Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 005455 22573225 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek - ebook/pdf
Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-6207-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych problemów polskiej ochrony zdrowia. W publikacji zdefiniowano zadania, jakie współcześnie stawiane są przed pielęgniarkami w tym zakresie, a także ich rolę jako dostawców i odbiorców informacji zarządczej. Na konkretnych przykładach przedstawiono działania, jakie mogą zostać podjęte w oddziale szpitalnym i na bloku operacyjnym w zakresie zarządzania kosztami oraz pokazano best practices dotyczące włączania pielęgniarek oddziałowych w proces zarządzania i płynące stąd korzyści. Doświadczenia polskie, zebrane w ramach empirycznych badań ankietowych i studiów przypadku, zostały przedstawione na tle doświadczeń zagranicznych.

Adresaci:
Publikacja stanowi niezwykle użyteczne narzędzie dla kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla w jednostkach ochrony zdrowia, w tym w szczególności dla pielęgniarek oddziałowych i dyrektorów podmiotów leczniczych. Zainteresuje też pracowników naukowych specjalizujących się w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej i w zakresie ekonomiki zdrowia, a także studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PODMIOTÓW LECZNICZYCH ROLA I ZADANIA PIELĘGNIAREK Monika Raulinajtys-Grzybek Warszawa 2013 Stan prawny na 1 lipca 2013 r. Recenzent Dr hab. Ewelina Nojszewska Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Dagmara Wachna Łamanie Kamila Tomecka Projekt grafi czny okładki i stron tytułowych Maciej Sadowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁ ASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSI(cid:141)(cid:257)KI © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA, 2013 ISBN: 978-83-264-4403-6 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl ________ SpiS treści ________ Wstęp .........................................................................................................................9 rozdział 1 Znaczenie personelu białego w zarządzaniu podmiotem leczniczym...............................................................................................................13 1.1..Zmiany.na.rynku.opieki.zdrowotnej.i.ich.wpływ.na.funkcjonowanie.. podmiotów.leczniczych...............................................................................13 1.2..Rola.informacji.kosztowej.w.procesie.zarządzania.organizacją.............20 1.3..Proces.tworzenia.informacji.kosztowej.w.rachunku.kosztów.................25 1.4..Obszary.zarządzania.kosztami.podmiotów.leczniczych..........................29 1.5..Miejsce.personelu.białego.w.strukturze.organizacyjnej.. podmiotu.leczniczego.................................................................................40 rozdział 2 rola pielęgniarek zarządzających – doświadczenia zagraniczne...............45 2.1..Ewolucja.roli.pielęgniarki.zarządzającej.–.od.siostry.przełożonej.. do.lidera.......................................................................................................45 2.2..Pielęgniarka.zarządzająca.–.dychotomia.czy.sprzeczność.......................50 2.3..Podstawowe.zadania.stawiane.przed.pielęgniarkami.. zarządzającymi............................................................................................56 2.3.1..Zarządzanie.opieką.pielęgniarską.i.opieką.nad.pacjentami.........57 2.3.2..Zarządzanie.zasobami.ludzkimi.i.materialnymi.............................60 2.3.3..Rozwój.personelu..............................................................................63 2.3.4..Zapewnienie.zgodności.ze.standardami.zawodowymi. i.istniejącymi.przepisami.................................................................64 2.3.5..Planowanie.........................................................................................64 2.3.6..Wspieranie.wzajemnych.relacji.wewnątrz.jednostki.. organizacyjnej.i.całej.organizacji....................................................66 6 SPiS.tREści rozdział 3 rola pielęgniarek w procesie zarządzania kosztami w polsce – wyniki badań ankietowych...............................................................................69 3.1..Wprowadzenie.............................................................................................69 3.2..Dostarczanie.informacji.medycznych.do.systemu.informacyjnego. rachunkowości.zarządczej..........................................................................71 3.2.1..Uzupełnianie.dokumentacji.medycznej..........................................71 3.2.2..Wykorzystanie.informacji.medycznych...........................................75 3.2.3..Ocena.procesu.przekazywania.informacji.medycznych.. do.systemu.rachunkowości.zarządczej...........................................79 3.3..Pielęgniarki.zarządzające.jako.odbiorcy.informacji.z.systemu. rachunkowości.zarządczej..........................................................................82 3.3.1..Ocena.procesu.otrzymywania.informacji.z.systemu.. rachunkowości.zarządczej...............................................................83 3.3.2..Rodzaje.informacji.kosztowych.stosowanych.. przez.pielęgniarki.zarządzające......................................................87 3.3.3..Wykorzystanie.budżetów.przez.pielęgniarki.zarządzające............92 3.3.4..Ocena.roli.pielęgniarek.zarządzających.w.ośrodku.kosztów........96 rozdział 4 Wpływ pielęgniarek zarządzających na funkcjonowanie ośrodka kosztów – studia przypadku..............................................................................101 4.1..Szpital.powiatowy......................................................................................101 4.1.1..Krótka.charakterystyka.podmiotu.leczniczego............................101 4.1.2..Miejsce.pielęgniarek.oddziałowych.w.strukturze.. organizacyjnej.szpitala...................................................................102 4.1.3..Wpływ.pielęgniarek.oddziałowych.na.zarządzanie.zasobami. ośrodka.kosztów.............................................................................104 4.1.4..Kształtowanie.strategii.ośrodka.kosztów......................................112 4.1.5..Rola.pielęgniarek.w.procesie.rachunku.kosztów.........................113 4.2..Szpital.wojewódzki....................................................................................115 4.2.1..Krótka.charakterystyka.podmiotu.leczniczego............................115 4.2.2..Miejsce.bloku.operacyjnego.w.strukturze.. organizacyjnej.szpitala...................................................................116 4.2.3..Przykłady.zarządzania.zasobami.na.bloku.operacyjnym.............117 4.2.4..Wykorzystanie.informacji.finansowych.i.niefinansowych.. do.zarządzania................................................................................122 4.2.5..Rozliczanie.kosztów.bloku.operacyjnego.....................................124 SPiS.tREści 7 Zakończenie..........................................................................................................129 Załącznik nr 1......................................................................................................135 Załącznik nr 2......................................................................................................143 Spis tabel i rysunków..........................................................................................161 Bibliografia...........................................................................................................163 Akty prawne..........................................................................................................173 ________ WStęp ________ Polski.system.ochrony.zdrowia.stoi.współcześnie.w.obliczu.dwóch. przeciwstawnych.wyzwań:.rosnących.kosztów.świadczenia.usług.zdrowot- nych.(co.wynika.z.takich.czynników,.jak.zmiana.struktury.demograficznej,. wzrost.kosztów.zasobów.czy.postęp.technologiczny).oraz.ograniczonej. puli.środków.publicznych.na.realizację.usług.zdrowotnych..Powodują.one,. że.funkcjonowanie.współczesnych.placówek.zdrowotnych.nie.jest.możliwe. w.oderwaniu.od.narzędzi.rachunkowości.zarządczej.pozwalających.na. planowanie.i.kontrolę.kosztów. Zarządzanie.kosztami.to.jeden.z.najtrudniejszych,.a.zarazem.najważ- niejszych.problemów.polskiej.ochrony.zdrowia..Za.proces.zarządzania. kosztami.na.poziomie.operacyjnym.(np..oddziału.szpitalnego).odpo- wiadają.pracownicy.i.menedżerowie.tego.ośrodka..Najliczniejszą.grupę. zawodową.w.tym.obszarze.stanowią.pielęgniarki. Podstawowym.celem.publikacji.jest.zdefiniowanie.zadań.z.zakresu.za- rządzania.kosztami.stawianych.współcześnie.przed.pielęgniarkami.i.pie- lęgniarkami.zarządzającymi.w.polskich.podmiotach.leczniczych..Autorka. odpowiada.na.pytania.o.rolę.pielęgniarek.w.systemie.informacyjnym.ra- chunkowości.zarządczej,.stopień.realizacji.postawionych.przed.nimi.zadań. oraz.potencjalne.problemy.uniemożliwiające.efektywne.przeprowadzenie. tego.procesu..Na.konkretnych.przykładach.przedstawia.działania,.jakie. mogą.zostać.podjęte.przez.kierowniczy.personel.pielęgniarski.w.oddziale. szpitalnym.i.na.bloku.operacyjnym.w.zakresie.zarządzania.kosztami. W.publikacji.autorka.posługuje.się.wymiennie.sformułowaniami.„pie- lęgniarka.zarządzająca”.i.„pielęgniarka.oddziałowa”..Oba.pojęcia.dotyczą. przedstawiciela.personelu.pielęgniarskiego.pełniącego.w.ośrodku.kosz- tów.rolę.kierowniczą..Pojęcie.„pielęgniarka.oddziałowa”,.powszechnie. funkcjonuje.w.praktyce.zarówno.szpitalnej,.jak.i.regulacyjnej,.odnosi. się.jednak.literalnie.do.personelu.zatrudnionego.w.oddziale.szpitalnym,. pomijając.personel.zatrudniony.w.innych.ośrodkach.kosztów.szpitala.–. w.ośrodkach.diagnostycznych.czy.na.bloku.operacyjnym.–.a.także.w.in- 10 WStęP nych.podmiotach.leczniczych..Ponieważ.brakuje.jednolitego.nazewnictwa. dotyczącego.tej.grupy.personelu.pielęgniarskiego,.wykorzystano.sformu- łowanie.„pielęgniarka.zarządzająca”.dotyczące.kierowniczego.personelu. pielęgniarskiego.niezależnie.od.typu.zarządzanego.ośrodka.kosztów. Badania.dokumentujące.sytuację.zagraniczną.(prowadzone.głównie. w.krajach.Europy.Zachodniej,.Stanów.Zjednoczonych.i.Hong-Kongu). wskazują,.że.współcześnie.pielęgniarka.zarządzająca.jest.postrzegana.jako. lider.i.koordynator.opieki.zdrowotnej..Doświadczenia.polskie,.zebrane. w.ramach.badań.przedstawionych.w.publikacji,.zostały.zweryfikowane.na. tle.doświadczeń.zagranicznych.i.wskazują.na.podobny.sposób.postrzega- nia.pielęgniarek.zarządzających.w.Polsce. W.opracowaniu.podjęto.próbę.zdefiniowania.roli.pielęgniarki.zarzą- dzającej.w.procesie.zarządzania.ośrodkiem.kosztów,.a.także.scharakte- ryzowano.wykonywane.przez.nią.zadania..Jednym.z.nich.jest.nadzór.nad. dostarczaniem.informacji.niefinansowych.–.medycznych.–.do.systemu. rachunkowości.zarządczej..W.opracowaniu.scharakteryzowano.czynniki. wpływające.na.pracochłonność.i.efektywność.tego.procesu..Pielęgniarki. zarządzające.są.istotnym.odbiorcą.informacji.z.systemu.rachunkowości. zarządczej,.które.wykorzystują.przy.podejmowaniu.różnorodnych.decyzji. zarządczych..Podstawowymi.zadaniami.realizowanymi.przez.te.pielęg- niarki.jest.zarządzanie.zasobami.ośrodka.kosztów,.organizacja.opieki. pielęgniarskiej.nad.pacjentami.oraz,.w.mniejszym.zakresie,.planowanie. i.kształtowanie.strategii.ośrodka.kosztów..W.oparciu.o.studia.przypadku. wskazano.przykłady.działań.w.tym.obszarze,.podkreślając.jednocześnie. ich.znaczenie.dla.zarządzania.kosztami.podmiotu.leczniczego. Publikacja.jest.wynikiem.badań.własnych.przeprowadzonych.w.okre- sie.od.czerwca.do.września.2012.r..przez.autorkę.w.Kolegium.Nauk. o.Przedsiębiorstwie.Szkoły.Głównej.Handlowej.w.Warszawie.dotyczących. zadań.stawianych.przed.pielęgniarkami.w.procesie.zarządzania.kosztami. podmiotów.leczniczych.oraz.ich.interakcji.z.systemem.rachunkowości. zarządczej.–.zarówno.jako.dostawców,.jak.i.odbiorców.informacji.do. tego.systemu. Badanie.zaprojektowano.w.oparciu.o.następujące.pytania.badawcze: •. Jaką.rolę.pełnią.pielęgniarki.w.procesie.zasilania.systemu.rachunko- wości.zarządczej.informacjami.niefinansowymi? •. Jaka.jest.charakterystyka.procesu.zasilania.systemu.rachunkowości. zarządczej.w.dane.niefinansowe.z.perspektywy.pielęgniarek? WStęP 11 •. Jakie.są.podstawowe.obszary,.na.które.wpływ.mają.pielęgniarki.za- rządzające? •. Jakie.funkcje.pełnią.pielęgniarki.zarządzające.w.procesie.zarządzania. kosztami.w.podmiocie.leczniczym? •. czy.(i.w.jakim.zakresie).w.procesie.podejmowania.decyzji.pielęg- niarki.zarządzające.korzystają.z.informacji.z.systemu.rachunkowości. zarządczej? W.badaniu.wykorzystano.ilościowe.i.jakościowe.metody.badawcze.. Badanie.pierwotne.poprzedzono.badaniem.wtórnym.opartym.na.literatu- rze.zagranicznej,.przede.wszystkim.artykułach.opublikowanych.w.zagra- nicznych.czasopismach.naukowych..Wykorzystanie.literatury.zagranicznej. było.spowodowane.niewielką.liczbą.publikacji.naukowych.na.temat.roli. personelu.białego.w.procesie.zarządzania.kosztami.dostępnych.w.pol- skich.periodykach..Na.tej.podstawie.wstępnie.zdefiniowano.rolę.i.zadania. pielęgniarek.(w.szczególności.pielęgniarek.zarządzających).w.procesie. zarządzania.kosztami. W.ramach.badań.pierwotnych.wykorzystano.dwie.metody.badawcze. –.badanie.ankietowe.oraz.studia.przypadku. celem.badania.ankietowego.było.zdobycie.danych.na.temat.stanu. faktycznego,.tj..roli.pielęgniarek.w.procesie.zarządzania.kosztami.pod- miotów.leczniczych.i.interakcji.z.systemem.rachunkowości.zarządczej.. Zgromadzone.dane.pozwoliły.na.sformułowanie.uogólnień.oraz.określe- nie,.jaką.rolę.i.funkcje.pełni.personel.pielęgniarski.w.procesie.zarządzania. kosztami.ośrodka.kosztów. Respondentami.byli.przedstawiciele.kadry.pielęgniarskiej.podmio- tów.leczniczych.w.Polsce..Badanie.ankietowe.było.badaniem.niepełnym,. obejmującym.wybrane.jednostki.zbiorowości.–.analizie.poddano.210.wy- pełnionych.kwestionariuszy..Ankiety.rozesłano.do.przedstawicieli.pod- miotów.leczniczych,.z.którymi.autorka.miała.styczność.w.ramach.projektu. „Nowoczesne.Zarządzanie.w.Zakładach.Opieki.Zdrowotnej.–.szkolenia. z.zakresu.rachunku.kosztów.i.informacji.zarządczej.oraz.narzędzi.restruk- turyzacji.i.konsolidacji.ZOZ”1. 1. .Projekt.jest.realizowany.przez.Ministerstwo.Zdrowia.ze.Szkołą.Główną. Handlową.w.latach.2008–2013..M..Raulinajtys-Grzybek.jest.członkiem.zespołu. projektowego.kierowanego.przez.prof..G.K..świderską. 12 WStęP Dobór.respondentów.był.celowy.i.obejmował.podmioty.aktywnie. zaangażowane.w.proces.zarządzania.kosztami.i.zainteresowane.budowa- niem.systemu.informacyjnego.rachunkowości.zarządczej.oraz.problema- tyką.zarządzania.kosztami..Pozwolił.na.efektywną.wymianę.informacji. między.respondentami.i.autorką..Otrzymane.wyniki.badań.mogą.ponadto. zostać.uznane.za.swoisty.wzorzec.(ang..best practice).w.zakresie.roli.pie- lęgniarek.w.procesie.zarządzania.kosztami. Przy.opracowaniu.wyników.ankiet.zastosowano.metody.statystyczne,. w.tym.przede.wszystkim.opis.statystyczny.(ocena.częstości.występowania. zmiennych.czy.średnich.arytmetycznych),.testowanie.istotności.związku. między.zmiennymi.za.pomocą.testu.chi-kwadrat.oraz.analizę.wariancji2. W.ramach.analizy.studiów.przypadku.badaniu.poddano.przedstawi- cieli.zarządczej.kadry.pielęgniarskiej.dwóch.wybranych.szpitali.o.różnym. zasięgu.terytorialnym.–.szpitala.powiatowego.oraz.wojewódzkiego..celem. badania.jakościowego.było.uzupełnienie.i.uszczegółowienie.informacji. zgromadzonych.w.badaniu.ankietowym.oraz.pozyskanie.konkretnych. przykładów.zadań.i.funkcji.realizowanych.przez.pielęgniarki..Egzempli- fikacja.roli.pielęgniarek.zarządzających.odbyła.się.w.oparciu.o.wywia- dy.przeprowadzone.osobiście.przez.autorkę.w.podmiotach.leczniczych,. uzupełnione.analizą.dokumentów.udostępnionych.przez.respondentów. W.szpitalu.powiatowym.przeprowadzono.wywiady.z.dyrektor.ds..pie- lęgniarstwa.oraz.z.wszystkimi.pielęgniarkami.oddziałowymi.pracującymi. w.podmiocie..W.szpitalu.wojewódzkim.badaniu.poddano.kierownik.bloku. operacyjnego,.która.zajmuje.samodzielne.stanowisko.kierownicze.i.tym. samym.mogła.podać.wiele.przykładów.roli,.jaką.odgrywała.w.procesie. zarządzania.kosztami. W.publikacji.wskazano.obszary,.które.zdaniem.autorki.mają.–.w.świet- le.obecnych.uwarunkowań.organizacyjno-prawnych.–.największe.znacze- nie.dla.kształtowania.roli.pielęgniarek.zarządzających.w.procesie.zarzą- dzania.kosztami.i.powiązania.ich.z.systemem.informacyjnym.rachunko- wości.zarządczej.w.podmiotach.leczniczych. 2. .Więcej.na.temat.metod.statystycznych.przy.badaniach.ilościowych.por.. np..J..Jóźwiak,.J..Podgórski,.Statystyka od podstaw,.Warszawa.2012. rozdział 1 ZnAcZenie perSonelu BiAłego W ZArZądZAniu podmiotem lecZnicZym 1.1. Zmiany na rynku opieki zdrowotnej i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych Na.rynku.usług.zdrowotnych.zachodzą.istotne.zmiany,.które.utrud- niają.funkcjonowanie.placówek.opieki.zdrowotnej.i.jednocześnie.wpły- wają.na.wzrost.znaczenia.decyzji.podejmowanych.przez.zarządzających.. Należą.do.nich3: •. zmiana.struktury.społecznej,.określana.mianem.starzenia.się.społe- czeństwa, •. postęp.technologiczny, •. zmiana.oczekiwań.świadczeniobiorców.w.zakresie.poziomu.opieki. zdrowotnej, •. wzrost.kosztów.zasobów.wykorzystywanych.w.procesie.opieki.zdro- wotnej. Znaczenie.struktury.demograficznej.wynika.z.rosnącej.średniej.dłu- gości.życia.i.związanego.z.tym.wzrostu.liczby.osób.starszych,.które.znacz- nie.intensywniej.korzystają.z.opieki.zdrowotnej..Konsekwencją.zmiany. struktury.demograficznej.jest.również.wzrost.w.krajach.rozwiniętych.licz- by.zachorowań.na.choroby.przewlekłe,.których.leczenie.angażuje.większe. 3. .K..Walshe,.J..Smith.(red.),.Zarządzanie w opiece zdrowotnej,.Warszawa.2011,. s..25–26.oraz.M.J..Jones,.H.J..Mellett,.Determinants of changes in accounting pra- ctices: accounting and the UK Health Service,.critical.Perspectives.on.Accounting. 2007,.no..18,.s..92. 14 ROZDZiAł.1 nakłady.finansowe..światowa.Organizacja.Zdrowia.sugeruje,.że.jest.to. bezpośredni.skutek.czynników.ryzyka.takich.jak.palenie.tytoniu,.brak. aktywności.fizycznej.i.niezdrowa.dieta4. Postęp.technologiczny.w.opiece.zdrowotnej.jest.związany.ze.zmianami. demograficznymi,.gdyż.odzwierciedla.rosnącą.możliwość.diagnozowania. i.leczenia.chorób.przewlekłych,.a.tym.samym.wydłużania.życia..Wdrażanie. innowacji.technologicznych.w.opiece.zdrowotnej.oznacza.nowe.sposoby. diagnozowania.i.leczenia.–.zarówno.farmakologicznego,.jak.i.chirurgicznego.. Konsekwencją.postępu.technologicznego.są.nowe.(najczęściej.skuteczniej- sze,.lecz.jednocześnie.droższe).sposoby.leczenia,.zastępujące.dotychczas. stosowane,.możliwość.leczenia.schorzeń.określanych.wcześniej.jako.nieule- czalne,.spowalnianie.tempa.rozwoju.choroby.lub.zmniejszenie.jej.zakresu. to.z.kolei.prowadzi.do.trzeciego.z.czynników.–.zmian.w.oczeki- waniach.pacjentów..Pacjenci.są.coraz.lepiej.poinformowani,.świadomi. i.oczekują.nowoczesnych.sposobów.leczenia..Przyzwyczajeni.do.swobody. podejmowania.decyzji.w.innych.aspektach.życia.liczą.na.to,.że.będą.włą- czeni.w.podejmowane.decyzje,.które.dotyczą.ich.zdrowia. trzy.pierwsze.elementy.są.w.dużej.mierze.odpowiedzialne.za.czwarty. –.rosnące.koszty.opieki.zdrowotnej..Każdy.z.wymienionych.wyżej.czyn- ników.najczęściej.powoduje.wzrost.nakładów.niezbędnych.do.realizacji. procesu.leczenia..Jednocześnie,.ze.względu.na.specyfikę.usług.zdro- wotnych.(których.duża.część.zaliczana.jest.do.tzw..koszyka.świadczeń. gwarantowanych.finansowanych.ze.środków.publicznych),.pula.środków. przeznaczonych.na.opiekę.zdrowotną.jest.ograniczona.budżetem.przy- jętym.przez.rząd. W.literaturze.polskiej5.pojawiają.się.ponadto.uwagi.dotyczące.niskiej. efektywności.procesu.działalności.gospodarczej,.w.szczególności.braku. powiązania.między.podejmowanymi.decyzjami.inwestycyjnymi.a.pro- wadzoną.działalnością.medyczną.(np..w.zakresie.nabywanego.sprzętu. i.aparatury.medycznej),.czyli.złego.wykorzystania.zasobów. Organizacje.opieki.zdrowotnej.funkcjonują.w.otoczeniu.politycznym,. ekonomicznym,.społecznym.i.technologicznym,.które.dynamicznie.się. 4. .światowa.Organizacja.Zdrowia,.Preventing chronic diseases: a vital investment,. Genewa.2005. 5. .Por..np..M..Krasowska-Marczyk,.Finansowanie świadczeń zdrowotnych a efek- tywność lecznictwa szpitalnego. Problematyka zadłużenia i restrukturyzacji szpitali,. Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Szczecińskiego.2007,.nr.30,.s..169–179. ZNAcZENiE.PERSONElU.BiAłEGO.W.ZARZąDZANiU.PODMiOtEM.lEcZNicZyM 15 zmienia.i.wywiera.na.nie.silne,.a.przy.tym.sprzeczne.naciski..Zarządzający. placówkami.opieki.zdrowotnej.muszą.sprostać.różnorodnym.oczekiwa- niom.ze.strony.szerokiej.grupy.odbiorców..Ze.względu.na.specyfikę.rynku. opieki.zdrowotnej.–.w.szczególności.występującą.asymetrię.informacji. (brak.pełnej.informacji.ze.strony.pacjenta,.por..rys..1.1).oraz.probabi- listyczny.charakter.występowania.epizodów.chorobowych.(ograniczony. wpływ.człowieka.na.pojawienie.się.zapotrzebowania.na.usługi.opieki. zdrowotnej).–.w.systemie.tym.powołuje.się.„instytucję.trzeciej.strony”,. która.przejmuje.zobowiązania.finansowe.pacjenta.w.zamian.za.regularne. uiszczanie.płatności6. rysunek 1.1. Przyczyny.asymetrii.informacyjnej.w.obszarze.opieki.zdrowotnej Trudność oceny wartości, a w efekcie ceny usługi Trudność porównania i oceny Asymetria informacji Wysokie ryzyko zakupu (życie i zdrowie) Trudność oceny jakości zarówno przed, jak i po konsumpcji Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.J..Hołub-iwan,.Istota i specyfika produktu opieki zdrowotnej. (w:).S..Flejterski,.A..Panasiuk,.J..Perenc,.G..Rosa,.Współczesna ekonomika.usług,.Warszawa.2005,.s..417. 6. .Więcej.na.temat.ekonomiki.opieki.zdrowotnej.por..np..i..Rudawska,.Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe,.Warszawa.2007,.J..Suchecka,.Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej,.Warszawa.2010,.S..Folland,.A.c..Goodman,.M..Stano,. Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej,.Warszawa.2011,.E..Nojszewska,.System ochrony zdrowia w Polsce,.Warszawa.2011.. 16 ROZDZiAł.1 Proces.świadczenia.usług.zdrowotnych.jest.regulowany.przez.odpo- wiednie.akty.prawne,.które.obligują.świadczeniodawców.do.udzielenia. opieki.zdrowotnej..Usługi.zdrowotne.są.zaliczane.do.usług.pożądanych. społecznie,.których.świadczenie.wiąże.się.z.realizacją.polityki.społeczno- -ekonomicznej.państwa..Jednocześnie.na.rynku.usług.zdrowotnych,.mimo. widocznej.tendencji.do.zmierzania.w.kierunku.liberalizacji.i.wprowadza- nia.reguł.rynkowych,.istotną.rolę.odgrywają.organy.administracji.pań- stwowej7..Rola.organów.państwowych.obejmuje.szereg.zadań,.z.których. najważniejszymi.są: •. finansowanie.opieki.zdrowotnej8, •. określanie.zakresu.świadczeń.zdrowotnych.wchodzących.w.skład. świadczeń.gwarantowanych,.dostępnych.dla.wszystkich.świadczenio- biorców, •. regulacja.procesu.opieki.zdrowotnej.(m.in..jakości.świadczeń,.do- stępności.usług.opieki.zdrowotnej.czy.wymogów.w.zakresie.zasobów. wykorzystywanych.w.procesie.świadczenia.opieki.zdrowotnej). Na.rys..1.2.wskazano.ogólny.schemat.relacji.między.podstawowymi. aktorami.na.rynku.opieki.zdrowotnej.–.strukturę.podmiotową.tego. rynku..Specyfika.rynku.usług.zdrowotnych.zależy.od.systemu.finanso- wania.i.struktury.świadczeniodawców.występujących.w.poszczególnych. krajach. Do.podstawowych.relacji,.które.mają.wpływ.na.funkcjonowanie.pod- miotu.leczniczego9.w.Polsce,.należą.relacje.z.personelem.białym,.pacjen- tami,.przedstawicielami.sektora.farmaceutycznego,.przemysłu.technologii. medycznych,.a.także.regulacje.ustanawiane.przez.instytucje.rządowe.(na. szczeblu.centralnym.i.lokalnym).oraz.umowy.zawarte.z.płatnikiem.pub- licznym. 7. 8. .Por..K..Ryć,.Z..Skrzypczak,.Ochrona zdrowia na świecie,.Warszawa.2011. .Nawet.w.krajach.o.wysokim.udziale.wydatków.prywatnych.na.opiekę.zdrowot- ną,.takich.jak.np..Stany.Zjednoczone,.udział.wydatków.publicznych.stanowi.około. połowę.wszystkich.wydatków;.OEcD.Health.Data.2010,.http://www.oecd.org/doc ument/16/0,3343,en_2649_34631_2085200_1_1_1_1,00.html.(dostęp:.15.września. 2010.r.). .Podmiotami.leczniczymi.są.jednostki.prowadzące.działalność.leczniczą.. Pojęcie.to.zostało.wprowadzone.na.mocy.art..4.ustawy.z.dnia.15.kwietnia.2011.r.. o.działalności.leczniczej.(tekst.jedn.:.Dz..U..z.2013.r..poz..217),.dalej.jako.u.d.l. 9. ZNAcZENiE.PERSONElU.BiAłEGO.W.ZARZąDZANiU.PODMiOtEM.lEcZNicZyM 17 rysunek 1.2. Struktura.podmiotowa.rynku.usług.zdrowotnych Sektor farmaceutyczny Przemysł technologii medycznych Personel biały Płatnik trzeciej strony Świadczeniodawcy Państwo Państwo Pacjenci Rynek pracy Źródło:.opracowanie.własne.na.podstawie.i..Rudawska,.Opieka zdrowotna...,.s..22. Do.podstawowych.grup.personelu.białego.należą.lekarze.i.pielęg- niarki..Sprawne.funkcjonowanie.podmiotu.leczniczego.nie.jest.możliwe. w.sytuacji.konfliktu.z.którąkolwiek.z.tych.grup.zawodowych,.dlatego. kluczowe.jest.kształtowanie.poprawnych.relacji.z.personelem..Najważ- niejszymi.zmianami.w.tym.obszarze.zachodzącymi.w.ostatnich.latach.jest. zmiana.sposobu.zatrudniania.personelu.–.w.wielu.podmiotach.leczniczych. personel.zatrudniany.jest.w.formie.umów.cywilnoprawnych.(tzw..kontrak- tów),.w.których.system.wynagradzania.często.oparty.jest.na.rzeczywiście. wykonanej.pracy..Jak.wskazują.przedstawiciele.podmiotów.leczniczych. stosujących.taką.formę.zatrudnienia,.kontrakty.dają.lepszą.motywację.do. dbania.o.wzrost.efektywności.i.liczby.oraz.jakości.wykonanych.świadczeń,. są.bardziej.elastyczne,.chociaż.jednocześnie.gwarantują.mniejszą.stabil- ność.tym.grupom.zawodowym10. 10. .Por..np..J..Watoła,.Kontrakty zamiast etatu – zysk i ryzyko,.Gazeta.Wyborcza. z.5.lipca.2010.r. 18 ROZDZiAł.1 Drugim.istotnym.czynnikiem.wpływającym.na.wzrost.znaczenia.spo- sobu.zarządzania.relacjami.z.personelem.są.braki.personelu.medycznego. w.niektórych.obszarach11..W.Polsce,.jak.wynika.z.rozmów.z.przedstawicie- lami.wyższej.kadry.zarządzającej,.problem.dotyczy.w.szczególności.per- sonelu.lekarskiego.tzw..wąskich.specjalizacji.(takich.jak.reumatologia.czy. gastroenterologia),.choć.coraz.częściej.wskazuje.się.na.braki.personelu. pielęgniarskiego.niektórych.specjalizacji..Konsekwencją.braku.personelu. jest.konieczność.zmiany.sposobu.pracy.oraz.wzrost.znaczenia.metod.or- ganizacji.pracy.gwarantujących.optymalne.wykorzystanie.ograniczonych. zasobów.ludzkich12. Relacje.z.pacjentami.wynikają.z.istniejącej.asymetrii.informacji.i.wła- dzy..Obecnie.wskazuje.się.jednak.na.wzrost.oczekiwań.ze.strony.pacjen- tów.odnośnie.do.sposobu.świadczenia.usług.i.jakości.procesu.leczenia.. Wynika.to.ze.wzrostu.konsumpcjonizmu.społeczeństwa,.jak.również. większej.dostępności.do.informacji.o.jakości.opieki.świadczonej.przez. jednostki.ochrony.zdrowia13..czynnik.ten.nabiera.znaczenia.w.przypadku. usług.finansowanych.bezpośrednio.przez.pacjentów,.zakłady.pracy.lub. komercyjne.firmy.ubezpieczeniowe,.jak.również.świadczeń.o.relatywnie. dużej.dostępności.(np..świadczeń.nielimitowanych). Obok.personelu.medycznego.do.podstawowych.grup.zasobów.nie- zbędnych. przy. świadczeniu. opieki. zdrowotnej. zaliczane. są. produkty. lecznicze.i.wyroby.medyczne,.a.także.aparatura.medyczna..Dynamiczne. zmiany.w.obszarze.farmakoterapii,.wzrost.liczby.i.rodzajów.świadczeń. wykonywanych.w.ramach.opieki.krótkoterminowej.(w.tym.tzw..chirurgii. jednego.dnia),.a.także.przepisy.ustawy.o.zamówieniach.publicznych14. powodują.konieczność.świadomego.planowania.zużycia.tych.zasobów. i.kształtowania.relacji.z.dostawcami.leków,.wyrobów.medycznych.oraz. sprzętu.ze.strony.zarządzających.podmiotami.leczniczymi. 11. .A..McBride,.P..Hyde,.Zarządzanie zasobami ludzkimi w opiece zdrowotnej. (w:).K..Walshe,.J..Smith.(red.),.Zarządzanie w opiece zdrowotnej...,.s..299. 12. .D..Evans,.Zarządzanie w krótkoterminowej opiece szpitalnej.(w:).K..Walshe,. J..Smith.(red.),.Zarządzanie w opiece zdrowotnej...,.s..182–186. 14. 13. .Ibidem,.s..137. .Obligatoryjne.dla.samodzielnych.publicznych.zakładów.opieki.zdrowotnej.na. mocy.ustawy.z.dnia.29.stycznia.2004.r..–.Prawo.zamówień.publicznych.(tekst.jedn.:. Dz..U..z.2010.r..Nr.113,.poz..759.z.późn..zm.).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: