Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01429 005460 22745222 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty - książka
Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-869-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj skuteczne i techniki kierowania pracą zespołu programistów

Projekty informatyczne są dość specyficznym typem projektów. Zarządzanie nimi też różni się od tradycyjnego zarządzania projektami. Informatycy to ludzie pracujący w sposób zdecydowanie odmienny od standardowo przyjętego, co z kolei sprawia, że kierowanie zespołem informatyków wymaga odpowiedniego podejścia. Metody zarządzania projektami zaczerpnięte z innych branż często nie sprawdzają się przy projektach IT. Na szczęście metody skutecznego zarządzania projektami informatycznymi naprawdę istnieją. Poznanie ich jest niezbędne do tego, aby kierowany przez Ciebie projekt zakończył się w terminie i zmieścił w wyznaczonym budżecie.

'Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty' to zbiór zasad zarządzania projektami IT spisanych przez programistę, którego niespodziewanie mianowano kierownikiem projektu. Czytając tę książkę, dowiesz się, jak zbudować skutecznie działający zespół programistów, jak stworzyć realny harmonogram prac i pisać specyfikacje, które rzeczywiście okażą się przydatne. Przekonasz się, że stosowanie gotowych rozwiązań dostępnych w internecie nie zawsze zdaje egzamin, i nauczysz się, jak ważne jest testowanie kodu na każdym etapie projektu. Przeczytasz o strategii tworzenia oprogramowania i dowiesz się, dlaczego pozornie skazane na sukces projekty IT upadają.

Naucz się skutecznie zarządzać projektami,
w których dotychczas brałeś udział jako programista.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zarz¹dzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty Autor: Joel Spolsky T³umaczenie: Miko³aj Szczepaniak ISBN: 83-7361-869-4 Tytu³ orygina³u: Joel on Software: And on Diverse and Occasionally Related Matters That Will Prove of Interest to Software Developers, Designers, and Managers, and to Those Who, Whether by Good Fortune or Ill Luck, Work with Them in Some Capacity Format: B5, stron: 360 Poznaj skuteczne i techniki kierowania prac¹ zespo³u programistów • Dowiedz siê, jak przygotowaæ specyfikacjê funkcjonaln¹ produktu, któr¹ wszyscy odpowiednio zrozumiej¹ • Stwórz mo¿liwy do zrealizowania harmonogram prac nad projektem • Zbuduj zespó³ projektowy, zatrudniaj¹c odpowiednich ludzi • Pamiêtaj o prawach Murphy’ego Projekty informatyczne s¹ doġæ specyficznym typem projektów. Zarz¹dzanie nimi te¿ ró¿ni siê od tradycyjnego zarz¹dzania projektami. Informatycy to ludzie pracuj¹cy w sposób zdecydowanie odmienny od standardowo przyjêtego, co z kolei sprawia, ¿e kierowanie zespo³em informatyków wymaga odpowiedniego podejġcia. Metody zarz¹dzania projektami zaczerpniête z innych bran¿ czêsto nie sprawdzaj¹ siê przy projektach IT. Na szczêġcie metody skutecznego zarz¹dzania projektami informatycznymi naprawdê istniej¹. Poznanie ich jest niezbêdne do tego, aby kierowany przez Ciebie projekt zakoñczy³ siê w terminie i zmieġci³ w wyznaczonym bud¿ecie. „Zarz¹dzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty” to zbiór zasad zarz¹dzania projektami IT spisanych przez programistê, którego niespodziewanie mianowano kierownikiem projektu. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, dowiesz siê, jak zbudowaæ skutecznie dzia³aj¹cy zespó³ programistów, jak stworzyæ realny harmonogram prac i pisaæ specyfikacje, które rzeczywiġcie oka¿¹ siê przydatne. Przekonasz siê, ¿e stosowanie gotowych rozwi¹zañ dostêpnych w internecie nie zawsze zdaje egzamin, i nauczysz siê, jak wa¿ne jest testowanie kodu na ka¿dym etapie projektu. Przeczytasz o strategii tworzenia oprogramowania i dowiesz siê, dlaczego pozornie skazane na sukces projekty IT upadaj¹. • 12 zasad skutecznego zarz¹dzania projektami IT • Tworzenie u¿ytecznych specyfikacji funkcjonalnych • Planowanie harmonogramu realizacji projektu • Testowanie i usuwanie b³êdów • Tajniki skutecznej rekrutacji • Korzystanie z rozwi¹zañ open source • Dobór odpowiedniej technologii Naucz siê skutecznie zarz¹dzaæ projektami, w których dotychczas bra³eġ udzia³ jako programista Spis treści O Autorze ......................................................................................... 9 Wprowadzenie ................................................................................ 11 Część I Bity i bajty: praktyczne elementy programowania ...........15 Rozdział 1. Wybór języka programowania .......................................................... 17 Rozdział 2. Powrót do podstaw ......................................................................... 19 Rozdział 3. Test Joela: 12 kroków ku lepszemu oprogramowaniu ....................... 29 Rozdział 4. Absolutne minimum na temat formatu Unicode i innych systemów kodowania znaków, które nie może być obce żadnemu programiście (bez wyjątku!) .............................................. 43 Rozdział 5. Niegroźne specyfikacje funkcjonalne. Część 1: Po co to wszystko? .... 55 Rozdział 6. Niegroźne specyfikacje funkcjonalne. Część 2: Czym właściwie jest specyfikacja? ........................................................................... 63 Rozdział 7. Niegroźne specyfikacje funkcjonalne. Część 3: Ale… jak? ................ 73 Rozdział 8. Niegroźne specyfikacje funkcjonalne. Część 4: Wskazówki .............. 77 Rozdział 9. Niegroźne harmonogramy tworzenia oprogramowania ....................... 85 Rozdział 10. Codzienne kompilacje są Twoimi sprzymierzeńcami ......................... 97 Rozdział 11. Bezwzględne usuwanie błędów ...................................................... 103 Rozdział 12. Pięć światów ............................................................................... 109 Rozdział 13. Przygotowywanie papierowych prototypów .................................... 117 Rozdział 14. Nie pozwól, aby astronauci architektur decydowali o Twoich projektach ..................................................................... 119 Rozdział 15. Ognia i naprzód ............................................................................ 123 Rozdział 16. Rzemiosło .................................................................................... 127 6 Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty Rozdział 17. Trzy błędne opinie w świecie informatyki ....................................... 133 Rozdział 18. Dwukulturowość ........................................................................... 139 Rozdział 19. Zbieraj od użytkowników raporty o błędach — rób to automatycznie! ............................................................... 147 Część II Zarządzanie zespołem programistów ............................157 Rozdział 20. Partyzancki poradnik rekrutacji ..................................................... 159 Rozdział 21. Szkodliwy wpływ „motywującego” systemu kar i nagród ................ 173 Rozdział 22. Pięć wymówek, z powodu których nie korzystamy z pomocy testerów ....................................................................... 177 Rozdział 23. Szkodliwe skutki przełączania zadań rozdzielonych pomiędzy pracowników ................................................................. 185 Rozdział 24. Rzeczy, których nigdy nie należy robić: część pierwsza .................. 189 Rozdział 25. Sekret góry lodowej: rozwiązanie .................................................. 195 Rozdział 26. Prawo Nieszczelnych Abstrakcji .................................................... 203 Rozdział 27. Lord Palmerston o programowaniu ................................................ 209 Rozdział 28. Mierniki ....................................................................................... 217 Część III Być jak Joel: Przypadkowo wybrane opinie na nieprzypadkowe tematy ..........................................219 Rozdział 29. Rick Chapman w poszukiwaniu głupoty ......................................... 221 Rozdział 30. Czym zajmują się psy w tym kraju? ............................................... 225 Rozdział 31. Realizacja zadań z perspektywy początkującego programisty ........... 231 Rozdział 32. Dwie historie ................................................................................ 237 Rozdział 33. McDonald’s kontra The Naked Chef .............................................. 243 Rozdział 34. Nic nie jest tak proste, na jakie wygląda ....................................... 249 Rozdział 35. W obronie syndromu NIH .............................................................. 253 Rozdział 36. Pierwszy list w sprawie strategii: Ben Jerry kontra Amazon ........ 257 Rozdział 37. Drugi list w sprawie strategii: problem jajka i kury ........................ 267 Rozdział 38. Trzeci list w sprawie strategii: wróćmy do podstaw! ...................... 275 Rozdział 39. Czwarty list w sprawie strategii: Bloatware i mit 80-20 ................. 281 Rozdział 40. Piąty list w sprawie strategii: ekonomia otwartego dostępu do kodu źródłowego ...................................................................... 285 Rozdział 41. Tydzień szaleństwa prawa Murphy’ego .......................................... 295 Rozdział 42. Jak Microsoft przegrał wojnę na interfejsy API ............................... 299 Spis treści 7 Część IV Przydługi komentarz na temat technologii .NET ............315 Rozdział 43. Microsoft oszalał .......................................................................... 317 Rozdział 44. Nasza strategia .NET .................................................................... 323 Rozdział 45. Przepraszam szanownego pana, mogę prosić o program łączący? ..... 327 Dodatki .......................................................................................331 Dodatek A Najlepsze pytania do Joela ............................................................ 333 Skorowidz ..................................................................................... 347 Rozdział 1. Wybór języka programowania Niedziela, 5 maja 2002 roku. Dlaczego programiści wybierają do realizowanych przez siebie zadań pewne języki programowania, rezygnując z wszystkich pozostałych? Kiedy potrzebuję przede wszystkim szybkości, często wybieram surowy język C. Kiedy chcę opracować możliwie mały program, który będzie działał w systemie ope- racyjnym Windows, zazwyczaj decyduję się na język C++ ze statycznie dołączanymi klasami biblioteki MFC. Jeśli jednak potrzebuję graficznego interfejsu użytkownika (GUI), który będzie prawi- dłowo funkcjonował w systemach Mac, Windows i Linux, zazwyczaj wybieram Javę. Chociaż mechanizmy obsługi tego typu interfejsów dostępne w tym języku nie są dosko- nałe, utworzone rozwiązanie z pewnością będzie przenośne. Kiedy niezbędne jest zastosowanie techniki szybkiego tworzenia oprogramowania z odpowiednim interfejsem GUI, zwykle używam Visual Basica, chociaż mam świa- domość związanych z tym ograniczeń oraz ścisłych związków z jedną platformą (sys- temem operacyjnym Windows). W przypadku narzędzi wykonywanych w wierszu poleceń, które będą uruchamiane wyłącznie na komputerach z systemami UNIX i które nie muszą być specjalnie szybkie, możemy użyć Perla. Jeśli tworzone oprogramowanie ma być wykonywane w przeglądarce internetowej, jedynym sensownym rozwiązaniem jest zastosowanie języka JavaScript. Natomiast w przypadku procedury składowanej SQL-a przeważnie musimy wybrać odpowiednią pochodną standardu języka SQL stosowaną w danym serwerze bazy danych. 18 Część I ♦ Bity i bajty: praktyczne elementy programowania Co jest najważniejsze? Prawda jest taka, że najczęściej wybieramy język programowania, kierując się wyłącznie jego składnią. Zawsze wolałem języki z nawiasami klamrowymi wyznaczającymi poszczególne bloki kodu (C/C++, C# i Javę). Słyszałem już mnóstwo opinii na temat czynników decydujących o tym, czy składnia języka programowania jest dobra czy zła. Nie dałbym się jednak przekonać do składni, która wymusza zajmowanie 20 MB przez same średniki. Szczególnie interesującym elementem technologii .NET jest strategia programowania dla wielu platform w różnych językach. Jej ideą jest możliwość wybrania dowolnego, odpowiadającego nam języka programowania (których jest mnóstwo) i napisania opro- gramowania, którego działanie nie będzie się różnić od funkcjonowania odpowiednich programów napisanych w innych językach. Języki VB.NET i C#.NET są niemal identyczne — wszelkie niezgodności między nimi wynikają z drobnych różnic składniowych. Wszystkie pozostałe języki programowania, które mają ambicje wkroczyć do świata technologii .NET, muszą obsługiwać przy- najmniej minimalny zestaw mechanizmów i typów, który będzie współdziałał z innymi elementami tej technologii. Jednak w jaki sposób można tworzyć w technologii .NET programy wiersza poleceń dla systemu UNIX? Czy ta technologia umożliwia tworze- nie małych (mniejszych od 16 KB) programów dla systemu Windows? Wydaje się zatem, że technologia .NET umożliwia „wybór” języka na podstawie jego cechy, która interesuje nas najbardziej — składni. Rozdział 2. Powrót do podstaw Wtorek, 5 grudnia 2001 roku. Znaczna część dyskusji prowadzonych na mojej witrynie internetowej dotyczyła „ogól- nych” kwestii, takich jak: analiza porównawcza technologii .NET i języka Java, omó- wienie strategii XML, problem przechodzenia na nowe technologie, zestawianie kon- kurencyjnych strategii, projektowanie oprogramowania, architektur itp. Każde z tych zagadnień w pewnym sensie przypomina przekładaniec (rodzaj ciasta). Na najwyższym poziomie jest ogólna strategia oprogramowania, bezpośrednio pod nią architektura (np. .NET), pod którą działają poszczególne produkty, np. narzędzia wytwarzania oprogramowania (jak Java lub platformy, np. Windows). Chcesz poznać kolejne warstwy? Proszę bardzo: biblioteki DLL, obiekty, funkcje. Jeszcze niżej? W końcu dotrzemy do pojedynczych wierszy kodu napisanych w wybra- nym języku programowania. Poziom wyrażeń języka programowania jest dla Ciebie zbyt wysoki? Poniżej chciałbym się zająć procesorami, czyli kawałkiem krzemu przetwarzającym bajty. Przypuśćmy, że jesteś początkującym programistą. Zapomnij o wszystkim, czego dowiedziałeś się o programowaniu, oprogramowaniu i zarządzaniu, aby wrócić na najniższy poziom podstawowego modelu Von Neumanna. Wyrzuć z pamięci wszelkie doświadczenia związane z pracą w środowisku J2EE. Myśl tylko o bajtach. Dlaczego w ogóle to robimy? Sądzę, że największym błędem popełnianym przez pro- gramistów — nawet na najwyższych poziomach architektur oprogramowania — jest niedostateczna lub obarczona błędami wiedza na temat procesów zachodzących na najniższych poziomach. Można w ten sposób zbudować wspaniały pałac na grząskim gruncie; zamiast betonowych fundamentów powstanie niestabilne rumowisko. Taki pałac co prawda ładnie wygląda, ale od czasu do czasu popękają kafelki w łazience i nie będzie wiadomo, co jest źródłem braku stabilności naszego dzieła. Spróbuj więc, przynajmniej teraz, się odprężyć — zapraszam na krótki spacer z atrak- cjami w postaci praktycznych ćwiczeń stosowania języka programowania C. 20 Część I ♦ Bity i bajty: praktyczne elementy programowania Pamiętasz sposób obsługi łańcuchów w języku C? Każdy z nich składa się z pewnej liczby bajtów, z których ostatni reprezentuje znak null równy 01. Wybór takiego roz- wiązania wiąże się z dwoma dość oczywistymi następstwami: 1. Brak możliwości sprawdzenia, gdzie dany łańcuch się kończy (a więc wyznaczenia jego długości) bez jego iteracyjnego przeszukania pod kątem miejsca przechowywania kończącego znaku null. 2. Łańcuch nie może zawierać żadnych zer, zatem nie można umieszczać w łańcuchach języka C dowolnych nieprzetworzonych danych binarnych, takich jak obrazy w formacie JPEG. Dlaczego łańcuchy języka programowania C działają w taki sposób? Wynika to wprost z tego, że mikroprocesor PDP-7, dla którego zaprojektowano system operacyjny UNIX i właśnie język C, przetwarzał łańcuchy typu ASCIZ. Skrót ASCIZ oznacza „format ASCII z Z (zerem) na końcu”. Czy to jedyny sposób składowania łańcuchów w tym języku? Nie. W rzeczywistości jest to jedna z najgorszych istniejących metod przechowywania łańcuchów. W przy- padku bardziej rozbudowanych programów, interfejsów API, systemów operacyjnych i bibliotek klas, należy jak ognia unikać łańcuchów typu ASCIZ. Dlaczego? Rozważania zacznę od napisania własnej wersji kodu funkcji strcat, która dodaje jeden łańcuch na koniec drugiego: void strcat(char* dest, char* src) { while(*dest) dest++; while(*dest++ = *src++); } Wystarczy krótka analiza tej funkcji, aby przekonać się, jakie jest jej faktyczne dzia- łanie. Po pierwsze, przeglądnij pierwszy łańcuch w poszukiwaniu kończącego znaku null. Kiedy uda się to zrobić, zobacz iteracyjnie znaki drugiego łańcucha i kolejno je skopiuj do pierwszego. Takie podejście do problemu obsługi i konkatenacji łańcuchów było może dobre w czasie, gdy swoje opracowanie przygotowywali Kernighan i Ritchie2, ale w rzeczywistości stwarza mnóstwo problemów. Oto jeden z nich. Przypuśćmy, że chcesz umieścić zbiór imion w jednym, dużym łańcuchu: char bigString[1000]; /* Nigdy nie wiem, ile przydzielić pamięci... */ bigString[0] = ; strcat(bigString, Jan, ); strcat(bigString, Paweł, ); strcat(bigString, Jerzy, ); strcat(bigString, Józef ); 1 Więcej informacji na temat łańcuchów znaków w języku programowania C znajdziesz na stronie internetowej www-ee.eng.hawaii.edu/Courses/EE150/Book/chap7/subsection2.1.1.2.html. 2 B. Kernighan, D. Ritchie, The C Programming Language, Second Edition, Prentice Hall 1988. Rozdział 2. ♦ Powrót do podstaw 21 Powyższy przykład powinien działać, prawda? Tak. Raczej nie będzie z nim żadnych problemów. Jaka jest efektywność zastosowanej techniki? Czy nasz program jest wystarczająco szybki? Czy nie można zrobić tego szybciej? Czy jest skalowalny? Czy mając milion łańcuchów, powinieneś użyć analogicznego rozwiązania? Nie. Zaprezentowany kod wykorzystuje algorytm roztargnionego malarza. Czym malarz zasłużył sobie na ten przydomek? Powinien to wyjaśnić poniższy dowcip: Malarz dostał zlecenie pomalowania jezdni — narysowania linii przerywanej na środku ulicy. Pierwszego dnia położył na krawężniku puszkę farby i pomalował 100 metrów. „Nieźle!” — usłyszał od swojego szefa. — „Jesteś naprawdę szybki!”. Do kieszeni malarza trafiła złotówka premii. Następnego dnia udało mu się pomalować tylko 50 metrów drogi. „Cóż, dziś nie było tak dobrze jak wczoraj, ale nadal jesteś wydajnym pracownikiem. 50 metrów to także sporo”. Malarz znowu dostał złotówkę premii. Następnego dnia pomalował tylko 10 metrów jedni. „Co? 10 metrów?” — krzyknął rozzłoszczony szef. — „To nie do przyjęcia! Pierwszego dnia pomalowałeś 10 razy dłuższy odcinek! Co się dzieje?”. „Nic na to nie poradzę” — odparł malarz. — „Codziennie mam dalej do mojej puszki z farbą!”. (Pytanie dodatkowe: jakie naprawdę powinny być liczby wymienione w tym dowcipie?3). Ten przeciętny dowcip dosyć dokładnie oddaje to, co dzieje się podczas wywoływania przedstawionej przed momentem funkcji strcat. Ponieważ pierwsza część tej funkcji za każdym razem przegląda cały łańcuch docelowy w poszukiwaniu kończącego znaku null, funkcja jest zdecydowanie za wolna i nie zapewnia odpowiedniej skalowalności. Okazuje się, że ten sam problem dotyczy znacznej części wykorzystywanego na co dzień kodu. Wiele systemów plików jest implementowanych w taki sposób, że umiesz- czenie zbyt dużej liczby plików w pojedynczym katalogu ma bardzo negatywny wpływ na wydajność ich przetwarzania, ponieważ efektywność tego typu operacji dramatycznie spada wraz ze wzrostem liczby obsługiwanych elementów (w tym przypadku tysięcy plików). Aby się o tym przekonać, spróbuj otworzyć bardzo zapchany Kosz w systemie Windows — zanim zostaną wyświetlone umieszczone tam pliki, minie mnóstwo czasu, który z pewnością nie jest liniowo zależny od liczby tych plików. Autorzy systemu widocznie musieli gdzieś zastosować algorytm roztargnionego malarza. Za każdym razem, gdy stwierdzisz, że mechanizm, którego wydajność powinna rosnąć liniowo wraz z poszerzanym zbiorem danych wejściowych, funkcjonuje raczej jak mechanizm kwadratowo zależny od ilości tych danych, koniecznie powinieneś poszukać w kodzie ukrytych malarzy z puszkami farby na krawężniku. Tego typu niedociągnięcia często można znaleźć w naszych bibliotekach. Widok ciągu wywołań funkcji strcat lub pętli z takimi wywołaniami często nie jest wystarczającym sygnałem, że ma się do czynienia ze złożonością kwadratową, a właśnie tak jest w tym przypadku. 3 Matematyczną analizę tego zagadnienia znajdziesz na stronie discuss.fogcreek.com/techInterview/ default.asp?cmd=show ixPost=153. 22 Część I ♦ Bity i bajty: praktyczne elementy programowania Jak można to poprawić? Kilku sprytnych programistów języka C zaimplementowało własne metody mystrcat w następujący sposób: char* strcat(char* dest, char* src) { while(*dest) dest++; while(*dest++ = *src++); return --dest; } Co tak naprawdę zrobiono? Minimalnym kosztem udało się wprowadzić mechanizm zwracania wskaźnika na koniec nowego, dłuższego łańcucha. Dzięki temu kod wywo- łujący naszą funkcję może wymusić dodawanie kolejnych łańcuchów bez konieczności ponownego przeszukiwania łańcucha docelowego: char bigString[1000]; /* Nigdy nie wiem, ile przydzielić pamięci... */ char *p = bigString; bigString[0] = ; p = strcat(p, Jan, ); p = strcat(p, Paweł, ); p = strcat(p, Jerzy, ); p = strcat(p, Józef ); Takie rozwiązanie oczywiście gwarantuje liniową (zamiast kwadratowej) złożoność obliczeniową, zatem nie jest narażone na spadek wydajności w przypadku wielokrot- nego wykonywania operacji łączenia łańcuchów. Projektanci języka programowania Pascal mieli świadomość tego problemu i „roz- wiązali” go przez umieszczanie licznika bajtów w pierwszym bajcie łańcucha. Łańcuchy konstruowane na podstawie tego mechanizmu są w związku z tym nazywane łańcuchami Pascala. Ponieważ jednak największa wartość, którą można reprezentować za pomocą pojedynczego bajta, to 255, długości łańcuchów Pascala jest ograniczona do 255 znaków; ale ponieważ łańcuchy nie zawierają kończącego znaku null, ostatecznie zajmują tyle samo pamięci co łańcuchy ASCIZ. Ogromną zaletą łańcuchów Pascala jest to, że nigdy nie musisz stosować kosztownych pętli tylko po to, by określić ich długość. Zamiast tego, wyznaczenie długości łańcucha Pascala wymaga użycia pojedynczego polecenia. Różnica w wydajności obu mechanizmów jest ogromna. Stary system operacyjny Macintosh wykorzystywał łańcuchy Pascala wszędzie, gdzie się dało. Wielu programistów języka C pracujących na innych platformach wykorzy- stywało łańcuchy Pascala właśnie ze względu na ich szybkość. Są one wewnętrznie wykorzystywane np. w Excelu — to wyjaśnia, dlaczego w wielu miejscach ich długość jest ograniczana do 255 bajtów, ale też pozwala odpowiedzieć na pytanie, z czego wynika niesamowita szybkość Excela. Bardzo długo było tak, że kiedy chciałeś umieścić łańcuch Pascala w naszym kodzie języka C, musiałeś używać podobnych operacji przypisania: char* str = 06Witaj! ; To prawda, musiałeś samodzielnie zliczać bajty i kodować je na stałe w pierwszym bajcie tworzonego łańcucha. Bardziej leniwi programiści stosowali następujący zabieg, który dodatkowo spowalniał ich programy: Rozdział 2. ♦ Powrót do podstaw 23 char* str = *Witaj! ; str[0] = strlen(str) - 1; Zwróć uwagę, że mamy w tym przypadku do czynienia zarówno z łańcuchem zakoń- czonym znakiem null (za wstawienie tego znaku odpowiada kompilator), jak i z łań- cuchem Pascala. Zwykle nazywałem tego typu konstrukcje cholernymi łańcuchami, ponieważ używanie sformułowania łańcuchy Pascala zakończone znakiem null zaj- mowało zbyt wiele czasu. Ponieważ jednak ta książka może trafić także w ręce dzieci, trzeba raczej używać tego drugiego, dość niezręcznego określenia. Odszedłem trochę od zagadnienia, które interesuje nas najbardziej. Pamiętasz ten wiersz kodu? char bigString[1000]; /* Nigdy nie wiem, ile przydzielić pamięci... */ Ponieważ mieliśmy się zająć bitami, z pewnością nie zignoruję problemu przydziału właściwej ilości pamięci. Powinienem podejść do tej kwestii bardziej profesjonalnie, a więc określić liczbę potrzebnych bajtów i przydzielić odpowiedni obszar w pamięci. Myślisz, że nie powinienem? Warto pamiętać, że jakiś sprytny haker, gdy uzyska dostęp do mojego kodu źródło- wego, zauważy, że przydzielam tylko 1000 bajtów w nadziei, że to wystarczy. Wtedy znajdzie sposób zmuszenia mojego programu do połączenia w moim łańcuchu danych o łącznej długości 1100 bajtów. W ten sposób nadpisze ramkę stosu i tak zmienić adres zwracania, aby moja funkcja, kończąc pracę, przekazywała sterowanie do kodu napi- sanego przez tego hakera. Właśnie tak w praktyce wygląda problem nazywany często wrażliwością na atak przepełnienia bufora. Taki błąd był pierwszym wykrytym słabym punktem programu Microsoft Outlook, który umożliwiał włamania komputerowe nawet początkującym adeptom tej sztuki. No dobrze, przyjmijmy, że wszyscy programiści są równie leniwi. Tak czy owak, powinni zawsze starać się w rozsądny sposób określać, ile pamięci będzie potrzebne do składo- wania definiowanej struktury danych. Język C z pewnością tego nie ułatwia. Wrócę do przykładu z imionami: char bigString[1000]; /* Nigdy nie wiem, ile przydzielić pamięci... */ char *p = bigString; bigString[0] = ; p = strcat(p, Jan, ); p = strcat(p, Paweł, ); p = strcat(p, Jerzy, ); p = strcat(p, Józef ); Ile pamięci powinno się przydzielić? Spróbuj zrobić to zadanie w jedyny słuszny sposób: char bigString; int i = 0; i = strlen( Jan, ); + strlen( Paweł, ); + strlen( Jerzy, ); 24 Część I ♦ Bity i bajty: praktyczne elementy programowania + strlen( Józef ); bigString = (char*)malloc(i+1); /* Pamiętaj o przestrzeni na kończący znak null! */ ... Nie wierzę własnym oczom! Myślę, że jednak nie powinieneś pokazywać tej książki swoim dzieciom. Nie chcę zrzucać winy na Ciebie, więc trzymaj się blisko, bo mamy do czynienia z czymś naprawdę interesującym. Musisz przeglądać wszystkie łańcuchy wejściowe tylko po to, by określić, jak długi powinien być łańcuch wyjściowy, dopiero potem przeglądaj je ponownie w trakcie właściwej operacji ich łączenia. W przypadku łańcuchów Pascala przynajmniej operacja strlen była szybka. Może powinieneś spróbować napisać taką wersję funkcji strcat, która będzie automatycznie przydzielała odpowiedni obszar pamięci? Przedstawione rozwiązanie wywołuje kolejne problemy — tym razem pułapką jest przydzielanie pamięci (tzw. alokatorów pamięci). Czy wiesz, jak działa funkcja malloc? Jej działanie bazuje na utrzymywanej jednokierunkowej liście dostępnych bloków pamięci nazywanej wolnym łańcuchem. Kiedy wywołujesz funkcję malloc, lista ta jest prze- glądana w poszukiwaniu pierwszego bloku pamięci, który będzie odpowiednio duży, by zrealizować bieżące żądanie (pomieścić wskazaną strukturę danych). Wybrany blok jest następnie dzielony na dwa — jeden o żądanym rozmiarze i drugi zawierający bajty nadmiarowe. Pierwszy blok przechowuje naszą strukturę danych, drugi (jeśli ist- nieje) jest z powrotem umieszczany na liście wolnych bloków. Kiedy wywołasz funkcję free, zwolniony blok zostanie ponownie dołączony do listy wolnych bloków pamięci. Z czasem bloki pamięci są więc dzielone na coraz mniejsze kawałki i kiedy zażądasz większego obszaru pamięci, może się okazać, że odpowiedni blok nie istnieje. Funk- cja malloc poprosi wówczas o czas i zacznie naprawiać wolny łańcuch, sortując całą listę (według adresów) i łącząc sąsiadujące ze sobą małe bloki danych w coraz większe obszary. Może to zabrać mnóstwo czasu. Efekt jest taki, że funkcja malloc nigdy nie gwarantuje należytej szybkości, ponieważ za każdym razem musi przeszukać listę wol- nych bloków pamięci, a niekiedy (w trudnych do przewidzenia momentach) dodatkowo porządkuje tę listę i wydajność całej funkcji jest bardzo mała (wydajność funkcji malloc przypomina wówczas raczej mechanizmy czyszczenia pamięci, zatem wszelkie teorie na temat niepotrzebnych opóźnień powodowanych przez procedury czyszczenia pamięci są nie do końca prawdziwe, ponieważ typowa implementacja funkcji malloc jest obarczo- na ryzykiem bardzo podobnych opóźnień, chociaż być może w mniejszym zakresie). Sprytniejsi programiści minimalizują potencjalne opóźnienia generowane przez funkcję malloc, stosując operacje przydzielania bloków pamięci, których rozmia- ry są zawsze potęgami liczby 2; wiadomo: 2 bajty, 4 bajty, 8 bajtów, 16 bajtów, 18446744073709551616 bajtów itd. Z oczywistych względów (przynajmniej dla osób, które kiedykolwiek bawiły się klockami lego) w ten sposób można zminimalizować liczbę niepożądanych operacji fragmentowania bloków z wolnego łańcucha. Chociaż takie działania są z pozoru niepotrzebną stratą przestrzeni pamięciowej, nietrudno obliczyć, że maksymalna nadwyżka tej przestrzeni nigdy nie przekroczy 50 procent. Nasz program nie zajmie więc więcej niż dwukrotność pamięci, której rzeczywiście potrzebuje, co w większości przypadków nie stanowi większego problemu. Rozdział 2. ♦ Powrót do podstaw 25 Przypuśćmy, że napisałeś udoskonaloną wersję funkcji strcat, która w razie konieczności automatycznie przydziela potrzebną pamięć dla bufora danych wyjściowych (łańcucha docelowego). Czy ta funkcja zawsze powinna przydzielać łańcuchowi obszar dokładnie odpowiadający jego rozmiarowi? Mój nauczyciel i mentor, Stan Eisenstat4, zasugerował mi kiedyś, że wywołując funkcję realloc, zawsze powinienem podwajać obszar pamięci, który był wcześniej przydzielony. W takim przypadku nigdy nie musiałbym wywołać tej funkcji więcej niż lg(n) razy, co jest niezłym wynikiem nawet dla ogromnych łań- cuchów (co więcej, takie rozwiązanie oznacza, że nigdy bezproduktywnie nie zajmuje się więcej niż 50 procent pamięci). Tak czy inaczej tu, w świecie bajtów, życie stale się komplikuje. Czyż nie byłeś za- dowolony, kiedy odkryłeś, że nie musisz już programować w języku C? Mamy obec- nie do dyspozycji tak znakomite języki programowania, jak: Perl, Java, Visual Basic oraz XSLT, które całkowicie zwalniają z obowiązku analizowania opisanych przed chwilą problemów — po prostu w jakiś sposób same o wszystko dbają. Niekiedy jednak coś przestaje działać w najmniej spodziewanym czasie i miejscu (np. instalacja wodna pęka na środku pokoju gościnnego) i dopiero wówczas musisz się zastanowić, czy należy używać klasy String czy może StringBuilder. Podobne problemy najczęściej wyni- kają z tego, iż współczesne kompilatory nadal nie potrafią same ocenić, co próbujemy osiągnąć za pomocą pewnych struktur i na siłę ratują nas przed przypadkowym wpro- wadzeniem w kodzie algorytmu roztargnionego malarza. Niniejsze rozważania sprowokowałem, publikując na swojej witrynie internetowej krótką rozprawę, w której stwierdziłem, że nie jest możliwe zaimplementowanie szybkiej obsługi typowego zapytania języka SQL (np. SELECT author FROM books), jeśli przetwarzane dane są składowane w formacie XML5. Na wypadek, gdyby ktoś wówczas nie zrozumiał, co miałem na myśli i niejako przy okazji omawiania efektywnego wykorzystywania procesora, warto bliżej przeanalizować ten problem. W jaki sposób relacyjne bazy danych implementują zapytanie SELECT author FROM books? W relacyjnej bazie danych każdy wiersz tabeli (w tym przypadku tabeli books) ma dokładnie taką samą długość (wyrażoną w bajtach) jak wszystkie pozostałe. Co więcej, każde pole takiego wiersza jest przesunięte o stałą liczbę bajtów względem początku wiersza. Przykładowo, jeśli każdy wiersz tabeli books ma 100 bajtów, a pole author jest przesunięte względem początku wiersza o 23 bajty, to nazwiska autorów są przechowywane w bajtach 23, 123, 223, 323 itd. Jak wobec tego powinien wyglądać kod przechodzący do następnego rekordu w wyniku tego zapytania? Na przykład tak: pointer += 100; To tylko jeden rozkaz procesora, musi więc działać baaardzo szybko. Zobacz teraz tabelę books w wejściowym dokumencie XML: ?xml bla bla bla books book title UI Design for Programmers /title 4 Patrz strona internetowa www.cs.yale.edu/people/faculty/eisenstat.html. 5 Patrz strona internetowa www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000296.html. 26 Część I ♦ Bity i bajty: praktyczne elementy programowania author Joel Spolsky /author /book book title The Chop Suey Club /title author Bruce Weber /author /book /books Krótkie pytanie: jak powinien wyglądać kod przechodzący do następnego rekordu? Hm… Dobry programista powiedziałby teraz, że należy przetworzyć ten kod XML i zbudo- wać w pamięci odpowiednie drzewo, które umożliwiłoby stosunkowo szybką pracę z tymi danymi. Ilość pracy, jaką w takim przypadku musiałby wykonać nasz procesor (tylko po to, by wykonać zapytanie SELECT author FROM BOOKS), niejednego człowieka zanudziłaby na śmierć. Każdy, kto miał kiedyś do czynienia z pisaniem kompilatorów, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie analiza leksykalna i składniowa stanowi najwolniejszą część całego procesu kompilacji. Wystarczy powiedzieć, że takie prze- twarzanie danych (analiza leksykalna, składniowa i budowa drzewa) wymaga stoso- wania wielu operacji na łańcuchach, które — jak wiemy — są bardzo wolne. Co więcej, rozwiązanie bazujące na drzewie zakłada, że dysponujemy odpowiednią ilością pamięci, aby umieścić tam wszystkie dane wejściowe. W przypadku relacyjnych baz danych czas potrzebny na przejście do kolejnego rekordu jest stały i w praktyce wymaga użycia pojedynczego rozkazu procesora. To bardzo duża różnica, a dzięki plikom odwzoro- wania pamięci dodatkowo istnieje możliwość wczytywania tylko tych stron pamięci dyskowej, które będą po chwili przetwarzane. W przypadku danych zapisanych w for- macie XML, jeśli przeprowadzi się operację wstępnego przetworzenia i umieszczenia potrzebnych informacji w pamięci, czas przechodzenia pomiędzy rekordami także będzie stały, ale bardzo wydłuży się czas uruchamiania aplikacji. Jeśli natomiast zrezygnuje się z przetwarzania tych danych na początku, czas wykonywania operacji przejścia z jednego rekordu do następnego będzie się różnić w zależności od długości bieżącego rekordu, a operacja ta zawsze będzie wymagała wykonania setek rozkazów procesora. Z przedstawionej analizy wynika, że nie można stosować formatu XML, jeśli przy dużej ilości danych oczekuje się wysokiej wydajności systemu. Jeśli jednak operujemy na niewielkiej ilości danych lub jeśli opracowywane oprogramowanie nie musi być szybkie, format XML w zupełności wystarczy. Gdy chcemy korzystać z zalet obu światów (rela- cyjnych baz danych i formatu XML), trzeba opracować mechanizm składowania takich metadanych dołączanych do tradycyjnych dokumentów XML (jak w przypadku licznika bajtów w łańcuchach Pascala), które będą stanowiły czytelne wskazówki o lokalizacji danych, aby nie musieć ich dodatkowo przetwarzać. Wówczas nie będzie jednak można wykorzystywać edytorów tekstu do modyfikowania naszych plików XML, ponieważ mogłoby to zniszczyć te metadane — nie będą to więc prawdziwe dokumenty XML. Zwracam się do kilku czytelników, którzy dotarli ze mną aż tutaj — mam nadzieję, że moje rozważania czegoś was nauczyły i zmobilizowały do ponownego przemyślenia poruszonych kwestii. Myślę, że przedstawiona analiza nudnych zagadnień, typowych dla pierwszego roku studiów informatycznych (jak choćby faktycznego działania funkcji strcat i malloc) pokazuje, że warto czasem wrócić do korzeni podczas podejmowania Rozdział 2. ♦ Powrót do podstaw 27 decyzji odnośnie strategii i architektury nowoczesnych rozwiązań na podstawie techno- logii XML. Jako zadanie domowe zastanów się, dlaczego układy firmy Transmeta są tak powolne. Spróbuj także stwierdzić, dlaczego oryginalna specyfikacja języka HTML dla tabel została tak skonstruowana, że użytkownicy modemów analogowych tracą mnóstwo czasu, czekając na otwarcie stron z wielkimi tabelami. Odpowiedz też na pytanie, dlaczego komponenty modelu COM są bardzo szybkie tylko do momentu, w którym zmusisz je do przetwarzania międzyprocesowego. I dlaczego programiści, którzy zaprojektowali system NT, umieścili sterowniki ekranu w przestrzeni jądra zamiast w przestrzeni użytkownika? Wszystkie te kwestie wymagają przeprowadzenia odpowiedniej analizy na poziomie bajtów, a uzyskane w ten sposób odpowiedzi mają zasadniczy wpływ na decyzje po- dejmowane na najwyższym poziomie — podczas doboru architektury i strategii. Dlatego właśnie moja wizja nauczania studentów pierwszego roku informatyki przewiduje konieczność wprowadzania technik programowania od podstaw, czyli najlepiej od języka programowania C wraz z wyjaśnieniem rozkazów procesora kryjących się za poszczególnymi funkcjami tego języka. Jestem szczerze zatroskany, kiedy słyszę, że wiele programów nauczania informatyki traktuje Javę jako dobry język do nauki, tylko dlatego że Java jest „prosta” — nie wymaga analizy tych wszystkich kwestii związanych z łańcuchami i przydzielaniem pamięci, a pozwala szybko budować programy obiek- towe złożone z wielu modułów. Takie podejście jest z pedagogicznego punktu widzenia nie do przyjęcia i w niedługim czasie doprowadzi do katastrofy. Całe pokolenia magi- strów informatyki będą na każdym kroku wprowadzały do oprogramowania algoryt- my roztargnionego malarza, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ będzie im brakowało elementarnej wiedzy na temat faktycznych technik reprezentowania łańcu- chów, które nie są przecież widoczne w kodzie Perla. Jeśli chcesz kogoś nauczyć czegoś naprawdę pożytecznego, musisz rozpocząć zajęcia od wprowadzenia zagadnień zwią- zanych z najniższym poziomem funkcjonowania oprogramowania. Trzeba najpierw przez trzy tygodnie przekazywać najprostsze i jednocześnie najistotniejsze informacje, aby przygotować właściwy grunt do skutecznego rozwiązywania naprawdę trudnych problemów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: