Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 003061 21326702 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 160
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0933-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> gospodarcze i handlowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami stanowi uzupełnienie obecnej na polskim rynku wydawniczym oferty z zakresu prawa zamówień publicznych. Publikacja została opracowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz aktami wykonawczymi. Uwzględnia wieloletnie doświadczenie autorów w zakresie stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych w jednostkach samorządowych.

Niniejsza publikacja zawiera wzory pism obejmujące typowe – zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców – czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w treści zawarte są praktyczne uwagi dotyczące wskazanych we wzorach instytucji prawnych, wzbogacone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników praktyków, pracowników jednostek sektora finansów publicznych, którzy na co dzień zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z wydatkowaniem środków publicznych. Może być również przydatna wykonawcom ubiegającym się o publiczne zamówienia, którzy jako uczestnicy postępowania niejednokrotnie przygotowują oferty, składają wnioski i wyjaśnienia.

Dr Anna Płatkowska – radca prawny, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i prawa pracy. Pełniła funkcję pełnomocnika Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. zamówień publicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych.

Przemysław Kocielski – radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych. Ma doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa zamówień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zamówienia publiczne Wydanie 1 Wzory pism z objaśnieniami Anna Płatkowska Przemysław Kocielski Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Wzór nr 1. Cofnięcie odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wzór nr 2. Informacja o poprawieniu oczywistych omyłek w treści oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Wzór nr 3. Informacja o terminie i miejscu zawarcia umowy . . . . . . . . 19 Wzór nr 4. Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych . . . . . . . . . 22 Wzór nr 5. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (w trybie dialogu konkurencyjnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Wzór nr 6. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Wzór nr 7. Informacja o wystąpieniu omyłek rachunkowych . . . . . . . . 30 Wzór nr 8. Informacja o zakończeniu dialogu (w trybie dialogu konkurencyjnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Wzór nr 9. Informacja z otwarcia ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wzór nr 10. Modyfi kacja treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wzór nr 11. Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnień treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia . . . . . . . . . . . . 40 Wzór nr 12. Ogłoszenie o zamówieniu w trybie licytacji elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Wzór nr 13. Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . . . . . . 52 Wzór nr 14. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. . . . . . . . . . . 55 Wzór nr 15. Oświadczenie osoby fi zycznej o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Wzór nr 16. Oświadczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . . . . . . . . . . . 59 Spis treści Wzór nr 17. Oświadczenie składane przez spółkę jawną o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . . . . . . . . . . . 61 Wzór nr 18. Oświadczenie składane przez spółkę komandytową o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . . . . . . . . . . . 63 Wzór nr 19. Oświadczenie składane przez spółkę partnerską o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania . . . . . . . . . . . 65 Wzór nr 20. Potwierdzenie złożenia wniosku o dopuszczenie do negocjacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Wzór nr 21. Powołanie komisji przetargowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Wzór nr 22. Powołanie sądu konkursowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Wzór nr 23. Przedłużenie terminu związania ofertą . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Wzór nr 24. Przystąpienie do odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Wzór nr 25. Regulamin pracy komisji przetargowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Wzór nr 26. Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej . . . . . . . . 84 Wzór nr 27. Specyfi kacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Wzór nr 28. Wezwanie do potwierdzenia otrzymania dokumentu . . . . . 115 Wzór nr 29. Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą . . . . . 116 Wzór nr 30. Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Wzór nr 31. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie . . . . . . . . . 120 Wzór nr 32. Wniosek o informację z otwarcia ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Wzór nr 33. Wniosek o udostępnienie umowy do wglądu . . . . . . . . . . . . 124 Wzór nr 34. Wniosek o wydanie specyfi kacji istotnych warunków zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Wzór nr 35. Wniosek o wyłączenie jawności rozprawy . . . . . . . . . . . . . . . 127 Wzór nr 36. Wniosek o zawiadomienie o wszczęciu kolejnego postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Wzór nr 37. Wniosek wykonawcy o zwrot wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Wzór nr 38. Zaproszenie do dialogu (w trybie dialogu konkurencyjnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Wzór nr 39. Zaproszenie do składania ofert w przetargu ograniczonym 134 Wzór nr 40. Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji bez ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Wzór nr 41. Zaproszenie do składania ofert w trybie negocjacji z ogłoszeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Wzór nr 42. Zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Wzór nr 43. Zaproszenie do złożenia oferty (w trybie dialogu konkurencyjnego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Wzór nr 44. Zaproszenie do złożenia oferty (w trybie z wolnej ręki) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Wzór nr 45. Zapytanie o wyjaśnienie treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Wzór nr 46. Zawiadomienie o dopuszczeniu do udziału w konkursie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Wzór nr 47. Zawiadomienie o niezakwalifi kowaniu do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego . . . . . . . 151 Wzór nr 48. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Wzór nr 49. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . . . . . . 154 Wzór nr 50. Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania . . . . . . . . . . 157 Wzór nr 51. Zgłoszenie zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych . . . . . . . . . 159 Wzór nr 52. Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą . . . . . . . . 161 O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Biul. NDFP – „Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych” Biul. SN k.c. KIO k.p.c. KRS k.s.h. – „Biuletyn Sądu Najwyższego” – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – Krajowa Izba Odwoławcza – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) – system informacji prawnej Wolters Kluwer Polska Lex LexPolonica – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska Sp. z o.o. NSA p.z.p. – Naczelny Sąd Administracyjny – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst SA SIWZ SN UZP WSA jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – Sąd Apelacyjny – specyfi kacja istotnych warunków zamówienia – Sąd Najwyższy – Urząd Zamówień Publicznych – Wojewódzki Sąd Administracyjny 9 Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami stanowi uzupełnie- nie obecnej na polskim rynku wydawniczym oferty z zakresu prawa zamówień publicznych. Publikacja została opracowana zgodnie z obo- wiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych. Uwzględnia wieloletnie doświad- czenie autorów w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień pu- blicznych w jednostkach samorządowych. Niniejsza publikacja zawiera wzory pism obejmujące typowe, zarów- no dla zamawiających, jak i wykonawców, czynności lub oświadczenia w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto, w treści zawarte są praktyczne uwagi co do wskazanych we wzorach instytucji prawnych, wzbogacone orzecznic- twem Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. Autorzy wyrażają przekonanie, że publikacja, którą przekazują do rąk użytkowników, wzbogaci praktyczną wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 11 WZÓR nr 1 COFNIĘCIE ODWOŁANIA Wzór nr 1. Cofnięcie odwołania Wzór nr 1. Cofnięcie odwołania (miejscowość), dnia .............. 2014 r. Zamawiający: .................................... Odwołujący: ...................................... Sygn. ........................ Cofnięcie odwołania z dnia ........................ r. na czynność odrzucenia przez Zamawiającego ........................... oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Działając w imieniu Wykonawcy, ................................, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), wycofuję odwołanie wniesione w dniu ........................ na czynność wykluczenia Wykonaw- cy z postępowania. ........................ (podpis) Załączniki: – odpis pisma. Uwagi: 1. Wycofanie odwołania przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamó- wienia publicznego jest czynnością procesową, która jednocześnie powoduje skutki 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia publiczne. Wzory pism z objaśnieniami. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: