Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00288 007444 22992144 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie dla bystrzaków. Wydanie III - ebook/pdf
Zarządzanie dla bystrzaków. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 328
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1903-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Bądź bystrzakiem, sprawnie zarządzaj ludźmi!

Zarządzanie nie jest prostą sprawą. Wymaga od menedżera stałego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Nawet doświadczony kierownik może próbować inaczej spojrzeć na swoją pracę i dzięki odkryciu nowych aspektów filozofii oraz technik zarządzania zmodyfikować nieco swój indywidualny styl, by ułatwić pracę sobie i swoim podwładnym. Jeśli praca staje się przyjemniejsza i bardziej wydajna, a jej cele są realistycznie wyznaczone i konsekwentnie egzekwowane, łatwiej o sukces. W czasach, gdy o przetrwaniu firmy decydują jej sprawność i niezawodność w funkcjonowaniu, zarządzanie staje się prawdziwym wyzwaniem, obarczonym wielką odpowiedzialnością.

Aby stać się dobrym menedżerem, trzeba się uczyć. Książka, którą trzymasz w dłoni, nie jest ani trudnym w lekturze podręcznikiem akademickim, ani jedną z tych modnych książek biznesowych, o których głośno przez kilka miesięcy, a potem nikt o nich nie pamięta. Zarządzanie dla bystrzaków jest świetnie napisanym kompendium , które przyda się każdemu kierownikowi. Zawiera omówienie istoty pracy menedżera i przedstawia sprawdzone rozwiązania typowych problemów zarządzania. Szczególnie docenisz wskazówki dotyczące najtrudniejszych chwil w pracy menedżera, takich jak zarządzanie zmianą, dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników.

Zarządzanie może być przyjemne i niezwykle satysfakcjonujące — dowiedz się, jak to osiągnąć!

Dowiedz się, jak: W tej książce znajdziesz:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Managing For Dummies®, 3rd Edition Tłumaczenie: Bartosz Sałbut z wykorzystaniem fragmentów książki „Zarządzanie dla bystrzaków. Wydanie II” w tłumaczeniu Magdy Witkowskiej, Anny Kanclerz i Julii Szajkowskiej ISBN: 978-83-283-1900-4 Original English language edition Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2016 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzaków the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or the other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing logo, For Dummies, Dla Bystrzyków, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/zazby3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach ....................................................................................................................13 Podzi(cid:218)kowania od autorów ...........................................................................................15 Wprowadzenie ...............................................................................................................17 O ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................................18 Konwencje zastosowane w ksi(cid:200)(cid:285)ce ......................................................................................................18 Czego nie czyta(cid:202) ...............................................................................................................................19 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................19 Jak podzielona jest ksi(cid:200)(cid:285)ka .................................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Pocz(cid:200)tki w roli mened(cid:285)era ................................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Najwa(cid:285)niejsze obowi(cid:200)zki mened(cid:285)era ................................................................................19 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Narz(cid:218)dzia mened(cid:285)era i sposoby zarz(cid:200)dzania ...................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Ci(cid:218)(cid:285)kie czasy dla twardych mened(cid:285)erów .........................................................................20 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi ........................................................................................................................20 Ikony wykorzystane w ksi(cid:200)(cid:285)ce .............................................................................................................20 Co dalej ...........................................................................................................................................21 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Pocz(cid:200)tki w roli mened(cid:285)era .......................... 23 Rozdzia(cid:239) 1: Zosta(cid:239)e(cid:258) mened(cid:285)erem. I co dalej? ..............................................................25 Ró(cid:285)ne style kierowania ......................................................................................................................25 Mened(cid:285)er twardziel ......................................................................................................................26 Mened(cid:285)er kumpel .........................................................................................................................27 Odpowiednie zarz(cid:200)dzanie .............................................................................................................27 Zarz(cid:200)dzanie jest wyzwaniem, które trzeba podj(cid:200)(cid:202) ................................................................................28 Proste i szybkie rozwi(cid:200)zania nie s(cid:200) trwa(cid:239)e .......................................................................................29 Partnerstwo mened(cid:285)era i pracowników ...........................................................................................31 Otwarto(cid:258)(cid:202) na nowe pomys(cid:239)y i procedury .........................................................................................32 Zaufanie w obie strony ..................................................................................................................33 Nowe funkcje kadry zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cej ......................................................................................................34 Motywowanie do pracy .................................................................................................................34 Upe(cid:239)nomocnianie .........................................................................................................................35 Wspieranie ...................................................................................................................................36 Komunikowanie si(cid:218) .......................................................................................................................37 Pierwsze kroki na drodze do stanowiska mened(cid:285)erskiego ......................................................................38 Obserwuj i s(cid:239)uchaj ........................................................................................................................38 Dzia(cid:239)aj i ucz si(cid:218) ............................................................................................................................39 Poleć książkęKup książkę 6 Zarz(cid:200)dzanie dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 2: Wskazuj kierunek, kontroluj i zejd(cid:283) z drogi ................................................ 41 Zarz(cid:200)dzanie a przywództwo ..............................................................................................................42 Co naprawd(cid:218) robi(cid:200) liderzy? ...............................................................................................................43 Inspiruj(cid:200) do dzia(cid:239)ania ....................................................................................................................43 Komunikuj(cid:200) si(cid:218) ............................................................................................................................44 Wspieraj(cid:200) i tworz(cid:200) dogodne warunki ..............................................................................................45 Analiza najwa(cid:285)niejszych cech przywódczych .......................................................................................46 Optymizm ....................................................................................................................................46 Pewno(cid:258)(cid:202) siebie .............................................................................................................................47 Moralno(cid:258)(cid:202) ....................................................................................................................................47 Umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) podejmowania decyzji ................................................................................................48 Dzielenie zada(cid:241) przywódczych z pracownikami ...................................................................................48 Rozdzia(cid:239) 3: Docenianie i nagradzanie dobrych wyników .............................................. 51 Zarz(cid:200)dzanie wzmocnieniem pozytywnym ............................................................................................51 Co motywuje do pracy wspó(cid:239)czesnego pracownika? .............................................................................54 Stosowanie ró(cid:285)nych bod(cid:283)ców motywacyjnych ..................................................................................54 Przyjazne (cid:258)rodowisko pracy ...........................................................................................................56 Poziom motywacji Twoich pracowników zale(cid:285)y od Twoich dzia(cid:239)a(cid:241) ..................................................57 Pieni(cid:200)dz nie zawsze bywa najlepszym motywatorem ........................................................................58 Tworzenie systemu wyra(cid:285)ania uznania i nagradzania ...........................................................................61 Pochwa(cid:239)y i uznanie jako (cid:283)ród(cid:239)o korzy(cid:258)ci dla wszystkich ........................................................................62 Cztery rodzaje pochwa(cid:239) .................................................................................................................62 Umiej(cid:218)tne stosowanie pochwa(cid:239) ......................................................................................................63 Kluczowe aspekty skutecznego chwalenia .......................................................................................64 Zwyk(cid:239)e „dzi(cid:218)kuj(cid:218)” znaczy tak wiele ...............................................................................................66 Czy nale(cid:285)y robi(cid:202) z ig(cid:239)y wid(cid:239)y? ........................................................................................................67 Uznanie w gronie wspó(cid:239)pracowników .............................................................................................68 Nagradzanie pracowników bez generowania wielkich kosztów ..............................................................69 Rozdzia(cid:239) 4: Anga(cid:285)owanie pracowników ........................................................................ 73 Si(cid:239)a zaanga(cid:285)owanych pracowników ....................................................................................................73 Wyznaczanie jasnego i atrakcyjnego kierunku ......................................................................................74 Ocena znajomo(cid:258)ci przez pracowników misji i celów organizacji ........................................................75 Modyfikacje strategii pod k(cid:200)tem osi(cid:200)gania celów .............................................................................76 Otwieranie kana(cid:239)ów komunikacji ........................................................................................................76 Bezpo(cid:258)rednia, dwukierunkowa komunikacja ...................................................................................77 Analiza metod komunikacji ...........................................................................................................77 Przekazywanie z(cid:239)ych wie(cid:258)ci i radzenie sobie z plotkami ....................................................................78 Anga(cid:285)owanie pracowników i zach(cid:218)canie ich do wykazywania inicjatywy ...............................................79 Kierowanie koncentracj(cid:200) pracowników ...........................................................................................79 Pytaj pracowników o opinie i pomys(cid:239)y ............................................................................................80 W(cid:239)(cid:200)czanie pracowników do procesu podejmowania decyzji ..............................................................82 Wi(cid:218)ksza autonomia pracowników, elastyczny czas pracy, wsparcie ........................................................83 Prawo g(cid:239)osu w kwestii pracy, któr(cid:200) wykonuje pracownik ..................................................................84 Elastyczne godziny pracy ..............................................................................................................84 Wykorzystanie technologii w ramach telepracy ................................................................................85 Dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) mened(cid:285)era i wsparcie z jego strony ...............................................................................86 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Najwa(cid:285)niejsze obowi(cid:200)zki mened(cid:285)era .......... 89 Rozdzia(cid:239) 5: Zatrudnianie pracowników, czyli najwa(cid:285)niejsza decyzja ............................91 Najpierw opis stanowiska, potem rekrutacja ........................................................................................92 Definiowanie cech idealnego kandydata ..............................................................................................93 Poszukiwanie odpowiednich ludzi ......................................................................................................94 Tradycyjne metody rekrutacyjne .....................................................................................................95 Wykorzystaj si(cid:239)(cid:218) internetu ..............................................................................................................96 Jak przeprowadzi(cid:202) idealn(cid:200) rozmow(cid:218) kwalifikacyjn(cid:200)? ............................................................................98 Wybór odpowiednich pyta(cid:241) ...........................................................................................................98 Idealna rozmowa ..........................................................................................................................99 O co nie nale(cid:285)y pyta(cid:202)? ................................................................................................................101 Ocenianie kandydatów ....................................................................................................................102 Weryfikacja referencji ..................................................................................................................102 Analiza w(cid:239)asnych notatek ............................................................................................................103 Druga (i trzecia) runda pyta(cid:241) ......................................................................................................104 Ostateczny wybór ............................................................................................................................105 Zachowaj obiektywizm ................................................................................................................105 Zaufaj swoim przeczuciom ..........................................................................................................106 Weryfikacja oczekiwa(cid:241) ................................................................................................................106 Rozdzia(cid:239) 6: Wyznaczanie celów bez wysi(cid:239)ku ...............................................................109 Wiedz, dok(cid:200)d zmierzasz ..................................................................................................................110 Okre(cid:258)lenie celów SMART .............................................................................................................112 Wyznaczanie celów: mniej znaczy wi(cid:218)cej ...........................................................................................114 Przedstawienie celów zespo(cid:239)owi .......................................................................................................116 (cid:191)onglowanie priorytetami: trzymanie r(cid:218)ki na pulsie ...........................................................................118 Pozytywne wykorzystywanie swojej pozycji i wp(cid:239)ywów: realizacja celów ...............................................120 Rozdzia(cid:239) 7: Czuwanie nad rozwojem pracowników .....................................................123 Dlaczego pracownikom warto pomaga(cid:202) w rozwoju? ...........................................................................124 Pomaganie pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji .........................................................................126 Metoda krok po kroku .................................................................................................................126 Tworzenie planu rozwoju zawodowego ........................................................................................128 Zrównowa(cid:285)enie rozwoju i redukcji zatrudnienia ............................................................................129 Wsparcie coachingowe w zakresie rozwoju kariery i odnoszenia sukcesów ............................................131 Podwójna rola mened(cid:285)era i trenera ..............................................................................................132 Narz(cid:218)dzia trenera .......................................................................................................................133 Coaching metod(cid:200) show-and-tell ...................................................................................................135 Od punktu zwrotnego do wielkiego sukcesu ..................................................................................135 Coaching jako element Twoich codziennych kontaktów .................................................................136 Znajd(cid:283) mentora, sta(cid:241) si(cid:218) mentorem ..................................................................................................137 Poleć książkęKup książkę 8 Zarz(cid:200)dzanie dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 8: Gra zespo(cid:239)owa .......................................................................................... 139 Atuty upe(cid:239)nomocnionych zespo(cid:239)ów ...................................................................................................139 Mened(cid:285)er ma wi(cid:218)cej czasu, a morale ro(cid:258)nie ..................................................................................140 Co z jako(cid:258)ci(cid:200)? ............................................................................................................................140 Dzia(cid:239)anie elastyczniejsze i na mniejsz(cid:200) skal(cid:218) .................................................................................141 Innowacyjne i (cid:239)atwiej si(cid:218) przystosowuj(cid:200)ce ......................................................................................141 Tworzenie zespo(cid:239)ów i zapewnienie im wsparcia .................................................................................142 Wybór w(cid:239)a(cid:258)ciwego rodzaju zespo(cid:239)u ..............................................................................................142 Upe(cid:239)nomocnienie zespo(cid:239)u ...........................................................................................................144 Zespo(cid:239)y a nowe technologie .........................................................................................................146 Zebrania: funkcjonowanie zespo(cid:239)u ...................................................................................................147 Co z(cid:239)ego jest w spotkaniach? .......................................................................................................147 Osiem kroków do efektywnych spotka(cid:241) .........................................................................................148 Internetowe narz(cid:218)dzia u(cid:239)atwiaj(cid:200)ce prowadzenie spotka(cid:241) ................................................................150 Rozdzia(cid:239) 9: Zarz(cid:200)dzanie wirtualnymi pracownikami ................................................... 151 Przygotowanie miejsca dla nowego rodzaju pracownika .....................................................................152 Przygotowanie firmy do zatrudnienia wirtualnych pracowników .....................................................152 Zrozumienie zmian kultury firmy .................................................................................................153 Wady i zalety pracy zdalnej .........................................................................................................155 Zarz(cid:200)dzanie na odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ................................................................................................................156 Zwi(cid:218)kszanie poziomu interakcji ...................................................................................................156 Uznanie na odleg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ..................................................................................................................157 Korzystanie z internetu ...............................................................................................................158 Zarz(cid:200)dzanie pracownikami pracuj(cid:200)cymi na ró(cid:285)ne zmiany ..................................................................159 Rozdzia(cid:239) 10: Monitorowanie wyników i wykonania zada(cid:241) .......................................... 161 Trzymaj r(cid:218)k(cid:218) na pulsie ....................................................................................................................162 Opracowanie systemu bie(cid:285)(cid:200)cej oceny wyników pracownika .................................................................164 Wyznaczenie punktów orientacyjnych: kamienie milowe ................................................................164 Osi(cid:200)ganie punktów orientacyjnych: zadania ..................................................................................164 Kolejno(cid:258)(cid:202) wykonywania dzia(cid:239)a(cid:241): powi(cid:200)zania ................................................................................165 Ustalenie ram czasowych: harmonogram ......................................................................................166 Ocena wyników i kontrola post(cid:218)pów w praktyce ................................................................................166 Przypadek 1. Wyniki na (cid:258)wiatowym poziomie ..............................................................................167 Przypadek 2. Motywowanie pracowników, by dali z siebie wszystko ...............................................168 Wykresy s(cid:239)upkowe, schematy blokowe i im podobne ..........................................................................170 Wykresy s(cid:239)upkowe ......................................................................................................................170 Organigramy ..............................................................................................................................171 Oprogramowanie, narz(cid:218)dzia internetowe ......................................................................................173 Ocena stopnia osi(cid:200)gni(cid:218)cia celu i dalsze dzia(cid:239)ania ...............................................................................174 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Narz(cid:218)dzia mened(cid:285)era i sposoby zarz(cid:200)dzania .......................................... 175 Rozdzia(cid:239) 11: Skuteczne delegowanie zada(cid:241) ................................................................177 Delegowanie zada(cid:241) — najwa(cid:285)niejsze narz(cid:218)dzie mened(cid:285)era ................................................................178 Mity dotycz(cid:200)ce delegowania zada(cid:241) ...................................................................................................180 Nie mo(cid:285)esz liczy(cid:202) na to, (cid:285)e pracownik b(cid:218)dzie zachowywa(cid:202) si(cid:218) odpowiedzialnie ...............................180 Deleguj(cid:200)c zadania, tracisz kontrol(cid:218) nad przebiegiem i wynikami prac .............................................180 Tylko Ty znasz wszystkie odpowiedzi ..........................................................................................181 Szybciej zrobisz to wszystko sam ..................................................................................................181 Delegowanie ogranicza zakres Twojej w(cid:239)adzy ...............................................................................182 Uznanie za dobrze wykonane zadanie zostanie okazane pracownikowi, a nie Tobie .........................182 Delegowanie zada(cid:241) zmniejsza Twoj(cid:200) elastyczno(cid:258)(cid:202) .........................................................................183 Sze(cid:258)(cid:202) kroków na drodze do delegowania zada(cid:241) .................................................................................183 Jakie zadania delegowa(cid:202), a jakich nie? ..............................................................................................184 Zadania, które mo(cid:285)na delegowa(cid:202) bez obaw ..................................................................................184 Zadania, których nie nale(cid:285)y delegowa(cid:202) .........................................................................................187 By(cid:202) ca(cid:239)y czas na bie(cid:285)(cid:200)co ..................................................................................................................188 Rozdzia(cid:239) 12: Skuteczna komunikacja ..........................................................................191 Komunikacja podstaw(cid:200) biznesu ........................................................................................................192 S(cid:239)uchaj uwa(cid:285)nie i w ten sposób przekazuj komunikat .........................................................................193 Wykorzystywanie pot(cid:218)gi s(cid:239)owa pisanego ...........................................................................................194 Prezentacje .....................................................................................................................................196 Przygotowania do prezentacji ......................................................................................................196 Obraz jest wart tysi(cid:200)ca s(cid:239)ów .........................................................................................................197 Wyg(cid:239)aszanie prezentacji ..............................................................................................................201 Analizowanie komunikacji: co jest prawdziwe, a co nie? ....................................................................201 Prawdziwe s(cid:200) czyny, a nie s(cid:239)owa ..................................................................................................202 Czytanie mi(cid:218)dzy wierszami ..........................................................................................................202 Szukanie informacji ....................................................................................................................203 Rozdzia(cid:239) 13: Okresowa ocena pracownika .................................................................205 Ocena pracowników — po co zawraca(cid:202) sobie tym g(cid:239)ow(cid:218)? ..................................................................206 Przygotowanie procesu oceny pracownika .........................................................................................207 W(cid:239)a(cid:258)ciwe przygotowania ..................................................................................................................209 Przygotowanie si(cid:218) do oceny bez niespodzianek .............................................................................210 Unikanie cz(cid:218)sto pope(cid:239)nianych b(cid:239)(cid:218)dów ..........................................................................................211 Rozdzia(cid:239) 14: Tworzenie bud(cid:285)etu, rachunkowo(cid:258)(cid:202) i inne zagadnienia finansowe .........213 Zg(cid:239)(cid:218)bianie wspania(cid:239)ych tajemnic bud(cid:285)etu .........................................................................................214 Sporz(cid:200)dzanie bud(cid:285)etu .....................................................................................................................215 Wyci(cid:200)ganie królika z kapelusza i inne sztuczki ...................................................................................218 Bud(cid:285)etowanie (cid:258)rodków p(cid:239)atnych z góry ........................................................................................219 Jak nie przekracza(cid:202) bud(cid:285)etu? .......................................................................................................220 Poleć książkęKup książkę 10 Zarz(cid:200)dzanie dla bystrzaków Podstawy rachunkowo(cid:258)ci .................................................................................................................221 Analiza podstawowego równania rachunkowo(cid:258)ci ...........................................................................222 Stosowanie podwójnego zapisu ....................................................................................................225 Najcz(cid:218)(cid:258)ciej stosowane sprawozdania finansowe .................................................................................227 Bilans ........................................................................................................................................227 Rachunek zysków i strat ..............................................................................................................229 Rachunek przep(cid:239)ywu (cid:258)rodków pieni(cid:218)(cid:285)nych ...................................................................................230 Rozdzia(cid:239) 15: Pot(cid:218)ga technologii ................................................................................. 233 Zalety technologii w miejscu pracy i wynikaj(cid:200)ce z niej korzy(cid:258)ci ...........................................................234 Post(cid:218)p dzi(cid:218)ki automatyzacji .........................................................................................................234 Zwi(cid:218)kszanie efektywno(cid:258)ci i wydajno(cid:258)ci .........................................................................................235 Dzia(cid:239)ania maj(cid:200)ce na celu neutralizacj(cid:218) negatywów .........................................................................236 Wykorzystywanie technologii ...........................................................................................................237 Znaj swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) ................................................................................................................237 Zapewnij sobie przewag(cid:218) konkurencyjn(cid:200) dzi(cid:218)ki technologii ............................................................237 Opracuj plan ..............................................................................................................................238 Zapewnij sobie pomoc ................................................................................................................240 Optymalne wykorzystanie firmowych sieci komputerowych .................................................................241 Rozdzia(cid:239) 16: Spo(cid:239)eczna odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) biznesu oraz etyka biurowa ..................... 243 Podstawy spo(cid:239)ecznej odpowiedzialno(cid:258)ci przedsi(cid:218)biorstw ....................................................................244 Sposoby na wdro(cid:285)enie CSR ........................................................................................................244 Korzy(cid:258)ci p(cid:239)yn(cid:200)ce z praktyk odpowiedzialnych spo(cid:239)ecznie ...............................................................245 Strategia wdra(cid:285)ania CSR ...........................................................................................................246 Ocena polityki Twojego otoczenia ....................................................................................................247 Analizowanie polityki (cid:258)rodowiska firmy ........................................................................................248 Zidentyfikowanie najwa(cid:285)niejszych graczy .....................................................................................249 Zmiana rysunku schematu organizacyjnego ..................................................................................250 W(cid:239)a(cid:258)ciwe post(cid:218)powanie: etyka i Ty ..................................................................................................252 Definiowanie zasad etycznych ......................................................................................................252 Tworzenie kodeksu etycznego ......................................................................................................253 Stosowanie postanowie(cid:241) kodeksu .................................................................................................255 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Ci(cid:218)(cid:285)kie czasy dla twardych mened(cid:285)erów .....257 Rozdzia(cid:239) 17: Zarz(cid:200)dzanie zmian(cid:200) i morale .................................................................. 259 O co tyle krzyku? ............................................................................................................................259 Gdy kryzys wynika tak naprawd(cid:218) ze z(cid:239)ego planowania ...................................................................260 Rozpoznanie sytuacji kryzysowej i radzenie sobie z ni(cid:200) ..................................................................260 Zmiany nadchodz(cid:200), czy tego chcesz, czy nie .....................................................................................261 Rozpoznanie czterech etapów zmiany ..........................................................................................262 Czy zwalczasz zmiany? ...............................................................................................................263 Pomaganie pracownikom poddanym procesowi zmian .......................................................................265 Pomó(cid:285) pracownikowi upora(cid:202) si(cid:218) ze zmian(cid:200) ...................................................................................266 Zach(cid:218)canie pracowników do przej(cid:218)cia inicjatywy ..........................................................................267 Podbudowywanie morale pracowników ........................................................................................268 Gdy wszystko zawiedzie ..................................................................................................................268 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Rozdzia(cid:239) 18: Dyscyplina pracy .....................................................................................269 Problem dyscypliny pracowniczej .....................................................................................................270 Wa(cid:285)ne jest wykonanie, nie osobowo(cid:258)(cid:202) ...............................................................................................271 Dwie drogi dyscyplinowania ............................................................................................................273 Problemy z jako(cid:258)ci(cid:200) wykonywania obowi(cid:200)zków — pierwsza z dróg ................................................274 Problematyczne zachowania ........................................................................................................275 Dyscyplinowanie pracownika — suita w pi(cid:218)ciu cz(cid:218)(cid:258)ciach ...................................................................277 Krok 1: opisanie zachowania nie do przyj(cid:218)cia ...............................................................................277 Krok 2: okre(cid:258)lenie wp(cid:239)ywu na pozosta(cid:239)ych pracowników dzia(cid:239)u ......................................................278 Krok 3: okre(cid:258)lenie wymaganych zmian .........................................................................................278 Krok 4: przedstawienie konsekwencji ...........................................................................................279 Krok 5: zapewnienie wsparcia psychicznego .................................................................................279 A jak to brzmi w ca(cid:239)o(cid:258)ci? ............................................................................................................279 Planowanie post(cid:218)pów ......................................................................................................................280 Wdra(cid:285)anie planu czynienia post(cid:218)pów ...............................................................................................281 Rozdzia(cid:239) 19: Gdy wszystko inne zawiedzie — zwalnianie pracowników ....................283 Ró(cid:285)ne sposoby zwalniania pracowników ...........................................................................................284 Zwolnienia dobrowolne ..............................................................................................................284 Zwolnienia przymusowe ..............................................................................................................285 Jak humanitarnie wyrzuci(cid:202) kogo(cid:258) z pracy? .....................................................................................290 Wr(cid:218)czanie wypowiedze(cid:241) ..................................................................................................................291 Wyrzucanie z pracy w trzech krokach ...............................................................................................294 Zanim zaczniesz zwalnia(cid:202), chro(cid:241) samego siebie ............................................................................294 Planowanie spotkania, stwierdzanie faktów ...................................................................................295 Roz(cid:239)adowywanie napi(cid:218)cia zwi(cid:200)zanego ze zwalnianiem ..................................................................298 Ustalanie najlepszego terminu na przeprowadzenie zwolnienia ...........................................................298 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Dekalogi ................................................ 301 Rozdzia(cid:239) 20: Dziesi(cid:218)(cid:202) b(cid:239)(cid:218)dów najcz(cid:218)(cid:258)ciej pope(cid:239)nianych przez mened(cid:285)erów ..............303 Niedostrzeganie ró(cid:285)nic mi(cid:218)dzy prac(cid:200) przeci(cid:218)tnego zatrudnionego a obowi(cid:200)zkami mened(cid:285)era ................303 Nieumiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) okre(cid:258)lenia konkretnych celów i oczekiwa(cid:241) wobec podw(cid:239)adnego ....................................304 Nieumiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) przekazywania cz(cid:218)(cid:258)ci swej pracy innym ......................................................................304 Unikanie kontaktu z podw(cid:239)adnymi, nieudzielanie im istotnych informacji ............................................305 Brak czasu dla w(cid:239)asnych podw(cid:239)adnych ..............................................................................................306 Niedostrzeganie osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) podw(cid:239)adnych ...........................................................................................306 Brak ch(cid:218)ci uczenia si(cid:218) ......................................................................................................................307 Opieranie si(cid:218) zmianom ....................................................................................................................307 Szybkie poprawki zamiast trwa(cid:239)ych rozwi(cid:200)za(cid:241) ...................................................................................308 Nadmiar powagi .............................................................................................................................308 Rozdzia(cid:239) 21: Dziesi(cid:218)(cid:202) wskazówek dla (cid:258)wie(cid:285)o upieczonych mened(cid:285)erów ...................309 Wyznaczaj jasne cele i oczekiwania ...................................................................................................309 Nikogo nie faworyzuj .......................................................................................................................310 Dawaj dobry przyk(cid:239)ad .....................................................................................................................310 Pami(cid:218)taj — dostajesz to, co nagradzasz ............................................................................................311 Poleć książkęKup książkę 12 Zarz(cid:200)dzanie dla bystrzaków Poznaj swoich ludzi ........................................................................................................................311 Naucz si(cid:218) delegowa(cid:202) .......................................................................................................................311 Znajd(cid:283) dobrego mentora i sam nim b(cid:200)d(cid:283) ..........................................................................................312 Zach(cid:218)caj do pracy zespo(cid:239)owej ..........................................................................................................312 Komunikuj si(cid:218) ................................................................................................................................313 Zosta(cid:241) trenerem .............................................................................................................................313 Rozdzia(cid:239) 22: Wskazówki pozwalaj(cid:200)ce wywa(cid:285)y(cid:202) (cid:285)ycie zawodowe i osobiste ............. 315 Jak osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) bardziej elastyczne warunki pracy ..................................................................................316 Unikaj uzale(cid:285)nienia od pracy ...........................................................................................................316 Radzenie sobie ze stresem ................................................................................................................317 Zmie(cid:241) to, co da si(cid:218) zmieni(cid:202) .............................................................................................................318 Zaakceptuj to, czego zmieni(cid:202) si(cid:218) nie da ............................................................................................319 Nie (cid:258)wiruj na punkcie drobiazgów ....................................................................................................319 Stosuj pozytywne stwierdzenia .........................................................................................................320 Odpr(cid:218)(cid:285) si(cid:218)! ....................................................................................................................................320 We(cid:283) wakacje od my(cid:258)lenia ................................................................................................................320 Nie b(cid:200)d(cid:283) zbyt powa(cid:285)ny ...................................................................................................................321 Skorowidz ................................................................................................................... 323 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 15 Pot(cid:218)ga technologii W tym rozdziale: (cid:377) Jak korzysta(cid:202) z technologii. (cid:377) Wady i zalety rozwi(cid:200)za(cid:241) technologicznych. (cid:377) Zwi(cid:218)kszanie efektywno(cid:258)ci i wydajno(cid:258)ci. (cid:377) Spinanie organizacji w sie(cid:202). (cid:377) Opracowywanie planu technologicznego. I jak tu nie kocha(cid:202) technologii? Niestety technologia — jak wszystko inne w naszym (cid:285)yciu — ma swoje dobre i z(cid:239)e strony. Komputery czyni(cid:200) nasze (cid:285)ycie znacznie (cid:239)atwiejszym i bardziej wydajnym. Dopóki komputer nie ulegnie awarii, na zawsze przechowuje w pami(cid:218)ci efekty Twojej pracy i powoduje, (cid:285)e powtarzalne zadania robi(cid:200) si(cid:218) praktycznie same (na przyk(cid:239)ad wys(cid:239)anie wiadomo(cid:258)ci do tysi(cid:200)ca osób z listy adresowej). Niestety komputery potrafi(cid:200) sk(cid:239)ania(cid:202) nas równie(cid:285) do olbrzymiego marnotrawstwa czasu. Niektórzy ludzie — zamiast pracowa(cid:202) — po(cid:258)wi(cid:218)caj(cid:200) znaczn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) dnia pracy na przegl(cid:200)danie Facebooka, licytowanie przedmiotów w internetowych serwisach aukcyjnych i pozostawanie na bie(cid:285)(cid:200)co z najnowszymi plotkami z (cid:285)ycia gwiazd. Mo(cid:285)esz automatycznie za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e Twoi pracownicy s(cid:200) bardziej wydajni dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e maj(cid:200) do dyspozycji komputery, czy zastanawia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) jednak, czy Ty i Twoja organizacja w pe(cid:239)ni wykorzystujecie potencja(cid:239) tej innowacyjnej i kosztownej technologii? Firmy inwestuj(cid:200) w IT — zarówno w sprz(cid:218)t, jak i w oprogramowanie — tak olbrzymie pieni(cid:200)dze, (cid:285)e naprawd(cid:218) warto si(cid:218) nad tym powa(cid:285)nie zastanowi(cid:202). W tym rozdziale wyja(cid:258)nimy, jak wykorzystywa(cid:202) technologie informacyjne, czyli rozwi(cid:200)zania technologiczne umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce tworzenie, magazynowanie, wymian(cid:218) i zastosowanie informacji w jej najró(cid:285)niejszych formach. Przyjrzymy si(cid:218) korzy(cid:258)ciom p(cid:239)yn(cid:200)cym z posiadania najnowocze(cid:258)niejszych technologii i wska(cid:285)emy, w czym rozwi(cid:200)zania te pomagaj(cid:200) organizacji, a w czym mog(cid:200) jej szkodzi(cid:202). Wyja(cid:258)nimy, w jaki sposób technologia pozwala zwi(cid:218)ksza(cid:202) wydajno(cid:258)(cid:202) i efektywno(cid:258)(cid:202) oraz jak w pe(cid:239)ni wykorzysta(cid:202) jej potencja(cid:239). Na koniec poka(cid:285)emy, jak si(cid:218) tworzy plan technologiczny. Poleć książkęKup książkę 234 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Narz(cid:218)dzia mened(cid:285)era i sposoby zarz(cid:200)dzania Zalety technologii w miejscu pracy i wynikaj(cid:200)ce z niej korzy(cid:258)ci Zastanów si(cid:218) przez chwil(cid:218), jak niewiarygodny post(cid:218)p odnotowa(cid:239)a technologia informacyjna w okresie Twojego (cid:285)ycia. Mamy dzisiaj do dyspozycji tak wiele cyfrowych narz(cid:218)dzi, (cid:285)e a(cid:285) trudno uwierzy(cid:202), (cid:285)e zaledwie trzydzie(cid:258)ci lat temu komputery osobiste nie by(cid:239)y jeszcze w powszechnym komercyjnym u(cid:285)yciu. Odpowiednikiem edytora tekstu by(cid:239)a wtedy maszyna do pisania doposa(cid:285)ona w spory zapas korektora i brudz(cid:200)cej kalki. Komputery zrewolucjonizowa(cid:239)y sposób pracy z tekstem i grafik(cid:200) w celach biznesowych. Telefony komórkowe, faksy, internet, szerokopasmowe (cid:239)(cid:200)cza bezprzewodowe i wszystkie inne rozwi(cid:200)zania niezb(cid:218)dne dzi(cid:258) w biznesie s(cid:200) stosunkowo nowym wynalazkiem. Post(cid:218)pu technologicznego nie da si(cid:218) cofn(cid:200)(cid:202). Chc(cid:200)c dotrzyma(cid:202) kroku konkurencji, a najch(cid:218)tniej j(cid:200) pokona(cid:202), musisz nad(cid:200)(cid:285)a(cid:202) za zmianami technologicznymi i stosowa(cid:202) narz(cid:218)dzia, które uczyni(cid:200) Twoich pracowników bardziej wydajnymi, Twoje produkty, us(cid:239)ugi i obs(cid:239)ug(cid:218) klienta lepszymi, a przy okazji poprawi(cid:200) jeszcze Twoje wyniki finansowe. Nie masz wyboru, naprawd(cid:218). Post(cid:218)p dzi(cid:218)ki automatyzacji Technologia informacyjna mo(cid:285)e mie(cid:202) pozytywny wp(cid:239)yw na dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) biznesow(cid:200) na dwa istotne sposoby powi(cid:200)zane z zagadnieniem automatyzacji. (cid:57) Automatyzacja procesów. Jeszcze nie tak dawno temu procesy biznesowe wykonywane by(cid:239)y r(cid:218)cznie. Dzia(cid:239)y ksi(cid:218)gowy i kadrowy dokonywa(cid:239)y tradycyjnych oblicze(cid:241) wynagrodze(cid:241), posi(cid:239)kuj(cid:200)c si(cid:218) w tym celu co najwy(cid:285)ej kalkulatorem. Ta sama praca, która wtedy potrafi(cid:239)a zajmowa(cid:202) ca(cid:239)e godziny, dni, a nawet tygodnie, dzisiaj jest wykonywana w czasie kilku minut lub nawet sekund. Do innych cz(cid:218)sto automatyzowanych procesów nale(cid:285)(cid:200) monitorowanie zapasów, obs(cid:239)uga klienta, analiza rozmów i zakupy. (cid:57) Automatyzacja funkcji zwi(cid:200)zanych z zarz(cid:200)dzaniem w(cid:239)asnym czasem. Coraz wi(cid:218)cej mened(cid:285)erów przenosi kalendarz do komputera. Oczywi(cid:258)cie tradycyjne kalendarze papierowe nie odejd(cid:200) ca(cid:239)kowicie do lamusa, jednak dla wielu mened(cid:285)erów komputer okazuje si(cid:218) po prostu narz(cid:218)dziem znacznie pot(cid:218)(cid:285)niejszym ni(cid:285) jego niezautomatyzowane odpowiedniki. Mened(cid:285)erowie korzystaj(cid:200) równie(cid:285) z komputera w celu umawiania spotka(cid:241), monitorowania projektów, analizowania danych liczbowych, zarz(cid:200)dzania kontaktami biznesowymi, prowadzenia ewaluacji swoich podw(cid:239)adnych itd. Zanim ruszysz do automatyzacji wszystkiego, co tylko da si(cid:218) zautomatyzowa(cid:202), koniecznie pami(cid:218)taj o jednym: w sytuacji, gdy Twoje systemy r(cid:218)czne s(cid:200) nieskuteczne lub nieefektywne, zwyk(cid:239)a ich automatyzacja mo(cid:285)e nie da(cid:202) najmniejszych korzy(cid:258)ci. Mo(cid:285)e si(cid:218) wr(cid:218)cz okaza(cid:202), (cid:285)e po automatyzacji system dzia(cid:239)a gorzej ni(cid:285) dotychczas. W ramach automatyzacji procesu nale(cid:285)y podda(cid:202) go szczegó(cid:239)owej analizie. Pozb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) wszelkich zb(cid:218)dnych dzia(cid:239)a(cid:241) i koniecznie zadbaj o optymalizacj(cid:218) tego systemu pod k(cid:200)tem nowych, zautomatyzowanych warunków. Uwierz, (cid:285)e czas zainwestowany w doskonalenie procesów z nawi(cid:200)zk(cid:200) zwróci si(cid:218) podczas ich automatyzacji. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 15: Pot(cid:218)ga technologii 235 Zwi(cid:218)kszanie efektywno(cid:258)ci i wydajno(cid:258)ci Olbrzymie upowszechnienie rozwi(cid:200)za(cid:241) IT powoduje, (cid:285)e zmienia si(cid:218) krajobraz przemys(cid:239)owy. Bran(cid:285)e tradycyjne, takie jak hutnictwo stali czy rafinerie ropy naftowej, ust(cid:218)puj(cid:200) miejsca producentom pó(cid:239)przewodników, komputerów i produktów pokrewnych. Bran(cid:285)a komputerów osobistych, która jeszcze trzydzie(cid:258)ci lat temu zaledwie raczkowa(cid:239)a, bardzo szybko rozwin(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) w rynek wart miliardy dolarów rocznie. Koncepcja, zgodnie z któr(cid:200) przewag(cid:218) na rynku maj(cid:200) ci przedstawiciele (cid:258)wiata biznesu, którzy najlepiej radz(cid:200) sobie z przetwarzaniem informacji, wydaje si(cid:218) dzi(cid:258) do(cid:258)(cid:202) oczywista. Im szybciej otrzymasz jakie(cid:258) informacje, tym szybciej b(cid:218)dziesz móg(cid:239) wykorzysta(cid:202) je w praktyce. Im efektywniej przetwarzasz informacje, tym (cid:239)atwiej zyskasz do nich dost(cid:218)p, gdy b(cid:218)dziesz ich znowu potrzebowa(cid:239). Im sprawniej radzisz sobie z informacjami, tym mniejsze poniesiesz koszty zwi(cid:200)zane z zarz(cid:200)dzaniem nimi i ich utrzymywaniem. Kierownictwo firm podaje powy(cid:285)sze i podobne im powody jako uzasadnienie dla przeznaczania olbrzymich ilo(cid:258)ci zasobów na zakup komputerów, instalowanie systemów poczty elektronicznej i poczty g(cid:239)osowej, a tak(cid:285)e na szkolenia ludzi w zakresie korzystania z najnowszych rozwi(cid:200)za(cid:241) technologicznych. Czy te wszystkie wydatki powoduj(cid:200) jednak, (cid:285)e Twoi pracownicy staj(cid:200) si(cid:218) bardziej wydajni? Je(cid:258)li nie, by(cid:202) mo(cid:285)e w nieodpowiedni sposób wdra(cid:285)asz te rozwi(cid:200)zania w swojej firmie. Zanim mened(cid:285)er wyda na co(cid:258) pieni(cid:200)dze, powinien zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad kwesti(cid:200) odpowiedzi: (cid:57) Kto potrzebuje tej odpowiedzi? (Klient, dostawca, pracownik, kierownictwo). (cid:57) Jak szybko potrzebna jest ta odpowied(cid:283)? (Ju(cid:285), za minut(cid:218), za godzin(cid:218), jutro). (cid:57) Jak cz(cid:218)sto potrzebna jest ta odpowied(cid:283)? (Codziennie, co tydzie(cid:241), co miesi(cid:200)c). Odpowiedzi na powy(cid:285)sze pytania pozwalaj(cid:200) dokona(cid:202) racjonalnej oceny alternatywnych rozwi(cid:200)za(cid:241) technologicznych i stwierdzi(cid:202), na ile ka(cid:285)de z nich spe(cid:239)nia powy(cid:285)sze kryteria. Wiele rozwi(cid:200)za(cid:241) technologicznych zosta(cid:239)o zaprojektowanych z my(cid:258)l(cid:200) o udzielaniu w czasie rzeczywistym odpowiedzi na pytania, które wystarczy zada(cid:202) sobie raz w miesi(cid:200)cu. Odpowiednio zaplanowana i wdro(cid:285)ona technologia informacyjna sprzyja zwi(cid:218)kszeniu efektywno(cid:258)ci i produktywno(cid:258)ci firmy. Wyniki najnowszych bada(cid:241) wykazuj(cid:200) zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) mi(cid:218)dzy wdro(cid:285)eniem rozwi(cid:200)za(cid:241) IT a wzrostem produktywno(cid:258)ci przedsi(cid:218)biorstw. Poni(cid:285)ej podaj(cid:218) kilka przyk(cid:239)adów: (cid:57) Zastosowanie komputerowego systemu zarz(cid:200)dzania zapasami umo(cid:285)liwi(cid:239)o firmie Duramet Corporation z Warren w stanie Michigan — producentowi sproszkowanego metalu, obecnie wchodz(cid:200)cemu w sk(cid:239)ad Cerametal Group — podwojenie sprzeda(cid:285)y w czasie trzech lat i to bez zatrudniania cho(cid:202)by jednego nowego handlowca. (cid:57) M.A. Hanna, producent polimerów, który po(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) si(cid:218) z Geon Company, w rezultacie czego powsta(cid:239)a PolyOne Corporation, utrzyma(cid:239) dotychczasowy poziom przychodów przy jednoczesnym zmniejszeniu kapita(cid:239)u obrotowego o jedn(cid:200) trzeci(cid:200). Wszystko dzi(cid:218)ki rozwi(cid:200)zaniom IT na bie(cid:285)(cid:200)co dostarczaj(cid:200)cym pracownikom danych o zamówieniach oraz zadaniach, z pomini(cid:218)ciem tradycyjnych podzia(cid:239)ów na jednostki organizacyjne. Poleć książkęKup książkę 236 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Narz(cid:218)dzia mened(cid:285)era i sposoby zarz(cid:200)dzania (cid:57) Weirton Steel Corporation — obecnie Mittal Steel USA z siedzib(cid:200) w Weirton w Wirginii Zachodniej — przekona(cid:239)a si(cid:218), (cid:285)e do obs(cid:239)ugi pieca hutniczego, przy którym pracowa(cid:239)o dot(cid:200)d 150 osób, potrzebuje zaledwie dwunastu pracowników. By(cid:239)o to mo(cid:285)liwe dzi(cid:218)ki nowym rozwi(cid:200)zaniom zastosowanym na linii produkcyjnej. Gromadzone dane zaczynaj(cid:200) wskazywa(cid:202) na wzrost produktywno(cid:258)ci, trzeba mie(cid:202) jednak (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), (cid:285)e samo zainstalowanie komputerów lub innej technologii nie skutkuje automatycznym wzrostem wydajno(cid:258)ci pracowników. Jako mened(cid:285)er powiniene(cid:258) najpierw usprawni(cid:202) swoje procesy robocze, a dopiero potem poddawa(cid:202) je automatyzacji. Bez tych usprawnie(cid:241) automatyzacja mo(cid:285)e wr(cid:218)cz skutkowa(cid:202) spadkiem wydajno(cid:258)ci pracowników. Zamiast dotychczasowych wyników r(cid:218)cznego, niezautomatyzowanego procesu b(cid:218)dziesz otrzymywa(cid:239) co(cid:258) nowego: (cid:258)mieci generowane z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) (cid:258)wiat(cid:239)a. Nie pozwól sobie na ten b(cid:239)(cid:200)d! Dzia(cid:239)ania maj(cid:200)ce na celu neutralizacj(cid:218) negatywów Technologia informacyjna mo(cid:285)e firmie pomaga(cid:202), ale mo(cid:285)e te(cid:285) utrudnia(cid:202) jej funkcjonowanie. Oto kilka przyk(cid:239)adów negatywnych aspektów stosowania rozwi(cid:200)za(cid:241) technologicznych: (cid:57) Powszechne nadu(cid:285)ywanie dost(cid:218)pu do internetu spowodowa(cid:239)o, (cid:285)e wydajno(cid:258)(cid:202) pracowników spad(cid:239)a o jakie(cid:258) 10 – 15 . Grupa Forrester Research informuje, (cid:285)e 20 czasu sp(cid:218)dzanego przez pracowników w internecie nie ma zwi(cid:200)zku z wykonywan(cid:200) przez nich prac(cid:200). Z najnowszych bada(cid:241) firmy Nucleus Research wynika, (cid:285)e samo korzystanie z Facebooka w miejscu pracy zmniejsza wydajno(cid:258)(cid:202) pracowników o 1,5 . (cid:57) Co jaki(cid:258) czas biznesowym systemom komputerowym we znaki daj(cid:200) si(cid:218) hakerzy rozprzestrzeniaj(cid:200)cy tam wirusy i inne z(cid:239)o(cid:258)liwe oprogramowanie. Ataki te generuj(cid:200) miliardowe straty materialne i koszty utraconych korzy(cid:258)ci. (cid:57) Wiadomo(cid:258)ci e-mail bywaj(cid:200) niejasne. Zmusza to pracowników do marnowania czasu na doprecyzowywanie intencji nadawcy lub zabezpieczanie si(cid:218) na wypadek ewentualnych problemów. wiadomo(cid:258)ci (cid:258)mieci. (cid:57) Pracownicy musz(cid:200) przebija(cid:202) si(cid:218) przez coraz wi(cid:218)ksze ilo(cid:258)ci spamu i innych (cid:57) Dzisiaj na porz(cid:200)dku dziennym s(cid:200) prezentacje z rozbudowan(cid:200) grafik(cid:200) i efektami d(cid:283)wi(cid:218)kowymi, a ich przygotowanie wymaga wi(cid:218)cej czasu, ni(cid:285) kiedy(cid:258) nale(cid:285)a(cid:239)o w(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) w opracowanie zwyk(cid:239)ego tekstu i wykresu. Problemy maj(cid:200) z tym zw(cid:239)aszcza osoby, które nie s(cid:200) zbyt obeznane z najnowszymi technologiami. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e musisz zaakceptowa(cid:202) plusy i minusy, zawsze mo(cid:285)esz jednak spróbowa(cid:202) co(cid:258) na te minusy zaradzi(cid:202). Minimalizacja negatywnych aspektów stosowania technologii pozwoli Ci zmaksymalizowa(cid:202) osi(cid:200)gane dzi(cid:218)ki niej korzy(cid:258)ci: (cid:57) Pozostawaj na bie(cid:285)(cid:200)co z najnowszymi innowacjami technologicznymi. Nie musisz by(cid:202) ekspertem w zakresie instalacji serwera sieciowego czy konfiguracji systemu poczty g(cid:239)osowej, powiniene(cid:258) jednak mniej wi(cid:218)cej orientowa(cid:202) si(cid:218) we wszystkich rozwi(cid:200)zaniach technologicznych stosowanych w Twojej firmie. Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 15: Pot(cid:218)ga technologii 237 (cid:57) Zatrudnij ekspertów. Musisz dysponowa(cid:202) ogóln(cid:200) wiedz(cid:200) na temat technologii informacyjnych, zatrudnij jednak ekspertów, którzy doradz(cid:200) Ci w kwestii projektowania i wdra(cid:285)ania najwa(cid:285)niejszych systemów IT. (cid:57) Zarz(cid:200)dzaj przez przechadzanie si(cid:218). Wypracuj sobie nawyk okresowego zagl(cid:200)dania do pracowników (bez wzgl(cid:218)du na to, gdzie pracuj(cid:200)) i kontrolowania, w jaki sposób korzystaj(cid:200) z firmowych rozwi(cid:200)za(cid:241) IT. Pytaj ich o zdanie oraz propozycje usprawnie(cid:241). Gdy tylko stwierdzisz wyst(cid:218)powanie jakiej(cid:258) potrzeby, przyst(cid:200)p do analizowania i wdra(cid:285)ania zmian. Wykorzystywanie technologii Technologie informacyjne otaczaj(cid:200) nas dzisiaj zewsz(cid:200)d i wkraczaj(cid:200) we wszystkie obszary naszego (cid:285)ycia, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Komputery i rozwi(cid:200)zania telekomunikacyjne stanowi(cid:200) obecnie nieod(cid:239)(cid:200)czny element funkcjonowania ka(cid:285)dej firmy. Nawet najbardziej oporni i tradycyjni prezesi w ko(cid:241)cu dali si(cid:218) z(cid:239)ama(cid:202) i korzystaj(cid:200) dzisiaj z telefonów komórkowych, a nawet przegl(cid:200)daj(cid:200) internet, pos(cid:239)uguj(cid:200)c si(cid:218) w tym celu smartfonami. Rozwi(cid:200)zania IT mog(cid:200) zaoferowa(cid:202) Twojej firmie bardzo du(cid:285)e atuty. Twoim zadaniem jako mened(cid:285)era jest je wykorzysta(cid:202)… zanim zrobi(cid:200) to Twoi konkurenci. Zanim podejmiesz konkretne dzia(cid:239)ania, musisz dobrze zorientowa(cid:202) si(cid:218) w najnowszych rozwi(cid:200)zaniach technologicznych. Poni(cid:285)ej przedstawiamy cztery najprostsze sposoby osi(cid:200)gania tego celu. Znaj swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) Zanim b(cid:218)dziesz móg(cid:239) zaprojektowa(cid:202) i wdro(cid:285)y(cid:202) jaki(cid:258) system IT w najskuteczniejszy mo(cid:285)liwy sposób, musisz dok(cid:239)adnie wiedzie(cid:202), jak dzia(cid:239)a Twoja firma. Jak(cid:200) prac(cid:218) si(cid:218) w niej wykonuje? Kto j(cid:200) wykonuje? Czego potrzebuj(cid:200) pracownicy, aby t(cid:218) prac(cid:218) wykona(cid:202)? Chc(cid:200)c pozna(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) firm(cid:218), warto spojrze(cid:202) na ni(cid:200) z zewn(cid:200)trz. Wciel si(cid:218) w rol(cid:218) klienta i przekonaj si(cid:218), jak zostaniesz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie dla bystrzaków. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: