Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 002583 22737773 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania - ebook/pdf
Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 257
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62195-71-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania to praktyczny poradnik dla menedżerów, chcących specjalizować się w zarządzaniu projektami biznesowymi. Jeśli powierzono ci tego typu projekt i zastanawiasz się w jaki sposób wywiązać się ze swoich obowiązków, nie ryzykując zwolnienia – ta książka jest dla ciebie. Jeżeli jesteś odpowiedzialny za duże projekty, wymagające dotrzymania określonych terminów i zarządzania budżetem, zdecydowanie powinieneś zapoznać się z tą publikacją. Tematyka zarządzania projektami jest w niej ujęta od strony praktycznej, a opisane techniki, porady oraz strategie oparte są na wieloletnim doświadczeniu autora. Niniejsza publikacja obejmuje następujące zagadnienia:

• czym są projekty i dlaczego czasem kończą się fiaskiem,

• wyszukiwanie problematycznych obszarów w przejętych projektach,

• opracowywanie nowych projektów od podstaw oraz przebudowywanie już istniejących,

• tworzenie realistycznych planów,

• zarządzanie projektami zespołowymi i kontrolowanie kierunku, w którym zmierza projekt.

Książka Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania prezentuje praktyczne i bardzo efektywne rozwiązania pozwalające doprowadzić do końca nawet najtrudniejsze projekty. Dzięki niej zachowasz kontrolę nad powierzonymi ci procesami biznesowymi i osiągniesz sukces! Nauczysz się skutecznie opracowywać i wdrażać powierzane ci projekty. Nie została ona napisana dla ludzi odpowiedzialnych za proste, łatwe w zarządzaniu przedsięwzięcia, sprawnie realizowane przez starannie dobrane zespoły. Tematem niniejszej publikacji są zagadnienia znacznie bardziej skomplikowane. Dowiesz się z niej jak radzić sobie w sytuacji, kiedy przejęty przez ciebie projekt zmierza w złym kierunku, a na jego zakończenie pozostało niewiele czasu i zasobów. Richard Jones pokaże ci jak ocenić sytuację na wczesnych etapach realizacji przedsięwzięcia biznesowego, dostrzec potencjalne zagrożenia oraz radzić sobie z pojawiającymi się problemami. Darmowe szablony – szablony dokumentów zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach pobrać można pod adresem www.richardjones.com.

O AUTORZE

Richard Jones prowadził zespoły na czterech kontynentach, zarządzając i modyfikując duże programy i projekty biznesowe, obejmujące takie dziedziny jak telekomunikacja, elektronika, oprogramowanie, urządzenia medyczne oraz produkcja paliw. Swoje doświadczenia (dobre i złe) wykorzystuje, pracując jako konsultant lub dyrektor naczelny wiodących firm w sektorze zaawansowanych technologii. Pomógł licznym spółkom wielokrotnie pomnożyć ich dochody, a firmy takie jak BT, BBC czy Universal korzystają z produktów, znajdujących się w ofercie prowadzonych przez niego przedsiębiorstw. Prowadzi również bloga na temat wdrażania projektów oraz zarządzania programami/portfelami (innovation2execution.com).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIZNESOLA Nowe kierunki w biznesie Richard Jones Zarządzanie projektami Sztuka przetrwania BIZNESOLA Nowe kierunki w biznesie BIZNESOLA Nowe kierunki w biznesie Richard Jones Zarządzanie projektami Sztuka przetrwania Przekład Marcin Karbowski Tytuł฀oryginału:฀ PROJECT฀MANAGEMENT฀SURVIVAL A฀PRACTICAL฀GUIDE฀TO฀LEADING,฀MANAGING฀AND฀DELIVERING฀ CHALLENGING฀PROJECTS฀ Przekład:฀Marcin฀Karbowski Redakcja:฀Anna฀Żółcińska,฀Edyta฀Błotnicka Projekt฀okładki:฀Bogumił฀Niechcic Skład:฀EDIT฀Sp.฀z฀o.o. Copyright฀©฀2007฀by฀Richard฀Jones. All฀rights฀reserved. Copyright฀©฀2009฀for฀the฀Polish฀edition฀by฀MT฀Biznes฀Ltd. All฀rights฀reserved. Warszawa฀2010 MT฀Biznes฀Sp.฀z฀o.o. ul.฀Oksywska฀32,฀01-694฀Warszawa tel./faks฀22฀632฀64฀20 www.mtbiznes.pl e-mail:฀info@mtbiznes.pl ISBN฀978-83-62195-71-8 Z฀PLIKU฀ZOSTAŁY฀USUNIĘTE฀PUSTE฀STRONY. Spis฀treści Podziękowania฀฀............................................................... ฀9 Wprowadzenie฀฀.............................................................. ฀11 Część฀I.฀Czym฀są฀projekty?฀฀.............................................. ฀15 Rozdział฀1.฀Czym฀są฀projekty฀i฀dlaczego฀zawodzą?฀฀.................... ฀17 Czym฀jest฀projekt?฀฀.............................................................. ฀17 Czym฀jest฀zarządzanie฀projektami?฀฀............................................. ฀18 Dlaczego฀właściwe฀zarządzanie฀projektami฀jest฀aż฀tak฀ważne?฀฀................ ฀20 Zabójcy฀projektów฀฀.............................................................. ฀21 Rozdział฀2.฀Skazane฀na฀śmierć฀–฀czyż฀nie฀dobija฀się฀projektów?฀฀...... ฀27 „Prawie”฀martwe฀projekty฀฀...................................................... ฀28 Część฀II.฀Gdzie฀jesteśmy?฀฀................................................ ฀31 Rozdział฀3.฀Diagnozowanie฀projektów฀฀.................................. ฀35 Dlaczego฀warto฀diagnozować฀projekty?฀฀........................................ ฀35 W฀poszukiwaniu฀prawdy฀฀....................................................... ฀35 Głębsza฀analiza฀฀................................................................. ฀41 Diagnozowanie฀programu฀obejmującego฀wiele฀firm฀฀........................... ฀45 Część฀III.฀Plan฀początkowy฀฀.............................................. ฀47 Rozdział฀4.฀Przejmij฀kontrolę฀nad฀projektem฀฀........................... ฀51 Zły฀menedżer฀projektu฀฀......................................................... ฀51 Dobry฀menedżer฀projektu฀฀...................................................... ฀52 Odpowiedzialność฀członków฀zespołu฀฀........................................... ฀54 Zarządzanie฀macierzą฀฀........................................................... ฀54 Praca฀zespołowa฀฀................................................................ ฀56 „Tego฀się฀nie฀da฀zrobić”฀฀......................................................... ฀57 Skoncentruj฀się฀na฀najważniejszych฀zagadnieniach฀฀............................. ฀59 www.mtbiznes.pl 6 Spis tre(cid:319)ci Rozdział฀5.฀Zakres฀i฀inicjacja฀projektu฀฀................................... ฀63 Wprowadzenie฀฀.................................................................. ฀63 Inicjacja฀projektu฀฀............................................................... ฀64 Karta฀projektu฀฀.................................................................. ฀67 Tworzenie฀karty฀projektu฀฀....................................................... ฀67 Zrobić฀coś฀dobrze฀to฀zrobić฀dobrze฀za฀pierwszym฀razem฀฀....................... ฀71 Rozdział฀6.฀Uzgadnianie฀celów฀฀............................................. ฀77 Dlaczego฀cele฀są฀takie฀ważne?฀฀.................................................. ฀77 Definiowanie฀celów฀฀............................................................. ฀79 Dobrze฀i฀źle฀zdefiniowane฀cele฀–฀przykłady฀฀.................................... ฀82 Rozdział฀7.฀Kamienie฀milowe฀฀............................................... ฀87 Problem฀ze฀źle฀zdefiniowanymi฀kamieniami฀milowymi฀฀........................ ฀87 Jak฀poprawnie฀definiować฀kamienie฀milowe฀฀................................... ฀89 Opisywanie฀kamieni฀milowych฀฀................................................. ฀91 Różnice฀pomiędzy฀kamieniami฀milowymi฀i฀punktami฀kontrolnymi฀฀........... ฀92 Rozdział฀8.฀Udoskonalanie฀kamieni฀milowych฀฀......................... ฀97 Czy฀wybrałeś฀odpowiednie฀kamienie฀milowe?฀฀................................. ฀97 Ścieżki฀rezultatów฀฀.............................................................. ฀97 Opracowywanie฀ścieżek฀rezultatów฀฀............................................ ฀98 Analizowanie฀ścieżek฀rezultatów฀฀.............................................. ฀100 Szczegółowe฀opracowywanie฀kamieni฀milowych฀฀.............................. ฀103 Podział฀kamieni฀milowych฀฀..................................................... ฀103 Rozdział฀9.฀Zaplanowane฀czynności/podział฀prac฀฀..................... ฀107 Czym฀jest฀struktura฀podziału฀prac?฀฀........................................... ฀107 Struktura฀podziału฀prac฀jest฀podstawą฀planowania฀฀........................... ฀111 Planowanie฀kroczące฀฀........................................................... ฀111 Wpływ฀planowania฀kroczącego฀na฀szacunki฀i฀zachowanie฀ciągłości฀฀.......... ฀113 Rozdział฀10.฀Podział฀zasobów฀฀............................................. ฀119 Identyfikowanie฀potrzebnych฀zasobów฀฀........................................ ฀119 Rozdział฀11.฀Szacowanie฀czasu฀฀............................................ ฀123 Problemy฀z฀wyznaczaniem฀terminów฀฀......................................... ฀124 Dlaczego฀określanie฀stopnia฀realizacji฀projektu฀w฀procentach฀฀ nie฀jest฀dobrym฀rozwiązaniem฀฀................................................. ฀126 Szacowanie฀przez฀zawartość฀pracy฀฀............................................. ฀129 Opracowywanie฀poprawnych฀szacunków฀฀..................................... ฀132 Koniecznie฀zapisuj฀założenia฀stanowiące฀podstawę฀szacunków฀฀............... ฀136 Rozdział฀12.฀Dostępność฀zasobów฀฀........................................ ฀139 Szacowanie฀czasu฀realizacji฀zadań฀na฀podstawie฀zawartości฀pracy฀฀............ ฀139 www.mtbiznes.pl Spis tre(cid:319)ci 7 Rozdział฀13.฀Zależności฀฀..................................................... ฀151 Typy฀zależności฀฀................................................................ ฀152 Opóźnienie฀฀..................................................................... ฀153 Poprzedniki฀i฀następniki฀฀....................................................... ฀155 Zadania฀i฀podzadania฀฀.......................................................... ฀157 Ścieżka฀krytyczna฀฀.............................................................. ฀159 Zapas฀czasu฀฀.................................................................... ฀161 Rozdział฀14.฀Zarządzanie฀ryzykiem฀฀...................................... ฀165 Problemy฀z฀prostymi฀planami฀zachowania฀ciągłości฀฀ pracy/zarządzania฀ryzykiem฀฀................................................... ฀166 Proces฀zarządzania฀ryzykiem฀฀.................................................. ฀166 Identyfikacja฀zagrożeń฀฀......................................................... ฀167 Ocena฀ryzyka฀฀.................................................................. ฀168 Redukowanie฀ryzyka฀........................................................... ฀172 Zarządzanie฀ryzykiem฀฀......................................................... ฀174 Część฀IV.฀Dopracowywanie฀planu฀฀.................................... ฀177 Rozdział฀15.฀Optymalizacja฀฀................................................ ฀179 Efektywniejsze฀zużycie฀zasobów฀฀............................................... ฀180 Optymalizacja฀zużycia฀zasobów฀celem฀skrócenia฀czasu฀realizacji฀฀ kluczowych฀zadań฀฀............................................................. ฀181 Redukowanie฀czasu฀realizacji฀zadań฀na฀ścieżce฀krytycznej฀฀.................... ฀185 Równoległa฀realizacja฀zadań฀฀................................................... ฀186 Optymalizacja฀i฀ryzyko฀฀........................................................ ฀186 Przyspieszanie฀projektu฀฀........................................................ ฀188 Budżet฀projektu฀฀............................................................... ฀191 Powtarzalność฀optymalizacji฀฀................................................... ฀192 Część฀V.฀Kontrola฀฀.......................................................... ฀193 Rozdział฀16.฀Podział฀obowiązków฀i฀komunikacja฀฀..................... ฀195 Menedżer฀projektu฀฀............................................................ ฀195 Menedżerowie฀pakietów฀pracy฀i฀modułów฀฀.................................... ฀197 Członkowie฀zespołu฀฀............................................................ ฀197 Sponsor฀projektu฀............................................................... ฀198 Biuro฀projektu฀฀................................................................. ฀199 Grupa฀koordynująca฀฀........................................................... ฀199 Komunikacja฀฀.................................................................. ฀200 Lista฀kontrolna฀menedżera฀projektu฀฀.......................................... ฀203 Rozdział฀17.฀Aktualizowanie฀planu฀฀....................................... ฀207 Niezbędne฀informacje฀฀......................................................... ฀207 Integrowanie฀danych฀฀.......................................................... ฀208 Aktualizowanie฀planu฀w฀praktyce฀฀............................................. ฀210 Jak฀często?฀฀..................................................................... ฀211 www.mtbiznes.pl 8 Spis tre(cid:319)ci Rozdział฀18.฀Monitorowanie฀postępów฀฀.................................. ฀213 Wprowadzenie฀฀................................................................. ฀213 Monitorowanie฀postępów฀projektu฀฀............................................ ฀214 Metoda฀wartości฀wypracowanej฀฀............................................... ฀216 Monitorowanie฀postępów฀z฀użyciem฀metody฀wartości฀wypracowanej฀฀........ ฀220 Ograniczenia฀metody฀wartości฀wypracowanej฀฀................................ ฀223 Rozdział฀19.฀Problemy฀i฀okazje฀฀............................................ ฀225 Wprowadzenie฀฀................................................................. ฀225 Problemy฀i฀okazje฀–฀definicja฀฀.................................................. ฀226 Ustalanie฀priorytetów฀฀......................................................... ฀226 Zarządzanie฀okazjami฀i฀problemami฀........................................... ฀226 Rozdział฀20.฀Kontrolowanie฀zmian฀฀....................................... ฀229 Rozdział฀21.฀Raporty฀฀........................................................ ฀233 Raporty฀dla฀członków฀zespołu฀฀................................................. ฀233 Raporty฀dla฀zarządzających฀฀.................................................... ฀233 Rozdział฀22.฀Zamykanie฀projektu฀฀........................................ ฀235 Dodatek฀1.฀Zmienna฀natura฀projektów฀฀................................. ฀237 Rosnące฀ograniczenia฀prawne฀i฀administracyjne฀฀.............................. ฀237 Rosnąca฀złożoność฀฀............................................................. ฀239 Rosnący฀wpływ฀technologii฀฀.................................................... ฀240 Rosnący฀wpływ฀kultury฀฀....................................................... ฀241 Rosnące฀znaczenie฀błędów฀฀..................................................... ฀242 Dodatek฀2.฀฀Oprogramowanie฀wspomagające฀฀ zarządzanie฀projektami฀฀...................................... ฀245 Wykresy฀Gantta฀i฀ścieżki฀PERT฀฀............................................... ฀246 Dodatek฀3.฀Standardy฀i฀metody฀zarządzania฀projektami฀฀............฀255 Project฀Management฀Book฀of฀Knowledge฀(PMBOK)฀฀........................ ฀255 PRINCE2®฀฀................................................................... ฀256 Metodologia฀Agile฀฀............................................................. ฀262 ISO฀10006฀฀..................................................................... ฀265 Dodatek฀4.฀Techniki฀rozwiązywania฀problemów฀฀.....................฀267 Diagramy฀Ishikawy฀฀............................................................ ฀267 Metoda฀pięciu฀pytań฀฀........................................................... ฀269 Dodatek฀5.฀Źródła฀i฀odwołania฀฀...........................................฀271 Indeks฀฀........................................................................ ฀273 www.mtbiznes.pl Podziękowania C hciałbym฀podziękować฀wszystkim฀członkom฀zespołów,฀z฀którymi฀na฀ przestrzeni฀lat฀współpracowałem฀przy฀rozmaitych฀programach฀bizne- sowych.฀ Dzięki฀ waszej฀ cierpliwości,฀ celnym฀ pytaniom,฀ poczuciu฀ humoru฀ oraz฀cierpliwości฀nauczyłem฀się฀odróżniać฀dobre฀rozwiązania฀od฀złych. Jestem฀niezmiernie฀wdzięczny฀moim฀bliskim฀przyjaciołom฀oraz฀partne- rom฀–฀Stefanowi฀Stanislawskiemu฀oraz฀Mikaelowi฀Sandbergowi฀–฀za฀oka- zane฀mi฀wsparcie.฀Jesteście฀najlepsi฀w฀tej฀branży฀i฀to฀wam฀firma฀Ventura฀ Team฀LLP฀(www.venturateam.com)฀zawdzięcza฀swój฀rozkwit.฀ Na฀ podziękowania฀ zasługują฀ również฀ moi฀ przyjaciele,฀ dr฀ Peter฀ Allen฀ (www.nu-angle.com)฀i฀dr฀Alaric฀Naiman฀(www.transitionstates.com).฀Moż- liwość฀ obserwowania฀ tych฀ światowej฀ klasy฀ specjalistów฀ w฀ akcji฀ była฀ dla฀ mnie฀niezwykle฀cennym฀doświadczeniem.฀Opracowane฀przez฀nich฀nowa- torskie฀rozwiązania฀zmieniły฀zarządzanie฀projektami฀w฀prawdziwą฀sztukę฀ przywództwa. Chciałbym฀także฀podziękować฀Robowi฀Morlandowi,฀który฀asekurował฀mnie฀ podczas฀pierwszych฀prób฀związanych฀z฀ratowaniem฀kulejących฀projektów. Dziękuję฀ moim฀ siostrom฀ –฀ Sue฀ i฀ Maurze฀ –฀ za฀ motywację฀ i฀ wsparcie฀ w฀mojej฀pracy. Szczególne฀wyrazy฀miłości฀i฀wdzięczności฀kieruję฀do฀Julie,฀a฀także฀moich฀ synów฀Harry’ego฀i฀PJ’a฀za฀to,฀że฀we฀mnie฀wierzyli฀i฀dali฀mi฀czas฀oraz฀miejsce฀ na฀napisanie฀tej฀książki. Wreszcie,฀dziękuję฀moim฀rodzicom฀–฀bez฀was฀to฀wszystko฀nie฀byłoby฀ możliwe.฀ www.mtbiznes.pl Wprowadzenie W yobraź฀sobie฀następujący฀scenariusz.฀Przekazano฀ci฀najważniejszy฀ spośród฀realizowanych฀w฀twojej฀firmie฀projektów.฀Twoi฀przełożeni฀ są฀pełni฀optymizmu฀i฀pewni,฀że฀zrealizujesz฀powierzone฀ci฀zadanie฀na฀czas,฀ nie฀przekraczając฀wyznaczonego฀budżetu.฀Słowem,฀spoczywa฀na฀tobie฀spo- ra฀odpowiedzialność. Po฀zagłębieniu฀się฀w฀projekt฀odkrywasz,฀że฀jedyne฀osiągnięte฀do฀tej฀pory฀ rezultaty฀to฀plik฀planów฀o฀kilkucentymetrowej฀grubości฀i฀świadomość,฀że฀ nikt฀tak฀naprawdę฀nie฀wie,฀na฀jakim฀etapie฀znajdują฀się฀prace.฀Zaczynasz฀ odnosić฀ wrażenie,฀ że฀ drukarka฀ wypluwa฀ po฀ prostu฀ kolejne฀ CV,฀ a฀ stojące฀ przed฀tobą฀zadanie฀to฀prawdziwy฀koszmar.฀Niniejsza฀publikacja฀powstała฀ z฀myślą฀o฀ludziach฀znajdujących฀się฀w฀takiej฀właśnie฀sytuacji. Książka,฀ którą฀ trzymasz฀ w฀ rękach,฀ opisuje฀ skuteczne฀ zarządzanie฀ prawdziwymi฀ projektami.฀ Nie฀ zajmuję฀ się฀ w฀ niej฀ prostymi,฀ łatwymi฀ w฀planowaniu฀i฀wdrażaniu฀projektami,฀w฀ramach฀których฀można฀samo- dzielnie฀dobrać฀odpowiednich฀ludzi,฀a฀przełożeni฀nigdy฀nie฀robią฀żadnych฀ trudności.฀Osobiście฀nigdy฀nie฀zetknąłem฀się฀z฀takim฀przypadkiem,฀ale฀ autorzy฀innych฀publikacji฀o฀tej฀tematyce฀najwyraźniej฀napotykają฀tego฀ rodzaju฀projekty฀bez฀przerwy,฀w฀związku฀z฀czym฀z฀góry฀zakładają,฀że฀ży- cie฀specjalizujących฀się฀w฀tej฀dziedzinie฀menedżerów฀jest฀usłane฀różami.฀ Ta฀książka฀jest฀inna!฀Dowiesz฀się฀z฀niej,฀jak฀radzić฀sobie฀w฀sytuacji,฀kiedy฀ przejęty฀ przez฀ ciebie฀ projekt฀ zmierza฀ w฀ złym฀ kierunku,฀ a฀ na฀ jego฀ za- kończenie฀pozostało฀niewiele฀czasu฀i฀zasobów.฀Zapoznasz฀się฀z฀praktycz- nymi฀i฀bardzo฀efektywnymi฀rozwiązaniami,฀pozwalającymi฀doprowadzić฀ www.mtbiznes.pl 12 Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania do฀końca฀nawet฀najtrudniejsze฀przedsięwzięcia.฀Zawarta฀w฀niej฀wiedza฀ pozwoli฀ci฀nie฀tylko฀zachować฀stanowisko,฀ale฀zrobić฀karierę฀w฀dziedzinie฀ zarządzania฀projektami! Na฀początek Książka฀ jest฀ podzielona฀ na฀ pięć฀ części.฀ Omawiam฀ w฀ niej฀ zagadnienia฀ związane฀z฀diagnozowaniem฀stanu฀istniejącego฀projektu,฀jak฀również฀two- rzeniem฀nowych,฀wykonalnych฀projektów฀i฀kontrolowaniem฀ich฀poprawnej฀ realizacji. Część฀I.฀Czym฀są฀projekty? W฀tej฀części฀została฀zawarta฀podstawowa฀wiedza฀na฀temat฀projektów฀ oraz฀pułapek฀i฀zagrożeń฀związanych฀z฀ich฀opracowywaniem฀i฀wdrażaniem. Część฀II.฀Gdzie฀jesteśmy? Z฀tej฀sekcji฀dowiesz฀się,฀jak฀diagnozować฀problemy฀występujące฀w฀pro- jekcie,฀który฀został฀ci฀powierzony฀do฀realizacji฀lub฀oceny.฀Dzięki฀opisanym฀ w฀niej฀technikom฀będziesz฀mógł฀szybko฀dotrzeć฀do฀sedna฀problemów฀zwią- zanych฀z฀danym฀przedsięwzięciem. Część฀III.฀Plan฀początkowy Ta฀część฀poświęcona฀jest฀tworzeniu฀od฀zera฀nowych฀projektów฀oraz฀prze- budowywaniu฀istniejących.฀Po฀zakończeniu฀lektury฀będziesz฀umiał฀stwo- rzyć฀plan฀początkowy,฀którego฀optymalizacją฀zajmiemy฀się฀w฀części฀IV. Część฀IV.฀Dopracowywanie฀planu W฀tej฀sekcji฀skupimy฀się฀na฀opracowywaniu฀realistycznego฀i฀zoptymali- zowanego฀planu฀pozwalającego฀na฀zarządzanie฀projektem. Część฀V.฀Kontrola Realistyczny฀i฀zoptymalizowany฀plan฀to฀nie฀wszystko.฀W฀trakcie฀jego฀rea- lizacji฀należy฀cały฀czas฀kontrolować฀działalność฀zespołu฀pracującego฀nad฀pro- jektem.฀Dzięki฀temu฀zawsze฀będziesz฀miał฀dostęp฀do฀najnowszych฀danych,฀ www.mtbiznes.pl Wprowadzenie 13 co฀pozwoli฀ci฀podejmować฀właściwe฀decyzje฀i฀dopasowywać฀plan฀do฀zmienia- jącej฀się฀sytuacji.฀Tylko฀w฀ten฀sposób฀można฀wykryć฀pojawiające฀się฀problemy฀ odpowiednio฀wcześnie฀i฀rozwiązać฀je฀zanim฀sytuacja฀stanie฀się฀kryzysowa. Aby฀poznać฀wszystkie฀zagadnienia฀związane฀z฀zarządzaniem฀projektami,฀ należy฀przeczytać฀książkę฀w฀całości.฀Jeśli฀przejąłeś฀istniejący฀projekt฀i฀inte- resuje฀cię฀przede฀wszystkim฀to,฀jak฀doprowadzić฀go฀do฀szczęśliwego฀końca,฀ możesz฀ przejść฀ od฀ razu฀ do฀ części฀ II.฀ Jeśli฀ chcesz฀ stworzyć฀ nowy฀ projekt,฀ najlepiej฀zacznij฀lekturę฀od฀części฀III.฀Ostatecznie,฀jeżeli฀masz฀wyjątkowo฀ mało฀czasu,฀możesz฀przejść฀do฀fragmentu฀najlepiej฀odpowiadającego฀twojej฀ obecnej฀sytuacji. www.mtbiznes.pl Część฀I฀ Czym฀są฀projekty? Rozdział฀1 Czym฀są฀projekty฀i฀dlaczego฀zawodzą? N a฀początek฀zastanówmy฀się,฀co฀to฀są฀projekty฀i฀dlaczego฀tak฀często฀ ich฀ przebieg฀ pozostawia฀ wiele฀ do฀ życzenia,฀ a฀ uzyskane฀ wyniki฀ nie฀ spełniają฀oczekiwań. Czym฀jest฀projekt? Pewne฀cechy฀przypisać฀można฀wszystkim฀projektom฀–฀zarówno฀dobrym,฀ jak฀i฀złym. Tymczasowa฀organizacja Nad฀realizacją฀projektu฀zawsze฀pracuje฀określona฀grupa฀ludzi,฀choć฀ich฀ czas฀pracy฀może฀być฀zróżnicowany.฀Poza฀projektem฀osoby฀te฀nie฀stanowią฀ zespołu,฀nawet฀jeśli฀jego฀opracowywanie฀i฀wdrażanie฀trwa฀latami.฀Na฀przy- kład฀budowa฀łączącego฀Anglię฀z฀Francją฀tunelu฀pod฀kanałem฀La฀Manche฀ trwała฀wiele฀lat,฀ale฀po฀jej฀zakończeniu฀odpowiedzialny฀za฀nią฀zespół฀został฀ rozwiązany. Niepowtarzalność Powtarzalny฀ projekt฀ jest฀ tak฀ naprawdę฀ procesem,฀ który฀ można฀ ana- lizować฀i฀ulepszać฀wraz฀z฀każdym฀jego฀wystąpieniem.฀Projekty฀stanowią฀ większe฀wyzwanie฀ze฀względu฀na฀swój฀wyjątkowy฀charakter฀–฀każdy฀z฀nich฀ 18 Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania tworzony฀ jest฀ w฀ reakcji฀ na฀ okoliczności฀ i฀ problemy,฀ które฀ nie฀ wystąpiły฀ nigdy฀wcześniej.฀ Przykładowo,฀projektowanie฀i฀konstrukcja฀pierwszego฀samolotu฀Airbus฀ A380฀były฀realizowane฀w฀formie฀projektu.฀Tak฀samo฀będzie฀w฀przypadku฀ następnego฀modelu฀tej฀maszyny.฀Produkowanie฀kolejnych฀samolotów฀tego฀ samego฀ typu฀ jest฀ natomiast฀ procesem,฀ choć฀ oczywiście฀ niezwykle฀ złożo- nym,฀ za฀ każdym฀ razem฀ sprowadza฀ się฀ bowiem฀ do฀ wykonania฀ ponownie฀ tych฀samych฀czynności. Dobry฀projekt฀powinien฀mieć฀również฀inne฀atrybuty,฀których฀brak฀może฀ być฀przyczyną฀poważnych฀problemów. Dobrze฀zdefiniowany฀cel Jest฀ to฀ niezmiernie฀ ważne,฀ jeśli฀ chcesz,฀ by฀ twoi฀ ludzie฀ zrozumieli,฀ co฀ pragniesz฀osiągnąć฀w฀ramach฀danego฀projektu.฀Najistotniejsze฀pytania,฀ja- kie฀powinieneś฀sobie฀zadać,฀definiując฀cel฀projektu,฀to: l฀ Jaki฀będzie฀rezultat฀projektu? l฀ W฀jaki฀sposób฀powinien฀on฀zostać฀zintegrowany฀z฀innymi฀projektami? l฀ Jak฀istotny฀jest฀dany฀projekt฀w฀stosunku฀do฀innych฀realizowanych฀przed- sięwzięć? l฀ Jakie฀zasoby฀przypisać฀do฀projektu? Zdefiniowany฀budżet,฀zasoby฀i฀harmonogram Zatwierdzony฀do฀realizacji฀projekt฀powinien฀mieć฀jasno฀określony฀bu- dżet,฀zasoby฀(finansowe,฀ludzkie,฀sprzętowe฀itd.)฀oraz฀harmonogram. Czym฀jest฀zarządzanie฀projektami? Zarządzanie฀projektami฀porównywano฀już฀do฀hodowania฀kotów,฀kręce- nia฀talerzami฀na฀patyku,฀a฀także฀posługiwano฀się฀wieloma฀innymi฀analo- giami,฀by฀podkreślić฀skalę฀skomplikowania฀tego฀procesu.฀Stosując฀bardziej฀ formalny฀opis,฀zarządzanie฀projektami฀można฀przedstawić฀w฀formie฀nastę- pującego฀podziału.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami. Sztuka przetrwania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: