Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 003827 24127682 na godz. na dobę w sumie
Zamówienia sektorowe - ebook/pdf
Zamówienia sektorowe - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 384
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-459-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem niniejszego opracowania jest całościowe przedstawienie problematyki zamówień sektorowych. Autorzy w sposób szczegółowy opisują procedury udzielania zamówień sektorowych w poszczególnych trybach. W celu lepszego zrozumienia procedur, w których są udzielane zamówienia sektorowe, zostały opracowane odpowiednie wzorcowe dokumenty, mające ułatwić z jednej strony zrozumienia istoty poszczególnych postępowań, zaś z drugiej strony pomóc zamawiającym sektorowym w praktycznym ich udzielaniu.

Autorzy w swoich rozważaniach uwzględnili również bogate orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i najnowszą literaturę przedmiotu.

Niniejsze opracowanie przeznaczone jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień Prawo zamówień publicznych, ale także dla wszystkich zainteresowanych tematem zamówień sektorowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA Zamówienia sektorowe Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Granecki PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH Krótkie Komentarze Becka P. Franke, A. Kwaœnik, J. G³owacka PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH. RECHT DES ÖFFENTLICHEN VERGABEWESENS Literatura Obcojêzyczna Wprowadzenie A. Szyszkowski PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH 2006, wyd. 2 Beck Info Biznes PRAWO ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH, wyd. 3 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PAWE£ GRANECKI ANDRZEJ PANASIUK Zamówienia sektorowe Stan prawny: 31 grudnia 2006 r. Redakcja: Monika Paw³owska Poszczególne rozdzia³y niniejszego opracowania napisali: Andrzej Panasiuk – rozdzia³ I, II, V, VI, VIII Pawe³ Granecki – rozdzia³ III, IV, VII, IX © Wydawnictwo C.H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Kolonel Druk i oprawa: Bia³ostockie Zak³ady Graficzne S.A., Bia³ystok ISBN 978-83-7483-459-9 Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p ............................................................................................................ XI Wykaz skrótów ............................................................................................ XIII Wykaz literatury ........................................................................................ XVII Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres ...................................... 1. Zamawiaj(cid:261)cy sektorowi ...................................................................... 2. Przedmiot zamówienia sektorowego .................................................. 3. Wył(cid:261)czenia stosowania procedur przetargowych sektorowych .......... 3.1. Wył(cid:261)czenie podmiotów sektorowych działaj(cid:261)cych na rynku 10 18 1 1 konkurencyjnym ......................................................................... 3.2. Wył(cid:261)czenie stosowania procedur wobec podmiotów powi(cid:261)zanych ............................................................................... 3.3. Wył(cid:261)czenie dostaw niezb(cid:266)dnych do prowadzenia działalno(cid:286)ci sektorowej .................................................................................. 3.4. Wył(cid:261)czenie w zakresie (cid:286)wiadczenia usług transportu autobusowego ............................................................................. 3.5. Wył(cid:261)czenie w zakresie udzielania zamówie(cid:276) na dostawy wody 3.6. Wył(cid:261)czenie w zakresie udzielania zamówie(cid:276) w celu odsprzeda(cid:298)y lub wynajmu przedmiotu zamówienia ................... 3.7. Wył(cid:261)czenie w stosunku podmiotu utworzonego w celu wspólnego wykonywania okre(cid:286)lonego rodzaju działalno(cid:286)ci ...... 3.8. Wył(cid:261)czenia przedmiotowe zwi(cid:261)zane z jedn(cid:261) z działalno(cid:286)ci sektorowych ................................................................................ 3.9. Wył(cid:261)czenie zamówie(cid:276) maj(cid:261)cych na celu udzielenie koncesji .... 3.10. Wył(cid:261)czenia obszarowe ................................................................ Rozdział II. Przygotowanie post(cid:266)powania ............................................... 1. Opis przedmiotu zamówienia ............................................................. 2. Szacowanie warto(cid:286)ci przedmiotu zamówienia .................................. 3. Komisja przetargowa .......................................................................... 3.1. Skład komisji przetargowej ......................................................... 3.2. Powołanie komisji przetargowej ................................................. 3.3. Regulamin komisji przetargowej ................................................ 3.4. Wył(cid:261)czenie od udziału w komisji przetargowej ........................ 3.5. Przygotowanie post(cid:266)powania ..................................................... 3.6. Przeprowadzenie post(cid:266)powania .................................................. 3.7. Badanie i ocena zło(cid:298)onych ofert ................................................. 3.8. Procedura prac komisji w przypadku wniesienia (cid:286)rodków ochrony prawnej ......................................................................... 4. Odesłanie ............................................................................................ 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 39 44 45 47 48 49 51 54 54 56 58 V Spis tre(cid:286)ci Rozdział III. Tryby udzielania zamówie(cid:276) sektorowych .......................... 1. Przetarg nieograniczony ...................................................................... 1.1. Definicja ...................................................................................... 1.2. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania – ogłoszenie ....................................... 1.3. Publikacja ogłoszenia ................................................................. 1.4. Termin składania ofert ............................................................... 1.5. Obowi(cid:261)zki w zakresie SIWZ ...................................................... 1.6. Wadium ....................................................................................... 1.6.1. Obowi(cid:261)zek wniesienia wadium ........................................ 1.6.2. Wysoko(cid:286)ć wadium ............................................................ 1.6.3. Formy wnoszenia wadium ............................................... 1.6.4. Zwrot wadium .................................................................. 1.6.5. Zatrzymanie wadium ........................................................ 1.7. Zło(cid:298)enie ofert .............................................................................. 1.8. Otwarcie ofert ............................................................................. 1.9. Ocena ofert .................................................................................. 1.9.1. Wykluczenie wykonawcy ................................................. 1.9.2. Odrzucenie oferty ............................................................. 1.9.3. Wybór najkorzystniejszej oferty ....................................... 1.10. Zawiadomienie o wyniku post(cid:266)powania .................................... 1.11. Termin zwi(cid:261)zania ofert(cid:261).............................................................. 1.12. Zawarcie umowy ....................................................................... 1.13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ......................................... 1.14. Odesłanie .................................................................................... 2. Przetarg ograniczony .......................................................................... 2.1. Definicja ...................................................................................... 2.2. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania – ogłoszenie ....................................... 2.3. Wnioski o dopuszczenie do udziału i warunki udziału w post(cid:266)powaniu .......................................................................... 2.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post(cid:266)powaniu .......................................................................... 2.5. Zaproszenie do składania ofert ................................................... 2.6. Termin składania ofert ................................................................ 2.7. Obowi(cid:261)zki w zakresie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ................................................................................. 2.8. Wadium ....................................................................................... 2.9. Zło(cid:298)enie ofert .............................................................................. 2.10. Otwarcie ofert ............................................................................. 2.11. Ocena ofert ................................................................................. 2.12. Zawiadomienie o wyniku post(cid:266)powania .................................... 2.13. Termin zwi(cid:261)zania ofert(cid:261) ............................................................. 2.14. Zawarcie umowy ........................................................................ 2.15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ......................................... 2.16. Odesłanie .................................................................................... 3. Negocjacje z ogłoszeniem................................................................... 3.1. Definicja ...................................................................................... 3.2. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania – ogłoszenie ....................................... VI 59 60 60 61 62 63 64 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 69 69 70 71 71 71 71 71 72 73 74 75 75 76 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 3.3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w post(cid:266)powaniu i warunki udziału w post(cid:266)powaniu ............................................. 3.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post(cid:266)powaniu .......................................................................... 3.5. Zaproszenie do składania ofert wst(cid:266)pnych ................................. 3.6. Zaproszenie do negocjacji .......................................................... 3.7. Negocjacje .................................................................................. 3.8. Zaproszenie do składania ofert ................................................... 3.9. Obowi(cid:261)zki w zakresie SIWZ ...................................................... 3.10. Wadium ....................................................................................... 3.11. Zło(cid:298)enie ofert .............................................................................. 3.12. Otwarcie ofert ............................................................................. 3.13. Ocena ofert ................................................................................. 3.14. Zawiadomienie o wyniku post(cid:266)powania .................................... 3.15. Termin zwi(cid:261)zania ofert(cid:261) ............................................................. 3.16. Zawarcie umowy ........................................................................ 3.17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ......................................... 3.18. Odesłanie .................................................................................... 4. Dialog konkurencyjny ......................................................................... 4.1. Definicja ..................................................................................... 4.2. Przesłanki zastosowania ............................................................. 4.3. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania – ogłoszenie ....................................... 4.4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w post(cid:266)powaniu i warunki udziału w post(cid:266)powaniu ............................................. 4.5. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 93 91 92 93 94 94 94 w post(cid:266)powaniu .......................................................................... 4.6. Zaproszenie do dialogu ............................................................... 4.7. Przeprowadzenie dialogu ............................................................ 4.8. Zaproszenie do składania ofert ................................................... 4.9. Termin składania ofert ................................................................ 4.10. Obowi(cid:261)zki w zakresie SIWZ ...................................................... 4.11. Wadium ....................................................................................... 4.12. Zło(cid:298)enie ofert .............................................................................. 4.13. Otwarcie ofert ............................................................................. 4.14. Ocena ofert ................................................................................. 4.15. Zawiadomienie o wyniku post(cid:266)powania .................................... 4.16. Termin zwi(cid:261)zania ofert(cid:261) ............................................................. 4.17. Zawarcie umowy ........................................................................ 4.18. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ......................................... 4.19. Odesłanie .................................................................................... 5. Negocjacje bez ogłoszenia .................................................................. 5.1. Definicja ..................................................................................... 5.2. Przesłanki zastosowania trybu .................................................... 5.3. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania – zaproszenie do negocjacji ............... 99 5.4. Negocjacje .................................................................................. 101 5.5. Zaproszenie do składania ofert ................................................... 101 5.6. Termin składania ofert ................................................................ 101 95 96 96 96 96 96 96 95 95 95 95 Spis tre(cid:286)ci 80 81 81 83 84 84 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 91 VII Spis tre(cid:286)ci 5.7. Obowi(cid:261)zki w zakresie SIWZ ...................................................... 102 5.8. Wadium ....................................................................................... 102 5.9. Zło(cid:298)enie ofert .............................................................................. 103 5.10. Otwarcie ofert ............................................................................. 103 5.11. Ocena ofert ................................................................................. 103 5.12. Zawiadomienie o wyniku post(cid:266)powania .................................... 103 5.13. Termin zwi(cid:261)zania ofert(cid:261) ............................................................. 103 5.14. Zawarcie umowy ........................................................................ 104 5.15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ......................................... 104 5.16. Odesłanie .................................................................................... 104 6. Zamówienie z wolnej r(cid:266)ki ................................................................... 104 6.1. Definicja ..................................................................................... 104 6.2. Przesłanki zastosowania trybu .................................................... 105 6.3. Wszcz(cid:266)cie post(cid:266)powania – zaproszenie do negocjacji ............... 112 6.4. Przebieg post(cid:266)powania ............................................................... 113 6.5. Odesłanie .................................................................................... 114 Rozdział IV. Wybór najkorzystniejszej oferty ......................................... 115 1. Forma oferty...................................................................................... 115 2. Tre(cid:286)ć oferty ....................................................................................... 115 3. Oferta wariantowa ............................................................................. 116 4. Oferta cz(cid:266)(cid:286)ciowa ............................................................................... 116 5. Termin zwi(cid:261)zania ofert(cid:261) .................................................................... 118 6. Wyja(cid:286)nienia w zakresie tre(cid:286)ci zło(cid:298)onych ofert ................................. 118 7. Poprawienie oczywistych omyłek..................................................... 120 8. Wykluczenie wykonawcy ................................................................. 121 9. Odrzucenie oferty ............................................................................. 126 10. Kryteria oceny ofert .......................................................................... 129 11. Aukcja elektroniczna ......................................................................... 131 12. Obowi(cid:261)zki zamawiaj(cid:261)cego po wyborze najkorzystniejszej oferty ... 133 13. Uniewa(cid:298)nienie post(cid:266)powania............................................................ 133 14. Odesłanie .......................................................................................... 136 Rozdział V. Umowy w zamówieniach publicznych sektorowych ........... 137 1. Specyfika stosunku zobowi(cid:261)zaniowego w zamówieniach publicznych ......................................................................................... 137 2. Umowa, której przedmiotem jest dostawa .......................................... 140 3. Umowa o (cid:286)wiadczenie usług w zamówieniach sektorowych ............. 149 4. Umowa o roboty budowlane w systemie zamówie(cid:276) sektorowych ..... 156 4.1. Klasyfikacja prawna umowy o roboty budowlane ..................... 156 4.2. Charakter prawny umów o roboty budowlane na tle ogólnych przepisów cywilnoprawnych ...................................................... 161 4.3. Zawarcie umowy o roboty budowlane ........................................ 167 4.4. Tre(cid:286)ć umowy o roboty budowlane .............................................. 169 5. Umowy ramowe w systemie zamówie(cid:276) publicznych sektorowych ... 179 6. Odesłanie ............................................................................................ 189 VIII Spis tre(cid:286)ci Rozdział VI. Szczególne uprawnienia zamawiaj(cid:261)cych sektorowych ..... 190 1. Atestacja procedur przetargowych zmawiaj(cid:261)cych sektorowych ......... 190 2. Pozaustawowe sposoby rozstrzygania sporów w zamówieniach publicznych sektorowych.................................................................... 192 2.1. Koncyliacja ................................................................................. 192 2.2. Rozstrzyganie sporów w ramach PPN ........................................ 194 Rozdział VII. (cid:285)rodki ochrony prawnej .................................................... 197 1. Protest ................................................................................................. 197 2. Odwołanie ........................................................................................... 203 3. Skarga ................................................................................................. 208 4. Odesłanie ............................................................................................ 210 Rozdział VIII. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci i s(cid:261)dów polskich .............................................................. 211 1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci .................. 211 2. Orzecznictwo s(cid:261)dów polskich ............................................................. 222 Rozdział IX. Wzory pism i umów .............................................................. 225 1. Wzory dotycz(cid:261)ce przygotowania post(cid:266)powania .............................. 225 2. Wzory dotycz(cid:261)ce przetargu nieograniczonego ................................. 287 3. Wzory dotycz(cid:261)ce przetargu ograniczonego ..................................... 293 4. Wzory dotycz(cid:261)ce negocjacji z ogłoszeniem .................................... 298 5. Wzory dotycz(cid:261)ce dialogu konkurencyjnego .................................... 304 6. Wzory dotycz(cid:261)ce negocjacji bez ogłoszenia .................................... 313 7. Wzory dotycz(cid:261)ce trybu z wolnej r(cid:266)ki .............................................. 318 8. Wzory dotycz(cid:261)ce wyboru najkorzystniejszej oferty ........................ 329 9. Wzory umów: ramowej i cz(cid:261)stkowej ............................................... 336 10. Wzory dotycz(cid:261)ce (cid:286)rodków ochrony prawnej ................................... 345 Indeks rzeczowy ......................................................................................... 359 IX Wst(cid:266)p Wa(cid:298)ne miejsce w systemie zamówie(cid:276) publicznych w Polsce zajmuj(cid:261) zamówienia sektorowe. Przede wszystkim z tego wzgl(cid:266)du, (cid:298)e w wi(cid:266)kszo(cid:286)ci dotycz(cid:261) działalno(cid:286)ci reglamentowanej, jak równie(cid:298) stanowi(cid:261) powa(cid:298)ny udział warto(cid:286)ciowy na tle całego systemu udzielanych zamówie(cid:276) publicznych. Pierwsze próby regulacji zamówie(cid:276) sektorowych w polskim porz(cid:261)dku prawnym miały miejsce w ustawie z 22.6.2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Po raz pierwszy zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne kooperuj(cid:261)ce w zakresie zamówie(cid:276) sektorowych musiały podporz(cid:261)dkować si(cid:266) prawnemu re(cid:298)imowi reguluj(cid:261)cemu ich aktywno(cid:286)ć gospodarcz(cid:261). Jednak(cid:298)e przedmiotowa regulacja zamówie(cid:276) sektorowych była do(cid:286)ć lakoniczna i w pełni nie odzwierciedlała postanowie(cid:276) dyrektywy 93/98 potocznie zwanej dy- rektyw(cid:261) sektorow(cid:261), która nast(cid:266)pnie została zast(cid:261)piona Dyrektyw(cid:261) 2004/17/WE. Dopiero Prawo zamówie(cid:276) publicznych z 29.1.2004 r. w sposób kompleksowy uregulowało kwestie zwi(cid:261)zane z udzielaniem zamówie(cid:276) sektorowych przez pod- mioty kooperuj(cid:261)ce na rynku. Głównym powodem powy(cid:298)szych regulacji było ujednolicenie zasad udzielania zamówie(cid:276) sektorowych, zmierzaj(cid:261)ce z jednej strony do usuni(cid:266)cia, a z drugiej strony do przeciwdziałania powstawaniu zjawisk patolo- gicznych. Dodatkowo równie(cid:298) zwi(cid:266)kszenie efektywno(cid:286)ci gospodarowania (cid:286)rodkami pozostaj(cid:261)cymi w dyspozycji zamawiaj(cid:261)cych sektorowych. St(cid:261)d niezmiernie wa(cid:298)nym jest prawidłowe stosowanie przepisów reguluj(cid:261)cych procedury udzielania zamówie(cid:276) sektorowych w praktyce przez zamawiaj(cid:261)cych sektorowych. Dbało(cid:286)ć o prawidłowe udzielanie zamówie(cid:276) sektorowych, jak równie(cid:298) brak na rynku wydawniczym publikacji ksi(cid:261)(cid:298)kowych po(cid:286)wi(cid:266)conych tej problematyce, skłoniła autorów do napisania opracowania, b(cid:266)d(cid:261)cego niejako zarysem prawa zamówie(cid:276) sektorowych. Pierwszy rozdział opracowania po(cid:286)wi(cid:266)cony został omówieniu definicji zamó- wie(cid:276) sektorowych ze szczególnym uwzgl(cid:266)dnieniem zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego tych zamówie(cid:276). Nie zabrakło równie(cid:298) omówienia problematyki wył(cid:261)cze(cid:276) z procedury zamówie(cid:276) sektorowych. Autorzy w głównej mierze skon- centrowali si(cid:266) na uwzgl(cid:266)dnieniu w tre(cid:286)ci merytorycznych rozwa(cid:298)a(cid:276), bogatego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci. W drugim rozdziale została dokonana analiza merytoryczna czynno(cid:286)ci zamawia- j(cid:261)cego sektorowego poprzedzaj(cid:261)cych moment wszcz(cid:266)cia post(cid:266)powania. Rozwa(cid:298)ania dotycz(cid:261) wi(cid:266)c wła(cid:286)ciwego opisu przedmiotu zamówienia sektorowego, tak by nie naruszyć podstawowych zasad systemu zamówie(cid:276) publicznych, tj. zasady równo(cid:286)ci i zasady uczciwej konkurencji. W dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci tego rozdziału została omówiona problematyka prawidłowego oszacowania warto(cid:286)ci przedmiotu zamówienia sekto- rowego, która to czynno(cid:286)ć jest niezmiernie wa(cid:298)na z punktu widzenia prowadzenia dalszego post(cid:266)powania. W ko(cid:276)cowej cz(cid:266)(cid:286)ci rozdziału zawarte s(cid:261) rozwa(cid:298)ania na XI Wst(cid:266)p temat mo(cid:298)liwo(cid:286)ci usprawnienia pracy zamawiaj(cid:261)cego przez powołanie komisji przetargowej oraz jej wła(cid:286)ciwego uregulowania w procedurach udzielanych za- mówie(cid:276) publicznych. W rozdziale trzecim przedmiotowego opracowania autorzy opisuj(cid:261) procedury udzielania zamówie(cid:276) sektorowych w poszczególnych trybach. Pocz(cid:261)wszy od zde- finiowania trybu, w którym jest udzielane zamówienie sektorowe, a sko(cid:276)czywszy na ogłoszeniu wyniku post(cid:266)powania. W celu bardziej przejrzystego zrozumienia poszczególnych procedur, w których s(cid:261) udzielane zamówienia sektorowe, zostały opracowane odpowiednie wzorcowe dokumenty, maj(cid:261)ce ułatwić z jednej strony zrozumienie istoty poszczególnych post(cid:266)powa(cid:276), za(cid:286) z drugiej strony dopomóc zamawiaj(cid:261)cym sektorowym w praktycznym ich udzielaniu. W rozdziale czwartym zawarte s(cid:261) rozwa(cid:298)ania dotycz(cid:261)ce specyfiki stosunku zobowi(cid:261)zaniowego nawi(cid:261)zywanego po przeprowadzeniu post(cid:266)powania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego. W dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci rozdziału omówiona zostały rodzaje umów zawieranych po udzieleniu zamówienia publicznego sektorowego. Po- nadto autorzy prowadz(cid:261) rozwa(cid:298)ania dotycz(cid:261)ce konstrukcji prawnej umowy ramowej jako swoistego etapu na drodze do udzielenia zamówienia. Z kolei w rozdziale szóstym zawarta jest analiza skuteczno(cid:286)ci wykorzystywania, przez podmioty bio- r(cid:261)ce udział w uzyskaniu zamówienia jak i jego udzieleniu, prawnych instrumentów wpływaj(cid:261)cych na prawidłowo(cid:286)ć udzielanych zamówie(cid:276) sektorowych. Omawiane s(cid:261) zatem takie instrumenty prawne, jak: atestacja, koncyliacja, czy te(cid:298) pozaustawowa forma rozstrzygania sporów w ramach Public Procurement Network. W siódmym rozdziale pracy została omówiona istota i funkcja procedury umo(cid:298)- liwiaj(cid:261)cej wnoszenie (cid:286)rodków ochrony prawnej przez uczestników post(cid:266)powa(cid:276) o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego. W opracowaniu zostało równie(cid:298) zamieszczone wybrane orzecznictwo Europej- skiego Trybunału Sprawiedliwo(cid:286)ci i s(cid:261)dów krajowych. Oddaj(cid:261)c ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) czytelnikom, mamy nadziej(cid:266), (cid:298)e spotka si(cid:266) ona z (cid:298)yczliwym przyj(cid:266)ciem zarówno ze strony praktyków, jak i teoretyków prawa. Wierzymy, (cid:298)e pomo(cid:298)e w rozwi(cid:261)zywaniu wielu problemów pojawiaj(cid:261)cych si(cid:266) w procesie udzielania zamówie(cid:276) sektorowych, jak i ich zdobywania. Autorzy XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne Dyrektywa 92/13 ......... Dyrektywa Rady 92/13/EWG z 25.2.1992 r. koordynuj(cid:261)ca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odno- sz(cid:261)ce si(cid:266) do stosowania przepisów wspólnotowych w pro- cedurach zamówie(cid:276) publicznych podmiotów działaj(cid:261)cych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (Dz.Urz. WE Nr L 76 z 23.3.1992 r., s. 127) Dyrektywa ..................Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynuj(cid:261)ca procedury udzielania zamówie(cid:276) 2004/17/WE przez podmioty działaj(cid:261)ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.Urz. UE Nr L 134, z 30.4.2004, s. 1) Dyrektywa ...................Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania 2004/18/WE zamówie(cid:276) publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE Nr L 134, z 30.4.2004, s. 114) FinPublU ..................... ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. GospKomU ................. ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. KC ............................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, Nr 249, poz. 2104 ze zm.) z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) poz. 93 ze zm.) KPA............................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ............................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego KSH............................. ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KZ ............................... rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) Nowelizacja ................. ustawa z 7.04.2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówie(cid:276) publicznych oraz ustawy o odpowiedzialno(cid:286)ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Nr 79, poz. 551 ze sprost.) PrBud .......................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrEnerg ....................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrGeol ......................... ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) PrLot ........................... ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrZamPubl .................. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie(cid:276) publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Rozporz(cid:261)dzenie ...........rozporz(cid:261)dzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.5.2006 r. w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo(cid:298)e (cid:298)(cid:261)dać za- mawiaj(cid:261)cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty dokumentów mog(cid:261) być składane (Dz.U. Nr 87, poz. 605) SamGminU ................. ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS ............................. Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci GKO ............................ Główna Komisja Orzekaj(cid:261)ca NSA............................. Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SN ............................... S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy ZA ............................... zespół arbitrów 3. Publikatory i czasopisma BSN ............................. Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego BZP ............................. Biuletyn Zamówie(cid:276) Publicznych Dz.U. ........................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE .................. Dziennik Urz(cid:266)dowy Unii Europejskiej M.P. ............................. Monitor Polski PiP ..............................Pa(cid:276)stwo i Prawo PPH ............................Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego PUG............................. Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego ZPO ............................. Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie 4. Inne skróty art. .............................. artykuł CPV ............................. Common Procurement Vocabulary (Wspólny Słownik Za- mówie(cid:276)) ds. ............................... do spraw EOG ............................ Europejski Obszar Gospodarczy n. ................................. nast(cid:266)pny niepubl. ....................... niepublikowany pkt .............................. punkt s. ................................. strona SIWZ ........................... specyfikacja istotnych warunków zamówienia XIV Wykaz skrótów sprost. ......................... sprostowanie t.j. ............................... tekst jednolity ust. .............................. ust(cid:266)p ULC............................. Urz(cid:261)d Lotnictwa Cywilnego URE............................. Urz(cid:261)d Regulacji Energetyki UZP ............................. Urz(cid:261)d Zamówie(cid:276) Publicznych XV Wykaz literatury Czachórski W., Zobowi(cid:261)zania. Zarys wykładu, Warszawa 1994. Doma(cid:276)ski E., Umowa ramowa na tle prawa niektórych pa(cid:276)stw EWG i Polski, Doma(cid:276)ski L., Instytucje Kodeksu zobowi(cid:261)za(cid:276). Cz(cid:266)(cid:286)ć szczególna, Warszawa Warszawa 1989. 1938. G(cid:266)siak J., Zawarcie umowy w drodze przetargu, Rejent 1999, Nr 9. Gordon Z., Umowa budowlana w obrocie uspołecznionym, Toru(cid:276) 1991. Gujski W., Kontrakty mened(cid:298)erskie oraz inne umowy cywilnoprawne o (cid:286)wiadczenie Katner W., Umowne nabycie własno(cid:286)ci nieruchomo(cid:286)ci w prawie polskim, War- pracy, Warszawa 2000. szawa 1992. Katner W., Stahl M., Nykiel W., Umowa sprzeda(cid:298)y w obrocie gospodarczym. Zagadnienia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego, Warszawa 1996. Klein A., Elementy zobowi(cid:261)zaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964. Koch A., Umowa wył(cid:261)cznej koncesji handlowej w eksporcie, Pozna(cid:276) 1982. Krupa A., Okre(cid:286)lenie robót budowlanych jako przedmiotu zamówienia publicznego, w: Szacowanie kosztów inwestycji budowlanych, Warszawa 1999. Longchamps de Berier R., Zobowi(cid:261)zania, Pozna(cid:276) 1948. Ludwiczak W., Umowa zlecenia, Pozna(cid:276) 1955. Manowska M., R(cid:266)kojmia i gwarancja, Prawo Spółek 1997, Nr 10. Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989. Pajor T., Odpowiedzialno(cid:286)ć dłu(cid:298)nika za niewykonanie zobowi(cid:261)zania, Warszawa 1982. Panasiuk A., Prawno-ekonomiczne aspekty systemu zamówie(cid:276) publicznych wpływa- j(cid:261)ce na ograniczenie swobody kontraktowania, Bydgoszcz–Warszawa 2005. Panasiuk A., System zamówie(cid:276) publicznych, Warszawa 2004. Panasiuk A., Umowy w zamówieniach publicznych, Pozna(cid:276) 2001. Panasiuk A., Zamówienia publiczne – legalno(cid:286)ć i etyka, Kontrola Pa(cid:276)stwowa 2005, Nr 4. tarz, Warszawa 2004. Panasiuk A., Mikołajczyk A., Siedlecki A., Prawo zamówie(cid:276) publicznych. Komen- Radwa(cid:276)ski Z., Teoria umów, Warszawa 1977. Rajski J., Przetarg w uj(cid:266)ciu nowych przepisów Kodeksu cywilnego, PPH 1997, So(cid:286)niak M., Umowy o (cid:286)wiadczenie usług z art. 570 Kodeksu cywilnego, PiP 1981, Nr 1. z. 5. Stelmachowski A., Wst(cid:266)p do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969. XVII Wykaz literatury Strz(cid:266)pka J.A., Prawo umów budowlanych, Warszawa 1999. Whish R., Competition Law, Butterworths 1993. Zdyb M., Prawo działalno(cid:286)ci gospodarczej. Komentarz do ustawy z dnia 19 listopada 1999 r., Kraków 2000. Zoll F., Zobowi(cid:261)zania w zarysie według polskiego Kodeksu zobowi(cid:261)za(cid:276), Warszawa 1945. XVIII 11 Rozdział I. Zamówienia sektorowe i ich zakres 1. Zamawiaj(cid:261)cy sektorowi Z grona podmiotów zobowi(cid:261)zanych do stosowania przepisów Prawa zamówie(cid:276) publicznych, du(cid:298)(cid:261) grup(cid:266) stanowi(cid:261) podmioty zobowi(cid:261)zane do stosowania ustawy w zakresie zamówie(cid:276) sektorowych. Zamówienia sek- torowe s(cid:261) to wszystkie zamówienia udzielane w celu wykonywania jednego z ni(cid:298)ej wymienionych rodzajów działalno(cid:286)ci: 1) poszukiwanie, rozpoznawanie miejsc wyst(cid:266)powania lub wydobywania gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, w(cid:266)gla brunatnego, w(cid:266)gla kamiennego i innych paliw stałych; 2) zarz(cid:261)dzanie lotniskami, portami morskimi lub (cid:286)ródl(cid:261)dowymi oraz udo- st(cid:266)pniania ich przewo(cid:296)nikom powietrznym, morskim i (cid:286)ródl(cid:261)dowym; 3) tworzenie sieci przeznaczonych do (cid:286)wiadczenia publicznych usług zwi(cid:261)- zanych z produkcj(cid:261), transportem lub dystrybucj(cid:261) energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 4) tworzenie sieci przeznaczonych do (cid:286)wiadczenia publicznych usług zwi(cid:261)zanych z produkcj(cid:261) lub dystrybucj(cid:261) wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 5) obsługa sieci (cid:286)wiadcz(cid:261)cych publiczne usługi w zakresie transportu kole- jowego, tramwajowego, trolejbusowego, kolei linowej lub przy u(cid:298)yciu systemów automatycznych; 6) obsługa sieci (cid:286)wiadcz(cid:261)cych publiczne usługi w zakresie transportu au- tobusowego; 7) (cid:286)wiadczenie usług pocztowych. Jako zamawiaj(cid:261)cy sektorowi, stosownie do dyspozycji art. 132 ust. 1, b(cid:266)d(cid:261) zaliczani zamawiaj(cid:261)cy, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4. Zamawiaj(cid:261)cy tacy b(cid:266)d(cid:261) zamawiaj(cid:261)cymi sektorowymi, o ile b(cid:266)d(cid:261) udzielać zamówie(cid:276) sektorowych zwi(cid:261)zanych z wykonywaniem jednej z działalno(cid:286)ci sektorowej okre(cid:286)lonej dyspozycj(cid:261) art. 132 ust. 1 pkt 1–7. W celu ustalenia pełnego zakresu podmiotów b(cid:266)d(cid:261)cych zamawiaj(cid:261)- cymi sektorowymi, nale(cid:298)y w szczególno(cid:286)ci dokonać analizy systemowej definicji okre(cid:286)lonych w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4. Stosownie do tre(cid:286)ci art. 3 ust. 1 pkt 3, procedury o udzielenie zamówie(cid:276) publicznych stosuje si(cid:266) do udzielania zamówie(cid:276) publicznych przez inne, ni(cid:298) jednostki sektora A. Panasiuk 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zamówienia sektorowe
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: