Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00166 003583 21549165 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami - studia przypadków - ebook/pdf
Zarządzanie projektami - studia przypadków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5504-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Mimo istnienia solidnej podbudowy teoretycznej, wciąż brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób na co dzień zajmujących się projektami. Książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż.
Publikacja została stworzona przez praktyków na bazie ich realnych doświadczeń - czasem dobrych, czasem złych, ale zawsze kształcących. Opisane przypadki dotyczą bardzo zróżnicowanych przedsięwzięć, takich jak dostosowanie firmy do nowych regulacji prawnych, tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań, próba modernizacji linii produkcyjnej czy wdrożenie metodyki korporacyjnej.

Książka posiada obszerną i wysokiej jakości zawartość merytoryczną. Stanowi istotny wkład poznawczy w rozwój wiedzy o praktycznej stronie zastosowania zarządzania projektami.

dr hab. inż. Marek Wirkus,
prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

R E D A K C J A N A U K O W A B A R TO S Z G R U C Z A K R Z YS Z TO F Ć W I K Zarządzanie projektami – studia przypadków Warszawa 2013 Recenzent dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Wydawca Joanna Dzwonnik Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Joanna Hołdys Korekta, skład i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki Studio Kozak Zdjęcie wykorzystane na okładce © iStockphoto.com/Creativeye99 Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy prawo i własność. Więcej na www.legalnakultura.pl Polska Izba Książki © Copyright by Wolters Kluwer Polska SA 2013 All rights reserved. ISBN 978-83-264-4257-5 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa: www.profinfo.pl Spis treści Wstęp ........................................................................................................................ 9 1. Zarządzanie projektowe, czyli jak pogodzić strategię firmy i procedury projektowe .......................................................................................................... 11 Michał Wieteska Zasady, procedury i polityka projektowa w Wolters Kluwer Polska .............. 12 Ścieżka projektowa ............................................................................................. 14 Klasyfikacja inicjatyw projektowych .................................................................. 16 Portfel projektów ................................................................................................. 17 Priorytetyzacja projektów .................................................................................. 18 Ocena zarządzania projektowego ...................................................................... 19 Pytania ................................................................................................................. 21 2. Optymalizacja przepływu materiałów wraz z reorganizacją obszaru przygotowania produkcji ................................................................................. 23 Dariusz Kowalski Założenia wstępne projektu .............................................................................. 24 Zespół projektowy .............................................................................................. 24 Realizacja pierwotnych założeń projektowych ................................................. 26 Analiza przyczyn braku realizacji założeń projektowych ............................... 26 Podsumowanie .................................................................................................... 33 Pytania ................................................................................................................. 34 3. Zarządzanie ryzykiem w projektach realizowanych w ministerstwie .................................................................................................. 35 Bartosz Grucza Analiza sposobu zarządzania ryzykiem w ministerstwie .................................. 36 Podsumowanie .................................................................................................... 47 Pytania ................................................................................................................. 48 6 Spis treści 4. Biuro zarządzania projektami w praktyce .................................................... 49 Michał Wieteska PMO w Wolters Kluwer Polska.......................................................................... 50 Lokalizacja, struktura i osoby ............................................................................ 53 Koordynacja portfela projektów ........................................................................ 53 Realizacja scoringu projektów .......................................................................... 54 Działalność projektowa, jej wsparcie i monitorowanie ................................... 55 Działania dla rozwoju kluczowych obszarów biznesowych ............................. 56 Zarządzanie wdrożeniami zmian w produktach i usługach informatycznych ............................................................................................. 57 Monitorowanie zasobów ludzkich IT w projektach ......................................... 58 Utrzymywanie i aktualizacja szablonów dokumentów projektowych ............ 59 Promocja zarządzania projektowego oraz szkolenia ....................................... 60 Podsumowanie – próba oceny PMO ................................................................. 61 Pytania .................................................................................................................. 63 5. Wdrożenie wymagań ustawy Sarbanesa–Oxleya ......................................... 65 Piotr Mańkiewicz Tło formalnoprawne projektu ............................................................................ 66 Informacje o przedsiębiorstwie .......................................................................... 67 Oczekiwane korzyści biznesowe ......................................................................... 67 Zasoby projektowe .............................................................................................. 68 Przebieg projektu ................................................................................................ 73 Podsumowanie ..................................................................................................... 80 Pytania .................................................................................................................. 82 6. Reorganizacja przedsiębiorstwa ..................................................................... 83 Krzysztof Ćwik Cele projektu ....................................................................................................... 84 Realizacja projektu w jednym z oddziałów ....................................................... 86 Podsumowanie projektu ..................................................................................... 92 Pytania .................................................................................................................. 93 7. Podejście adaptacyjne czy kaskadowe? Przykład zarządzania interesariuszami w wyborze formuły realizacji projektu ........................... 95 Michał Wieteska Opis przedsięwzięcia projektowego ................................................................... 96 Symptomy zmiany ............................................................................................... 96 Identyfikacja i analiza interesariuszy programu ............................................... 97 Interesariusze a podejście adaptacyjne ............................................................. 101 Zarządzanie relacjami z interesariuszami ......................................................... 103 Spis treści 7 Kluczowe czynniki i decyzje ............................................................................... 105 Ocena przykładu projektowego ......................................................................... 106 Pytania .................................................................................................................. 108 8. Struktura zespołu zarządzania projektem jako jeden z czynników powodzenia projektu ........................................................................................ 109 Grzegorz Siwek Pytania .................................................................................................................. 114 9. Opracowanie i wdrożenie indywidualnej metodyki zarządzania projektami w Centrum Nauki Kopernik....................................................... 115 Mateusz Juchniewicz, Bartosz Grucza Uzasadnienie projektu ........................................................................................ 116 Rozwiązania funkcjonalne wdrożonego systemu ............................................. 117 Rozwiązania organizacyjne wdrożonego systemu ............................................ 120 Sposób wdrożenia nowego systemu zarządzania projektami .......................... 121 Pytania .................................................................................................................. 126 10. Wdrożenie systemu opieki medycznej dla pracowników przedsiębiorstwa ................................................................................................ 127 Piotr Mańkiewicz Opis problemu ..................................................................................................... 128 Rekomendowane rozwiązanie ........................................................................... 130 Oczekiwane korzyści biznesowe ......................................................................... 131 Podstawy teoretyczne i zastosowane metodyki................................................. 133 Zasoby projektowe .............................................................................................. 134 Przebieg projektu ................................................................................................ 136 Rezultaty projektu ............................................................................................... 139 Wnioski ................................................................................................................ 141 Pytania .................................................................................................................. 142 11. Komunikacja, zarządzanie zmianą oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie międzynarodowym ..................................................... 143 Michał Gorzoch Pytania .................................................................................................................. 154 Wstęp Współczesne realia gospodarcze wymuszają na każdej organizacji stosowa- nie coraz bardziej skutecznych metod zarządzania. Do najpopularniejszych z nich zaliczają się metody i techniki zarządzania projektami. Ta stosunkowo młoda dziedzina wiedzy skupia się na właściwym przygotowaniu i późniejszej sprawnej realizacji złożonych przedsięwzięć, określanych coraz częściej po prostu mianem projektów. Sukces projektu oznacza uzyskanie zakładanego przez organizację efektu na czas i w ramach dostępnych limitów środków. Mimo że zadanie to wydaje się z pozoru łatwe – należy przecież połączyć tylko trzy elementy we właściwych proporcjach – w praktyce przysparza wielu problemów. Zostały one szeroko omówione w dostępnej literaturze, zarówno polsko-, jak i obcojęzycznej. Poza solidną podbudową teoretyczną wciąż jednak brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla Czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób pracujących na co dzień w projektach. Niniejsza książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż. Została stworzona przez praktyków na bazie ich realnych do- świadczeń – czasem dobrych, czasem złych, ale zawsze kształcących. Do- tyczą one bardzo zróżnicowanych przedsięwzięć, takich jak dostosowanie firmy do nowych regulacji prawnych, tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań, próba modernizacji linii produkcyjnej czy wdrożenie metodyki korporacyjnej. Zarządzanie projektami – studia przypadków jest pierwszą publikacją powstałą w ramach działalności Stowarzyszenia Menedżerów Projektów – Absolwentów Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH, organizacji non profit, której główny cel stanowi propagowanie idei za- 10 Wstęp rządzania projektami, wiedzy i doświadczeń z tego zakresu w środowisku gospodarczym, naukowym, dydaktycznym i administracyjnym oraz promo- wanie zawodu kierownika projektu w Polsce wraz z tworzeniem standardów etycznych i zawodowych dla tej grupy zawodowej. Autorzy przyjęli założenie, że Czytelnik zaznajomiony jest z podstawo- wymi pojęciami z zakresu zarządzania projektami. Intencją autorów jest skłonienie Czytelnika do samodzielnego wyciągnięcia wniosków z omó- wionych przykładów. Pomóc w tym mają umieszczone na końcu każdego rozdziału pytania naprowadzające wraz z miejscem na sporządzenie notatek. Wszystkie przypadki poprzedzone zostały metryczką zawierającą podsta- wowe informacje na temat opisywanego projektu. Licząc na przychylny odbiór pierwszego polskiego „casebooka” z zarzą- dzania projektami, życzymy Czytelnikowi inspirującej lektury. Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik 1 Zarządzanie projektowe, czyli jak pogodzić strategię firmy i procedury projektowe Michał Wieteska Opis przypadku dotyczy branży: Informatyka/oprogramowanie/systemy IT Opis przypadku ma charakter: Dobrej praktyki Opis przypadku odnosi się do: Fazy inicjowania projektu Fazy definiowania projektu Fazy realizacji projektu Fazy zakończenia projektu Opis przypadku dotyczy w szczególności zagadnień: Zarządzania integracją Zarządzania zakresem Wielkość projektu: Krótki opis przypadku: Projekt średniej wielkości Tematyką studium przypadku jest zarządza- nie projektowe i główne elementy wyni- kającej z niego polityki, procedur i działań organizacji. 12 Michał Wieteska Tematyką niniejszego studium przypadku jest zarządzanie projektowe i głów- ne elementy wynikającej z niego polityki, procedur i działań. Przykład roz- wiązania funkcjonującego w firmie Wolters Kluwer Polska S.A.1 (WK Polska) pozwala zaprezentować dobre praktyki związane z tym podejściem. Zasady, procedury i polityka projektowa w Wolters Kluwer Polska W WK Polska wdrożona została polityka zarządzania projektami i progra- mami oparta na metodyce zarządzania projektami PRINCE2®2. Polityka ta jest spisana i oficjalnie udostępniona wszystkim osobom w organizacji pod postacią Przewodnika Zarządzania Projektami (PZP). Jest to dokument definiujący pojęcia takie jak projekt, portfel projektów, interesariusze oraz wiele innych. Opisuje ponadto procedury i procesy zarządzania projektami. Poniżej, na podstawie informacji z tego przewodnika, przytoczono kilka istotnych definicji, które pozwolą na lepsze zrozumienie polityki projektowej funkcjonującej w WK Polska. Zgodnie z PZP projekt jest to seria działań organizacyjnych i decyzji menedżerskich, które mają na celu wprowadzenie zmian: • w produktach i usługach oferowanych klientom, • w procesach realizowanych w firmie, • w systemach i rozwiązaniach IT, poprzez określony tryb postępowania, który umożliwi wsparcie strategii firmy przez: • zwiększenie dochodów, • ograniczenie lub uniknięcie kosztów, • ograniczenie lub uniknięcie ryzyka, • poprawę jakości usług wewnętrznych i zewnętrznych, • zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa firmy, • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa3, oraz inne korzyści biznesowe. 1 Zarządowi firmy Wolters Kluwer Polska S.A. dziękuję za zgodę na wykorzystanie materiałów 2 PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Office of Government do niniejszego studium przypadku. Commerce w Wielkiej Brytanii. 3 Absolutnie normalną będzie sytuacja, w której projekt, mimo iż nie zwiększy dochodów firmy, będzie musiał być zrealizowany w celu dostosowania się do nowej rzeczywistości prawnej. 1. Zarządzanie projektowe, czyli jak pogodzić strategię firmy i procedury projektowe 13 Opis ten jest uzupełniony przez bezpośrednie odniesienie do praktyki firmy. Od strony praktyki do projektów w WK Polska kwalifikują się działania, które: • mogą wpłynąć na zmianę cen produktów i usług, • cechują się innowacyjnością, • mają oszacowaną pracochłonność ponad 20 osobodni (160 godzin) pracy developera (jeśli działanie ma estymację poniżej 20 osobodni, jest re- alizowane w trybie tzw. małej zmiany; mała zmiana nie dotyczy napraw błędów w produktach). Przewodnik opisuje ponadto działania służące zarządzaniu przedsię- wzięciami. Proces zarządzania projektem obejmuje zidentyfikowanie, zaplanowanie, koordynowanie i monitorowanie wykonania prac/zadań oraz wykorzysta- nia zasobów wymaganych do realizacji ustalonych celów projektu, tj. do dostarczenia produktów projektu spełniających wymagania co do zakresu, kosztów i terminu dostarczenia. Zidentyfikowani zostali również udziałowcy projektu (stakeholders): jest to każda osoba lub grupa osób, która jest bezpośrednio lub pośrednio zaanga- żowana w projekt lub zainteresowana jego wynikiem, sukcesem lub porażką. Dodatkowo, biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną firmy, wyszcze- gólniono tzw. biznesowych udziałowców projektu. Są to: • komitet projektowy (KP) – odpowiadający za akceptację, odrzucanie dokumentów projektowych, zarządzanie portfelem projektów; prze- wodniczącym komitetu projektowego jest dyrektor Biura Projektów i Rozwoju, • komitet sterujący projektu – odpowiadający za rozstrzyganie eskalo- wanych problemów i zarządzanie ryzykiem projektu; powoływany jest na wniosek komitetu projektowego do nadzoru szczególnie złożonych inicjatyw projektowych, • sponsor projektu – odpowiadający za wynik biznesowy projektu, • przedstawiciel klienta/reprezentant klienta – odpowiadający za zebranie wymagań do projektu oraz odbiór produktu – wyników prac – zgodnie z wymaganiami. Ponadto wskazani są tzw. operacyjni udziałowcy projektu: • koordynator projektów – odpowiadający za portfel projektów, koordy- nację prac w ramach portfela projektów, nadzór i raportowanie procesu projektowego, 14 Michał Wieteska • kierownik projektu – odpowiadający za terminowe dostarczenie zaplano- wanych produktów projektowych, • zespół projektowy – odpowiadający za wykonanie produktów projektowych, • analityk IT – odpowiadający za pomoc przedstawicielowi klienta w iden- tyfikacji i definiowaniu wymagań, w szczególności za ich kompletność, • architekt IT – odpowiadający za dostarczenie danych dotyczących praco- chłonności zadań w harmonogramie projektu, zaplanowanie technicznej architektury projektu i jego realizację oraz nadzór nad zespołem pro- gramistów, • koordynator zasobów IT – odpowiadający za akceptację spójności cało- ści harmonogramu prac IT, za aktualizację harmonogramów IT i planu zasobów IT, informowanie kierowników projektów o zmianach w har- monogramach, które są efektem priorytetyzacji projektów lub wynikają z innych niż zaplanowano czasochłonności po stronie IT, • podwykonawcy – wewnętrzni lub zewnętrzni, odpowiadający za dostar- czenie zdefiniowanych produktów lub usług projektowych. Na potrzeby specjalnych przedsięwzięć, np. programów, powoływane są odpowiednio inne role, takie jak koordynator programu/kierownik programu. Przewodnik wskazuje również na jedno z ważniejszych zdarzeń związa- nych z dyscypliną zarządzania projektami, a mianowicie na zmianę w pro- jekcie i jej obsługę. „Zgłoszenie zmiany” (change request, CR) jest to dokument służący do zgłoszenia żądania zmiany w projekcie, zawierający niezbędne informacje, takie jak charakter i cel zmiany oraz dane osoby zgłaszającej. Dokument ten umożliwia pełną obsługę zmiany poprzez monitorowanie wyników ko- lejnych kroków tego procesu: oceny wpływu zmiany na toczący się projekt i decyzji dotyczącej akceptacji zmiany. Za zmianę, którą należy zgłosić, przyjmuje się 10-procentowe odchylenie dla kosztów i czasu trwania projektu. Wniosek o zmianę kierownik projektu przedstawia komitetowi projektowemu. Zarządzanie zmianą skutkuje jej przyjęciem bądź odrzuceniem. Ścieżka projektowa Cykl życia projektu jest odpowiednio obsługiwany przez organizację, co za- pewnia dobrą kontrolę nad inicjatywą. W tym celu wykorzystywany jest cały proces tzw. ścieżki projektowej. Jest to procedura, którą wniosek o projekt 1. Zarządzanie projektowe, czyli jak pogodzić strategię firmy i procedury projektowe 15 musi przebyć, aby ostatecznie otrzymać zgodę na start prac realizacyjnych. Postępowanie takie wynika z następujących po sobie faz autoryzacji działań. Otóż zanim projekt lub program zostanie uznany za wart inwestycji, musi przejść przez etapy: złożenia wniosku (Project Outline Document, POD), następnie uzasadnienia biznesowego (Project Brief, PB) oraz dokumentu inicjującego projekt (Project Initiation Document, PID). Wszystkie fazy muszą być zatwierdzone przez komitet projektowy, czyli ciało decydujące m.in. o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia. W szczególnych przypadkach ścieżka projektowa może zostać skróco- na przez pominięcie etapu uzasadnienia biznesowego, który jest wówczas przygotowywany w ramach prac nad dokumentem PID. Każdy z menedżerów wyższego szczebla ma możliwość wypowiedzenia się na temat zgłoszonej inicjatywy projektowej na każdym z trzech wymie- nionych poprzednio etapów. Proces zarządzania projektem podzielony jest na następujące etapy: • zgłoszenie wniosku – zgłoszenie wizji tego, co projekt ma dostarczyć; dokument nie może liczyć więcej niż 1 stronę A4; musi wskazywać na mierzalne cele (zgodnie z regułą SMART4), • analiza biznesowa – dostarczenie uzasadnienia biznesowego; analiza CBA (cost–benefit analysis), • planowanie realizacji – przygotowanie dokumentu PID, • realizacja – etap wykonywania zaplanowanych prac i dostarczania pro- duktów projektu w takim kształcie, jak to opisano i zgłoszono w PID; obsługa zmian, korzystanie z procedur eskalacji, • zamykanie – proces kończenia prac nad produktami projektu; realizacja projektu jest zakończona, wykonywane są odbiory oraz uporządkowanie i przekazanie (archiwizacja) dokumentacji projektowej. Ocena złożonego wniosku projektowego (POD) może się odbyć przed spotkaniem lub na spotkaniu komitetu projektowego. Ostateczna decyzja co do losów wniosku jest podejmowana podczas spotkania komitetu. KP może cofnąć wniosek lub inny złożony dokument do doprecyzowania, uszczegółowienia, wyjaśnienia albo nakazać szersze konsultacje inicjatywy lub wybranego jej aspektu. Wniosek o projekt może zostać odrzucony – gdy komitet projektowy uzna, że z określonych powodów nie warto inwestować w przedsięwzięcie, 4 SMART, czyli specific – określone, measurable – mierzalne, achievable – osiągalne, realistic – realistyczne, time-constrained – ograniczone w czasie (do osiągnięcia w zdefiniowanym okresie). 16 Michał Wieteska lub zawieszony – do późniejszego rozpatrzenia, np. kiedy organizacja do- strzeże lepszą szansę biznesową. Projekt może uzyskać ocenę odmowną na etapie składania wniosku, uzasadnienia biznesowego lub utworzenia dokumentu inicjującego projekt. Obok statusu „odrzucony” istnieje również status projektu zamkniętego. Na tym ostatnim etapie projekt może znajdować się w jednym następu- jących stanów: Stan projektu Zamykanie Zamknięty Monitorowanie Opis stanu Realizacja projektu została zakończona. Wykonywane są odbiory oraz uporządko- wanie i przekazanie dokumentacji projektowej. Raport podsumowania projektu został przyjęty przez komitet projektowy. Kom- pletna dokumentacja projektu została zarchiwizowana w portfelu projektów. Regularne raportowanie wyników akcji sprzedażowych i promocyjnych. Źródło: Przewodnik Zarządzania Projektami WK Polska. W projekcie zamkniętym nie są już wykonywane żadne zadania projekto- we czy też zarządcze. Zgromadzona w portfelu projektów dokumentacja jest dostępna zgodnie z przyjętymi w WK Polska prawami dostępu do informa- cji5. Dokumentacja projektowa może być wykorzystywana przy planowaniu następnych projektów, rozwiązywaniu problemów projektowych związanych na przykład z zarządzaniem ryzykiem itp. Klasyfikacja inicjatyw projektowych Projekty w WK Polska są skategoryzowane ze względu na obszary, których dotyczą. Istnieją więc projekty: • innowacyjne, które mają na celu dostarczenie innowacyjnych i unikalnych rozwiązań, • takie, które mają za zadanie utrzymać wysoką pozycję produktów i usług na rynku lub tę pozycję wzmocnić poprzez modyfikację ich charakterystyk oraz rozwój, • dotyczące wzrostu satysfakcji użytkowników oraz związane z budowaniem więzi z klientami, 5 Zasady te reguluje tzw. wewnętrzna polityka bezpieczeństwa informacji.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami - studia przypadków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: