Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01985 023193 23574807 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków - ebook/pdf
Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 166
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8366-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Książka oparta jest na analizie teoretycznej i badaniach praktycznych. Zasadniczym atutem tej publikacji jest nowatorski charakter opracowania. Autorzy przedstawili w sposób systematyczny procedurę od pomysłu wejścia na rynki zagraniczne do jego realizacji. Oparcie książki na wynikach przeprowadzonych badań oraz zamieszczenie studiów przypadków daje możliwość konfrontacji sposobów, form i strategii internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze znanymi w literaturze koncepcjami internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Postawione tezy wynikają z analizy i oceny problemów na gruncie „dynamicznego” zarządzania przedsiębiorstwami w danej rzeczywistości gospodarczej, a proces internacjonalizacji przedsiębiorstw przedstawiony został jako szansa na podniesienie konkurencyjności firm. Opis i analiza zarządzania międzynarodowego w kontekście internacjonalizacji przedsiębiorstw jest częścią opracowania. Analiza teoretyczna dotyczy problemów zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym o charakterze poznawczym i utylitarnym.
Analiza praktyczna oparta jest na badaniach przeprowadzonych przez autorów w polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, dotyczących sposobów ich internacjonalizacji, jej strategii i form, wsparcia ze strony rządu, jednostek naukowo-badawczych, także motywów i barier w rozważanym procesie.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Beata Glinkowska, Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Józef Penc REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE Munda – Maciej Torz PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/denisismagilov © Copyright by Authors, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07644.16.0.K Ark. wyd. 7,0; ark. druk. 10,375 ISBN 978-83-8088-365-9 e-ISBN 978-83-8088-366-6 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego tel. (42) 665 58 63 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl SPIS TREŚCI Wstęp I Przedsiębiorstwo wobec procesów globalizacji i internacjonalizacji Internacjonalizacja – istota, korzyści, zagrożenia 1. Globalizacja – istota, korzyści 2. 3. Warunki funkcjonowania współczesnych firm 4. Wsparcie rządu 5. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw i ryzyko w handlu międzynarodowym II Formy i strategie internacjonalizacji 1. Strategie internacjonalizacji 2. Formy internacjonalizacji 3. Modele internacjonalizacji 4. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw międzynarodowych 7 11 11 14 17 22 26 33 33 40 49 63 Spis treści 5 III Studia Przypadków 1. Przedsiębiorstwo „Agat” 2. Przedsiębiorstwo „Wola” 3. Przedsiębiorstwo „High Fashion” 4. Przedsiębiorstwo P. Hulicki ZPHU „PiK” 5. Przedsiębiorstwo Famas SA 6. Przedsiębiorstwo „Z.W. Biliński” Sp. j. (Factory 73 73 80 87 93 98 of Colour) 103 110 7. Przedsiębiorstwo „X” z branży zbrojeniowej 8. Przedsiębiorstwo „Y” z branży zbrojeniowej 115 9. Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL SA 124 10. Przedsiębiorstwo Gatta Sp. z o.o. 132 137 139 147 148 149 151 Zakończenie Bibliografia Spis rysunków Spis tabel Spis zdjęć Ankieta WSTĘP W obliczu globalizacji rynków i ich liberalizacji następuje coraz swobodniejszy przepływ wszelkich zasobów pomiędzy różnymi krajami. Coraz większe są możliwości internacjonalizacji przed- siębiorstw. W takich warunkach prowadzenia działalności go- spodarczej przedsiębiorstwa starają się intensywniej wchodzić na rynki zagraniczne. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele, ale najważniejsze można sprowadzić do trzech zagadnień: — poszukiwania nowych rynków zbytu, nowych klientów; — poszukiwania korzystniejszych relacji dla rentowności pro- dukcji i sprzedaży; — wykonywania produkcji i usług o najwyższych parametrach technicznych, jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych itp. Działalność międzynarodowa podnosi rangę przedsiębior- stwa, jego znaczenie i rozpoznawalność na rynku krajowym oraz danym rynku zagranicznym, ale także wpływa motywacyjnie na postawy i działania kadry kierowniczej i pracowników odpo- wiedzialnych za produkcję, towary, usługi. Wchodzenie na rynki zagraniczne w żaden sposób nie jest sformalizowane, nie jest też objęte jakimikolwiek ramami, procedurami i koniecznością uzy- skania zgody rządu, oprócz tego, że oferowane produkty muszą mieć międzynarodowy znak jakości. Innymi słowy, przedsiębior- stwa wypracowują własną drogę – własny sposób na wchodze- nie i funkcjonowanie na rynkach zagranicznych. Tryb wejścia w każdej firmie, która się na to decyduje, różni się pod względem Wstęp 7 stopnia ryzyka, jakie stwarza dany rynek, kontroli i zaangażowa- nia zasobów, których przedsiębiorstwo potrzebuje, stopnia (sto- py) zwrotu z inwestycji1. W literaturze dotyczącej zagadnienia umiędzynarodowienia znanych jest wiele metod, o charakterze teoretyczno-metodycznym i praktycznym, internacjonalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicz- nych. Godzi się w tym miejscu wymienić trzy najpowszechniej znane – najczęściej wymieniane i praktycznie stosowane – mo- dele: model uppsalski (etapowy), model sieciowy i model niekon- wencjonalny. W stosunku do polskich przedsiębiorstw wchodzących na rynki zagraniczne i działających na nich nie opracowano jak do- tąd jednego konkretnego i jedynie słusznego modelu funkcjono- wania i internacjonalizacji. Z różnych badań, o charakterze cząst- kowym, a nie kompleksowym, można wywnioskować, że wcho- dzenie i funkcjonowanie polskich firm na rynkach zagranicznych zbliżone jest do modelu procesu internacjonalizacji zapropono- wanego przez J. Cieślika, który jest zdania, że internacjonalizacja firm ma charakter ciągły i kumulatywny, co przejawia się wzra- stającą liczbą operacji zagranicznych w całokształcie funkcjono- wania przedsiębiorstwa oraz przechodzeniem od prostych do coraz bardziej złożonych form współpracy2. W działaniach pol- skich firm można też odnaleźć analogię do modelu szwedzkiego (sekwencyjnego), który w swej konsekwentnej i etapowej logice przypominać może założenia modelu opisanego przez J. Cieślika. Porównanie funkcjonowania polskich firm na rynkach zagra- nicznych i przypisanie do któregokolwiek ze znanych modeli nie jest sprawą ani oczywistą, ani łatwą, wiele polskich niewielkich i „młodych” firm, korzystając z dobrodziejstw globalizacji oraz z liberalizacji rynków, od razu bowiem wchodzi na tereny innych krajów ze swoim produktem czy usługą, co przypomina założe- nia modelu „born global”. 1 F. McDonald, F. Burton, P. Dowling, International Business, Cen- gage Learning EMEA, Cincinnati 2002. 2 J. Cieślik, Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa 1987, s. 13. 8 Wstęp W opracowaniu autorzy starali się osiągnąć dwa cele: — teoretyczne przedstawienie elementów składowych strategii przedsiębiorstw, które mają pomysły wejścia na rynki między- narodowe i funkcjonowania na nich; — opis i analizę studiów przypadków badanych firm, z których większość jest liderem na rynku polskim, ale także są zauwa- żalne na rynku europejskim jako czołowe firmy świadczonej usługi, wytwarzanych produktów, oferowanych towarów. Było to podstawowym kryterium przyjętych do analizy przypad- ków. W niniejszym opracowaniu autorzy starali się przedstawić w sposób systematyczny procedurę – od pomysłu wejścia na ryn- ki zagraniczne do jego realizacji. Podstawowym narzędziem ba- dawczym do zebrania materiału był kwestionariusz ankiety, który autorzy osobiście przeprowadzili z kadrą kierowniczą badanych przedsiębiorstw. Uzupełnieniem badań był wywiad swobodny. Po analizie i opisie każdego przypadku zostały sformułowane pytania problemowe, a próba sprecyzowania wniosków o cha- rakterze generalnym zawarta została w zakończeniu niniejszego opracowania. * Autorzy składają podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego opracowania, a w szczególno- ści właścicielom firm, które opisano tu jako studia przypadków, ich menedżerom oraz Pani Patrycji Skórzyńskiej, która pomogła w zebraniu materiału badawczego w jednej z firm. 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WOBEC PROCESÓW GLOBALIZACJI I INTERNACJONALIZACJI 1. Globalizacja – istota, korzyści, zagrożenia Globalizacja jest definiowana jako proces autonomiczny, wielo- płaszczyznowy i transgraniczny, którego wynikiem jest trans- formacja gospodarki, organizacji, społeczeństwa i kultur w sy- stem współzależny1. Z ekonomicznego punktu widzenia można ją określić jako „proces narastającej współzależności pomiędzy państwami, dużymi regionami, korporacjami transnarodowymi oraz małymi, krajowymi firmami. Współzależność jest tak silna, że wywiera dużą presję na integrację we wszystkich praktycznie sferach życia społecznego”2. Globalizacja oznacza zatem „proces coraz to bliższego, realnego scalania gospodarek narodowych, który przejawia się w dynamicznym wzroście obrotów handlo- wych, międzynarodowych przepływów kapitałowych oraz usłu- gowych, które są efektem wzrastającej tendencji do traktowania 1 B. Liberska, Pojęcie i  definicje globalizacji, [w:] Globalizacja. Me- chanizmy i  wyzwania, B. Liberska (red.), Wyd. PWE, Warszawa 2002, s. 18. 2 A. Bąkiewicz, U. Żuławska, Rozwój w  dobie globalizacji, Wyd. PWE, Warszawa 2010, s. 16. 1. Globalizacja – istota, korzyści, zagrożenia 11 – przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw – całego świata jako rynku zbytu”3. Przenikanie się kultur, doświadczeń, myśli, za- sobów „skraca” dystans pomiędzy krajami, a przemiany doko- nują się w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Odnosi się to do takich procesów i zjawisk, jak handel między- narodowy, wymiana gospodarcza oraz powstawanie tzw. gospo- darki globalnej. Wszystko to jest możliwe także dzięki rozwojowi komputerów, sieci teleinformatycznych, czyli rewolucji technolo- gicznej pozwalającej na sprawny przepływ informacji, szybką ko- munikację oraz transport produktów i surowców na nowe rynki zbytu, oddalone często o setki kilometrów od miejsca produkcji. Tworzy się jeden współzależny globalny rynek, z wieloma no- wymi powiązaniami między firmami, rynkami i gospodarkami. Międzynarodowa wymiana gospodarcza napotyka coraz mniej barier, a te geograficzne przestają być ograniczeniem. Proces glo- balizacji wykazuje wyraźne tendencje rozwojowe, niosąc z sobą zarówno korzyści, jak i zagrożenia (tab. 1). Analiza wad i zalet wymienionych w tabeli 1 uświadamia, że nie można procesu globalizacji traktować wyłącznie w katego- riach pozytywów albo jedynie jako negatywy. Wpływa ona silnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz krajowych gospodarek i modyfikuje ich zachowania. Niesie ze sobą szanse na rozwój eko- nomiczny, społeczny i polityczny, ale także zagrożenia związane ze znikomą kontrolą nad powstającym globalnym rynkiem. Proces globalizacji umożliwia rozwój i wzrost tych organi- zacji, które potrafią się dostosować do szybko zmieniających się warunków funkcjonowania. Stosunkowo duża łatwość przekra- czania granic pozwala przedsiębiorstwom wychodzić poza rynek własnego kraju. Firmy podlegają silnym wpływom rozmaitych zdarzeń zachodzących na „obcych” rynkach4, które stawiają przed nimi duże wymagania, ale również dają możliwość rozwo- ju, wzrostu i dalszej ekspansji. 3 A. Olak, I. Oleksiewicz, Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnego świata, Wyd. MAX-DRUK, Rzeszów 2008, s. 11. 4 B. De Wit, R. Meyer, Synteza strategii, Wyd. PWE, Warszawa 2007, s. 311. 12 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo wobec procesów globalizacji... Tabela 1. Korzyści i zagrożenia płynące z globalizacji ekonomicznej KORZYŚCI Przyspieszenie innowacji, zwiększenie kreatywności, transferu czynników rozwojowych Nieograniczony transfer wiedzy, technologii, siły roboczej i pozostałych zasobów Promowanie konkurencyjności i przedsiębiorczości Wzrost jakości dóbr i usług i ich różnorodności Transfer kapitału – nawet do słabo rozwiniętych gospodarek. Rozwój gospodarek „mniej rozwiniętych” Rozpowszechnianie lepszych, wydajniejszych, energooszczędnych i ekologicznych technologii oraz metod organizacji i zarządzania Dobre warunki do integracji oraz współpracy między krajami odległymi kulturowo i geograficznie ZAGROŻENIA Wzrost dystansu pomiędzy segmentami rynku pracy. Segmenty rozwijają się nierównomiernie Ekspansja gospodarcza korporacji międzynarodowych i ponadnarodowych. Zwiększanie barier wejścia dla niewielkich firm rodzimych Upadek rodzinnego przemysłu w krajach przyjmujących zagraniczny kapitał Niekontrolowana prywatyzacja sektora i przestrzeni publicznej Szybkie rozprzestrzenianie się kryzysów na zintegrowanych rynkach. Przenoszenie się kryzysów Narastanie nierówności społecznych. Nierównomierna dystrybucja dóbr, usług i finansów Utrudnienie nadzorowania korporacji przez instytucje kontrolne państw goszczących, stosowanie własnych wewnętrznych systemów organizacji pracy, bez korzystania z globalnych „dobrych praktyk” Spadek kosztów komunikacji i produkcji Kontrola przez korporacje wszelkich Wzrost gospodarczy „Mieszanie się” kultur, wymiana zwyczajów powiązań (produkcyjnych, dystrybucyjnych, informacyjnych, finansowych, kapitałowych) na rynku światowym Możliwy wzrost bezrobocia Możliwość napływu „złych” zwyczajów i nawyków Źródło: opracowanie własne na podstawie – I. Czaja, Procesy globalizacji i ich wpływ na innowacyjność sektora MŚP, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 730, s. 16. 1. Globalizacja – istota, korzyści, zagrożenia 13 Niestabilność otoczenia powoduje, że firmy stają przed ko- niecznością ciągłego dostosowywania się do zmian. Zanikanie barier wynikających z odległości czy polityki prowadzi do inter- nacjonalizacji przedsiębiorstw. Globalizacja jest przez niektórych badaczy uważana za ostatni etap internacjonalizacji albo za etap zaraz po niej następujący5. Coraz częściej powstają przedsiębiorstwa mające charakter mię- dzynarodowy. Gospodarki różnych państw i ich społeczeństwa są bardziej ze sobą zintegrowane i współzależne. Istotną cechą przed- siębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych jest dyna- miczność ich funkcjonowania6. Pod wpływem różnych czynników zmienia się ich struktura, wielkość, kultura, relacje z otoczeniem. Definicji globalizacji i jej wymiarów jest wiele. Powyżej ujęte zostały wybrane podejścia do wyjaśnienia jej istoty, którą rozpa- trzono tu przez pryzmat zalet i wad tego procesu. 2. Internacjonalizacja – istota, korzyści, zagrożenia Internacjonalizacja (umiędzynarodowienie) jest terminem często spotykanym w literaturze dotyczącej rozwoju i wzrostu przedsię- biorstw. Terminu tego używa się czasem zamiennie z wyrażeniami globalizacja i umiędzynarodowienie. W Słowniku języka polskiego internacjonalizacja jest traktowana jako „umiędzynarodowienie, uznanie czegoś za międzynarodowe”7. W literaturze tematycz- 5 M. Jarosiński, Procesy i modele internacjonalizacji polskich przed- siębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, War- szawa 2013, s. 37. 6 W.J. Otta, Strategia przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo na ryn- ku międzynarodowym. Analiza strategiczna, T. Gołębiowski (red. nauk.), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, s. 15. 7 Słownik języka polskiego, t. I, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2015, s. 801. 14 Rozdział 1. Przedsiębiorstwo wobec procesów globalizacji... nej jest rozpatrywana na wielu poziomach – świata, krajów lub pojedynczych przedsiębiorstw, a każdy badacz uwzględnia zróż- nicowane aspekty dla wyjaśnienia jej istoty. Najprostsze podejścia interpretują ją jako każde działanie gospodarcze podejmowane przez przedsiębiorstwo za granicą8, stopień zaangażowania firmy/ sektora w działalność międzynarodową9 albo proces polegający na eksportowaniu i importowaniu produktów/surowców, a także jako przenoszenie całej produkcji do innych krajów10. Interna- cjonalizacja może też być „konsekwencją procesu stopniowych dostosowań do zmieniającego się otoczenia przedsiębiorstwa za- równo zewnętrznego, jak i wewnętrznego”11. Internacjonalizacja jawi się współcześnie jako podstawowa droga rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, także podnoszenia ich konkurencyjności12. Jest to zmienny i dynamiczny proces, prowadzący do rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa na terenie innych państw13. Niektó- rzy badacze uważają, że umiędzynarodowienie firmy następuje już na etapie, kiedy przedsiębiorca dochodzi do wniosku, że dla jej przyszłości ważne jest zaangażowanie na rynkach zagranicznych14. 8 J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa 2004, s. 19. 9 J. Johanson, J.R. Vahlne, The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Com- mitments, „Journal of International Business Studies” 1977, Vol. 8, No 1, s. 26; K. Przybylska, Proces internacjonalizacji przedsiębior- stwa w  teorii ekonomicznej, „Zeszyty Naukowe, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna” [Bochnia] 2005, nr 3, s. 73. 10 P. Pietrasieński, Międzynarodowe strategie marketingowe, Wyd. PWE, Warszawa 2005, s. 15. 11 J. Johanson, J.-E. Vahlne, The Internationalisation…, s. 26. 12 Zob.: B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodo- we. Teoria i praktyka, Wyd. UŁ, Łódź 2016. 13 L.S. Welch, R.K. Luostarinen, Internationalization: Evolution of a Concept, [w:] K. Przybylska, Born Global nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, s. 15. 14 P.W. Beamish, The Internationalization Process for Smaller Onta- rio Firms, [w]: K. Przybylska, Born..., s. 16. 2. Internacjonalizacja – istota, korzyści, zagrożenia 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie międzynarodowe. Strategie i studia przypadków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: