Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01135 027655 21128896 na godz. na dobę w sumie
Zarabiaj tyle, ile jesteś wart. Zmaksymalizuj swoje przychody już teraz - książka
Zarabiaj tyle, ile jesteś wart. Zmaksymalizuj swoje przychody już teraz - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6382-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Brian Tracy napisał klasyk z dziedziny rozwijania osobistej wartości i zwiększania swoich zarobków w dowolnym zawodzie lub dowolnej firmie
Tony Robbins,
coach i autor bestsellerów z listy 'New York Timesa'
Brian Tracy omawia krok po kroku pewny i sprawdzony program rozwoju, który pozwoli Ci zwiększyć swoją wartość, wyzwolić swój rzeczywisty potencjał i zarabiać więcej, niż uznawałeś dotąd za możliwe
Jack Canfield,
autor książek z serii 'Balsam dla duszy', największych bestsellerów z list 'New York Timesa' i 'USA Today'

Jeśli nie odpowiada Ci to, jak wygląda Twoje życie i ile zarabiasz, jest tylko jedna osoba, która może to zmienić - TY. Czy jesteś zadowolony z wysokości swoich dochodów? A może uważasz, że zasługujesz na więcej? A kto ponosi winę za stan Twojego konta? Rodzice, typ wykształcenia, szef, firma, branża, konkurencja, a może gospodarka? Zastanów się: przecież w Twoim otoczeniu są setki ludzi, którzy mieli takie same problemy i byli tak samo ograniczani jak TY, a teraz zarabiają dużo więcej i prowadzą lepsze życie. Prawda jest taka, że zarabiasz dokładnie tyle, ile postanowiłeś - ani mniej, ani więcej. Twoja sytuacja finansowa wygląda jak wygląda, bo sam o tym zdecydowałeś. Ty i nikt inny.

Określ swoją RZECZYWISTĄ wartość w czterech prostych krokach.

Pamiętaj: nieważne, kim jesteś i skąd pochodzisz. Ważne jest, dokąd zmierzasz. A tu jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Earn What You re Really Worth: Maximize Your Income at Any Time in Any Market Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Anna Mitka ISBN: 978-83-246-6382-8 Copyright © 2012 by Brian Tracy. Published by Vanguard Press A Member of the Perseus Books Group. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. First published in the United States by Vanguard Press, A Subsidiary of Perseus Book L.L.C. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zaraty Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp To ty zdecydowaïeĂ, ile zarabiasz Rozdziaï 1 Nowa norma Rozdziaï 2 Firma to Ty Rozdziaï 3 ZwiÚksz swój potencjaï zarobkowy Rozdziaï 4 Zarabiaj na swoich atutach Rozdziaï 5 Znajdě sobie odpowiedniÈ pracÚ Rozdziaï 6 Do kompetentnych Ăwiat naleĝy Rozdziaï 7 Dwukrotnie zwiÚksz swojÈ wydajnoĂÊ Rozdziaï 8 Praktyczne zarzÈdzanie projektami Rozdziaï 9 Ludzie sÈ najwaĝniejsi Rozdziaï 10 RozwiÈzywanie problemów i podejmowanie decyzji Rozdziaï 11 Zarabiaj wiÚcej i awansuj szybciej Rozdziaï 12 Percepcja to wszystko 7 11 23 31 47 57 85 95 119 129 135 147 181 Poleć książkęKup książkę 6 BRIAN TRACY Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A ’ 1 Nowa norma Geniusz bierze siÚ z natchnienia zaledwie w jednej setnej — reszta to ciÚĝka praca. Znakiem tego, „geniuszem” zwykle jest utalento- wany czïowiek, który po prostu odrobiï pracÚ domowÈ. — THOMAS EDISON O to „nowa norma” w pracy, zatrudnianiu i ĝyciu zawodowym. W ciÈgu kilku lat wiek dostatku — w którym panowaï gieïdowy boom, bezrobocie utrzymywaïo siÚ poniĝej 5 procent, a ludzie dookoïa bogacili siÚ — ustÈpiï nowemu wiekowi niepewnoĂci, w którym nic juĝ nie jest takie sa- mo. Sytuacja gospodarcza ulegïa caïkowitemu przeobraĝeniu i nie moĝemy oczekiwaÊ, ĝe jeszcze kiedykolwiek za naszego ĝycia bÚdzie tak jak dawniej. JesteĂmy Ăwiadkami powaĝnej zmiany paradygmatu. Zazwyczaj maïo kto potrafi dostrzec zmianÚ w myĂleniu bÈdě ĝyciu spoïecznym, póki jeszcze ona trwa. WiÚkszoĂÊ tkwi w swojej strefie bezpieczeñstwa: robi to co zaw- sze i tak samo jak zawsze, zakïadajÈc po prostu, ĝe gospodarcze i finansowe zaïamanie lat 2007 – 2010 byïo tylko epizodem, a wszystko wróci wkrótce do normy. WiÚkszoĂÊ ma racjÚ, z tym ĝe definicja normy ulegïa zmianie. Od dziĂ, jeĂli chcesz odnieĂÊ sukces i osiÈgnÈÊ wszystko to, do czego jesteĂ zdolny, bÚdziesz musiaï pracowaÊ sprawniej i staranniej niĝ kiedykolwiek dotÈd. Aby trafiÊ na sam szczyt, bÚdziesz musiaï zaczynaÊ nieco wczeĂniej, pracowaÊ trochÚ lepiej i zostawaÊ odrobinÚ dïuĝej. Poleć książkęKup książkę 12 BRIAN TRACY Do startu! Prawda jest taka, ĝe zaczÈï siÚ wyĂcig, w którym Ty teĝ bierzesz udziaï. JeĂli nie wyrobisz tempa, to inni CiÚ przeĂcignÈ. Twoi konkurenci przyspieszÈ i pozostawiÈ CiÚ daleko w tyle. Jak to mawiam: „Co dziadek zarobi, to wnuczek roztrwoni”. Chodzi tu o typowÈ opowieĂÊ o biednym przedsiÚbiorcy, który w koñcu odnosi sukces i przekazuje interes swoim dzieciom, które kiepsko zarzÈdzajÈ firmÈ i tracÈ fortunÚ, poniewaĝ nie potrafiÈ pojÈÊ, jak te pieniÈdze zostaïy w ogóle zaro- bione. Z tego powodu dzieci muszÈ zaczÈÊ od poczÈtku i byÊ czyimiĂ pra- cownikami. „Co dziadek zarobi, to wnuczek roztrwoni” jest trafnym opisem tego, jak pieniÈdze sÈ w kóïko zarabiane i tracone. Po II wojnie Ăwiatowej Stany Zjednoczone byïy jedynym krajem, które- mu udaïo siÚ ocaliÊ z poĝogi. Maïo kto dziĂ pamiÚta jeszcze czasy wielkiego kryzysu lat 1929 – 1941, kiedy stopa bezrobocia siÚgnÚïa 28 i nie spadaïa pomimo wdraĝania coraz to nowszych pañstwowych programów majÈcych na celu przywrócenie dobrobytu. Po dziesiÚcioleciu katastrofalnych pañstwowych programów zaczÚïa siÚ II wojna Ăwiatowa, której potrzeby przemysïowe i robocze wyciÈgnÚïy Stany Zjednoczone z kryzysu. WiÚkszoĂÊ biznesmenów i ekonomistów sÈdziïo, ĝe kryzys w Stanach powróci, kiedy tylko wojna siÚ skoñczy. Tak siÚ na szczÚ- Ăcie nie staïo. Czasy dobrobytu Jak siÚ okazaïo, biedakom lat 30. i 40. udaïo siÚ pójĂÊ do pracy w latach 50. i 60. i wykorzystaÊ niezwykïe poïoĝenie Stanów Zjednoczonych w Ăwiatowej gospodarce. Zakïadali przedsiÚbiorstwa, dawali pracÚ, tworzyli dobrobyt, zapewniali szanse na rozwój, niewyobraĝalnie rozszerzyli zakres dostÚpnych produktów i usïug oraz sprawili, ĝe Stany staïy siÚ gospodarczym centrum Ăwiata, które odpowiadaïo za 40 produktu Ăwiatowego brutto. Byïo to nie- spotykane dokonanie, którego juĝ nigdy nie powtórzono. W roku 1970 pokolenie wyĝu powojennego weszïo w wiek produkcyjny, a reszta Ăwiata — zwïaszcza Niemcy i Japonia — zaczÚïa nas doganiaÊ. To nowe pokolenie, które nie doĂwiadczyïo czegokolwiek poza rosnÈcym dobro- bytem, uznaïo wysoki poziom ĝycia i rozwijajÈcÈ siÚ gospodarkÚ, oferujÈcÈ Poleć książkęKup książkę ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE¥ WART 13 niezliczone szanse na sukcesy i wzbogacenie siÚ, za stan naturalny i normal- ny. Wszyscy liczyli na to, albo przynajmniej mieli nadziejÚ, ĝe po trzydzie- stce zostanÈ milionerami. Biada! Tak jak w kaĝdej cywilizacji znanej nam z historii, to pokolenie dostatku, znane w Stanach jako „baby boomers”, przyjÚïo postawÚ roszcze- niowÈ. Uwierzyïo, ĝe jeĂli urodziïeĂ siÚ w Stanach, to masz prawo do „ĝycia na bogato”. Najpopularniejszy cel podróĝy WieĂci o amerykañskim dobrobycie i panujÈcych tu moĝliwoĂciach rozeszïy siÚ po caïym globie, aĝ w koñcu zaczÈï siÚ legalny i nielegalny napïyw ludzi z caïego Ăwiata, którzy chcieli sobie coĂ z tego uszczknÈÊ. Stany staïy siÚ naj- popularniejszym celem podróĝy i dla wiÚkszoĂci wciÈĝ nim sÈ. Mawia siÚ, ĝe najcenniejszym na Ăwiecie Ăwistkiem papieru jest zielona karta, która upraw- nia cudzoziemca do zamieszkania i pracowania w Stanach legalnie. Jako naród niestety zmiÚkliĂmy. Lwia czÚĂÊ Amerykanów oczekuje cze- goĂ za nic — pieniÚdzy, na które nie zapracowali i na które nie zasïugujÈ. SzukajÈ szybkiego, ïatwego sposobu na zdobycie fortuny i kupujÈ kaĝdy „zïo- ty interes”, który im siÚ napatoczy. Sama idea zarabiania pieniÚdzy po stare- mu: zapracowywania na nie, postrzegana jest jako podïa i niesprawiedliwa. Ekonomista Joseph Schumpeter mówiï o „szkwaïach kreatywnej destruk- cji”, przepowiadajÈc niekoñczÈcy siÚ zamÚt gospodarczy i przemiany, które wpïynÈ na stan gospodarki. DziĂ mamy do czynienia z trzema czynnikami, które caïkowicie zaburzajÈ nasze ĝycie gospodarcze i wizje przyszïoĂci, a te zaburzenia sÈ nieustajÈce, nieuniknione i nieprzewidywalne. Eksplozja informacji Pierwszym z tych czynników jest informacja. IloĂÊ informacji na Ăwiecie po- dwaja siÚ co dwa lub trzy lata. Niektórzy twierdzÈ, ĝe w 2020 roku suma zapisanych informacji na Ăwiecie bÚdzie siÚ podwajaïa co 72 dni! Co roku publikuje siÚ prawie milion ksiÈĝek i milion artykuïów — i to jedynie po an- gielsku. Kaĝda nowa informacja, która dotyczy Twojej pracy, kariery lub za- wodu, moĝe mieÊ niemaïy wpïyw na TwojÈ przyszïoĂÊ, na lepsze lub gorsze. Poleć książkęKup książkę 14 BRIAN TRACY Rewolucja technologiczna Drugim czynnikiem, który wpïywa na wspóïczesne przemiany, jest eksplo- zja technologiczna. Mawia siÚ, ĝe nowe technologie majÈ szeĂciomiesiÚczny okres waĝnoĂci. CoĂ, co moĝesz znaleěÊ w sklepie, prawdopodobnie jest juĝ przestarzaïe. Na caïym Ăwiecie — w Stanach, ale szczególnie w Azji i Europie — naj- sprytniejsi, najbardziej ambitni i zdeterminowani wynalazcy, przedsiÚbiorcy, nowatorzy i twórcy pracujÈ dzieñ i noc nad nowymi, rewolucyjnymi techno- logiami, które tworzÈ nowe branĝe i niszczÈ stare. RosnÈca konkurencja Trzecim czynnikiem, który wpïywa na Twoje ĝycie i napÚdza zmiany, jest konkurencja. Jak mówi konsultant korporacyjny Marshall Goldsmith: „Trzy czynniki, które wpïynÈ na twojÈ przyszïoĂÊ, to: konkurencja, konkurencja i jeszcze raz konkurencja”. Kaĝdy z tych trzech czynników wpïywa na pozostaïe. Wystarczy prze- mnoĝyÊ informacjÚ przez technologiÚ przez konkurencjÚ, ĝeby wyliczyÊ, ĝe tempo zmian przyspiesza, zmiata wszystko sprzed siebie i sprawia, ĝe pro- dukty, usïugi, pomysïy i technologie czÚsto stajÈ siÚ przestarzaïe juĝ wtedy, kiedy ktoĂ je wymyĂla. Co wiÚcej, w nadchodzÈcych latach to tempo moĝe jedynie wzrosnÈÊ. Alicja w Krainie Czarów Wielu ludzi ĝyje w „krainie czarów”, jakby w innym Ăwiecie, i naprawdÚ nie rozumie tego, co siÚ wokóï nich dzieje. W powieĂci Po drugiej stronie lustra Lewisa Carrolla moĝna znaleěÊ scenÚ, w której Alicja mówi Czerwonej Kró- lowej, z którÈ przez pewien czas biegaïa w miejscu: „No, bo w naszym kraju na ogóï byïoby siÚ gdzie indziej, gdyby siÚ bardzo dïugo i prÚdko biegïo, tak jak myĂmy biegïy”. Czerwona Królowa, biegnÈc wciÈĝ w miejscu, odpowiada na to: „Bo wi- dzisz, u nas trzeba biec z caïÈ szybkoĂciÈ, na jakÈ ty w ogóle moĝesz siÚ zdo- byÊ, aĝeby pozostaÊ w tym samym miejscu. A gdybyĂ siÚ chciaïa gdzie indziej dostaÊ, musisz biec przynajmniej dwa razy szybciej”! NowÈ normÈ w naszym ĝyciu jest to, ĝe musimy biec dwa razy szybciej, ĝeby pozostaÊ w miejscu, Poleć książkęKup książkę ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE¥ WART 15 zarówno pod wzglÚdem rozwoju osobistego, jak i krajowego czy Ăwiatowe- go. BÚdziemy musieli pracowaÊ duĝo ciÚĝej i z wiÚkszym zaangaĝowaniem, niĝ wymagano od nas kiedykolwiek dotÈd. Reszta Ăwiata dogoniïa nas i chce siÚ cieszyÊ takim samym standardem ĝycia. Jedyna róĝnica jest taka, ĝe lu- dzie z caïego Ăwiata chÚtnie sobie bÚdÈ na niego pracowaÊ, 12 – 16 godzin dziennie, szeĂÊ dni w tygodniu albo i wiÚcej. SÈ zdeterminowani, ĝeby mieÊ to samo co my. Leniwe tïuĂciochy WiÚkszoĂÊ ludzi spoza Stanów, zwïaszcza Azjaci, uwaĝa Amerykanów za le- niwych tïuĂciochów i sÈdzi, ĝe czasy amerykañskiej ĂwietnoĂci juĝ minÚïy. MajÈ racjÚ, jeĂliby spojrzeÊ na wiÚkszoĂÊ Amerykanów. Prawdopodobnie 80 moich rodaków gra bezpiecznie. SÈ zadowoleni z przeciÚtnej pracy i prowadzenia przeciÚtnego ĝycia. Problem w tym, ĝe taka bezpieczna gra jest równiÈ pochyïÈ. Na szczÚĂcie moĝliwoĂci wyrastajÈ wokóï nas jak grzyby po deszczu. Ze wzglÚdu na niezwykïy chaos i szybkie tempo zmian w dzisiejszym Ăwiecie, istnieje mnóstwo moĝliwoĂci zapewnienia sobie udanego ĝycia, osiÈgniÚcia wszystkich celów i zdobycia niezaleĝnoĂci finansowej albo nawet fortuny w nadchodzÈcych latach. W tej nowej grze zasady sÈ jednak inne. W tej ksiÈĝce poznasz nowe za- sady osiÈgania sukcesu, zdobywania awansów, bogacenia siÚ i realizowania swojego potencjaïu. Poznasz najbardziej noĂne idee i doĂwiadczenia ludzi, którzy odnoszÈ sukcesy na kaĝdym polu. Dowiesz siÚ, jak uzyskaÊ peïnÈ kon- trolÚ nad swoim ĝyciem i swojÈ przyszïoĂciÈ, zarabiaÊ wiÚcej, niĝ sÈdziïbyĂ, ĝe moĝesz, i osiÈgnÈÊ wiÚcej niĝ niemal wszyscy, których znasz. Inicjatywa to wïadza Jednym z najszybszych sposobów na rozwiniÚcie kariery, zyskanie na war- toĂci i zdobycie wsparcia ludzi, którzy pomogÈ Ci zarobiÊ, jest rozwiniÚcie w sobie i utrzymanie inicjatywy. Musisz zawsze szukaÊ nowszych, lepszych, szybszych i tañszych sposobów na zwiÚkszenie swojej wartoĂci, wykonanie swoich obowiÈzków i przeroĂniÚcie cudzych oczekiwañ. Weě byka za rogi, postaw wiÚkszy krok, przyjmij na siebie wiÚkszÈ odpowiedzialnoĂÊ i zawsze rób wiÚcej niĝ to, za co Ci pïacÈ. Poleć książkęKup książkę 16 BRIAN TRACY ¥wiat naleĝy do tych, którzy sÈ gotowi go zïapaÊ i nie puszczaÊ. Naleĝy do tych, którzy wolÈ coĂ zrobiÊ, zamiast ĝyÊ nadziejÈ i ĝyczeniami, planowaÊ i modliÊ siÚ, i ledwie mieÊ zamiar coĂ kiedyĂ zrobiÊ, kiedy tylko warunki bÚ- dÈ sprzyjaÊ. Ludzie sukcesu nie zawsze podejmujÈ wïaĂciwe decyzje. Nikt tego nie potrafi, choÊby byï najmÈdrzejszy na Ăwiecie. Kiedy jednak czïowiek sukce- su podejmuje decyzjÚ, rusza teĝ do dziaïania. Zabiera siÚ krok po kroku do osiÈgniÚcia swoich celów, a po drodze odczytuje sygnaïy, które pozwalajÈ mu skorygowaÊ kurs. CiÈgle otrzymuje nowe informacje, dziÚki czemu mo- ĝe ulepszaÊ swoje plany w wiÚkszym bÈdě mniejszym zakresie. Stale wprowadzaj korekcje kursu ¿ycie jest ciÈgiem prób, bïÚdów i poprawek. Samolot lecÈcy z Chicago do Los Angeles przez 99 czasu nie trzyma siÚ kursu. To normalne, naturalne i do przewidzenia. Pilot nanosi ciÈgïe poprawki — trochÚ na póïnoc, trochÚ na poïudnie, trochÚ wyĝej, trochÚ niĝej. Stale dopasowuje kierunek i prÚd- koĂÊ lotu. Samolot po kilku godzinach bez problemu dociera na miejsce o go- dzinie podanej przy odlocie w Chicago. Caïa podróĝ jest ciÈgiem przybliĝeñ i poprawek. Tak teĝ wyglÈda Twoje ĝycie. Rzecz w tym, ĝe w ĝyciu nic nie jest pewne. Wszystko, co robisz — choÊ- by to, kiedy przechodzisz przez jezdniÚ — jest peïne niepewnoĂci. Nigdy nie moĝesz byÊ caïkowicie pewien, ĝe jakiĂ Twój czyn lub zachowanie przyniesie poĝÈdany efekt. Zawsze jest jakieĂ ryzyko, a tam gdzie ryzyko, jest strach. Z kolei to, co siedzi w Twojej gïowie, zapuszcza korzenie w Twoim sercu i umyĂle. Ludzie, którzy ciÈgle myĂlÈ o ryzyku zwiÈzanym z jakimkolwiek przedsiÚwziÚciem, szybko wpadajÈ w obsesjÚ na punkcie swoich strachów i wÈtpliwoĂci, które dokïadajÈ wszelkich starañ, by ĝadna próba w ogóle nie zostaïa podjÚta. Postaw pierwszy krok Dwunastoletnie badania rozwoju przedsiÚbiorczego absolwentów studiów menedĝerskich Babson College wykazaïy, ĝe odnoszÈcy sukces absolwenci wykorzystali „zasadÚ korytarza”. Badacze z Babson College porównali odnoszenie sukcesów w biznesie do przejĂcia przez korytarz. Kiedy stoimy w drzwiach i patrzymy w gïÈb korytarza, widzimy tylko ciemnoĂÊ. Badacze stwierdzili, ĝe ludzie sukcesu Poleć książkęKup książkę ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE¥ WART 17 róĝnili siÚ od nieudaczników tylko tym, ĝe ci ostatni w ogóle nie postawili pierwszego kroku! Ludzie sukcesu byli gotowi postawiÊ pierwszy krok w korytarzu szansy bez ĝadnej pewnoĂci, ĝe rzeczywiĂcie im siÚ uda. Byli gotowi sprostaÊ nie- pewnoĂci, by przeïamaÊ strach i wÈtpliwoĂci, którymi ĝyje wiÚkszoĂÊ. Nowe drzwi moĝliwoĂci Badacze z Babson College odkryli, ĝe kiedy idziesz przez korytarz swojego ĝycia, po bokach otwierajÈ siÚ drzwi, za którymi stojÈ kolejne moĝliwoĂci. Nie zobaczysz jednak tych drzwi, jeĂli nie wejdziesz w korytarz. Nie trafisz na nowe moĝliwoĂci, jeĂli wciÈĝ bÚdziesz czekaï na jakieĂ gwarancje, zamiast uwierzyÊ i podjÈÊ dziaïania. Konfucjañskie porzekadïo „Póï drogi przeszedï, kto zaczÈï” oznacza tyle, ĝe wielkie czyny rodzÈ siÚ z chÚci zmierzenia siÚ z nieuniknionÈ niepewno- ĂciÈ jakiegokolwiek nowego przedsiÚwziÚcia i odwaĝnego postawienia kro- ku do celu, do którego czïowiek zmierza. Wszystko zaczyna siÚ od podjÚcia inicjatywy. Zasada próĝni Niedawno przyszïa do mnie para z problemem. PracujÈcy w firmie swojej rodziny mÈĝ byï zupeïnie zgorzkniaïy. W firmie rzÈdziïy koterie, byïo peïno dwulicowoĂci i zïego nastawienia; czïowiek byï zestresowany i nienawidziï swojej pracy. Chciaï siÚ zajÈÊ czymĂ innym, ale nie miaï ĝadnych ofert pracy czy moĝliwoĂci dziaïania poza swoim obecnym etatem. Poprosiï mnie o radÚ, co robiÊ. Wytïumaczyïem mu, ĝe dobrobytem rzÈdzi zasada próĝni. Twierdzi ona, ĝe kiedy powstaje jakakolwiek próĝnia, to natura sama jÈ wypeïnia. W tym przypadku oznaczaïo to tyle, ĝe póki ten czïowiek pracowaï dalej na swoim stanowisku, to nowe szanse nijak nie mogïy siÚ pojawiÊ ani sam nie mógï zwróciÊ uwagi na inne moĝliwoĂci. Powiedziaïem mu, ĝeby zrobiï wielki krok naprzód i po prostu odszedï z pracy bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Zapewniïem go, ĝe kiedy tak zrobi, to otworzy siÚ przed nim gros nowych moĝliwoĂci, których zwyczajnie by nie dostrzegï, gdyby miaï dalej byÊ nie- wolnikiem okolicznoĂci. PostÈpiï zgodnie z mojÈ radÈ i rzuciï pracÚ. Jego rodzina bardzo siÚ roz- zïoĂciïa i mówiïa mu, ĝe poza rodzinnym interesem nie znajdzie ĝadnej pracy, Poleć książkęKup książkę 18 BRIAN TRACY ale on postanowiï pozostaÊ wierny swojej decyzji. Wróciï do domu, swobod- nie spÚdziï kilka dni i zaczÈï siÚ zastanawiaÊ, jak wykorzystaÊ swoje umiejÚt- noĂci i doĂwiadczenie na innych stanowiskach w innych firmach. W ciÈgu dwóch tygodni, nie ruszajÈc nawet palcem, dostaï dwie oferty pracy z innych firm, które proponowaïy mu wiÚkszÈ gaĝÚ niĝ jego firma ro- dzinna, a takĝe zapewniaïy róĝne moĝliwoĂci rozwoju, nieporównywalnie lep- sze od tych, z którymi miaï do czynienia w poprzedniej pracy. Kiedy tylko po rynku rozeszïa siÚ wieĂÊ, ĝe ten pracownik jest wolny, wïaĂciciele innych firm — które pracowaïy z nim i z jego firmÈ — byli gotowi przyjÈÊ go z uca- ïowaniem rÚki. IdÈc korytarzem ĝycia, zobaczyï wreszcie moĝliwoĂci, które caïkowicie ignorowaï, póki ograniczaï siÚ do tego, jak w danej chwili ĝyï. Zrób coĂ wiÚcej JeĂli chcesz osiÈgnÈÊ sukces szybciej, to zrób coĂ wiÚcej. Zrób coĂ innego. Zajmij siÚ czymĂ. Zaczynaj nieco wczeĂniej, pracuj trochÚ lepiej i zostawaj odrobinÚ dïuĝej. Wykorzystaj siïÚ losu. Prawdopodobieñstwo mówi, ĝe im wiÚkszej liczby zadañ siÚ podejmiesz, tym wiÚksza szansa, ĝe trafisz na coĂ, co odmieni Twoje ĝycie. Fart jest doĂÊ przewidywalny. JeĂli chcesz wiÚcej szczÚĂliwych trafów, to ryzykuj wiÚcej. Wykazuj siÚ bardziej. Im ciÚĝej pracujesz, tym wiÚkszego bÚdziesz miaï farta. Tom Peters, znany autor In Search of Excellence i innych ksiÈĝek bizne- sowych, odkryï, ĝe najwaĝniejszÈ cechÈ kierowników, którzy w jego bada- niach okazali siÚ najlepsi, byïa chorobliwa skïonnoĂÊ do dziaïania. Wydawaïo siÚ, ĝe ci ludzie potrafiÈ w kaĝdej chwili powiedzieÊ: „Cel, pal!”. Ich stosu- nek do prowadzenia interesów moĝna byïo sformuïowaÊ sïowami: „Zrób to, napraw, wypróbuj”. Rozumieli, ĝe przyszïoĂÊ naleĝy do ludzi aktywnych, zdolnych do podjÚcia ryzyka. Ludzie sukcesu wiedzÈ, ĝe — jak to ujÈï generaï Douglas MacArthur — „na tym Ăwiecie nie ma niczego pewnego; sÈ tylko moĝliwoĂci”. Najciekaw- sze jest to, ĝe kiedy szukasz moĝliwoĂci, to znajdujesz bezpieczeñstwo, któ- rego potrzebujesz. JeĂli jednak szukasz bezpieczeñstwa, to nie znajdziesz ani jego, ani ĝadnych moĝliwoĂci. Dowody widaÊ wszÚdzie dookoïa w zwol- nieniach i restrukturyzacji spóïek, których tysiÈce pracowników pragnÚïo bezpieczeñstwa, a trafiïo w koñcu na dïugie bezrobocie. Poleć książkęKup książkę ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE¥ WART 19 Zasada rozpÚdu Zasada rozpÚdu jest dla Ciebie bardzo waĝna. Oparta jest na dwóch prawach fizyki — inercji i pÚdu — i moĝna jÈ odnieĂÊ równie dobrze do wszystkiego, co udaje Ci siÚ bÈdě czego nie udaje Ci siÚ zrobiÊ. Pierwsze prawo ruchu gïosi, ĝe „ciaïo w ruchu dÈĝy do pozostania w ru- chu, o ile nie dziaïa na nie zewnÚtrzna siïa; ciaïo w stanie spoczynku dÈĝy do pozostania w spoczynku, o ile nie dziaïa na nie zewnÚtrzna siïa”. Prawo pÚdu gïosi, ĝe poruszenie ciaïa wymaga duĝo energii, ale do utrzy- mania tego ruchu energii potrzeba o wiele mniej. Zaïoĝenie nowej firmy czy podjÚcie siÚ nowych dziaïañ wymaga niesamowitej dyscypliny, ale wystarczy zaczÈÊ, ĝeby dalej to robiÊ. Jak to ujÈï Einstein, „nic siÚ nie dzieje, dopóki coĂ siÚ nie ruszy”. Nic siÚ nie stanie, dopóki Ty siÚ nie ruszysz. Rusz siÚ i nie zatrzymuj siÚ W najprostszy sposób te prawa odnoszÈ siÚ do Twojego ĝycia tak, ĝe kiedy juĝ siÚ ruszysz, kiedy wprawisz siÚ w ruch i zaczniesz zmierzaÊ ku temu, co jest dla Ciebie waĝne, to o wiele ïatwiej bÚdzie Ci dalej dziaïaÊ, niĝ zaczÈÊ od nowa, jeĂli gdzieĂ siÚ zatrzymasz. Ludzie sukcesu sÈ jak kuglarze ĝonglujÈcy talerzami na tyczce. Zaczyna- jÈ, wprawiajÈ talerze w ruch, po czym ciÈgle nimi krÚcÈ. WiedzÈ, ĝe jeĂli ta- lerz spadnie lub w ogóle zatrzymajÈ siÚ, to o wiele trudniej bÚdzie ponownie zakrÚciÊ talerzem, niĝ krÚciÊ nim caïy czas. Kiedy juĝ znajdziesz sobie cel i obmyĂlisz plan, to rusz siÚ! A kiedy juĝ siÚ ruszysz w stronÚ swojego celu, to siÚ nie zatrzymuj. Codziennie rób coĂ, co przybliĝy CiÚ do tego celu . Nie bÈdě onieĂmielony doniosïoĂciÈ celu lub iloĂciÈ czasu, który jest potrzebny, by do niego dojĂÊ. W ramach planowania rozïóĝ cel na mniejsze zadania i czynnoĂci, które moĝna wykonywaÊ codziennie. Nie musisz robiÊ duĝo, ale kaĝdego dnia, kaĝdego tygodnia i kaĝdego miesiÈca powinieneĂ czyniÊ postÚpy, wykonu- jÈc okreĂlone wczeĂniej zadania i czynnoĂci sïuĝÈce osiÈgniÚciu jasno okre- Ălonych celów. Poleć książkęKup książkę 20 BRIAN TRACY Codzienna dyscyplina Tu jest pies pogrzebany. Najwaĝniejszym przymiotem, który pozwala na od- niesienie sukcesu, jest samodyscyplina. Elbert Hubbard definiuje samody- scyplinÚ jako umiejÚtnoĂÊ zmuszenia siÚ do zrobienia tego, co naleĝy, kiedy naleĝy, niezaleĝnie od tego, czy masz na to ochotÚ. Omówmy tÚ definicjÚ samodyscypliny. Po pierwsze, chodzi o zmuszenie siÚ do zrobienia tego, co powinieneĂ zrobiÊ. Innymi sïowy, musisz uĝyÊ siïy woli, by wpuĂciÊ siÚ w ruch i przeïamaÊ inercjÚ, która CiÚ tïamsi. Po drugie, musisz robiÊ to, co powinieneĂ, wtedy, kiedy naleĝy. Oznacza to, ĝe masz opracowaÊ plan, ustaliÊ harmonogram i zrobiÊ to, co postanowiïeĂ. Masz siÚ trzymaÊ swoich postanowieñ. Wypeïniasz przysiÚgi, które zïoĝyïeĂ przed sobÈ i innymi. Trzecia czÚĂÊ definicji brzmi: niezaleĝnie od tego, czy masz na to ochotÚ. Widzisz, kaĝdy moĝe zrobiÊ cokolwiek, kiedy ma na to ochotÚ, bo czerpie z tego przyjemnoĂÊ, a jest wypoczÚty i ma duĝo czasu. Tymczasem prawdzi- wym sprawdzianem ludzkiego charakteru jest sytuacja, w której konieczne jest zrobienie tego, co trzeba, niezaleĝnie od tego, czy ma siÚ na to ochotÚ — zwïaszcza kiedy ochoty zbytnio siÚ nie ma. To, jak bardzo czegoĂ pragniesz i jaka jest Twoja wartoĂÊ jako czïowieka, moĝesz w istocie okreĂliÊ na podstawie tego, na ile jesteĂ w stanie podjÈÊ dzia- ïania zmierzajÈce do osiÈgniÚcia Twoich celów i ziszczenia Twoich marzeñ nawet wtedy, kiedy jesteĂ zmÚczony, zniechÚcony, niezadowolony, i masz poczucie, ĝe nie dokonujesz ĝadnych postÚpów. CzÚsto to jest wïaĂnie prze- ïomowy moment. Ralph Waldo Emerson napisaï, ĝe „gwiazdy widaÊ, gdy jest najciemniej”. Twoja wytrwaïoĂÊ i zdolnoĂÊ do nieustannego kroczenia ku swoim marze- niom pozwoli Ci odnieĂÊ ostateczny sukces. JeĂli siÚ nie zïamiesz, nic CiÚ nie powstrzyma. Jeĝeli wystarczy Ci samodyscypliny, ĝeby stale podejmowaÊ dziaïania i wykorzystywaÊ moc inicjatywy, Twój sukces bÚdzie pewny. Poleć książkęKup książkę ZARABIAJ TYLE, ILE JESTE¥ WART 21 mwiczenia: 1. Wskaĝ najwaĝniejszy obszar Twojego ĝycia zawodowego, w którym napïyw nowych informacji zmusza CiÚ do wprowadzania zmian. 2. Wskaĝ najwaĝniejszy technologiczny przeïom, który wywiera i bÚdzie wywieraï wpïyw na Twoje zarobki. 3. Wskaĝ konkurencjÚ, która ma najwiÚkszy wpïyw na TwojÈ branĝÚ i zarobki. 4. Wybierz jednÈ najwaĝniejszÈ dyscyplinÚ, w zakresie której musisz siÚ rozwinÈÊ, aby przyspieszyÊ swojÈ karierÚ. 5. Wybierz jednÈ czynnoĂÊ, którÈ mógïbyĂ w kaĝdej chwili rozpoczÈÊ, ĝeby ulepszyÊ swoje ĝycie zawodowe lub zwiÚkszyÊ swoje zarobki. 6. Wskaĝ najwiÚkszÈ szansÚ, którÈ daje Ci dziĂ Twoja praca lub branĝa. 7. Wskaĝ jeden obszar, w obrÚbie którego podejmiesz inicjatywÚ, by pod- nieĂÊ jakoĂÊ swojej pracy i zwiÚkszyÊ swoje zarobki. Poleć książkęKup książkę 22 BRIAN TRACY Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarabiaj tyle, ile jesteś wart. Zmaksymalizuj swoje przychody już teraz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: