 Udzielenie zamówienia wykonawcy niewybranemu w trybie ustawowym ......................................................................................... 11 Niedotrzymanie pisemnej formy umowy ....................................... 11 Prawo unieważnienia ........................................................................ 12 6. Procedura udzielania zamówień o wartości podprogowej .............. 12 2 2 2 3 3 3 4 4 5 7 7 7 7 8 1 I. Zamówienia podprogowe 1. Zamówienia poniżej progu a zamówienia publiczne Zamówienia poniżej wartości progowej nie podlegają przepisom Pzp. Czy oznacza to tym samym, że nie są to zamówienia publiczne? Definicja zamówień publicznych Zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp zamówieniami publicznymi są umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Definicja zamówienia publicznego w żaden sposób nie jest powiązana z wartością zamówienia. Oznacza to, że każda umowa zawierana przez zamawiającego w rozumieniu Pzp, która jest odpłatna i ma na celu nabycie usług, dostaw lub robót, jest zamówie­ niem publicznym. Próg bagatelności Analizując to zagadnienie z innej strony – podmiot publiczny dokonujący zakupu dóbr i usług odpłatnie, w celu zaspokojenia potrzeb publicznych w zasadzie zawsze dokonuje zamówienia publicznego. Różnica polega wy- łącznie na wartości zamówienia, która jest niższa niż próg bagatelności sto- sunkowo arbitralnie ustanowiony przez ustawodawcę. Uznał on, że do za- mówień o stosunkowo niskiej wartości niecelowe jest stosowanie pełnego zakresu sformalizowanej procedury. Zgodnie z uzasadnieniem z 2007 r. do nowelizacji podnoszącej próg bagatelności do 14 000 euro „próg stosowania ustawy zostaje podniesiony do kwoty odpowiadającej około 10 wartości kwot progowych określonych dyrektywami Unii Europejskiej, dotyczącymi zamówień publicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu zamawiający będą mogli elastyczniej dopasować się do realiów rynku, a mniejsi przedsiębiorcy uzyskać dostęp do realizacji niewielkich usług, dostaw i robót budowlanych na rzecz podmiotów będących zamawiającymi w rozumieniu ustawy”. Podobnie przedstawia się sytuacja większości innych włączeń wskazanych w art. 4 Pzp. Niektóre z nich dotyczą umów, których zawarcie z zastosowa- niem Pzp byłoby niemożliwe bez utraty ich specyficznego charakteru (umowy z zakresu prawa pracy, zamówienia BGK związane w działalnością bankową, dotacje, pomoc rozwojowa, zamówienia udzielane innemu zama- wiającemu itd.). 2 2. Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania Pzp Zamówienia podprogowe a zamówienia z wolnej ręki Warto również podkreślić, iż zamówienia podprogowe nie są zamówieniami z wolnej ręki, choć oczywiście odznaczają się dużą swobodą procedowania. W trakcie obowiązywania ustawy o zamówieniach publicznych przez pe- wien czas (do 2001 r.) funkcjonowało rozwiązanie, w którym podprogowa wartość zamówienia (wówczas 3000 euro, wcześniej ecu) była samoistną przesłanką udzielenia zamówienia z wolnej ręki (wartość zamówienia nie przekracza równowartości 3000 euro lub udział środków publicznych w finan- sowaniu zamówienia nie przekracza równowartości 3000 euro – art. 71 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych). 2. Zamówienia podprogowe a brak obowiązku stosowania Pzp Artykuł 4 Pzp stanowi, że do zamówień o wartości poniżej równowartości 30 000 euro „ustawy nie stosuje się”. Jak się wydaje, jest to stosunkowo oczywisty przepis, który nie powinien budzić większych wątpliwości inter- pretacyjnych. Tymczasem jest on przykładem różnych, bywa że skrajnie odmiennych, interpretacji. Czy fraza „nie stosuje się” oznacza całkowity brak obowiązku stosowania przepisów Pzp, czy może pewne regulacje mają jednak zastosowanie? Autorzy często wskazują, że w celu obliczenia wartości zamówienia niezbęd- ne jest zastosowanie odpowiednich przepisów Pzp. „Tak więc w przypadku ustalenia wartości zamówienia powinniśmy stosować art. 32–34 Pzp. Jeżeli tak oszacowany przedmiot zamówienia jest poniżej kwoty 14 000 euro, to stanowi uprawnienie do niestosowania Prawa zamówień publicznych. Przy czym ustawodawca wprowadził w art. 32 ust. 2 Pzp zakaz dzielenia zamówie- nia na części lub zaniżania jego wartości, który powinien być brany pod uwagę przy realizacji przedmiotowych zamówień. Tak więc zamawiający, aby nie naruszyć tego przepisu, powinni wiedzieć, w jakich sytuacjach podział zamówienia jest dopuszczalny” (P. Granecki, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, wyd. 3). Niestosowanie a nienaruszanie ustawy Należy rozróżnić dwie sytuacje, które wydają się być w powyżej zaprezento- wanych poglądach nierozdzielne – niestosowanie ustawy i nienaruszanie ustawy. Zamawiający nie musi ustawy stosować w żadnym zakresie (poza kuriozalnym art. 98 ust. 4 Pzp), ale nie może jej przepisów naruszać. To nie są pojęcia tożsame. Pomiędzy postępowaniem zgodnym z ustawą a brakiem 3 I. Zamówienia podprogowe naruszenia przepisów bezwzględnie obowiązujących jest taka różnica, jak między przejściem przez ulicę na zielonym świetle a nieprzechodzeniem przez ulicę w ogóle. Oczywiście, zamawiający musi wiedzieć, gdzie jest „przejście dla pieszych”, ale nie ma obowiązku skorzystania z niego. Niedo- puszczalne jest również przechodzenie na czerwonym świetle. Zamawiający ma obowiązek znać przepisy Pzp i wiedzieć, jak unikać ich naruszania, ale to jeszcze nie znaczy, że tym samym przepisy stosuje. Bliższa zrozumienia istoty zagadnienia jest Regionalna Izba Obrachunkowa – „Zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wy- rażonej w złotych równowartości 14 000 euro. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że w każdym przypadku, gdy zachodzi okoliczność kwalifikowania zamówie- nia, jako podlegającego wyłączeniu ze względu na wartość, zamawiający wi- nien mieć na uwadze przepisy o ustalaniu wartości zamówienia zawarte w ustawie, a w szczególności o zakazie dzielenia zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy (art. 32 ust. 2)” (uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 11.4.2012 r. sygn. 38/2012). Nowe brzmienie art. 98 ust. 4 Nowelizacja Pzp, która weszła w życie 20.2.2013 r. wprowadziła nowe brzmienie art. 98 ust. 4 . Zgodnie z tym przepisem Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w sprawoz- daniu, jego wzór oraz sposób przekazywania, mając na względzie wymaga- nia dotyczące treści sprawozdania przekazywanego Komisji Europejskiej, w tym rodzaj zamawiającego, kraj pochodzenia wybranego wykonawcy, wartość udzielonych zamówień, rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa lub przekra- cza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług – także sposób wykonania zamówień oraz, biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania Komisji Europejskiej informacji o liczbie i łącznej wartości zamówień udzie- lonych na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy określonych w art. 4 pkt 1–3, 6, 7 i 10–13 oraz art. 136–138, łącznej wartości zamówień udzielonych na podstawie wyłączenia obowiązku stosowania ustawy określonego w art. 4 pkt 8. Roczne sprawozdanie Z treści znowelizowanego przepisu jednoznacznie wynika, iż nowe rozpo- rządzenie w sprawie sprawozdania będzie również obejmowało zamówienia podprogowe. Zamawiający będzie miał obowiązek zsumować wartość 4 3. Stosowanie Pzp poniżej progu bagatelności wszystkich udzielonych na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp zamówień podpro­ gowych, bez względu na przedmiot zamówienia i tę zagregowaną wartość umieścić w sprawozdaniu. Jest to nowość w stosunku do dotychczas obo- wiązujących regulacji, ponieważ zamówienia podprogowe, tak zagregowane, jak i rozproszone – nie były przedmiotem sprawozdawczości UZP. Dla za- mawiających oznacza to realną konieczność prowadzenia rejestrów udzielo- nych zamówień podprogowych. 3. Stosowanie Pzp poniżej progu bagatelności Użycie przez ustawodawcę zwrotu „ustawy nie stosuje się” może być rozu- miane co najmniej dwojako. Po pierwsze, jako zakaz stosowania przepisów Pzp do zamówień podprogowych, a po drugie – jako brak takiego obowiąz- ku. Trudno jednak zaakceptować pierwszą interpretację, zważywszy na fakt, iż w postępowaniach podprogowych to zamawiający decyduje o kształcie procedury i może wybrać doskonale mu znane procedury Pzp, nieznacznie zmodyfikowane. Zdecydowanie właściwsze jest drugie rozwiązanie. Pewne wątpliwości poja- wić się mogą w sytuacji, gdy zamawiający zastosowuje określone rozwiąza- nia z Pzp, mimo że wartość zamówienia go do tego nie obliguje. Może to mieć miejsce wówczas, gdy zamawiający nie informuje wyraźnie w doku- mentacji przekazywanej wykonawcom, że dane postępowanie nie podlega obowiązkowi stosowania Pzp i jednocześnie stosuje nazewnictwo typowe dla Pzp („zapytanie o cenę” dla rozpoznania rynku, „specyfikacja istotnych warunków zamówienia” dla dokumentu zawierającego kluczowe informacje dla postępowania itd.). Zrozumiałym jest, że stosowanie nieobowiązkowych przepisów nabiera najistotniejszego znaczenia, gdy wykonawcy chcą skorzystać ze środków ochrony prawnej przewidzianych w Pzp. KIO w podobnych sprawach od- wołania odrzuca – „Odwołujący stwierdził w odwołaniu, że zamawiający, pomimo wartości zamówienia nieprzekraczającej 14 000 euro przeprowadził procedurę w trybie przetargu nieograniczonego, wywodząc z tego faktu obo- wiązek zachowania wszystkich rygorów związanych z wymogami ustawy. W ocenie składu orzekającego Izby takie stanowisko odwołującego nie znajdu- je uzasadnienia. Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp, Prawa zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Tym samym przy udzielaniu zamówień do 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: