Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00281 003777 24128493 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie pracą - ebook/pdf
Zarządzanie pracą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 324
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-027-5 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Zarządzanie pracą ma stworzyć warunki do realizacji zadań (zachowań) na oczekiwanym poziomie i w określonym czasie (cele wytwórcze), stworzyć właściwe proporcje w procesie pracy, dobrać, rozmieścić i zespolić w nim ludzi, tak zaplanować ich działania, aby realizacja tego procesu była możliwa przy najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy żywej (cele ekonomiczne) oraz zaspokoiła oczekiwania pracowników (cele społeczne).
Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie. Prezentuje ono przedsiębiorstwo jako system pracy, jako środowisko dla samego procesu pracy. Określa zadania i funkcje ludzi w systemie pracy, stawiane im wymagania. Podkreśla szczególną rolę kierowników w osiąganiu sukcesów w pracy. Rozważania są zaadresowane do osób zajmujących kierownicze stanowiska, zarządzających pracą (kierujących zespołami ludzkimi). Może też być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków organizacji i zarządzania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To wła- śnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowo- lenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przed- siębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zro- zumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rze- telną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi do- kształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw do- stosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształ- cającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wy- dawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 3 pod redakcją Zdzisława Jasińskiego ZARZĄDZANIE PRACĄ ORGANIZOWANIE, PLANOWANIE, MOTYWOWANIE, KONTROLA Autorzy: Barcewicz Mirosław rozdz. 4, rozdz. 6 Budka Jan pkt. 8.4.1, 8.4.2, pkt. 12.4, 12.5 Czyrek Eugeniusz pkt. 13.4 Hasińska Zofia pkt. 8.3 Janiak Iwona rozdz. 11 Jasiński Zdzisław wstęp, rozdz. 1, 2, 3, 5, 10 Kopertyńska Wanda rozdz. 9, pkt. 12.1, 12.2, 12.3 Krzewska Barbara pkt. 8.4.3 Smolbik-Jęczmień Alicja pkt. 8.1, pkt. 8.2, pkt. 13.1, pkt. 13.2, pkt. 13.3 Tracz Ewa rozdz. 7 Recenzent: Prof. dr hab. Rafał Krupski Redakcja: Leszek Mirek © Copyright by: Zdzisław Jasiński 1999 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo „Placet” 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18A/1 tel. 839-36-26 www.placet.com.pl redakcja@placet.com.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978-83-7488-027-5 Skład i łamanie: Placet Wersja: e-book SPIS TREŚCI WSTĘP PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM PRACY 1.1.Pojęcie, struktura i cechy przedsiębiorstwa 1.2. Cele i zadania 1.3. Przepływy informacji 1.4. Otoczenie ZADANIA, FUNKCJE I WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE LUDZI W SYSTEMIE PRACY FORMY ORGANIZACJI PRACY 3.1. Pojęcie formy organizacji pracy 3.3. Cechy i odmiany pracy indywidualnej 3.3. Istota zespołowego działania 3.4. Formy zespołowego działania 3.5. Mocne i słabe strony pracy zespołowej ORGANIZACJA PRACY INDYWIDUALNEJ 4.1. Organizacja stanowiska pracy 4.1.1. Stanowisko pracy: podstawowe pojęcia, klasyfikacja 4.1.2. Zasady organizacji indywidualnego stanowiska pracy 4.1.2.1. Pozycja przy pracy 4.1.2.2. Przestrzenna organizacja stanowiska pracy 4.1.2.3. Rozmieszczenie elementów rzeczowych na stanowisku pracy 4.2. Materialne stanowisko pracy 4.2.1. Powietrze, zanieczyszczenia powietrza 4.2.2. Temperatura, wilgotność, ruch powietrza 4.2.3. Oświetlenie, barwy 4.2.4. Hałas na stanowisku pracy 4.2.5. Drgania i wstrząsy 4.2.6. Promieniowanie elektromagnetyczne 4.3. Kształtowanie treści pracy 4.3.1. Treść pracy jako efekt podziału pracy 4.3.2. Współczesne koncepcje podziału pracy ZASADY ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁOWEJ 5.1. Zasada minimalnej liczby członków w zespole 9 11 11 14 15 22 24 30 30 30 33 34 42 46 46 48 52 54 55 60 62 63 64 65 66 67 67 68 68 70 74 75 5.2. Zasada rezerwy kwalifikacyjnej 5.3. Zasada perspektywy działania 5.4. Zasada elastycznej bazy technicznej NORMOWANIE PROCESÓW PRACY NDYWUDUALNEJ 6.1. Pojęcie i klasyfikacyjne zagadnienia norm pracy 6.2. Charakterystyka funkcji norm pracy 6.2.1. Podstawowe funkcje norm pracy 6.2.2. Zmiany w technice wytwarzania a funkcje norm pracy 6.2.3. Dziedziny wykorzystania norm pracy 6.3. Obliczanie norm pracy 6.3.1. Zasady i metody normowania pracy 6.3.2. Proces ustalania norm czasu pracy i jego struktura 6.4. Mierzenie czasu pracy 6.4.1. Chronometraż 6.4.2. Fotografia dnia roboczego 6.4.3. Obserwacje migawkowe 6.4.4. Analiza ruchów elementarnych 6.5. Mierzenie pracy na stanowiskach nierobotniczych 6.6. Wskaźniki oceny stosowania norm pracy WARTOŚCIOWANIE PRACY IDYWUDUALNEJ 7.1. Pojęcie, przedmiot i zakres wartościowania pracy 7.2. Funkcje wartościowania pracy 7.3. Metody wartościowania pracy 7.3.1. Rodzaje metod wartościowania pracy 7.3.2. Wybór metody i jej weryfikacja 7.3.3. Zasady doboru kryteriów wartościowania pracy.Kwantyfikacja kryteriów 7.4. Etapy procesu wartościowania pracy ORGANIZACJA PRZEBIEGU PROCESU KADROWEGO 8.1. Dobór pracowników na stanowiska pracy 8.1.1. Ustalenie zapotrzebowania na pracowników 8.1.2. Rekrutacja pracowników 8.1.3. Selekcja pracowników 8.1.4. Wprowadzenie pracownika do pracy 8.2. Planowanie karier pracowniczych 8.2.1. Istota planowania karier 8.2.2. Etapy kariery 78 82 84 88 88 95 95 97 98 101 101 104 109 109 114 116 119 120 122 126 126 130 136 136 139 141 144 150 150 151 152 156 160 161 161 165 7 8.2.3. Sposoby oddziaływania na kariery pracownicze 8.3. Szkolenie pracowników 8.3.1. Wprowadzenie 8.3.2. Polityka szkolenia 8.3.3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 8.3.4. Metody i techniki szkolenia 8.3.5. Ocena efektywności działalności szkoleniowej 8.4. System ocen pracowniczych 8.4.1. Cele ocen pracowniczych 8.4.2. Procedura opracowania systemu ocen 8.4.3. Uwarunkowania jakości ocen CZAS PRACY I JEGO ORGANIZACJA 9.1. Czas pracy jako kategoria prawna 9.2. Tradycyjny i elastyczny model czasu pracy 9.3. Elastyczne formy organizacji czasu pracy 9.4. Innowacje w pracy biurowej PLANOWANIE PRZEBIEGU PROCESU 10.1. Cel i zakres planowania pracy 10.2. Podział zadań 10.3. Kolejność realizacji zadań 10.4. Harmonogram pracy KONTROLA PRZEBIEGU PROCESU 11.1. Pojęcie i znaczenie kontroli przebiegu pracy 11.2. Projektowanie systemu kontroli 11.3. Czynniki utrudniające kontrolę przebiegu pracy WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 12.1. Płaca i jej funkcje 12.2. System płac 12.2.1. Składniki wynagrodzenia 12.2.2. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia 12.2.3. Taryfikatory i tabele płac 12.3. Polityka płacowa 12.3.1. Kształtowanie środków na wynagrodzenia 12.3.2. Podział środków na wynagrodzenia 12.4. Formy płac 170 175 175 177 178 180 186 187 187 190 208 212 212 214 217 222 225 225 226 229 231 236 237 245 253 256 256 259 260 261 264 266 266 268 274 12.5. Premia jako instrument motywowania 12.5.1. Systemy premiowania i ich charakterystyka 12.5.2. Warunki skutecznego premiowania BADANIA I OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY 13.1. Pojęcie efektywności pracy i czynniki determinujące jej poziom 13.2. Zasady oceny efektywności pracy 13.3. Kryteria i mierniki oceny efektywności pracy w przedsiębiorstwie 13.3.1. Ocena efektywności pracy przedsiębiorstwa jako całości 13.3.2. Ocena efektywności pracy podmiotów wewnętrznych 13.3.3. Koszty pracy jako podstawowy miernik nakładów pracy 13.4. Sporządzanie oceny efektywności pracy w przedsiębiorstwie Spis rysunków i tabel 282 282 288 289 289 297 303 304 306 307 312 322 9 WSTĘP Praca jest pojęciem nierozerwalnie związanym z działalnością człowieka. Towarzyszy mu od zarania działalności wytwórczej i we wszystkich obsza- rach jego aktywności, jest źródłem zaspokajania jego potrzeb. Wiąże się jednak z wysiłkiem fizycznym i z zaangażowaniem umysłowym. Wymaga także środków rzeczowych. Człowiek zawsze dążył do minimalizacji nakładów na pracę. Stąd naj- pierw tworzył sobie odpowiednie do niej warunki, zabiegał o poprawę tech- nicznej strony pracy. Później w miarę rozwoju mechanizacji i automatyzacji wraz z postępującym podziałem pracy i czynienia jej procesem bardziej zło- żonym pojawiła się potrzeba organizowania, planowania, motywowania i kontroli pracy, czyli zarządzania nią. Odkryto, że decyzje podjęte w tych obszarach wyznaczają wyniki pracy w co najmniej takim samym stopniu jak technika i technologia wytwarzania. Zarządzanie pracą jest to działalność kierownicza odniesiona do proce- sów pracy. Ma ona z jednej strony stworzyć warunki do realizacji zadań (za- chowań) na oczekiwanym poziomie i w określonym czasie (cele wytwórcze), stworzyć właściwe proporcje w procesie pracy, dobrać, rozmieścić i zespolić w nim ludzi, tak zaplanować ich działania, aby realizacja tego procesu była możliwa przy najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy żywej (cele ekonomiczne), z drugiej strony zaspokoić oczekiwania pracowników (cele społeczne). Tym zagadnieniom poświęcone jest niniejsze opracowanie. Prezentuje ono przedsiębiorstwo jako system pracy, jako środowisko dla samego pro- cesu pracy. Określa zadania i funkcje ludzi w systemie pracy, stawiane im wymagania. Podkreśla szczególną rolę kierowników w osiąganiu sukcesów w pracy. Wskazuje na formy i odmiany organizacji pracy, omawia ich cechy charakterystyczne. Formułuje podstawowe zasady organizacji pracy indywi- dualnej i zespołowej oraz wyjaśnia ich sens i znaczenie dla efektywności pracy. Prezentuje zagadnienia normowania i wartościowania pracy traktując je jako podstawę trafnych rozwiązań z obszaru organizacji i zarządzania pracą. Opisuje znaczenie, formy i sposób realizacji procesu kadrowego w systemie pracy. Omawia problemy organizacji czasu pracy, planowania i kontroli jej przebiegu. Przedstawia system wynagradzania za pracę, jego elementy strukturalne, politykę płac, zasady kształtowania składników wy- nagradzania, prezentuje ich aspekty motywacyjne. Wyjaśnia pojęcie oraz określa zasady, kryteria i mierniki oceny efektywności pracy. Książka powstała w Katedrze Zarządzania Produkcją i Pracą Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest ona rezultatem studiów literatury oraz prac badawczych Autorów. Wykorzystano w niej bogate doświadczenia ze współpracy z praktyką gospodarczą. Rozważania zawarte w książce są zaadresowane do osób zajmujących kierownicze stanowiska, zarządzających pracą (kierujących zespołami ludz- kimi). Może też być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna dla studentów kierunków organizacji i zarządzania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie pracą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: