Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00027 002547 22772639 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami IT - książka
Zarządzanie projektami IT - książka
Autor: Liczba stron: 464
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-585-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najskuteczniejsze metody zarządzania
przedsięwzięciami informatycznymi

'Zarządzanie projektami IT' to książka dla tych kierowników projektów, którzy chcą poznać nowoczesne metodologie realizacji przedsięwzięć informatycznych. Autor książki -- ceniony konsultant i doświadczony kierownik projektów -- przedstawia kolejne kroki zarządzania projektem IT i wiadomości, dzięki którym projekt zostanie zrealizowany płynnie, terminowo i w wyznaczonym budżecie. Dzięki tej książce nauczysz się sprawnie planować projekt, dobierać personel i kontrolować zasoby.

Zrealizuj projekt informatyczny w terminie i w wyznaczonym budżecie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: Zarz¹dzanie projektami IT Autor: Joseph Philips T³umaczenie: Micha³ Lipa (rozdz. 6 – 9), Piotr Pilch (rozdz. 1 – 5), Miko³aj Szczepaniak (rozdz. 10 – 12 dod. A – D) ISBN: 83-7361-585-7 Tytu³ orygina³u: IT Project Management. On Track from Start to Finish 2e Liczba stron: 464 Projekty informatyczne, szczególnie w naszych realiach, to temat wielu anegdot. Niemal jako pewnik przyjmuje siê przekroczenie ram czasowych i bud¿etu, a tak¿e przygotowanie produktu, który zwykle nieco odbiega od faktycznych potrzeb klienta i wymaga wielu poprawek. Z efektami takich projektów informatycznych spotykamy siê bardzo czêsto - g³oġno o nich w mediach, a niektórzy z nas w pracy s¹ zmuszeni do korzystania z aplikacji, które powstaj¹ w ich wyniku. Przyk³ad idzie z góry? Byæ mo¿e, ale czas z tym skoñczyæ. Sprawne kierowanie projektem z bran¿y IT wymaga nie tylko wiedzy mened¿erskiej, ale równie¿ pewnej dozy wiadomoġci z zakresu informatyki. „Zarz¹dzanie projektami IT” to ksi¹¿ka dla tych kierowników projektów, którzy chc¹ poznaæ nowoczesne metodologie realizacji przedsiêwziêæ informatycznych. Autor ksi¹¿ki — ceniony konsultant i doġwiadczony kierownik projektów, przedstawia kolejne kroki zarz¹dzania projektem IT i wiadomoġci, dziêki którym projekt zostanie zrealizowany p³ynnie, terminowo i w wyznaczonym bud¿ecie. Dziêki tej ksi¹¿ce nauczysz siê sprawnie planowaæ projekt, dobieraæ personel i kontrolowaæ zasoby. • Definicja celów projektu • Przygotowanie planu i listy zadañ priorytetowych • Okreġlenie strategii realizacji projektu • Zaplanowanie bud¿etu i czasu realizacji • Organizacja zespo³u projektowego i delegowanie zadañ • Ďledzenie postêpów w pracach • Wspó³praca z zarz¹dem i komunikacja z cz³onkami zespo³u Zrealizuj projekt informatyczny w terminie i w wyznaczonym bud¿ecie Spis treści O Autorze ......................................................................................... 11 O Redaktorze merytorycznym ............................................................ 12 Wprowadzenie .................................................................................. 13 Rozdział 1. Rozpoczęcie projektu ........................................................................ 15 Gromadzenie informacji dotyczących projektu ...................................................i............ 16 Określanie wymagań projektowych ...................................................i....................... 16 Wcielanie się w różne osoby...................................................i.................................. 20 Brak innych rozwiązań? ...................................................i......................................... 22 Kontakt z zarządem...................................................i................................................ 22 Kontakt z udziałowcami projektu...................................................i........................... 24 Identyfikowanie wymagań projektowych...................................................i..................... 26 Definiowanie rozsądnych oczekiwań ...................................................i..................... 27 Tworzenie karty projektu ...................................................i....................................... 27 Elementy karty projektu...................................................i......................................... 28 Określanie daty zakończenia...................................................i.................................. 31 Podsumowanie ...................................................i...................................................i.......... 36 Test...................................................i...................................................i...................... 36 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............ 39 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i......... 41 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i............................................. 43 Rozdział 2. Planowanie projektu ......................................................................... 47 Jak planować? ...................................................i...................................................i........... 48 Tworzenie planu wykonalności...................................................i.............................. 50 Określanie priorytetu projektu...................................................i...................................... 53 Zdobycie środków finansowych...................................................i............................. 57 Tworzenie metodologii...................................................i................................................. 60 Tworzenie listy tzw. kamieni milowych...................................................i................. 61 Zarządzanie planowaniem...................................................i...................................... 63 Plany awaryjne...................................................i...................................................i.... 63 Podsumowanie ...................................................i...................................................i.......... 67 Test...................................................i...................................................i...................... 68 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i......... 70 Rozdział 3. Współpraca z zarządem ..................................................................... 73 Definiowanie struktury organizacyjnej...................................................i......................... 74 Operacyjna struktura organizacyjna ...................................................i....................... 74 Macierzowa struktura organizacyjna...................................................i...................... 74 6 Zarządzanie projektami IT Projektowa struktura organizacyjna ...................................................i....................... 75 Wykorzystanie uprawnień przez kierownika projektu .............................................. 75 Prezentowanie projektu zarządowi...................................................i............................... 76 Rozpoczynanie od końca...................................................i........................................ 77 Zasada „A co ja z tego będę miał?”...................................................i........................ 77 Dostosowywanie prezentacji...................................................i.................................. 78 Rola sprzedawcy ...................................................i...................................................i. 80 Definiowanie roli zarządu ...................................................i............................................ 81 Teorie zarządzania ...................................................i................................................. 82 Przydzielanie zadań...................................................i................................................ 83 Skupienie się na rezultatach ...................................................i................................... 85 Organizowanie inauguracji projektu...................................................i............................. 86 „Przygotowanie gruntu”...................................................i......................................... 86 Rola zarządu na inauguracji ...................................................i................................... 87 Definiowanie celu ...................................................i.................................................. 87 Zacieśnianie współpracy z zarządem...................................................i............................ 88 Tworzenie planu komunikacji...................................................i................................ 89 Współpraca ...................................................i...................................................i......... 89 Radzenie sobie z prowokującymi szefami...................................................i.............. 90 Współpraca z dobrymi szefami ...................................................i.............................. 92 Podsumowanie ...................................................i...................................................i.......... 95 Test...................................................i...................................................i...................... 96 Ćwiczenia...................................................i...................................................i............ 99 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 100 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 102 Rozdział 4. Tworzenie budżetu .......................................................................... 105 Podstawy dotyczące budżetu...................................................i...................................... 106 Określanie typu szacowania ...................................................i....................................... 107 Zastosowanie szacowania kosztów od dołu do góry ...................................................i.. 107 Uwzględnienie kosztów zmian...................................................i............................. 111 Zastosowanie szacowania kosztów od góry do dołu ...................................................i.. 113 Zastosowanie szacowania analogicznego...................................................i............. 114 Zastosowanie modelowania parametrycznego ...................................................i..... 114 Całkowity budżet...................................................i...................................................i..... 115 Budżetowanie rozpoczynane od zera...................................................i.......................... 116 Określanie kosztów projektu ...................................................i...................................... 117 Koszt produktów ...................................................i.................................................. 117 Licencje na oprogramowanie ...................................................i............................... 120 Korzystanie z usług zewnętrznych firm ...................................................i............... 121 Szacowanie liczby godzin pracy ...................................................i.......................... 123 Zastosowanie metody PERT ...................................................i................................ 124 Śledzenie wydatków...................................................i...................................................i 125 Niekontrolowane projekty...................................................i.................................... 126 Rejestrowanie kosztów...................................................i......................................... 127 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 133 Test...................................................i...................................................i.................... 133 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 136 Rozdział 5. Tworzenie struktury podziału pracy ................................................. 139 Definiowanie struktury podziału pracy...................................................i....................... 140 Zastosowanie struktury SPP...................................................i....................................... 140 Koordynowanie komponentów struktury SPP...................................................i............ 142 Dlaczego jest wymagana struktura SPP? ...................................................i............. 142 Analizowanie przykładowej struktury SPP ...................................................i.......... 143 Spis treści 7 Tworzenie struktury SPP...................................................i............................................ 145 Proces tworzenia struktury SPP ...................................................i........................... 146 Program Microsoft Project...................................................i................................... 147 Analizowanie efektów projektu...................................................i............................ 148 Uzyskanie zgody zarządu...................................................i........................................... 149 Prezentowanie struktury SPP promotorowi projektu .............................................. 149 Prezentowanie struktury SPP kluczowym uczestnikom projektu............................ 149 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 154 Test...................................................i...................................................i.................... 154 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 157 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 162 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 164 Rozdział 6. Organizacja zespołu projektowego .................................................. 167 Ocena umiejętności wewnętrznych ...................................................i............................ 168 Doświadczenie jest najlepszym wskaźnikiem ...................................................i...... 168 Życiorys i ocena umiejętności...................................................i.............................. 169 Stwórz macierz ról i obowiązków ...................................................i........................ 169 Zdobywanie wiedzy to ciężka praca...................................................i..................... 170 Tworzenie zespołu...................................................i...................................................i... 171 Zakres uprawnień kierownika projektu ...................................................i................ 171 Cześć! Nazywam się... ...................................................i......................................... 172 Gdzie mieszkasz? ...................................................i................................................. 173 Budowanie więzi...................................................i.................................................. 175 Rozmowy kwalifikacyjne...................................................i........................................... 176 Dlaczego trzeba je przeprowadzać? ...................................................i..................... 176 Jak je prowadzić? ...................................................i................................................. 176 Problemy w zespole...................................................i...................................................i. 178 Rozwiązywanie konfliktów...................................................i.................................. 179 Fazy rozwoju zespołu...................................................i........................................... 180 W zarządzaniu projektem nie ma demokracji ...................................................i...... 180 Osobowości w zespole ...................................................i......................................... 182 Korzystaj z doświadczeń innych ...................................................i.......................... 183 Dyscyplinowanie członków zespołu ...................................................i.................... 183 Wykorzystanie sił zewnętrznych ...................................................i................................ 185 Jak znaleźć najlepszego podwykonawcę? ...................................................i............ 185 Rozmowy z podwykonawcami ...................................................i............................ 186 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 193 Test...................................................i...................................................i.................... 194 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 197 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 198 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 199 Rozdział 7. Tworzenie planu projektu ................................................................ 201 Tworzenie planów projektu...................................................i........................................ 202 Elementy planu projektu ...................................................i...................................... 202 Plany pomocnicze ...................................................i................................................ 203 Określanie harmonogramu ...................................................i......................................... 204 Projekty zorientowane na termin...................................................i................................ 205 Tworzenie siatki zadań...................................................i............................................... 206 Wykorzystanie metody schematyzacji pierwszeństwa ............................................ 208 Ograniczenia w realizacji projektu ...................................................i............................. 211 Ograniczenia czasowe...................................................i.......................................... 211 Ograniczenia narzucone przez kierownictwo...................................................i....... 212 8 Zarządzanie projektami IT Ograniczenia techniczne ...................................................i...................................... 212 Ograniczenia organizacyjne ...................................................i................................. 213 Rozbudowa siatki zadań...................................................i............................................. 213 Analiza siatki zadań...................................................i...................................................i. 214 Obliczanie zapasu czasu...................................................i....................................... 215 Korygowanie harmonogramu...................................................i............................... 217 Rezerwa kierownicza ...................................................i................................................. 218 Wykorzystanie programu Microsoft Project...................................................i............... 220 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 224 Test...................................................i...................................................i.................... 225 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 227 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 230 Rozdział 8. Realizacja planu projektu ................................................................ 233 Analiza zadań z zespołem projektowym...................................................i..................... 234 Koncentracja na pracy ...................................................i................................................ 234 Zebrania dla omówienia aktualnej sytuacji...................................................i................. 235 Śledzenie postępów ...................................................i...................................................i. 238 Tworzenie procedury sprawozdawczej ...................................................i................ 238 Metody zbierania informacji o aktualnej sytuacji...................................................i. 240 Śledzenie zobowiązań finansowych ...................................................i........................... 242 Kontrolowanie finansów ...................................................i...................................... 242 Śledzenie kosztów rzeczywistych ...................................................i........................ 243 Określanie wartości uzyskanej ...................................................i............................. 244 Obliczanie wskaźnika wydajności kosztów...................................................i.......... 246 Obliczanie wskaźnika wydajności dotychczasowej ................................................ 247 Obliczanie wskaźnika wydajności wymaganej ...................................................i.... 247 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 251 Test...................................................i...................................................i.................... 252 Ćwiczenie...................................................i...................................................i.......... 255 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 255 Rozwiązanie ćwiczenia ...................................................i........................................ 257 Rozdział 9. Zmiany w projekcie ........................................................................ 259 Określanie potrzeby zmodyfikowania projektu...................................................i.......... 260 Sprawowanie kontroli nad zmianami ...................................................i......................... 260 Wpływ zmian ...................................................i...................................................i.... 261 Wniosek o wprowadzenie zmian...................................................i.......................... 262 Opis wpływu modyfikacji ...................................................i.................................... 265 Problemy wewnętrzne...................................................i.......................................... 266 Wprowadzanie zmian do projektu...................................................i.............................. 268 Zmiany z przyczyn wewnętrznych...................................................i....................... 268 Zmiany z przyczyn zewnętrznych...................................................i........................ 269 Negocjowanie realizacji wielostopniowej ...................................................i............ 270 Przedłużenie terminu realizacji ...................................................i............................ 270 Spotkania problemowe ...................................................i............................................... 270 Zawieszenie projektu...................................................i.................................................. 271 Opóźnienia spowodowane przez podwykonawców ................................................ 272 Odzyskiwanie poparcia zarządu...................................................i........................... 273 Ponowna koncentracja ...................................................i......................................... 274 Przywracanie zaangażowania...................................................i............................... 274 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 278 Test...................................................i...................................................i.................... 278 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 281 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 283 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 285 Spis treści 9 Rozdział 10. Egzekwowanie jakości .................................................................... 287 Definiowanie jakości...................................................i.................................................. 288 Jakość dostarczanych elementów ...................................................i............................... 288 Wytwarzanie usługi...................................................i.............................................. 289 Wytwarzanie towarów...................................................i.......................................... 291 Jakość kontra ocena...................................................i.............................................. 293 Jakość procesu zarządzania ...................................................i........................................ 294 Zarządzanie jakością ...................................................i............................................ 295 Centrum informacji o projekcie ...................................................i........................... 297 Rozwiązania internetowe ...................................................i..................................... 297 Rozwiązania oparte na oprogramowaniu ...................................................i............. 298 Zarządzanie jakością jako proces ...................................................i............................... 298 Fazy związane z jakością w procesie zarządzania projektem.................................. 298 Zapewnianie jakości całego projektu...................................................i.......................... 300 Planowanie dla jakości...................................................i......................................... 300 Tradycyjne zapewnianie jakości ...................................................i.......................... 303 Tradycyjna kontrola jakości ...................................................i................................. 304 Implementowanie kontroli jakości ...................................................i....................... 305 Analiza jakości...................................................i...................................................i.. 307 Zarządzanie przez jakość ...................................................i..................................... 309 Tworzenie strategii dla jakości ...................................................i................................... 310 Przypomnienie żelaznego trójkąta...................................................i........................ 311 Raporty postępu ...................................................i...................................................i 312 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 316 Test...................................................i...................................................i.................... 317 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 320 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 322 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 324 Rozdział 11. Zarządzanie zespołami .................................................................... 327 Prowadzenie zespołu ...................................................i.................................................. 328 Umacnianie swojego autorytetu ...................................................i................................. 328 Mechanizmy zarządzania zespołem ...................................................i........................... 329 Podejmowanie decyzji...................................................i.......................................... 330 Praca z członkami zespołu ...................................................i................................... 331 Zebrania zespołu ...................................................i...................................................i..... 333 Częstotliwość spotkań...................................................i.......................................... 333 Cele zebrania...................................................i...................................................i..... 333 Przewodniczenie zebraniu...................................................i.................................... 334 Protokół z zebrania...................................................i............................................... 334 Prowadzenie zespołu od początku do końca projektu ...................................................i 335 Wykształcenie i doświadczenie...................................................i............................ 335 Certyfikaty ...................................................i...................................................i........ 337 Dążenie do wykonania projektu ...................................................i................................. 337 Utrzymywanie odpowiednich stosunków z bezpośrednimi przełożonymi członków zespołu projektowego...................................................i........................ 338 Realizacja projektu i rozwój członków zespołu ...................................................i... 338 Motywowanie zespołu...................................................i................................................ 340 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 345 Test...................................................i...................................................i.................... 346 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 350 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 352 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 354 10 Zarządzanie projektami IT Rozdział 12. Kończenie projektu ......................................................................... 357 Realizacja końcowych zadań...................................................i...................................... 358 Doprowadzanie projektu do końca...................................................i....................... 359 Analiza ścieżki krytycznej ...................................................i................................... 360 98 procent to jeszcze nie 100 procent...................................................i................... 362 Analiza projektu po jego zakończeniu...................................................i........................ 362 Analiza jakości...................................................i...................................................i.. 363 Ocena efektów końcowych projektu ...................................................i.................... 364 Ocena wartości projektu...................................................i....................................... 364 Ocena niezależnych ekspertów ...................................................i............................ 365 Spisywanie końcowego porozumienia ...................................................i....................... 366 Uzyskiwanie aprobaty klienta ...................................................i.............................. 367 Audyt po zakończeniu projektu...................................................i.................................. 369 Tworzenie końcowego raportu ...................................................i................................... 370 Ocena wkładu poszczególnych członków zespołu .................................................. 371 Deklaracja sukcesu ...................................................i...................................................i.. 371 Deklaracja porażki...................................................i...................................................i... 372 Uśmiech! Świętowanie sukcesu ...................................................i................................. 373 Podsumowanie ...................................................i...................................................i........ 377 Test...................................................i...................................................i.................... 379 Ćwiczenia...................................................i...................................................i.......... 382 Odpowiedzi ...................................................i...................................................i....... 383 Rozwiązania ćwiczeń ...................................................i........................................... 385 Dodatek A Cele egzaminu IT Project+ .............................................................. 389 Ograniczenia dotyczące odpowiedzi ...................................................i.................... 390 Dziedzina 1.0. Rozpoczynanie projektu informatycznego i definiowanie jego zakresu ...................................................i............................... 390 Dziedzina 2.0. Planowanie projektu informatycznego ............................................ 395 Dziedzina 3.0. Realizacja, kontrola i koordynacja projektu informatycznego ........ 404 Dziedzina 4.0. Zamykanie, akceptacja i zapewnienie wsparcia dla projektu informatycznego ...................................................i................................................ 410 Dodatek B Informacje na temat egzaminu ........................................................ 413 Wprowadzenie ...................................................i...................................................i.. 413 Wskazówki dla osób zdających test ...................................................i..................... 413 Wszystko, co musisz wiedzieć ...................................................i............................. 416 Dodatek C Praca w charakterze niezależnego wykonawcy................................ 425 Zdobywanie (i utrzymywanie) zleceń...................................................i......................... 425 Samodzielna praca w domu...................................................i........................................ 426 Stawanie się liderem...................................................i...................................................i 427 Dostarczanie klientowi więcej, niż obiecałeś ...................................................i............. 428 Słowniczek ..................................................................................... 429 Skorowidz....................................................................................... 453 Rozdział 2. Planowanie projektu W tym rozdziale: Jak planować.  Tworzenie planu wykonalności. Ustalanie priorytetu projektu. Uzyskanie budżetu. Tworzenie strategii. Z praktyki — wywiad z Ericem Chermely. Test. Wyobraź sobie, że jesteś informatykiem i Twój szef informuje Cię, że cała sieć, począwszy od okablowania, a skończywszy na kartach sieciowych każdego komputera musi zostać zastąpiona czymś większym, lepszym i szybszym. Po pozbieraniu się po tym, jak zakrztusiłeś się kawą, pytasz szefa: „Czymś? A co dokładnie to oznacza?”. A szef na to: „Nie wiem. Coś szybszego. Zastanów się nad tym i powiedz mi, jak to będzie działać. Oczywiście nie możemy na to zbyt dużo wydać. Na razie.”. Może nie jest to typowy sposób rozpoczęcia projektu, ale należy mieć świadomość, że zanim przejdzie się do wdrożenia, tworzenia karty projektu i prowadzenia rozmów na temat budżetu trzeba przeszukać zasoby i przygotować plan. W którym miejscu roz- poczyna się planowanie i jak można sformalizować jego wyniki? W tym rozdziale udzielimy odpowiedzi na to pytanie. Rozdział będzie też pomocny w usprawnieniu Twoich starań. 48 Zarządzanie projektami IT Jak planować? Nie śmiej się. Wielu kierowników projektów informatycznych, członków zarządu i spe- cjalistów nie wie, jak planować. Oczywiście wydaje im się, że wiedzą, ale w rzeczy- wistości tak nie jest. Gdy takie osoby rozpoczynają planowanie, ich starania polegają na chaotycznym przeszukiwaniu stron internetowych, przeglądaniu broszur dostawców i rozmawianiu z innymi specjalistami o podobnych problemach, z którymi się zetknęli i jak je usunęli. Na pierwszy rzut okna wygląda, że jest to spory nakład pracy. Strony internetowe, broszury dostawców i rozmowy stanowią zasadnicze elementy badań in- formatycznych. Jednak kłopot polega na tym, że mało w tym ładu i składu, niewiele metodyki, a co najważniejsze, zbyt mało rezultatów jak na tak spore starania. Celem badań jest dojście do konkluzji, odkrycie i mocne argumenty, w oparciu o które można podjąć decyzję, rozpocząć planowanie lub wdrożenie. Oto kluczowe stwierdzenie: gwarancją dobrych badań są zorganizowane i wytężone starania. Aby projekt był udany, jego kierownik i kluczowi udziałowcy muszą wiedzieć, co będzie wynikiem projektu. Często, zwłaszcza w branży informatycznej, odbiorcy projektu właściwie nie wiedzą, co to będzie. Mogą jedynie dysponować ogólnym pojęciem na temat scenariusza, który miałby być przez Ciebie dla nich stworzony. Poprzez prze- prowadzenie rozmów, analiz ilościowych i dogłębnych badań będziesz w stanie za- proponować im rozwiązania. Przy tworzeniu rozwiązania dla odbiorcy, kierownik projektu musi w takim sam sposób jak on postrzegać ostateczny produkt. Co prawda bez wątpienia w trakcie realizacji projektu pojawią się powtórzenia i modyfikacje, ale lepiej od razu zrozumieć, jakie są efekty projektu. Analiza głównej przyczyny realizacji projektu umożliwia współpracę kierownika projektu i odbiorcy, mającą na celu znalezienie rozwiązania problemu, moż- liwości lub innej formy realizacji projektu. Przy badaniu czegokolwiek, niezależnie od tego, czy będą to serwery wykonujące trans- akcje w czasie rzeczywistym, czy złącza RJ-45, konieczne jest dysponowanie planem działania, koncentrowanie się niemal jak laserowa wiązka i dokumentowanie wykonanych prac. W jaki sposób przygotować plan? Oto niezawodna, sprawdzona metoda złożona z sześciu kroków: 1. Zdefiniowanie w formie pisemnej celu badań. Zapisanie zwięzłej definicji zagadnienia projektu jest pomocne w przygotowaniu się do realizowanych badań. Definicja zagadnienia będzie pomocna w uzyskaniu koncentracji będącej gwarancją sukcesu. W trakcie badań należy pamiętać o definicji zagadnienia. Nie wolno zapomnieć, jaki jest cel, ponieważ w przeciwnym razie w trakcie badań będzie się błąkało jak zagubiony w lesie. 2. Określenie zasobów, jakie będą wykorzystywane w trakcie badań. Należy sporządzić listę miejsc, gdzie znajdują się informacje, które zostaną użyte. Nie ma to na celu odrzucenia jakichkolwiek źródeł informacji, ale zebranie dostępnych źródeł i uporządkowanie ich przy użyciu priorytetów. Do źródeł można zaliczyć: Rozdział 2. ♦ Planowanie projektu 49 Dotychczasowe doświadczenie. Doświadczenie innych. Kompetentne strony internetowe o odpowiedniej jakości. Określone czasopisma branżowe. Książki informatyczne bezpośrednio związane z tematem. Broszury dostawców. 3. Delegowanie. Jeśli projekt będzie realizowany przez zespół, należy w trakcie badań skorzystać z jego pomocy. Umiejętności i doświadczenie członków zespołu będzie niezbędne przy określaniu najlepszego rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie celu projektu. Po podzieleniu planu na wiele komponentów należy członkom zespołu przydzielić część badań. Co prawda wiele rąk może odciążyć jedną osobę, ale plan jest tworzony przez dokładnych pracowników. 4. Rozpoczęcie badań. Należy rozpocząć zapoznawanie się ze źródłami i zapisywać spostrzeżenia. W przypadku korzystania z internetu ważne jest tworzenie zakładek do znalezionych stron, które uzna się za przydatne. Nie ma nic gorszego niż świadomość, że gdzieś istnieje znakomita strona, ale nie pamięta się gdzie i kiedy się ją widziało. Należy też zapisywać numery stron wykorzystanych książek i czasopism, na których znaleziono potrzebne informacje. Takie rejestrowanie będzie pomocne na etapie formalizowania planu projektu. 5. Organizowanie i dokumentowanie. Należy skompilować wszystkie informacje zebrane przez Ciebie i Twój zespół. Jest to początek planu wykonalności. Kluczową umiejętnością w zarządzaniu jest zdolność organizowania i uzyskiwania w krótkim czasie żądanych informacji. System zarządzania wiedzą jest idealnym rozwiązaniem dla każdego kierownika projektu. 6. Ocenianie i kontynuowanie dalszych badań. Po zakończeniu badań należy stwierdzić, czy zebrane dane są tym, co zamierzano osiągnąć po ich przeprowadzeniu. Jeśli tak, czas na przejście do następnego etapu planowania projektu. W przeciwnym razie trzeba dalej prowadzić badania, wykonując tych samych sześć kroków. Taka metoda badań jest prosta i bezpośrednia, ale pozwala uzyskać wyniki. Kluczowym elementem jest czas. Nie wolno rozwlekać badań. Oczywiście jakość wymaga czasu, ale aby dojść do kroku 5., należy ustalić termin zakończenia badań. Jak widać na rysunku 2.1, kroki umożliwiające udane zakończenie badań również są powiązane z opracowanym terminarzem. Rysunek 2.1. Zarządzanie czasem decyduje o efektywności badań 50 Zarządzanie projektami IT Tworzenie planu wykonalności Plan wykonalności jest udokumentowaniem tego, co uzyskano w wyniku badań. Plan pozwala określić celowość lub zakres proponowanego projektu albo jego części. Plany wykonalności często są tworzone z myślą o zarządzie, dlatego są bezpośrednie, uporządkowane i zazwyczaj bardziej oparte na faktach niż na opiniach. W trakcie przygo- towywania się do realizacji dowolnego projektu informatycznego należy pamiętać o tym, że jego celem nie jest wdrożenie technologii dla samej technologii, ale wprowadzenie w firmie korzystnych zmian. Plan wykonalności umożliwia stwierdzenie, czy propo- nowany projekt może być z powodzeniem zrealizowany. W trakcie tworzenia planu wykonalności należy myśleć jak członek zarządu i zastanowić się nad tym, jakie korzyści przyniesie firmie zaproponowana technologia. Jeśli w trakcie przygotowywania się do realizacji projektu potraktujesz go jak biznesowe przedsię- wzięcie i wczujesz się w rolę właściciela firmy, osiągniesz znacznie lepsze rezultaty swojej pracy. Jako właściciel projektu przyjmujesz, że jesteś za niego odpowiedzialny w przypadku realizacji zakończonej zarówno sukcesem, jak i porażką. Rozpoczęcie pisania planu W celu rozpoczęcia pisania planu należy odnieść się do definicji zagadnienia projektu, zastosowanej na etapie badań. Definicja zagadnienia określa, z jakiego powodu roz- poczęto proces planowania i powinna być odzwierciedleniem proponowanego projektu. Na rysunku 2.2 widać, że definicja jest fundamentem struktury planu wykonalności. Rysunek 2.2. Definicja zagadnienia projektu stanowi fundament planu wykonalności Dla przykładu załóżmy, że międzynarodowa firma sprawdza możliwość wdrożenia no- wej aplikacji zarządzającej wieloma kalendarzami, zasobami i pocztą elektroniczną, która może później zostać wybrana. Na początku badań firma sformułowała definicję zagadnienia projektu o następującej postaci: „Aby zdecydować się na wybór określonej aplikacji zarządzającej kalendarzami, zasobami, pocztą elektroniczną i pracą grupową, musi ona być sprawdzona, umożliwiać zintegrowanie z aktualnie używanym sieciowym systemem operacyjnym i obsługiwać międzynarodowe strefy czasowe”. Taka definicja będzie podstawą do stworzenia planu wykonalności. Rozdział 2. ♦ Planowanie projektu 51 Plan wykonalności można podzielić na pięć części: Zestawienie wykonawcze. Produkt.  Użytkownicy, których dotyczą wprowadzane zmiany. Zobowiązania finansowe. Zalecane postępowanie. Niezbędne jest sprawdzenie każdej części planu, która powinna być bezpośrednia, pełna faktów i zawierać odniesienia do dotychczas zebranych informacji i dodatkowych zaso- bów zastosowanych przy tworzeniu planu. Zestawienie wykonawcze Na początku plan wykonalności powinien mieć postać zestawienia wykonawczego, któ- rego cel jest podwójny — zapoznanie czytelnika z wynikami poszukiwań i zdefiniowanie kluczowych punktów planu. Jak nazwa wskazuje, zestawienie wykonawcze zawiera podsumowanie wyników poszukiwań, dzięki czemu dokument nie musi być czytany w całości. Zestawienie powinno zawierać wszystkie pozostałe części planu. Produkt W tej części są opisywane korzyści oferowane przez badaną i zalecaną przez Ciebie technologię. Przykładowo, międzynarodowa firma szukająca systemu kalendarzowego może w tej części zamieścić opis: „Serwer ABC i klient ABC Calendaring współpra- cują ze sobą, aby zaoferować system kalendarzowy, który może być współdzielony pomiędzy wszystkimi użytkownikami. To oprogramowanie typu klient-serwer obsłu- guje publiczne i prywatne kalendarze, wyszukiwanie wolnego czasu, rezerwacje miej- sca i zasobów, pocztę elektroniczną i obliczenia międzynarodowych stref czasowych. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia projektantom tworzenie aplikacji zarządzają- cych realizacją prac, a także pracę grupową i integrację z technologią WWW. Aktualnie stosowany sieciowy system operacyjny może zostać zintegrowany z tym rozwiązaniem.”. W przypadku tej firmy serwer ABC i oprogramowanie klienckie są logicznym rozwią- zaniem, spełniającym każde wymaganie określone w definicji zagadnienia projektu. Tę część planu wykonalności powinno się napisać w celu zidentyfikowania grupy, której będą dotyczyły zmiany wywołane przez wdrożenie proponowanej technologii. W tej części mogą też znaleźć się następujące informacje:    Różnice występujące pomiędzy zalecanym produktem i produktami konkurencyjnymi. Wsparcie dla zalecanego produktu. Jak zalecany produkt może współistnieć z aktualnie stosowaną technologią. Historia dostawcy. Inne firmy, które z powodzeniem wdrożyły produkt. Wszelkie wady lub zagrożenia związane z proponowanym produktem. 52 Zarządzanie projektami IT Użytkownicy, których dotyczą wprowadzane zmiany Plan wykonalności powinien uwzględniać kwestie powiązane z użytkownikami, których będą dotyczyć zmiany wynikłe po wykonaniu wdrożenia. Oto one:    Przez jaki czas użytkownicy nie będą mogli pracować na skutek wykonywanego wdrożenia? Jaki jest czas uczenia się obsługi nowego oprogramowania? Czy szkoleniami będą musieli zostać objęci wszyscy użytkownicy? Jak zalecane oprogramowanie będzie współpracowało z technologią już wykorzystywaną przez firmę? Po jakim czasie oprogramowanie będzie ponownie uaktualniane? Po jakim czasie oprogramowanie zostanie wycofane, stanie się przestarzałe lub nie będzie dłużej wspierane przez firmę? Także w tej części planu konieczne jest wspomnienie o sposobie wdrażania technologii. Należy wziąć pod uwagę to, czy najpierw z nowej technologii będzie korzystała tylko część organizacji. Czy technologia będzie miała wpływ na pracę i komunikację po- między dwoma oddziałami firmy? Ile czasu zajmie wdrażanie technologii? Zobowiązania finansowe W tej części planu wykonalności zamiast pełnego budżetu zawarty jest przegląd kosztów technologii (w rozdziale 4. zostaną szczegółowo omówione budżety). Pod uwagę należy wziąć następujące kwestie: Cena technologii. Wymagane licencje.    Szkolenie zespołu wdrożeniowego. Koszt robocizny związanej z utworzeniem lub wdrożeniem rozwiązania. Wsparcie techniczne ze strony dostawcy. Zewnętrzni specjaliści i wykonawcy zajmujący się wdrożeniem technologii. Comiesięczne opłaty związane z użytkowaniem technologii (na przykład płatności wynikające z korzystania z usługi takiej jak łącze T1). Warto też uwzględnić koszt niewykonania wdrożenia technologii. W tej części można też zawrzeć analizę stopy zwrotu inwestycji. Powinno się pokazać, jak technologia poprawi wydajność, jak będzie prostsza w zastosowaniu, jak zwiększy obroty lub przedstawić podobne informacje. Oczywiście zawarte fakty należy poprzeć odniesieniami do wyników badań. Rozdział 2. ♦ Planowanie projektu 53 Zalecane postępowanie W tej części planu wykonalności można zacząć zachęcać do technologii rozwiązują- cej problem. Powinno się zaprezentować ogólny przegląd zasad działania technologii, zapoznać ze sposobem jej wdrażania i typami zasobów wymaganych do zastosowania jej w środowisku roboczym. Można też namówić do sprawdzenia innych rozwiązań lub nowszych technologii dostępnych w danej chwili. Trzeba jednak odpowiednio to uzasadnić. Zalecane rozwiązanie i działania muszą być w zgodzie z celem projektu. Rekomen- dowane działanie musi dotyczyć celu projektu i w zadowalający sposób umożliwiać jego osiągnięcie. Pod uwagę należy wziąć następujące powody, dla których projekt może zostać rozpoczęty:   Rozwiązanie istniejącego problemu. Poprawienie wydajności. Zwiększenie efektywności. Zredukowanie kosztów. Zwiększenie zysku. Zwiększenie konkurencyjności na rynku. Po zapoznaniu się z różnymi częściami planu należy przyjrzeć się zestawieniu wykonaw- czemu zamieszczonemu w ramce „Zestawienie wykonawcze przygotowane dla firmy ABC”, będącemu częścią przykładowego planu wykonalności. Firma zamierza wymie- nić całe aktualnie stosowane okablowanie CAT-5 i zmodernizować sieć do czegoś, co będzie nowsze, szybsze i niezawodne. Określanie priorytetu projektu Jako kierownikowi projektu prawdopodobnie zdarzyło Ci się jednocześnie zarządzać wieloma projektami. Może się też okazać, że w tym samym czasie różne działy realizo- wały podobne projekty lub, co gorsza, znajdujące się między sobą w konflikcie. Ze wzglę- du na to, że każda organizacja inaczej podchodzi do kwestii zarządzania projektami, szanse odniesienia przez Ciebie sukcesu wzrosną, jeśli poznasz metodykę stosowaną przez firmę, w której pracujesz. Priorytet projektu może się zmieniać z kwartału na kwartał lub z roku na rok. Zarządzanie pakietem projektów jest procesem, w którym organizacja wybiera projekty niezbędne, wartościowe i warte kontynuowania. Tak jak Ty możesz zarządzać swoim portfelem finansowym, tak organizacja jest odpowiedzialna za zarządzanie jej pakietem pro- jektów. Wartość projektu, aktualna liczba projektów zakończonych przez kierownika powodzeniem i cel projektu są czynnikami, które organizacja może wziąć pod uwagę przy określaniu tego, który projekt uzyska najwyższy priorytet. 54 Zarządzanie projektami IT Zestawienie wykonawcze przygotowane dla firmy ABC Napisane przez Jana Nowaka, kierownika działu informatycznego. Zestawienie wykonawcze Celem tego studium wykonalności jest określenie typu okablowania i połączonych przy jego użyciu urządzeń sieciowych wymaganych do zwiększenia szybkości i niezawodności aktualnie istniejącej sieci lokalnej. Wszyscy się przekonaliśmy, że używana sieć jest przestarzała, powolna i niestabilna. W celu zwiększenia szybkości i niezawodności sieci niezbędna jest zmiana technologii.   Proponowana technologia: instalacja okablowania CAT-5E na obszarze całej sieci. Instalacja przełączników gigabitowych segmentujących i sterujących ruch sieciowy. Zastąpienie szafy kablowej sprzętem zgodnym z technologią Gigabit Ethernet. W celu zwiększenia przepustowości instalacja kart sieciowych 1000Base-T we wszystkich kompatybilnych urządzeniach. Zastąpienie 850 komputerów PC nowymi stacjami roboczymi, wyposażonymi w sprzęt zgodny z technologią Gigabit Ethernet. Wpływ Zmiana będzie dotyczyła wszystkich użytkowników. Po zastosowaniu nowego okablowania sieciowego istniejąca sieć pozostanie w niezmienionej postaci. Do 15 grudnia komputery PC zostaną wyposażone w karty sieciowe zgodne z okablowaniem CAT-5E. Sposób logowania użytkowników i standardowy system pracy nie zmieni się, z tym, że wszystko będzie wykony- wane szybciej i bardziej niezawodnie. Zobowiązania finansowe  Początkowy przewidywany koszt materiałów stosowanych w projekcie wynosi 45 600 złotych. Okablowanie i złącza — 7200 złotych. Przełącznik — 7200 złotych.   Panele krosujące montowane na ścianie — 3200 złotych. 200 kart sieciowych — 23 200 złotych. Zestawy do instalacji sieci — 4800 złotych. Koszt wymiany 850 komputerów PC nie zostanie uwzględniony w budżecie, ale będzie skoordynowany z kosztem standardowych operacji. Zalecane postępowanie Po ostatecznym zatwierdzeniu zestawienia zostanie stworzona wstępna wersja karty projektu i powołany zespół, a także stworzony plan wdrożenia. Po dostarczeniu paneli krosujących i prze- łączników zostanie wykonana ich instalacja i testy. Na początku projektu zostanie położone okablowanie. Po zakończeniu testowania przełączników i kart sieciowych zespół rozpocznie łączenie komponentów. Do momentu stwierdzenia, że nowa technologia jest stabilna i pomyślnego przejścia kontroli jakości, do nowej infrastruktury nie zostaną podłączone żadne komputery PC znajdujące się w środowisku produkcyjnym. Stacje robocze będą stopniowo podłączane do nowej infrastruktury. Po udanym przyłączeniu wszyst- kich stacji roboczych do nowej infrastruktury, poprzednio istniejące okablowanie strukturalne CAT-5 zostanie usunięte. Cały plan wykonalności powinien zawierać szczegółowe informacje na temat każdego kom- ponentu i uzasadniać proponowane zalecenia. Ponadto w zobowiązaniach finansowych powinny być wymienione zalecane komponenty. Rozdział 2. ♦ Planowanie projektu 55 Inna metoda zarządzania projektami polega na tworzeniu jednostki PMO (Project Mana- gement Office — jednostka zarządzania projektami). Rola tej jednostki jest dwojaka — świadczenie tradycyjnych usług związanych z zarządzaniem projektami w skali całej lub części organizacji i funkcjonowanie jako komitet zarządzający wszystkimi pro- jektami realizowanymi przez organizację. Jeśli firma będzie korzystała z jednostki PMO, rozwiązywanie konfliktów, budżetowanie oraz proces wdrażania i nadzorowania pro- jektów utworzą unikatowy system kontrolowania i regulowania. Sponsor projektu powinien być tak samo jak Ty podekscytowany i zmotywowany wdra- żaną technologią. Można mieć nadzieję, że sponsor stanie w Twojej obronie, a dokład- niej w obronie projektu. Jest to jeden z podstawowych powodów, dla których niezbędne jest znalezienie dla projektu odpowiedniego sponsora. Jeżeli brak mu autorytetu, zaanga- żowania oraz zdolności ochrony i promowania projektu, w niewielkim stopniu przyczyni się do tego, aby projekt przeszedł dalej. Zadaniem sponsora jest zwiększenie zysków poprzez zrealizowanie technicznego pro- jektu. Kierownik projektu działa w imieniu sponsora. Chociaż idealni sponsorzy powinni być mentorami i przewodnikami przez kolejne etapy projektu, w przypadku wielu or- ganizacji sponsor jest jedynie figurantem, dlatego kierownik projektu nie ma nikogo, kto chroni projekt. Na szczęście nie jest to regułą w każdej organizacji. Jednym z Twoich zadań związanych z zarządzaniem projektem (zgodnie z definicją za- wartą w planie CMP) jest przekazywanie aktualizacji pomiędzy zespołem i sponsorem projektu. Plan CMP (Communication Management Plan — plan zarządzania komuni- kacją) uwzględnia wymaganą komunikację, zaplanowane spotkania i spodziewane typy komunikowania się w zależności od scenariusza realizacji projektu. Dzięki ciągłemu informowaniu sponsora o statusie projektu, dostosowuje się go do wymagań sponsora. Na rysunku 2.3 pokazano ścieżkę komunikacji pomiędzy sponsorami, kierownikami projektu i zespołem. Rysunek 2.3. Kierownik projektu pośredniczy w komunikacji pomiędzy zespołem i sponsorem projektu Sponsor projektu zazwyczaj przydzieli Ci zarządzanie projektem. Z kolei Ty wszystkie lub część zadań związanych z badaniami i wdrożeniem projektu przydzielisz członkom zespołu. Twoim zadaniem, podobnie jak sponsora projektu, nie jest mikrozarządzanie, ale organizowanie i koncentrowanie zespołu w dążeniu do osiągnięcia celu. W zależności od roli, jaką spełniasz w firmie, projekt może być Tobie przydzielony lub przez Ciebie tworzony. Jeśli zostanie Ci przydzielone zarządzanie projektem, rola, jaką spełnia sponsor jest podobna do roli rodzica w relacji rodzic-dziecko. Oznacza to, że sponsor jest rodzicem projektu, czyli dziecka i uznał Cię odpowiedzialnym za zarządzanie i wykonanie zadań niezbędnych do zakończenia projektu. 56 Zarządzanie projektami IT Jeśli stworzyłeś projekt, rola, jaką spełnia sponsor projektu jest podobna do roli inwesto- ra w relacji inwestor-przedsiębiorca. Oczywiście Ty jesteś przedsiębiorcą. Przepro- wadziłeś badania, zaprezentowałeś fakty, a następnie przekonałeś sponsora lub orga- nizację do pomysłu realizacji projektu. W Twój plan sponsor projektu zainwestował wiarygodność. Wewnętrzna rywalizacja Projekty informatyczne szybko się rozrastają i zmieniają. Wyobraź sobie, że uaktual- niasz system operacyjny na stacjach roboczych. W przypadku wszystkich kompute- rów zamierzasz zastosować protokół TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). W celu przydzielenia adresów IP wszystkim stacjom roboczym zdecydo- wałeś się zastosować protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bez mechanizmu dynamicznego przydzielania adresów IP użytkownicy nie będą mogli uzyskać dostępu do zasobów sieciowych. Nie wiesz o tym, że inny zespół w tym sa- mym czasie zajmuje się segmentacją sieci oraz rozmieszczaniem przełączników i ro- uterów w strategicznych miejscach. Czy możesz przewidzieć, że pojawi się problem? Jeśli nie jesteś specjalistą od sieci, może to wydawać się dość niegroźne. Jednak, aby oba zespoły odniosły sukces, muszą dysponować planami uwzględniającymi wzajemne wymagania! Na rysunku 2.4 pokazano topologię sieci. Jeśli kwestie związane z routerem i adresami IP nie zostaną uzgod- nione przez oba zespoły, cała sieć może się rozpaść. Rysunek 2.4. Aby projekty zostały zakończone powodzeniem, zespoły muszą ze sobą współpracować Zespół zajmujący się routerami i przełącznikami musi uzgodnić adresy sieci, adresy IP bramek, typy rozgłoszeń, które będą obsługiwane przez routery itp. Zespół zajmu- jący się systemami operacyjnymi stacji roboczych musi ustalić, jakich użyje zakresów adresów IP, jaka będzie lokalizacja serwerów DHCP i DNS, a także jakie adresy sta- tyczne zostaną przydzielone drukarkom i serwerom w każdym segmencie. Różne działy większości firm powinny mieć wspólną strategię, metody komunikacji pomiędzy kierownikami projektów, sposoby eliminowania różnic i współpracy po po- jawieniu się projektów będących w konflikcie. Jednak zaskakujące jest to, ile firm tak nie postępuje. Rozdział 2. ♦ Planowanie projektu 57 U źródła tego problemu tkwi wiele kwestii, z którymi kierownicy projektu mają do czynienia — chciwość, osobiste osiągnięcia, konflikty osobowości i uraza. Wszystkie te czynniki mogą odciągać od skupienia się na powodzeniu projektu i ostatecznie opóź- nić jego realizację, a nawet ją wstrzymać. Gdy takie sytuacje mają miejsce, kierownik projektu powinien wykonać kilka następujących kroków: 1. Zorganizować spotkanie tylko z kierownikiem projektu znajdującego się w konflikcie. Obaj kierownicy powinni zaprezentować swoje projekty i ustalić, jak oba zespoły mogą ze sobą współpracować i kontynuować realizowanie prac. Kierownik projektu powinien wykazać się dyplomacją, chęcią do negocjacji i znalezienia wspólnego rozwiązania za wszelką cenę. 2. Jeśli dwóch kierowników projektów nie może znaleźć rozwiązania, następnym krokiem jest zorganizowanie spotkania z kierownikami i sponsorami obu projektów. Sponsorzy powinni poprowadzić spotkanie i pomóc kierownikom projektów znaleźć satysfakcjonujące ich rozwiązanie. 3. Jeśli rozwiązanie zadowalające obie strony nie może zostać znalezione na spotkaniu sponsorów i kierowników projektu, rozmowa może być dalej kontynuowana na wyższym szczeblu organizacyjnym, aż do momentu uzyskania porozumienia pomiędzy stronami. Ostatecznie w oparciu o priorytety projektów powinno przesądzić dobro firmy. 4. W celu stwierdzenia, który projekt przyniesie największe zyski dla firmy, konieczne jest ocenienie i rozważenie obu projektów. Po wybraniu projektu trzeba znaleźć rozwiązanie, które może polegać na kontynuowaniu obu projektów, przerwaniu jednego lub wstrzymaniu jego realizacji. Wszystkie te zabiegi będą zbyteczne, jeśli działy firmy będą po prostu się ze sobą komu- nikowały. Takie wewnętrzne zamieszanie obniża morale, jest powodem utraty czasu i pieniędzy, a także szkodzi firmie. Kierownicy projektu informatycznego muszą się uczyć współpracowania ze sobą, rozsądku i umiejętności komunikowania. System współdzielenia informacji dotyczących projektów powinien zostać stworzony w każdej jednostce, w której znajduje się wielu kierowników projektów. Rozwiązanie intranetowe będzie proste do wdrożenia i zarządzania. W trakcie wykonywania badań związanych z nowymi projektami, przez szybkie zapoznanie się za pośrednictwem firmowego intranetu z istniejącymi projektami, zespoły mogą ze sobą współpracować, więcej osiągnąć i być wydajniejsze. Zdobycie środków finansowych Badania dotyczące każdego projektu muszą uwzględniać informacje na temat środków finansowych niezbędnych do wdrożenia technologii. Rozdział 4. poświęcono wszystkim aspektom budżetowania. W tym podrozdziale zaprezentowano etapy planowania pro- jektu związane ze środkami finansowymi. W trakcie rozważania wdrożenia nowej technologii konieczne jest dokładne obliczenie kosztów. Każda firma może przeznaczyć pieniądze na technologię i spodziewać się najlepszego. Jednak jest to tak obiecująca inwestycja jak granie w kości. Technologia, którą proponuje się firmie musi być odpowiednio wydajna, o właściwej skali i odpo- wiedniej cenie. 58 Zarządzanie projektami IT W świecie technologii z łatwością można zostać zauroczonym najnowszą aplikacją, serwerem wieloprocesorowym lub sieciowym systemem operacyjnym. Jednak czy tech- nologia jest właściwa dla firmy? Przy podejmowaniu decyzji dotyczących technologii należy zadać sobie następujące pytania:    W jaki sposób technologia umożliwi firmie poprawienie wydajno
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami IT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: