Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00362 008908 21043119 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 212
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-0788-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Książka 'Zamówienia publiczne w orzecznictwie - wybrane zagadnienia' w sposób wyczerpujący wyjaśnia zagadnienia: rażąco niskiej ceny, wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotu zamówienia, omyłek w ofertach. 
  
Wszystkie zagadnienia zostały omówione z wykorzystaniem  orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych. Dzięki zapoznaniu się z najnowszą linią orzeczniczą oraz interpretacją sądów można zyskać praktyczną wiedzę, jakie decyzje podejmować w postępowaniach przetargowych. 
Do pracy nad książką zaproszono cenionych i znanych ekspertów z dziedziny zamówień publicznych, którzy wykorzystując swoje doświadczenie praktyczne oraz merytoryczne  w pełni poddali analizie dotychczasową linię orzeczniczą.
W książce omówiono 55 orzeczeń KIO z tezą, opisanym stanem faktycznym oraz rozstrzygnięciem składu orzekającego. 
Integralną częścią publikacji jest także indeks orzeczeń pogrupowanych tematycznie z podanymi sygnaturami i numerami stron na których występują.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja, Małgorzata Śledziewska Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Agata Hryc-Ląd Wieloletni praktyk w  dziedzinie zamówień publicznych, do- radca, autor komentarzy i  publikacji  w  tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji za- mawiającej.   Andrzela Gawrońska-Baran Prawnik, ma wieloletnie doświadczenie w zamówieniach pub- licznych. Była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu zamówień pub- licznych, w  tym na  studiach podyplomowych. Autorka wielu publikacji praktycznych z zakresu zamówień publicznych. Klaudyna Saja Prawnik, redaktor naczelna publikacji o  tematyce związanej z zamówieniami publicznymi, doradca. Autor publikacji z za- kresu zamówień publicznych. Małgorzata Śledziewska Prawnik, doświadczony wykładowca, doradca zarówno zama- wiających, jak i wykonawców. Były atestator oraz członek komisji orzekającej w  sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicz- nych. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.  Cena 129 zł 2 0 X O U Z a m ó w i e n a p u b i l i c z n e w o r z e c z n i c t w i e . W y b r a n e z a g a d n i e n a i Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja, Małgorzata Śledziewska Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Autorzy: Agata Hryc-Ląd – Rozdział I. § 1 Andrzela Gawrońska-Baran – Rozdział II. § 1, Rozdział III. § 1 Klaudyna Saja – Rozdział I. § 2, Rozdział II. § 2, Rozdział III. § 2, Rozdział IV. § 2, Rozdział V. § 1 i § 2 Małgorzata Śledziewska – Rozdział IV. § 1 Redaktor prowadząca: Klaudyna Saja Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Ireneusz Gawliński Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Druk: Drukarnia Sowa sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 6a, 01-20 Warszawa ISBN 978-83-269-0788-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2011 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9A tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Publikacja „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przy- gotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do kon- kretnych przypadków. Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja Rozdział I. Omyłki w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 § 1 . Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 15 II . Omyłki pisarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 III . Omyłki rachunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . Inne omyłki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 V . Powiadomienie wykonawcy o poprawieniu omyłki . . . . . . . . . . . . . . 26 § 2 . Omyłki w ofertach w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 Jak ocenić, czy poprawienie omyłki doprowadzi do istotnej zmiany w treści oferty? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poprawienie omyłki a ustalona przez zamawiającego forma wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Oczywista omyłka pisarska w orzeczeniach KIO . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Błąd w obliczeniu ceny a oczywista omyłka rachunkowa popełniona przy obliczeniu ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Sprawdź, kiedy zamawiający ma obowiązek poprawienia omyłki rachunkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Poprawianie omyłki w ofercie krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kiedy uznać, że błąd nie powoduje istotnych zmian w treści oferty . . . 40 Czy można poprawić błąd, który ma wpływ na wysokość ceny? . . . 42 Kiedy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy? . . . . . . . 44 Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja Rozdział II. Warunki udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 § 1 . Warunki udziału w postępowaniu – ogólna charakterystyka . . . . . . . . . I . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku . . . . . . . . . . III . Podmiotowe warunki udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . Negatywne warunki udziału w postępowaniu – wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 47 51 1 . Posiadanie uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2 . Wiedza i doświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 . Potencjał techniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4 . Potencjał kadrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 . Zdolność finansowa i ekonomiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 59 5 V . Warunki udziału w postępowaniu wobec konsorcjum . . . . . . . . . . . 60 VI . Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 § 2 . Warunki udziału w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Jak poprawnie powołać się na doświadczenie podmiotów trzecich? . . . 64 Nie można rozszerzać wymagań określonych w siwz! . . . . . . . . . . . . 65 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia doświadczenia w postępowaniu na roboty budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Na jaki okres wykonawca powinien zawrzeć wymaganą w warunkach udziału polisę ubezpieczeniową? . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Jeśli usługa trwa, to nie można podawać jej pełnej wartości w celu wykazania się wymaganym doświadczeniem! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać w sposób niebudzący wątpliwości, że warunki udziału były spełnione najpóźniej w dniu składania ofert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 W jaki sposób wykonawca może wykazać swoje doświadczenie? . . 74 KIO o spełnieniu warunku udziału przy pomocy podmiotów trzecich . . 77 Jak bardzo mogą być wygórowane warunki doświadczenia stawiane przez zamawiających? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Fakt, że podmiot udostępniający zasób nie uczestniczy 81 w wykonaniu zamówienia, nie zagraża bezpieczeństwu umowy . . . Zamawiający jest zakładnikiem postanowień siwz . . . . . . . . . . . . . . . 83 W jaki sposób wykonawca powinien wykazać swoje doświadczenie? . . . 84 Jakie problemy mogą wiązać się z postawieniem warunku zdolności kredytowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Problemy z polisą ubezpieczeniową? Poznaj wskazówki KIO . . . . . . 90 Treść referencji nie musi ściśle odzwierciedlać wszystkich wymogów co do konkretnego warunku udziału w postępowaniu! . . . 91 Czy na potwierdzenie doświadczenia można wykazać się usługami będącymi w toku realizacji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Andrzela Gawrońska-Baran, Klaudyna Saja 97 Rozdział III. Wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1 . Charakterystyka instytucji wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 Formy wnoszenia wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 . Wadium w pieniądzu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2 . Wadium wnoszone w formie gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 3 . Brak podpisu na gwarancji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103 105 106 107 107 108 § 2 . Problematyka wadium w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 I . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . III . Termin wniesienia wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . Wadium składane przez konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium . . . . . . . . . . . . . VI . Wykluczenie z powodu braku wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII . Zwrot wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII . Zatrzymanie wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Spis treści 113 KIO o możliwości zatrzymania wadium w sytuacji, gdy zamawiający podał niepełny katalog okoliczności uprawniających go do jego zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Wykonawca wpłacił wadi um w kasie banku – czy można uznać takie wadium za skutecznie wniesione? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocena skuteczności złożenia kopii gwarancji ubezpieczeniowej nie może być rozpatrywana w oderwaniu od treści gwarancji . . . . . 114 Kiedy wadium zabezpiecza ofertę na przedłużony termin związania ofertą? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W jaki sposób poinformować zamawiającego o przedłużeniu gwarancji wadialnej, aby zachować ciągłość oferty? . . . . . . . . . . . . . . 118 Zatrzymanie wadium – problemów interpretacyjnych ciąg dalszy . . . 120 Jak skutecznie złożyć wadium, aby zamawiający nie miał wątpliwości, że będzie mógł zaspokoić swoje roszczenia? . . . . . . . . . 122 Okres ważności wadium nie obejmuje całego okresu związania 124 ofertą – co zrobić . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza o skuteczności złożonego wadium . . . . . 126 116 § 1 . Opis przedmiotu zamówienia – zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 I . Pojęcie i funkcja opisu przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130 II . Wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia . . . . . . III . Uczciwa konkurencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 132 IV . Ograniczenie kręgu wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Rozwiązania równoważne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 VI . Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 140 § 2 . Opis przedmiotu zamówienia w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . Małgorzata Śledziewska, Klaudyna Saja 129 Zamawiający zawsze musi mieć uzasadnienie dla nietypowych parametrów zamawianego przedmiotu! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Jak zamawiający może udowodnić, że opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Zamawiający powinien precyzyjnie określać przedmiot zamówienia . . . 146 Czy zamawiający może żądać oznaczenia wymaganego wyrobu w sposób bardziej szczegółowy, niż wymaga tego polska norma? . . Jak wykonawca może udowodnić niespełnienie wymogów przedmiotu zamówienia przez konkurenta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Problemy związane z równoważnym przedmiotem zamówienia . . . 151 Czy zamawiający może wymagać w jednym zamówieniu dostawy rzeczy i praw? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Czy wykonawca może dowolnie formułować opis przedmiotu zamówienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 148 7 Spis treści Kiedy wyjaśnienia zamawiającego będą wystarczająco uzasadniały wymogi przedmiotu zamówienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Sprawdź, kiedy opis przedmiotu zamówienia narusza zasady równego traktowania wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kiedy ograniczenie udziału w postępowaniu oferentom narusza zasady równego taktowania wykonawców? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Klaudyna Saja 165 § 1 . Wprowadzenie do problematyki rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych . . . . . . . . . . 165 I . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 II . Kwalifikacja ceny jako rażąco niskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 1 . Ustalona należycie przez zamawiającego wartość zamówienia . . 167 2 . Ceny zaoferowane przez innych wykonawców . . . . . . . . . . . . . . . . 168 169 3 . Ceny rynkowe przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III . Postępowanie wyjaśniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 1 . Zwrócenie się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień . . . . . . . . . . 170 2 . Ocena wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 IV . Odrzucenie oferty zawierającej rażąco niską cenę . . . . . . . . . . . . . . . 174 V . Obowiązek informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 § 2 . Rażąco niska cena w orzecznictwie KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 175 177 Wyjaśnienie dotyczące rażąco niskiej ceny – na jakie okoliczności może się powołać wykonawca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W jaki sposób zamawiający powinien oceniać . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiedy może zachodzić obawa, że wykonawca zaoferował za wykonanie zamówienia rażąco niską cenę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 KIO o wyjaśnieniach dotyczących rażąco niskiej ceny . . . . . . . . . . . . . 180 Niska cena nie zawsze obliguje do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Co może być wskazówką dla zamawiającego, że cena jest rażąco niska? . . . 185 Sprawdź, kiedy uznać, że cena jest rażąco niska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Sprawdzając, czy cena jest rażąco niska, nie ocenia się poszczególnych cen jednostkowych, lecz cenę całej oferty! . . . . . . . . 189 Jak interpretować pojęcie „rażąco niskiej ceny”? . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Rozdział VI. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 § 1 . Najważniejsze tezy orzecznictwa KIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 I . Omyłki w ofertach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 II . Warunki udziału w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 202 III . Wadium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 IV . Opis przedmiotu zamówienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . Rażąco niska cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Indeks orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 8 Spis treści Wykaz skrótów Akty normatywne kc .............................................. ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) nowelizacji ustawy Prawo zamówień publiczny z 4 września 2008 r ................ nowelizacji ustawy Prawo zamówień publiczny z 4 września 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 171, poz. 1058) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów ........................... rozporządzenia z 30 grudnia 2009 r. w sprawie ro- dzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiają- cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. nr 226, poz. 1817). rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego .... rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrześ- nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro- gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) ustawa Prawo Bankowe ......... ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. z  2002  r. nr  72, poz. 665 ze zm.) ustawa o podatku od towarów i usług ................. ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535) ustawy Prawo budowlane ..... ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 ze zm.) ustawa Pzp ............................... ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Inne skróty art ............................................. artykuł ETS ........................................... Europejski Trybunał sprawiedliwości KIO ........................................... Krajowa Izba Odwoławcza 9 pkt ............................................ punkt siwz ........................................... specyfikacja istotnych warunków zamówienia ust ............................................. ustęp UZP .......................................... Urząd Zamówień publicznych VAT ..........................................podatek od towarów i usług ze zm ........................................ ze zmianami zob ............................................ zobacz 10 Wykaz skrótów Wstęp W polskim systemie prawnym orzecznictwo nie stanowi źródła po- wszechnie obowiązującego prawa. Jednak tezy rozstrzygnięć sądów są często uznawane przez sądy niższej instancji lub urzędy, do których kompeten- cji należy wydawanie opinii prawnych – tak jak jest w przypadku Urzę- du Zamówień Publicznych. Kolejne rozstrzygnięcia, w których ten sam sąd powraca do zajętego wcześniej stanowiska, tworzą linie orzecznicze, które wskazują, jak stosować prawo. Często na przestrzeni lat sądy odstępują od przyjętego wcześniej poglądu ze względu na zmiany stanu prawnego lub stosunków społeczno-gospodarczych. Dlatego nie można wykluczyć równoległego funkcjonowania sprzecznych linii orzeczniczych. W dziedzinie zamówień publicznych, tak jak w innych dziedzinach prawa, orzecznictwo odgrywa bardzo istotną rolę. Instytucją powołana w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzie- lenie zamówień publicznych jest Krajowa Izba Odwoławcza. Postępowa- nie przed Izbą ma charakter postępowania przed sądem polubownym, a od orzeczenia składu orzekającego Izby przysługuje skarga do sądu okrę- gowego. Ugruntowane linie orzecznicze Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych pomagają w interpretowaniu często zmieniających się przepisów ustawy Pzp i rozstrzygają problematyczne kwestie. Publikacja „Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagad- nienia” zawiera zbiór omówień wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz komentarze ekspertów do pięciu problematycznych zagadnień, jakimi są: y omyłki w ofertach, y warunki udziału w postępowaniu, y wadium, y wpis przedmiotu zamówienia, y rażąco niska cena. Bogate orzecznictwo KIO oraz sądów okręgowych, dotyczące wska- zanej wyżej tematyki, pozwala na dokładne i wyczerpujące omówienie problemów, które mogą się pojawić podczas postępowania o zamówienie publiczne. Klaudyna Saja Redaktor prowadząca 11 Rozdział I. Omyłki w ofertach § 1. Ogólna charakterystyka omyłek w ofertach I. Wprowadzenie Obecnie zamawiający dysponują bardzo istotnym narzędziem, którego umiejętne stosowanie w efekcie przekłada się na wybór faktycznie najko- rzystniejszej oferty, a co za tym idzie – racjonalne i oszczędne gospoda- rowanie środkami publicznymi. Mowa tu o art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 75 ze zm.), który ob- liguje zamawiających do poprawy różnego rodzaju omyłek w ofertach. Nie chodzi przy tym o korygowanie omyłek wynikających z celowego działa- nia wykonawcy lub jego rażącego niedbalstwa, ale głównie o omyłki spo- wodowane niezawinionym błędem osoby lub programu komputerowego. W kategorii omyłek rozróżnia się: y oczywiste omyłki pisarskie (art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp), y oczywiste omyłki rachunkowe (art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp), y inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp). Pomimo upływu prawie 3 lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 4 września 2008 r., dotyczącej m.in. obo- wiązku dokonywania przez zamawiającego poprawy omyłek w ofertach, ich stosowanie wciąż budzi wątpliwości. Aby przybliżyć tematykę doko- nywania korekt w ofertach, warto ponownie sięgnąć do źródła, a więc uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzającej przedmiotową zmianę: W projekcie wprowadza się istotne zmiany dotyczące sposobu poprawiania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych (art. 87 ust. 2). Rezygnuje się z zamkniętego katalogu sposobu poprawiania omyłek rachunkowych, pozo- stawiając jednocześnie zamawiającemu uprawnienie do poprawiania oczy- wistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Proponowane rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia procedury udzie- lania zamówienia publicznego oraz do zmniejszenia liczby odrzucanych 13 Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Klaudyna Saja, Małgorzata Śledziewska Zamówienia publiczne w orzecznictwie Wybrane zagadnienia Agata Hryc-Ląd Wieloletni praktyk w  dziedzinie zamówień publicznych, do- radca, autor komentarzy i  publikacji  w  tematyce zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji za- mawiającej.   Andrzela Gawrońska-Baran Prawnik, ma wieloletnie doświadczenie w zamówieniach pub- licznych. Była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Doświadczony trener i wykładowca z zakresu zamówień pub- licznych, w  tym na  studiach podyplomowych. Autorka wielu publikacji praktycznych z zakresu zamówień publicznych. Klaudyna Saja Prawnik, redaktor naczelna publikacji o  tematyce związanej z zamówieniami publicznymi, doradca. Autor publikacji z za- kresu zamówień publicznych. Małgorzata Śledziewska Prawnik, doświadczony wykładowca, doradca zarówno zama- wiających, jak i wykonawców. Były atestator oraz członek komisji orzekającej w  sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicz- nych. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.  Cena 129 zł 2 0 X O U Z a m ó w i e n a p u b i l i c z n e w o r z e c z n i c t w i e . W y b r a n e z a g a d n i e n a i
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane zagadnienia
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: