Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 005139 22958045 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie - książka
Zarządzanie - książka
Autor: Liczba stron: 364
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-738-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czujesz, że twoja kariera utknęła w martwym punkcie, ponieważ nie posiadasz dyplomu menedżera? Jesteś przytłoczony ogromem obowiązków na zajmowanym stanowisku kierowniczym? Niezależnie od tego, czy jesteś świeżo upieczonym menedżerem, czy chcesz tylko pogłębić posiadaną wiedzę, Zarządzanie pomoże ci lepiej wykonywać swoją pracę. 24 rozdziały umożliwią ci opanowanie krok po kroku niezbędnych umiejętności i wykorzystanie ich w codziennej pracy.

Celem książki jest przybliżenie problematyki zarządzania. Została ona podzielona na określone bloki tematyczne, które mają za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych Czytelnika i efektywność wykonywanej przez niego pracy. Książka rozpoczyna się omówieniem zarządzania i jego zmieniającej się ciągle roli. Przedstawia podstawowe zasady zarządzania niezbędne w pracy każdego menedżera. Całość książki zamyka przegląd najistotniejszych zagadnień etykiety w biznesie. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem wiadomości, co umożliwia bardziej efektywne opanowanie przedstawionego materiału.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: Zarz¹dzanie Tytu³ orygina³u: Management Skills Autor: Patricia Buhler T³umaczenie: El¿bieta Wiercioch, Igor S³u¿a³ek ISBN: 83-7197-738-7 Liczba stron: 364 Czujesz, ¿e twoja kariera utknê³a w martwym punkcie, poniewa¿ nie posiadasz dyplomu mened¿era? Jesteġ przyt³oczony ogromem obowi¹zków na zajmowanym stanowisku kierowniczym? Niezale¿nie od tego, czy jesteġ ġwie¿o upieczonym mened¿erem, czy chcesz tylko pog³êbiæ posiadan¹ wiedzê, Zarz¹dzanie pomo¿e ci lepiej wykonywaæ swoj¹ pracê. 24 rozdzia³y umo¿liwi¹ ci opanowanie krok po kroku niezbêdnych umiejêtnoġci i wykorzystanie ich w codziennej pracy. Celem ksi¹¿ki jest przybli¿enie problematyki zarz¹dzania. Zosta³a ona podzielona na okreġlone bloki tematyczne, które maj¹ za zadanie podniesienie kwalifikacji zawodowych Czytelnika i efektywnoġæ wykonywanej przez niego pracy. Ksi¹¿ka rozpoczyna siê omówieniem zarz¹dzania i jego zmieniaj¹cej siê ci¹gle roli. Przedstawia podstawowe zasady zarz¹dzania niezbêdne w pracy ka¿dego mened¿era. Ca³oġæ ksi¹¿ki zamyka przegl¹d najistotniejszych zagadnieñ etykiety w biznesie. Ka¿dy rozdzia³ koñczy siê podsumowaniem wiadomoġci, co umo¿liwia bardziej efektywne opanowanie przedstawionego materia³u. Spis treści O Autorze Wprowadzenie Część I Wprowadzenie do zarządzania ROZDZIAŁ 1. Czym jest zarządzanie? 15 17 19 21 Nauka nowych reguł gry...................................................c...................................................c22 Efektywne zarządzanie ...................................................c...................................................c..22 Pojęcia efektywny i wydajny...................................................c............................................23 Zmieniająca się rola zarządzania ...................................................c......................................24 Funkcje zarządzania...................................................c...................................................c.......25 Planowanie ...................................................c...................................................c................25 Organizowanie...................................................c...................................................c...........26 Kontrolowanie ...................................................c...................................................c...........26 Kierowanie ...................................................c...................................................c................28 Wnioski...................................................c...................................................c..........................29 Nowe funkcje zarządzania w obliczu wyzwań aktualnego rynku pracy.........................29 Analiza twoich umiejętności...................................................c.............................................29 Wyobraźnia ...................................................c...................................................c...............30 Zdolności techniczne...................................................c...................................................c.30 Układanie dobrych stosunków z ludźmi ...................................................c......................31 Początki kariery w zarządzaniu ...................................................c........................................31 Podsumowanie...................................................c...................................................c...............32 ROZDZIAŁ 2. Zarządzanie w nowym miejscu pracy 35 Środowisko kierownicze...................................................c...................................................c36 Tendencje zachodzące w zarządzaniu ...................................................c..............................36 Natura zmian ...................................................c...................................................c.............37 Gospodarka światowa...................................................c...................................................c37 Konsekwencje gospodarki światowej dla rynku pracy ...................................................c37 Rola technologii w pracy...................................................c..............................................38 Zarządzanie odmiennościami ...................................................c.......................................40 Redukcje...................................................c...................................................c....................42 6 I Zarządzanie Zwiększająca się liczba norm prawnych ...................................................c......................42 Alternatywna organizacja pracy...................................................c...................................43 Zmieniające się oczekiwania ...................................................c............................................44 Ucząca się firma...................................c...................................................c.............................45 Kompetencje do zarządzania ...................................................c............................................45 Podsumowanie...................................................c...................................................c...............46 ROZDZIAŁ 3. Gospodarka światowa 49 Praca na światowym rynku...................................................c...............................................50 Wpływ globalizacji na zarządzanie ...................................................c..................................51 Wielokulturowa siła robocza...................................................c........................................52 Menedżerowie delegowani...................................................c...........................................52 Zrozumienie kultur ...................................................c...................................................c........53 Czynniki charakteryzujące kulturę — teoria Hofstede’a ...................................................c.54 Pozostałe różnice pomiędzy kulturami...................................................c.........................55 Unikanie błędów kulturowych...................................................c..........................................56 Nauka w gospodarce światowej...................................................c........................................57 Praktyczne wskazówki pomocne przy prowadzeniu interesów na arenie międzynarodowej .58 Podsumowanie...................................................c...................................................c...............59 ROZDZIAŁ 4. Podejmowanie decyzji 61 Model racjonalnego podejmowania decyzji ...................................................c.....................61 Rozpoznanie problemu...................................................c.................................................62 Wyszukanie alternatywnych sposobów postępowania...................................................c.63 Ocena alternatyw...................................................c...................................................c.......63 Wybór konkretnego sposobu postępowania — rozwiązanie problemu ..........................64 Realizacja decyzji...................................................c...................................................c......65 Ocena słuszności wyboru ...................................................c.............................................65 Jak podejmować trafne decyzje? ...................................................c......................................66 Ograniczony model racjonalnego podejmowana decyzji ...................................................c.66 Rodzaje decyzji...................................................c...................................................c..............67 Techniki podejmowania decyzji ...................................................c.......................................67 Eskalacja strat ...................................................c...................................................c................68 Kreatywność i innowacyjność ...................................................c..........................................69 Przeszkody w kreatywnym rozwiązywaniu problemów ...................................................c..70 Rozwój kreatywności...................................................c...................................................c.....71 Charakterystyka przedsiębiorstwa kreatywnego ...................................................c..............72 Podejmowanie trafnych decyzji...................................................c........................................72 Podsumowanie...................................................c...................................................c...............73 Część II Podstawy zarządzania ROZDZIAŁ 5. Finanse 77 79 Sprawozdania finansowe ...................................................c..................................................80 Bilans...................................................c...................................................c.........................80 Rachunek zysków i strat...................................................c...............................................83 Spis treści I 7 Zestawienie przepływu środków pieniężnych...................................................c..............84 Zestawienie zmian w kapitale własnym...................................................c.......................85 Podstawowe formy organizacyjne...................................................c....................................85 Wskaźniki finansowe...................................................c...................................................c.....86 Planowanie budżetu ...................................................c...................................................c.......87 Zarządzanie metodą otwartych ksiąg...................................................c................................89 Podsumowanie...................................................c...................................................c...............90 ROZDZIAŁ 6. Zarządzanie projektem 93 Fazy projektowania...................................................c...................................................c........94 Faza I: planowanie...................................................c...................................................c.........95 Rozwój pomysłu...................................................c...................................................c........95 Wyznaczanie celów...................................................c...................................................c...95 Rozpoznanie przeszkód i ograniczeń ...................................................c...........................96 Podział obowiązków...................................................c...................................................c......96 Zapotrzebowanie na materiały...................................................c..........................................97 Dlaczego plany kończą się niepowodzeniem ...................................................c...................98 Faza II: harmonogram realizacji ...................................................c.......................................98 Faza III: kontrola ...................................................c...................................................c.........100 Osoby zajmujące się projektem ...................................................c......................................101 Kierownik projektu...................................................c...................................................c..101 Sponsor...................................................c...................................................c....................102 Członkowie zespołu projektowego ...................................................c............................103 Zakończenie projektu...................................................c...................................................c...104 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............104 ROZDZIAŁ 7. Podstawowe zasady rozwoju działalności 107 Jakość...................................................c...................................................c...........................107 Produktywność ...................................................c...................................................c............108 Stały proces ulepszeń...................................................c...................................................c...109 Reengineering ...................................................c...................................................c..............109 Planowanie ...................................................c...................................................c..............110 Projektowanie...................................................c...................................................c..........110 Realizacja ...................................................c...................................................c................111 Projektowanie stanowisk pracy ...................................................c......................................111 Możliwości w projektowaniu stanowisk pracy...................................................c...............112 Uproszczenie ...................................................c...................................................c...........113 Powiększanie ...................................................c...................................................c...........113 Rotacja...................................................c...................................................c.....................114 Wzbogacenie pracy ...................................................c...................................................c.114 Zmiany...................................................c...................................................c.........................115 Proces wprowadzania zmian ...................................................c......................................116 Opór przed zmianami ...................................................c.................................................116 Strategie przełamywania oporu przed zmianami ...................................................c.......117 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............117 8 I Zarządzanie ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie relacjami z ludźmi 121 Postrzeganie...................................................c...................................................c.................121 Proces percepcyjny...................................................c...................................................c..122 Postrzeganie a rzeczywistość ...................................................c.....................................122 Błędy w postrzeganiu ...................................................c.................................................123 Przypisywanie wydarzeń...................................................c............................................125 Zaufanie w stosunkach z ludźmi...................................................c.....................................126 Grupy współdziałania ...................................................c...................................................c..126 Klienci...................................................c...................................................c..........................127 Niezależni kontrahenci, podwykonawcy oraz alternatywna siła robocza .........................128 Stosunki z szefem ...................................................c...................................................c........129 Kontakty z podwładnymi...................................................c................................................130 Pracownicy o marginalnym znaczeniu dla firmy ...................................................c...........130 Wskazówki do wszystkich relacji...................................................c...................................132 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............133 ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie konfliktami 135 Rozpoznanie konfliktów wewnątrz firmy..................................................c........................135 Konflikt konstruktywny a konflikt destruktywny ...................................................c......135 Rodzaje konfliktów ...................................................c...................................................c.136 Zarządzanie konfliktami. Metoda win-win...................................................c.....................138 Odnoszenie sukcesów w zarządzaniu konfliktami ...................................................c.........139 Dyskusja nad konfliktem...................................................c............................................140 Rozpoznawanie mało efektywnych metod...................................................c.................141 Kontrola nad konfliktem ...................................................c............................................142 Wywoływanie konfliktów ...................................................c..........................................142 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............143 Część III Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi ROZDZIAŁ 10. Zarządzanie kadrami 145 147 Różnorodność siły roboczej...................................................c............................................147 Korzyści ze zróżnicowanej siły roboczej...................................................c........................148 Jak zarządzać różnorodnością?...................................................c.......................................149 Szkolenia o odmiennościach...................................................c...........................................150 Niepełnosprawni ...................................................c...................................................c..........151 Molestowanie seksualne ...................................................c.................................................151 Unikanie nieefektywnego zarządzania ...................................................c...........................153 Mikromenedżer ...................................................c...................................................c.......154 Jak uniknąć stania się mikromenedżerem? ...................................................c................154 Leniwy menedżer ...................................................c...................................................c....155 Jak uniknąć stania się leniwym menedżerem? ...................................................c...........155 Menedżer zadowolony z władzy ...................................................c................................156 Jak uniknąć stania się menedżerem zadowolonym z władzy? ......................................156 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............157 ROZDZIAŁ 11. Motywacja Spis treści I 9 159 Teorie motywacji ...................................................c...................................................c.........160 Hierarchia potrzeb Maslowa ...................................................c......................................161 Dwuczynnikowa teoria Herzberga ...................................................c.............................163 Teoria X i Y McGregora ...................................................c............................................163 Teoria potrzeb McClellanda...................................................c.......................................164 Teoria sprawiedliwości...................................................c...............................................165 Teoria oczekiwań ...................................................c...................................................c....166 Wyznaczanie celów ...................................................c...................................................c.....167 Pieniądz jako czynnik motywacyjny ...................................................c..............................168 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............169 ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie pracą podwładnych 171 Sposoby oceny działalności pracowników ...................................................c.....................171 Systemy oceny działalności...................................................c........................................172 Dokonywanie oceny ...................................................c...................................................c173 Unikanie błędów...................................................c...................................................c......175 Utrwalanie zachowań pracowników...................................................c...............................176 Strategie utrwalania...................................................c...................................................c.176 Harmonogramy utrwalania...................................................c.........................................178 Regulamin pracy...................................................c...................................................c......178 Nagradzanie pracowników ...................................................c.............................................180 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............181 ROZDZIAŁ 13. Rozwój kariery 183 Rozwój kariery w dzisiejszym świecie...................................................c...........................183 Korzyści dla firmy ...................................................c...................................................c.......184 Tradycyjne etapy rozwoju kariery ...................................................c..................................185 Współczesne podejście do rozwoju kariery...................................................c....................186 Alternatywne ścieżki kariery ...................................................c..........................................188 Efektywne zarządzanie karierą ...................................................c.......................................188 Analiza własnych umiejętności ...................................................c..................................189 Tworzenie strategii rozwoju kariery...................................................c...........................191 Rozwój kariery menedżera ...................................................c.............................................191 Przeszkody w karierze ...................................................c...................................................c.192 Wskazówki pomocne w efektywnym zarządzaniu karierą................................................193 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............193 ROZDZIAŁ 14. Grupy 197 Zalety pracy w grupach ...................................................c..................................................198 Wady pracy w grupach ...................................................c...................................................c199 Etapy rozwoju grupy...................................................c...................................................c....199 Rodzaje grup (formalne i nieformalne) ...................................................c..........................200 Normy ...................................................c...................................................c..........................201 10 I Zarządzanie Grupowe podejmowanie decyzji ...................................................c....................................202 Burza mózgów...................................................c...................................................c.........203 Technika Delphi ...................................................c...................................................c......204 Nominalne techniki grupowe ...................................................c.....................................204 Rola technologii...................................................c...................................................c...........205 Myślenie grupowe ...................................................c...................................................c.......206 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............206 ROZDZIAŁ 15. Praca zespołowa 209 Różnice między grupami a zespołami ...................................................c............................209 Istota zespołów w dzisiejszych czasach................................................c.............................210 Charakterystyka efektywnych zespołów ...................................................c........................211 Budowanie zespołów ...................................................c...................................................c...213 Formalne oddalenie się...................................................c...............................................214 Stałe spotkania w celu wprowadzana ulepszeń...................................................c..........215 Kreatywne zespoły...................................................c...................................................c.......215 Zarządzanie zespołami...................................................c...................................................c.216 Rozwiązywanie problemów personalnych w zespołach...................................................c.217 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............218 Część IV Przedsiębiorstwo jako forma organizacyjna ROZDZIAŁ 16. Model organizacyjny i strukturalny 221 223 Definicja modelu organizacyjnego ...................................................c.................................223 Czynniki wpływające na model organizacyjny ...................................................c..............224 Technologia ...................................................c...................................................c.............224 Otoczenie...................................................c...................................................c.................224 Strategia i wielkość przedsiębiorstwa ...................................................c........................226 Podejmowanie strukturalnych decyzji...................................................c............................226 Rozpiętość kierowania ...................................................c...............................................226 Centralizacja...................................................c...................................................c............227 Podział pracy ...................................................c...................................................c...........227 Grupowanie ...................................................c...................................................c.............228 Struktura mechaniczna a struktura organiczna...................................................c...........229 Zarządzanie różnymi strukturami organizacyjnymi ...................................................c.......230 Wspieranie innowacyjności...................................................c........................................231 Wpływ reengineeringu ...................................................c...............................................231 Model „organizacji nieograniczonej”...................................................c.........................231 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............232 ROZDZIAŁ 17. Kultura organizacyjna 235 Definicja kultury...................................................c...................................................c..........235 Subkultura ...................................................c...................................................c...............236 Kultura przeciwstawna ...................................................c...............................................237 Wewnętrzna integracja i zewnętrzna adaptacja ...................................................c..............237 Spis treści I 11 Kultura a działalność przedsiębiorstwa ...................................................c..........................238 Silna kultura organizacyjna ...................................................c............................................239 Różne aspekty kultury ...................................................c...................................................c.239 Historie związane z założeniem firmy ...................................................c.......................240 Symbole...................................................c...................................................c...................240 Ceremonie i rytuały ...................................................c...................................................c.240 Żargon ...................................................c...................................................c.....................241 Wartości i przekonania...................................................c...............................................241 Klasyfikacja kultury...................................................c...................................................c.....241 Rola menedżera w tworzeniu i wzmacnianiu kultury organizacji.....................................242 Łączenie kultur ...................................................c...................................................c............244 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............245 ROZDZIAŁ 18. Władza i polityka organizacyjna 249 Władza i wpływy ...................................................c...................................................c.........249 Podstawy władzy ...................................................c...................................................c.........250 Władza związana ze stanowiskiem ...................................................c............................250 Władza związana z osobą...................................................c...........................................251 Budowanie podstaw władzy ...................................................c...........................................252 Zmiana modelu organizacyjnego: „przekazywanie władzy”.............................................253 Jak używać wpływów w relacjach z przełożonymi ...................................................c........254 Polityka organizacyjna...................................................c...................................................c.256 Sojusze polityczne ...................................................c...................................................c.......257 Podstawowe założenia działalności politycznej ...................................................c.............258 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............259 ROZDZIAŁ 19. Przywództwo 261 Znaczenie przywództwa i zarządzania ...................................................c...........................261 Badania dotyczące istoty przywództwa...................................................c..........................262 Teoria cech wybitnej osoby...................................................c........................................263 Teorie behawioralne ...................................................c...................................................c264 Podejście nieprzewidzianych okoliczności ...................................................c................265 Współczesne spojrzenie na przywództwo ...................................................c......................267 Przywództwo transakcyjne ...................................................c.............................................267 Przywództwo transformacyjne ...................................................c.......................................268 Charyzmatyczne przywództwo...................................................c.......................................269 Druga strona przywództwa: grupa wykonawców...................................................c...........269 Przywództwo w samozarządzających się zespołach ...................................................c......270 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............271 ROZDZIAŁ 20. Komunikacja organizacyjna 273 Proces komunikacji...................................................c...................................................c......274 Bariery komunikacyjne...................................................c...................................................c275 Komunikacja niewerbalna ...................................................c..............................................276 Aktywne słuchanie...................................................c...................................................c.......277 12 I Zarządzanie Kierunki przepływu informacji w przedsiębiorstwie..................................................c.......278 Komunikacja „w górę”...................................................c...............................................278 Komunikacja „w dół”...................................................c.................................................279 Komunikacja „w bok” (lateralna)...................................................c...............................280 Znaczenie technologii w dzisiejszej komunikacji organizacyjnej.....................................280 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............281 Część V Specjalne wyzwania w zarządzaniu ROZDZIAŁ 21. Stres 283 285 Czym jest stres? ...................................................c...................................................c...........285 Stresory ...................................................c...................................................c........................286 Stresory związane z pracą ...................................................c..........................................287 Stresory osobiste (niezwiązane z pracą)...................................................c.....................288 Indywidualne konsekwencje stresu ...................................................c................................288 Charakter: typ A oraz typ B...................................................c............................................289 Konsekwencje stresu dla przedsiębiorstwa..................................................c......................290 Zarządzanie stresem...................................................c...................................................c.....290 Pierwszorzędowa profilaktyka ...................................................c...................................290 Drugorzędowa profilaktyka...................................................c........................................291 Trzeciorzędowa profilaktyka...................................................c......................................292 Programy profilaktyki stresu ...................................................c......................................292 Jak rozpoznać oznaki stresu u innych?...................................................c...........................293 Porady dla efektywnych menedżerów ...................................................c............................294 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............295 ROZDZIAŁ 22. Organizowanie spotkań 299 Rodzaje spotkań...................................................c...................................................c...........300 Przed spotkaniem...................................................c...................................................c.........300 Ustalanie składu uczestników spotkania ...................................................c....................301 Ustalanie czasu i miejsca spotkania ...................................................c...........................301 Ustalanie porządku obrad...................................................c...........................................301 Spotkanie ...................................................c...................................................c.....................303 Protokół...................................................c...................................................c........................303 Po spotkaniu...................................................c...................................................c.................304 Rola organizatora spotkania ...................................................c...........................................305 Konfliktowi uczestnicy...................................................c...................................................c306 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............307 ROZDZIAŁ 23. Przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej 309 Proces rekrutacji ...................................................c...................................................c..........309 Rekrutacja wewnętrzna ...................................................c..............................................310 Zewnętrzna rekrutacja ...................................................c................................................310 Zalety i wady rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej...................................................c..312 Spis treści I 13 Proces selekcji ...................................................c...................................................c.............313 Aplikacja ...................................................c...................................................c.................313 Wstępna selekcja ...................................................c...................................................c.....314 Testy ...................................................c...................................................c........................314 Badanie przeszłości aplikantów ...................................................c.................................315 Rozmowa kwalifikacyjna ...................................................c...........................................316 Badania lekarskie i testy na obecność narkotyków ...................................................c....316 Decyzja o zatrudnieniu...................................................c...............................................316 Efektywna rozmowa kwalifikacyjna ...................................................c..............................317 Plan rozmowy kwalifikacyjnej...................................................c...................................317 Wybór odpowiedniego rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej ...........................................317 Potencjalnie niebezpieczne pytania ...................................................c................................318 Wskazówki dotyczące efektywnego prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ....................319 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............320 ROZDZIAŁ 24. Zdobywanie przewagi konkurencyjnej: etykieta biznesu 323 Znaczenie etykiety biznesu...................................................c.............................................323 Podstawy biznesu...................................................c...................................................c.........324 Przedstawianie się ...................................................c...................................................c...324 Etykieta podczas spotkań przy posiłkach...................................................c...................325 Koktajl ...................................................c...................................................c.....................326 Etykieta spotkania...................................................c...................................................c........327 Prezenty służbowe ...................................................c...................................................c.......328 Korespondencja ...................................................c...................................................c...........329 Netykieta...................................................c...................................................c......................330 Ogólne zasady etykiety...................................................c...................................................c331 Tworzenie pozytywnego wizerunku...................................................c...............................332 Plotki...................................................c...................................................c............................333 Podsumowanie...................................................c...................................................c.............333 Dodatki DODATEK A Streszczenie rozdziałów DODATEK B Słowniczek i zalecana literatura DODATEK C Odpowiedzi Skorowidz 337 339 345 351 355 Rozdział 1. Czym jest zarządzanie? Kiedy już obejmiesz stanowisko menedżera (lub zarządcy, kierownika, koordynatora) zastanowisz się pewnie, jak postę- pować w nowej roli. Być może dopiero aspirujesz do kierow- niczego stanowiska. Możesz nawet być zwykłym członkiem personelu i dążyć do poszerzenia swojej wiedzy o zarzą- dzaniu. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym czy do- świadczonym menedżerem (możesz też w ogóle nie zajmować stanowiska kierowniczego), ta książka pomoże ci w zdoby- ciu wiedzy niezbędnej do poruszania się w świecie biznesu. Zawiera ona informacje konieczne do zrozumienia tego, co się obecnie dzieje w dziedzinie zarządzania we wszystkich istniejących firmach. W tym rozdziale: z z dwa sposoby efektywnego zarządzania, różnice między wykonywaniem właściwej pracy a wykonywaniem pracy właściwie, z sprawowanie funkcji kierowniczych, z z przygotowanie się na niespodziewane okoliczności, trzy podstawowe umiejętności w zarządzaniu konieczne do odniesienia sukcesu, z początki kariery w zarządzaniu. Prawie wszyscy ludzie (niezależnie od wykonywanego zawodu i posiadanego tytułu) zajmują się w jakiś sposób zarządzaniem. Dzisiaj każdy musi korzystać z rzeczy wyko- nanych przez innych. Nie musisz wcale posiadać tytułu menedżera, by wykorzystywać umiejętności kierownicze. Każda osoba osiągnie więcej sukcesów w swojej działalności, jeżeli zdobędzie wiedzę o zarządzaniu. W erze świetnie wykształconych pracowników efektywność w ogromnej liczbie zawo- dów łączy się z wykorzystaniem umiejętności zarządzania. Tylko w ten sposób można wydajnie współpracować z innymi wykwalifikowanymi osobami. Możesz dzięki tej książce korzystać z umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania, nawet jeżeli obecnie nie pracujesz na stanowisku kierowniczym. Na rynku pracy coraz większy nacisk kładzie się na elastyczność. Pracodawcy w prze- prowadzanych ankietach podkreślają, że istnieje zapotrzebowanie na pracowników o takich kwalifikacjach, a rynek w tym zakresie pozostaje nienasycony. Większość pracodawców uważa, że sama może nauczyć swoich pracowników umiejętności technicznych. Dlatego też poszukują oni pracowników o elastycznych umiejętnościach jak najbardziej rozwinię- tych. Książka ta opisuje wiele ogólnych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu. Czyta- jąc ją, jesteś na właściwej drodze do zwiększenia swoich szans na zdobycie dobrej pracy. Zadania, z którymi przyjdzie się zmierzyć menedżerom w XXI wieku, wymagają opano- wania nowego zestawu umiejętności. Postępowanie według „starych zasad” nie wystarczy, by odnieść sukces w dzisiejszym, gwałtownie zmieniającym się świecie. Jako osoba od- powiedzialna za zarządzanie będziesz musiał wykazać się licznymi talentami w znacznie większej liczbie dziedzin niż kiedykolwiek do tej poory. 22 I Rozdział 1. Nauka nowych reguł gry Kluczem do efektywnego zarządzania jest uświadomienie sobie, że zasady gry rzeczywiście uległy zmianie. Dzisiejsze środowisko biznesu stale się zmienia, a skala zachodzących zmian jest największa w historii. Praca menedżera ulega ciągłej ewolucji, nie opiera się już na jednym sztywnym sche- macie. Stara zasada mówiła, że najlepszym sposobem sprawowania władzy nad ludźmi jest wydawanie poleceń i kontrolowanie podobnie jako dyktator. Istniała wyraźna granica pomiędzy kierownictwem a pracownikami. Dzisiejsze środowisko pracy jest zupełnie inne. Obowiązująca obecnie zasada wprowa- dza stosunki partnerskie pomiędzy kadrą kierowniczą a pracownikami. Zarządzanie polega teraz na podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialności. Polega zawie- rzeniu własnym instynktom i umiejętności uświadomienia sobie, że nie trzeba być per- fekcjonistą. Polega na ustanawianiu priorytetów i aktoywności w działaniu. Są ludzie, którzy powiedzą ci, że efektywne zarządzanie to nic innego jak tylko zdrowy rozsądek. Na podstawie własnych doświadczeń z pracy w wielu przedsiębiorstwach i kon- taktów z ich kierownictwem mogę stwierdzić, że spora doza zdrowego rozsądku jest niezbędnym elementem efektywnego zarządzania, jednak do odniesienia sukcesu konieczne jest posiadanie wielu bardziej zaawansowanych umiejoętności. Uwaga Efektywne zarządzanie jest dziedziną, w której zacheodzą ciągłe zmiany. Dlatego też powinno być pojmowane jako nieustający proces, którey nigdy się nie zatrzyma. Aby należycie zarządzać, musisz bardzo dobrze znać swoją firmę (jej produkty i usługi), ludzi w niej pracujących, branżę (konkurencję i panujące w niej trendy), ogólne zasady zarządzania firmą oraz zasobami ludzkimi. Zarządzanie wymaga, że- byś zaznajomił się z wieloma dziedzinami wiedzy. Musisz być wykwalifikowanym specjalistą w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, tworzenia projektów, marke- tingu, procesów produkcji i księgowości. A co najważniejsze, efektywne zarządzanie wymaga, byś miał oczy otwarte i ciągle się uczył. Zamiarem tej książki jest stworzenie ci możliwości zdobycia nowych umiejętności, przypomnienia tych, które mogłeś już zapomnieć, bo nie musiałeś dotąd z nich korzy- stać, oraz uaktualnienia stanu wiedzy, byś lepiej mógł stawić czoła dzisiejszemu zmie- niającemu się środowisku biznesu. Aby osiągnąć sukces, musisz zacząć od stworzenia sobie jasnej wizji swojego celu, mu- sisz wiedzieć, do czego dążysz. Zacznij swoją podróż przez efektywne zarządzanie od właściwego zrozumienia, co ten termin oznacza w dzisioejszym świecie biznesu. Efektywne zarządzanie W zarządzaniu chodzi o realizację zamierzonych celów. Jeżeli niewiele osiągniesz, z pewnością szybko stracisz pracę. W dzisiejszym, pełnym współzawodnictwa świecie in- teresów firmy mają mało czasu, środków i cierpliwości dla tych, którzy nie dają sobie rady. Czym jest zarządzanie? I 23 A ty musisz konsekwentnie odnosić sukcesy. Twoją firmę mało obchodzi to, co osią- gnąłeś w poprzednim roku. Oni chcą wiedzieć, co obecnie dla nich robisz. Sztuka efektywnego zarządzania pomoże ci stale przynosić koorzyści w twojej firmie. Efektywne zarządzanie jest ściśle związane z działalnością twojej firmy. Obrazowo można to przedstawić w postaci piramidy złożonej z cegieł. Jeżeli jedna z tych cegieł nie utrzyma ciężaru pozostałych, to cała konstrukcja runie. Twoja zdolność do efektyw- nego zarządzania odgrywa istotną rolę w sukcesie (luob porażce) twojej firmy. W efektywnym zarządzaniu można wyodrębnić dwie dziedziny. Oznacza to, że mene- dżer działa równocześnie na dwóch polach: realizacji zadań firmy oraz zapewnienia za- dowolenia pracownikom. Na pierwszy rzut oka możesz pomyśleć, że jest to wybór typu albo-albo. Tak jednak nie jest. Efektywny menedżer wypełnia obydwa te zadania rów- nocześnie. Zapewnia zarówno realizację zadań firmy jak i dba o zadowolenie pracowni- ków. W przeciwnym wypadku nie mógłby być nazwany efektyownym menedżerem. Ponieważ menedżerowie wykonują swoje obowiązki poprzez podległych im pracowni- ków, musisz pamiętać o obu wspomnianych dziedzinach. Realizacja zadań firmy zależy od skłonienia podwładnych do wykonania swojej pracy. W wielu przypadkach przewa- żającą częścią twojej pracy będzie nadzorowanie podległego ci personelu. A jest mało prawdopodobne, by niezadowolony personel poprawnie owykonywał swoje funkcje. Zwróć uwagę Zarządzanie oznacza zlecanie prac innym. Nie oznacza eto jednak, że sam nie musisz nic robić. Realizacja zadań wymaga, byś cały czas sprawował kontrolę nad wszystkimi powierzonymi ci obowiązkami. Dla menedżerów w dzisiejszych czasach oznacza to często spiętrzenie się różnych projektów i naglące terminy. By podołać tym zadaniom, musisz zrozumieć charak- ter każdego projektu i rozsądne powierzyć go do wykoonania odpowiedniej osobie. Zadowolenie pracowników stało się niezwykle istotne w procesie zarządzania. Badania naukowe udowodniły powiązanie pomiędzy produktywnością firmy a zadowoleniem jej pracowników. Sam prawdopodobnie również już dawno zdążyłeś to zauważyć. Receptą na sukces w tej dziedzinie jest zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy. Zwróci ci się to w postaci lepszej jakości pracy w jeodnostce, którą kierujesz. Na obecnym rynku pracy coraz większy nacisk kładzie się na zaspokojenie oczekiwań pracowników. Wynika to z tego, że niezadowolenie pracowników z pracy przekłada się na wzrost strat. Nie możesz być produktywny w swojej branży, jeżeli bezustannie cier- pisz na brak rąk do pracy i zatrudniasz coraz to nowe osoby. Krzywa przygotowania do pracy wśród nowo przyjętych w niektórych zawodach może być bardzo stroma. W trak- cie szkolenia nowi pracownicy nie są tak wydajni w swojej pracy jak doświadczeni, co oczywiście wpływa na twoją efektywność jako menedżerao. Pojęcia efektywny i wydajny Terminy efektywny i wydajny mogą być czasami mylone a nawet używane wymiennie. Ich znaczenie jest jednak różne. 24 I Rozdział 1. Wbrew pozorom brak dobrej definicji tych pojęć jest korzystny. Efektywny oznacza wykonujący właściwą pracę. Wydajny oznacza wykonujący pracę prawidłowo. Możesz uważać, że te próby definicji wprowadzają jeszcze więcej zamieszania, spójrz jednak na następujący przykład. Zostałeś zatrudniony do wygłoszenia wykładu na temat efektywnego zarządzania, który nie będzie trwał dłużej niż godzinę. Przybyłeś i wygłosiłeś doskonały, świetnie zorgani- zowany 55-minutowy wykład o zaletach i wadach kupna bądź wzięcia w leasing nowe- go samochodu. Naturalnie byłeś wydajny — wykonałeś swoją pracę prawidłowo. Nie byłeś niestety efektywny, czyli nie wykonałeś właściwej pracy. Nie wygłosiłeś wykładu na temat efektywnego zarządzania. Efektywne zarządzanie jest wykonywaniem właściwej pracy. Oznacza to wykonanie powierzonego zadania i równoczesne zapewnienie wyższego poziomu satysfakcji pra- cowników. To są dwa ściśle ze sobą powiązane zagadnienoia. Zmieniająca się rola zarządzania W ciągu ostatnich kilku dekad zarządzanie uległo wielu zmianom. Byliśmy świadkami powolnego odejścia od ideału menedżera dowodzącego i kontrolującego. Władza me- nedżera nie opiera się już na autorytecie przynależnym do pozycji zajmowanej w hie- rarchii organizacyjnej firmy. Zarządzanie jest czynnikiem stabilizującym, który umożliwia wypełnianie zadań przed- siębiorstwa. Menedżerowie zlecają wykonanie prac podległym im pracownikom. Dzi- siaj nie musisz sam wykonywać wielu prac. Potrzebujesz natomiast innych ludzi i mu- sisz wiedzieć, jak efektywnie współpracować z nimi, by wypełnić należące do ciebie obowiązki. Zobacz Rozdział 18. „Władza i polityka organizacyjna” — rozważania o najbardziej efektywnych źródłach władzy osobistej. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat przedsiębiorstwa spłaszczyły swoje struktury. Zaowocowało to zmniejszeniem zatrudnienia w większości z nich. Dzięki temu dzisiaj do wykonania takiej samej pracy jak kiedyś potrzeba mniejszej liczby ludzi. To z kolei oznacza, że sporo ludzi wykonuje więcej niż jeden rodzaj pracy. Często przecież obarcza się ciebie dodatkowymi obowiązkami, nie wspierając dodatkowymi pracownikami do ich wykonania. Zwiększa to istotną rolę efektywnego zarządzania w ceolu wykonania nałożonych zadań. Kluczem do rozwiązania tego problemu jest silna osobowość i dobre zdolności interper- sonalne. Jako menedżer stąpasz po cienkiej linie (chyba że zajmujesz najwyższe stano- wisko kierownicze w firmie). Stoisz pomiędzy swoimi pracownikami a przełożonymi. Tylko silne zdolności interpersonalne i dobre zrozumienie organizacji i działalności firmy pozwolą ci odnosić sukcesy. Zwróć uwagę Zarządzanie nie jest zajęciem dla każdego. Menedżer neie może czuć się skrępowany nadzorowaniem innych i korzystaniem ze swojej władzey. Czym jest zarządzanie? I 25 Funkcje zarządzania Według Fayola, francuskiego inżyniera, który oparł swoje teorie na własnych doświad- czeniach z pracy we francuskich firmach górniczych i metalurgicznych, zarządzanie ma cztery następujące funkcje: planowanie, z organizowanie, z kontrolowanie, z kierowanie. z Każda z tych funkcji zostanie omówiona w kolejnych seokcjach. Planowanie Jako menedżer jesteś odpowiedzialny za planowanie. Musisz decydować o kierunkach działania firmy w określonym momencie w przyszłości. Musisz zbierać informacje i tworzyć listę możliwych do przyjęcia rozwiązań. Następnie to do ciebie należy decy- zja, które rozwiązanie należy wybrać. A kiedy decyzja zostanie podjęta, musisz zapla- nować sposób, w jaki należy osiągnąć zamierzony cel.o W miarę jak poruszasz się w górę hierarchii organizacyjnej, horyzont czasowy plano- wania poszerza się. Kierownictwo niższego szczebla zazwyczaj odpowiedzialne jest za planowanie działań w okresie nie dłuższym niż jeden rok. Tutaj główny nacisk kładzio- ny jest na codzienne czynności i zapewnienie płynnego funkcjonowania firmy. Kierow- nictwo średniego szczebla zazwyczaj planuje działalność przedsiębiorstwa w przedziale od jednego do pięciu lat, natomiast menedżerowie najwyższego szczebla układają plany funkcjonowania firmy w ciągu najbliższych pięciu do dowudziestu lat. Zobacz Rozdział 4. „Podejmowanie decyzji” — rozważania o tworzeeniu i wyborze właściwych rozwiązań. W dzisiejszym społeczeństwie, żyjącym w szybkim tempioe, planowanie jest niezmiernie istotne i również coraz szybsze. W obliczu współzawodnictwa i konkurencji jest na nie coraz mniej czasu, a i ono wyznacza coraz krótsze przedziały czasowe na wykonanie poszczególnych zadań. Każdy porusza się więc i pracujoe szybciej niż kiedykolwiek dotąd. Kluczem do opanowania planowania jest zrozumienie, że to jest proces ciągły. Nie jest to już jedynie doroczne ćwiczenie, w którym uczestniczysz od niechcenia. Musisz pla- nować i przestrzegać planów regularnie. Planowanie jest obecne na każdym szczeblu zarządzania. Wymaga od ciebie, byś myślał intensywnie oi miał oczy szeroko otwarte. Uwaga W przedsiębiorstwach wciąż wzrasta rola zarządzaniae strategicznego. Polega ono na szerokim spojrzeniu na prowadzoną działalność i podeejmowaniu decyzji dotyczących pozycji firmy w przyszłości. Obowiązki planowania sterategicznego nie są już wyłączną domeną kierownictwa najwyższego szczebla. Odpowiedziealni są za nie wszyscy kierownicy w firmie niezależnie od zajmowanych staneowisk. 26 I Rozdział 1. Planowanie czynności w myślach jest dobrym punktem wyjścia. Musisz jednak sforma- lizować swoje wysiłki. Zapisuj swoje plany i nie wrzucaj ich do szuflady, do której za- glądasz najwyżej raz na rok. Te plany powinny być dokumentami na bieżąco kontrolo- wanymi i korygowanymi. Kiedy tylko otrzymujesz nowe informacje o przyszłych czynnościach, weź do ręki swój plan miesięczny i zamioeść je w nim. Plany nie powinny być sztywne i nienaruszalne. Dzisiaj głównym trendem jest plano- wanie elastyczne. Ta cecha jest niezbędna, by być sprawnym w działaniu. Jeżeli chcesz wywiązać się ze swojej roli i sprawić, by twoja firma funkcjonowała płynnie i skutecz- nie, właśnie planowanie pomoże ci szybko reagować na ozachodzące zmiany. Nigdy nie traktuj swoich planów jako dokumentów ostatecznych bądź dyrektyw, od których nie ma odstępstw. Myśl o nich jak o przebiegającym właśnie działaniu — zaw- sze może przecież ulec modyfikacji. Organizowanie Jest to jeden z najważniejszych obowiązków każdego menedżera. Polega na podejmo- waniu decyzji o podziale pracy, która ma zostać wykoonana. Na najwyższych szczeblach kierowniczych funkcja ta ma znacznie szersze zastosowa- nie. Podejmuje się tam więcej decyzji dotyczących obowiązków w całej strukturze or- ganizacyjnej. Na niższych szczeblach organizowanie koncentruje się na rozdziale zadań wśród pracowników i łączeniu pracowników w zespoły zajmujące się określonymi projektami. Ogromne zmiany technologiczne, które zaszły w ciągu ostatnich lat, wpły- nęły znacząco na wykonywanie tej funkcji w praktyce. Dzięki dostępności nowych technologii obowiązki należące do poszczególnych zawodów zmieniły się i przegrupo- wały. W wyniku tego zmieniła się nawet struktura organizacji, stała się bardziej płynna, aby osiągnąć większą elastyczność i możliwość dostosowania się do trendów panują- cych na rynku. Zwróć uwagę Rozdział 16., „Model organizacyjny i strukturalny” — rozeważania o projektowaniu organizacji i podziału na działy firmy. W rzeczywistości twoje wysiłki organizacyjne koncentrują się na użyciu środków, którymi faktycznie dysponujesz. Omawianą funkcję wypełniasz, prowadząc nabór i szkoląc no- wych pracowników. Powinieneś więc dobierać właściwych loudzi do odpowiednich zadań. Kontrolowanie Pojęcie to jest często źle rozumiane, w szczególności przez świeżo upieczonych mene- dżerów. Odnosi się ono bowiem do funkcjonowania, a nie do ścisłego nadzoru nad ludźmi lub mikrozarządzania. Funkcja ta jest zazwyczaj niedoceniana. Jej istotą jest proces porównywania. Polega na porównywaniu faktycznego stanu wykonywanego zadania z jego stanem docelowym. Dzięki temu możemy podjąć niezbędne działania korygujące, jeżeli zauważymy, że za- istniały odstępstwa od przyjętych założeń. Czym jest zarządzanie? I 27 Kontrola rozpoczyna się od zrozumienia przez wszystkich pracowników celu, jaki nale- ży osiągnąć. Najważniejsze jest, żeby każdy z nich wiedział, w jaki sposób ma się przy- czynić do osiągnięcia celu. Kierownictwo na wszystkich szczeblach organizacji odpowiedzialne jest za sprawowa- nie funkcji kontrolnych. Im wyższy szczebel, tym szerszy jest zakres sprawowanej przez osobę zarządzającą kontroli. Na najwyższym szczeblu kierownicy koncentrują się na kontrolowaniu kierunków działania firmy (jak np. wypełnianie strategii działania, ewentualne wejście na nowy rynek zbytu). Na niższych szczeblach kierowniczych kon- troluje się wykonywanie codziennych czynności (na przykład sprawdzanie, jaki stopień produkcji osiągnął określony dział w bieżącym tygodniu, ile usterek w produkcji w tym czasie wykryto). Założeniem efektywnego kontrolowania jest przyjęcie do wiadomości, że nie da się nadzorować wszystkiego. Szczególne zastosowanie ma tutaj zasada 80-20. Osiemdzie- siąt procent twojego sukcesu jest zdeterminowane przez 20 procent czynności, które wykonałeś. Ponieważ nie masz ani czasu, ani środków, by kontrolować wszystko, wy- bierasz 20 procent obowiązków, które przysparzają ci osiemdziesiąt procent sukcesów, oraz badasz i kontrolujesz wyłącznie ten zakres. Zwróć uwagę Zasada 80-20 może mieć zastosowanie przy wyjaśnianiu więekszości twoich czynności. Osiemdziesiąt procent zysków firmy ma zazewyczaj swoje źródło w dwudziestu procentach wykonywanych przez nią dziaełań. Musisz również założyć akceptowalne poziomy odstępstw od normy przy wykonywa- niu funkcji kontrolnych. Nie musisz przecież zwracać uwagi na wszystko, co się dzieje. Oczywiście lepiej jest być poinformowanym, jeżeli zachodzą jakieś nieprawidłowości, możesz wtedy podjąć niezbędne działania korygujące. Lecz czy naprawdę chcesz do- wiadywać się o wszystkich, najmniejszych nawet odstępstwach od normy? W większo- ści przypadków odpowiedź brzmi „nie”. Musisz w takim wypadku przyjąć określony zakres dopuszczalnych nieprawidłowości i zwracać swoją uwagę wyłącznie na te, które w przyjętym zakresie już się nie mieszczą. Przykładowo, jeżeli odpowiadasz finansowo za 50 pozycji, dla których roczny budżet wynosi 50 000 zł, na pewno nie chcesz słyszeć, że w ostatnim miesiącu budżet został przekroczony o 2 zł. Z takim budżetem możesz spokojnie przyjąć zasadę, że dopusz- czalne miesięczne odstępstwo wynosi 2 procent. Tak więc bierzesz pod uwagę tylko ta- kie odchylenia, które przekraczają kwotę 1000 zł w stosuonku do każdej z pozycji. Niemniej jednak uważaj na panujące w tym zakresie tendencje. Upewnij się, czy wła- ściwie rozpoznajesz rozwój odpowiednich wskaźników, tak żebyś nie był niemile za- skoczony pod koniec roku budżetowego. Możesz przecieoż założyć odstępstwa od normy w przedziale rocznym. Wtedy, jeżeli twój faktyczny budżet przekracza o 1,5 procenta miesięcznie budżet zakładany przez 4 miesiące z rzędu, powinieneś jednak zbadać tego przyczyny i podjąć niezbędne kroki, żeby nie zakończyć roku budżetowego ze znacznie przekroczoną kwotą wydatków. Zwróć uwagę Syndrom „gotowanej żaby” ostrzega przed oczekiwaniem ena nadejście wyłącznie nagłych niepowodzeń. Należy więc badać rozwój wszelkiceh tendencji. Żaba wrzucona do gotującej się wody natychmiast z niej wyskakuje,e rozpoznając niebezpieczeństwo. Umieszczona jednak w wodzie o temperaturze pokojoweej, którą stopniowo doprowadza się do wrzenia, żaba ugotuje się na śmierć i nie roezpozna powoli zbliżającego się śmiertelnego zagrożenia. 28 I Rozdział 1. Kierowanie Jest uważane za istotę zarządzania. Obejmuje sprawowanie faktycznego nadzoru nad pracownikami. Część literatury określa funkcję kierowniczą jako rządzenie, jest to jed- nak błędna nazwa. Rządzenie jest po prostu przeżytkiem. W większości sytuacji na dzi- siejszym rynku pracy jest już w zasadzie nie na mieojscu. W wielu kręgach zarządzania kierowanie jest aktualnie zdecydowanie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: