Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002484 22775144 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków - książka
Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0133-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podstawowe techniki zarządzania projektami
przedstawione bez zbędnej teorii

Zarządzanie projektami jest bardzo rozległą dziedziną. Osoba, która zdobyła doświadczenie kierując projektami jednej branży, nie zawsze będzie w stanie przenieść swoją wiedzę na projekt dotyczący innej. Oczywiście -- część zasad zarządzania projektowego jest na tyle uniwersalna, by stosować je w każdym projekcie, ale każdy rodzaj projektu posiada specyficzne cechy, które należy poznać, by sprawnie nim zarządzać.

'Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków' to podręcznik napisany przez doświadczonego kierownika projektów z dziedziny IT, przeznaczony dla kierowników projektów i członków zespołów projektowych. Czytelnicy z branż innych niż informatyka znajdą tu sporo ciekawych informacji, jednak autor, z uwagi na swoje doświadczenia zawodowe, kładzie duży nacisk na specyfikę prowadzenia projektów informatycznych. Książka przedstawia podstawowe techniki inicjacji i zarządzania projektami i zawiera wiele zaleceń i przykładów praktycznych.

Książka przedstawia również zasady korzystania z narzędzia Microsoft Project oraz dwie nowoczesne metody wytwarzania oprogramowania -- JAD oraz programowanie ekstremalne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zarz¹dzanie projektami informatycznymi dla praktyków Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 83-246-0133-3 Format: B5, stron: 192 Podstawowe techniki zarz¹dzania projektami przedstawione bez zbêdnej teorii (cid:129) Cykl ¿ycia projektów informatycznych (cid:129) Zbieranie i realizacja wymagañ u¿ytkownika (cid:129) Definiowanie i przeprowadzenie projektu. Zarz¹dzanie projektami jest bardzo rozleg³¹ dziedzin¹. Osoba, która zdoby³a doœwiadczenie kieruj¹c projektami jednej bran¿y, nie zawsze bêdzie w stanie przenieœæ swoj¹ wiedzê na projekt dotycz¹cy innej. Oczywiœcie — czêœæ zasad zarz¹dzania projektowego jest na tyle uniwersalna, by stosowaæ je w ka¿dym projekcie, ale ka¿dy rodzaj projektu posiada specyficzne cechy, które nale¿y poznaæ, by sprawnie nim zarz¹dzaæ. „Zarz¹dzanie projektami informatycznymi dla praktyków” to podrêcznik napisany przez doœwiadczonego kierownika projektów z dziedziny IT, przeznaczony dla kierowników projektów i cz³onków zespo³ów projektowych. Czytelnicy z bran¿ innych ni¿ informatyka znajd¹ tu sporo ciekawych informacji, jednak autor, z uwagi na swoje doœwiadczenia zawodowe, k³adzie du¿y nacisk na specyfikê prowadzenia projektów informatycznych. Ksi¹¿ka przedstawia podstawowe techniki inicjacji i zarz¹dzania projektami i zawiera wiele zaleceñ i przyk³adów praktycznych. (cid:129) Uruchomienie projektu (cid:129) Kompletowanie zespo³u projektowego (cid:129) Tworzenie harmonogramu prac (cid:129) Zbieranie wymagañ u¿ytkownika (cid:129) Zarz¹dzanie ryzykiem, bud¿etem i jakoœci¹ (cid:129) Prowadzenie dokumentacji projektowej (cid:129) Wdro¿enie produktu i zamkniêcie projektu Ksi¹¿ka przedstawia równie¿ zasady korzystania z narzêdzia Microsoft Project oraz dwie nowoczesne metody wytwarzania oprogramowania — JAD oraz programowanie ekstremalne. Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Pojęcia podstawowe .......................................................................13 Był sobie projekt ............................................................................................................. 13 Realia organizacyjne ................................................................................................ 15 W stronę organizacji zorientowanej projektowo ...................................................... 18 Ewolucja project managementu ...................................................................................... 19 Cykl życia projektu ........................................................................................................ 20 Metodologie ................................................................................................................... 21 Narzędzia ........................................................................................................................ 21 Ocena sukcesu projektu .................................................................................................. 22 Zarządzanie i zespół ....................................................................................................... 24 Zastosowanie zarządzania projektami ............................................................................ 25 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 27 Rozdział 2. Uruchamianie projektu ....................................................................29 Proste trudnego początki ................................................................................................ 29 Karta projektu ................................................................................................................. 30 Jak dobrze zainicjować projekt? ..................................................................................... 32 Plan projektu: budowa i utrzymanie ............................................................................... 35 Zakres prac ............................................................................................................... 36 Uczestnicy projektu .................................................................................................. 38 Struktury pozaprojektowe ........................................................................................ 40 Procedury ................................................................................................................. 41 Szkolenia .................................................................................................................. 41 Infrastruktura ............................................................................................................ 43 Harmonogram prac .................................................................................................. 43 Budżet ...................................................................................................................... 44 Plan projektu zmienia się w czasie! ................................................................................ 44 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 44 Rozdział 3. Zespół projektowy ..........................................................................45 Zespół... mitów i zalet .................................................................................................... 45 Utrzymanie zespołu ........................................................................................................ 46 Budowanie autorytetu kierownika .................................................................................. 48 Role w zespole, czyli optymalne ludzi dopasowanie ...................................................... 49 Klasyfikacja dr. Belbina ........................................................................................... 50 Typologia MTR-i™ ................................................................................................. 51 6 Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków Ludzie są różni, czyli model typów osobowości Myers-Briggs ..................................... 52 Pojęcia podstawowe ................................................................................................. 53 Typy Myers-Briggs w pigułce .................................................................................. 54 Role i typy osobowości — konkluzja ............................................................................. 56 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 57 Rozdział 4. Od WBS do harmonogramu ..............................................................59 Dualizm projektowy ....................................................................................................... 59 Struktura podziału prac (WBS) ...................................................................................... 60 Tworzenie WBS ............................................................................................................. 63 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 65 Rozdział 5. Zarządzanie wymaganiami użytkownika ...........................................67 Użytkownicy i udziałowcy ............................................................................................. 68 Niezrozumienie wymagań użytkownika .................................................................. 68 Środowisko „upolitycznione” .................................................................................. 69 Niestabilne wymagania użytkownika ....................................................................... 71 Poradnik praktyczny ....................................................................................................... 71 Mapa polityczna projektu ......................................................................................... 72 Procedury zbierania wymagań ................................................................................. 74 Typologia wymagań informatycznych ..................................................................... 76 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 79 Rozdział 6. Zarządzanie ryzykiem ......................................................................81 Pojęcia podstawowe ....................................................................................................... 82 Odkrywanie ryzyk projektowych ................................................................................... 85 Rodzaje ryzyka ............................................................................................................... 86 Podział według pochodzenia .................................................................................... 86 Podział według natury ryzyka .................................................................................. 87 Materializacja ryzyka i jego wpływ na projekt ............................................................... 88 Szablon dokumentowania ryzyka ................................................................................... 89 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 90 Rozdział 7. Planowanie zadań i budowa harmonogramu .....................................91 Planowanie kontra chaos ................................................................................................ 91 Zależności pomiędzy zadaniami ..................................................................................... 93 Związek „Zakończ-Rozpocznij” (ang. Finish-Start) ................................................ 93 Związek „Zakończ-Zakończ” (ang. Finish-Finish) .................................................. 94 Relacja „Rozpocznij-Rozpocznij” (ang. Start-Start) ................................................ 94 Relacja „Rozpocznij-Zakończ” (ang. Start-Finish) .................................................. 94 Wprowadzanie opóźnień lub przyspieszeń zadań .................................................... 95 Ścieżka krytyczna ........................................................................................................... 95 Estymowanie prac .......................................................................................................... 97 Przypisywanie zasobów zadaniom ................................................................................. 98 Planowanie zadań w trybie „effort-driven” .............................................................. 98 Planowanie zadań z wyłączonym trybem „effort-driven” ...................................... 102 Podsumowanie ....................................................................................................... 102 Optymalizacja obciążenia zasobów projektowych ....................................................... 102 Przekazywanie zadań członkom zespołu ...................................................................... 106 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 107 Rozdział 8. Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym ........................109 Elementy analizy budżetowej w projekcie ................................................................... 110 Koszty własne w projekcie ........................................................................................... 110 Koszty zewnętrzne w projekcie .................................................................................... 112 Spis treści 7 Planowanie wykorzystania zasobów ............................................................................ 113 Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy? ............................................................ 113 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 114 Rozdział 9. Śledzenie postępów i metoda Earned Value ...................................115 Pojęcie wersji bazowej harmonogramu ........................................................................ 115 Rejestrowanie danych o postępie prac .......................................................................... 117 Rejestracja statusu procentowego realizacji zadań ................................................. 117 Pełna rejestracja stanu realizacji prac ..................................................................... 118 Metoda wartości wypracowanej (Earned Value) .......................................................... 120 Symulowanie postępu prac ........................................................................................... 125 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 125 Rozdział 10. Dokumentacja projektowa w fazie wytwórczej ...............................127 Raportowanie o stanie projektu .................................................................................... 128 Dziennik projektu ......................................................................................................... 130 Zespół projektowy .................................................................................................. 131 Produkty ................................................................................................................. 131 Środowisko sprzętowe i programowe .................................................................... 132 Baza wiedzy ........................................................................................................... 133 Lista ryzyk projektowych ....................................................................................... 134 Sprawy bieżące, problemy ..................................................................................... 134 Zdarzenia projektowe ............................................................................................. 134 Historia zmian w wymaganiach ............................................................................. 135 Dokumentowanie spotkań ............................................................................................ 136 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 136 Rozdział 11. Zarządzanie jakością w projekcie informatycznym ..........................137 Normy ISO serii 9001 .................................................................................................. 138 Model CMM ................................................................................................................. 140 Testowanie oprogramowania ........................................................................................ 141 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 144 Rozdział 12. Dostawa i zamknięcie projektu ......................................................145 Dostawa produktu ........................................................................................................ 146 Szkolenia użytkowników ............................................................................................. 147 Zamknięcie prac w projekcie ........................................................................................ 148 Gwarancja i konserwacja .............................................................................................. 150 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 151 Rozdział 13. Podwykonawstwo i zakup usług ....................................................153 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 157 Dodatek A Microsoft Project — kurs błyskawiczny .........................................159 Dodatek B Joint Application Design ...............................................................175 Dodatek C Programowanie ekstremalne wobec metod wytwórczych tradycyjnych .............................................................179 Literatura i odnośniki .......................................................................................183 Skorowidz ....................................................................................................... 185 Rozdział 8. Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym Pomimo wielu teoretycznych rekomendacji, zazwyczaj w projekcie informatycznym nie zajmujemy się (jeszcze) pełną analizą budżetową, która w klarownej formie po- zwala wykazać jego planowane wydatki i przychody na osi czasu, włączone w strukturę budżetową przedsiębiorstwa. Zaangażowane w to bywają raczej dedykowane komórki (departamenty) w firmach, np. finanse i księgowość, działy planowania i analiz, a kie- rownik projektu informatycznego nie jest w te sprawy angażowany. Rola kierownika projektu jest jednak nie do podważenia, jeśli chodzi o dostarczanie innym działom in- formacji dotyczących poniesionych kosztów (typowy przypadek) lub wygenerowanych przychodów (dość rzadki przypadek, aby w trakcie trwania projektu pojawiły się z jego tytułu jakieś wpływy, ale nie jest to aż tak nierealny — wszystko zależy od tego, czym zajmuje się projekt). W świetle powyższych uwag można zapewne zaryzykować przedstawioną poniżej kla- syfikację projektów generujących przychody. (cid:141) Projekty generujące przychody niebezpośrednie, np. dzięki realizacji systemu informatycznego wzrośnie sprawność procesów biznesowych i zwiększą się obroty firmy… ale jak obliczyć wpływ pojedynczego projektu na zwiększeniu przychodów? Tym ostatnim zagadnieniem zajmują się skomplikowane metody liczenia zwrotu inwestycji informatycznych, ciągle niestety w powijakach i trudne do zastosowania w praktyce. (cid:141) Projekty podwykonawcze, generujące przychody bezpośrednie, np. produkcja oprogramowania na zlecenie firmy zewnętrznej. Planowane przychody — co występuje w praktyce — są podatne na ryzyka, np. niewy- płacalność kontrahenta, co w połączeniu z nieuniknionymi kosztami (wydatki osobowe, podatki, wydatki stałe) może naruszyć kondycję nie tylko projektu, ale i całej firmy! 110 Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków Przypatrując się kwestii porównywania kosztów planowanych z faktycznie ponoszony- mi, możemy zauważyć, że jest ona zazwyczaj natury tradycyjnej i nie jest dostosowana do specyfiki projektów informatycznych, w których nie mniej istotne od analizy kosztów jest ich zestawienie z postępem prac! (szerzej na ten temat w następnym rozdziale). Za- nim do tego przejdziemy, kilka informacji podstawowych na temat zarządzania kosztami. Elementy analizy budżetowej w projekcie W zależności od typu projektu, kierownik projektu jest zobowiązany do pilnowania ele- mentów budżetowych, które zestawiłem w tabeli 8.1. Tabela 8.1. Analiza budżetowa w projekcie Element budżetowy Przychody Koszty osobowe własne Koszt pracy Wydatki Koszty osobowe zewnętrzne Koszt pracy Wydatki Obsługa gwarancyjna Zakupy sprzętu Opis / przykłady Patrz dyskusja w poprzednim punkcie Często według stawek umownych per stanowisko pracy Diety, ryczałty, dozwolone drobne wydatki (np. posiłki w kantynie, pizza dla zespołu itp.) Zazwyczaj według stawek realnych W zależności od umowy z dostawcą zewnętrznym (np. koszt przylotu i pobytu konsultanta) Jeśli w kontrakcie z klientem uwzględniamy opcję bezpłatnej obsługi gwarancyjnej, to projekt może wygenerować koszty tej obsługi nawet po jego zakończeniu! Angażują także koszty osobowe własne, a czasem i cudze (ekspertyzy techniczne) Zakupy oprogramowania Krótko- i długoterminowe (zakup, koszty licencji odnawialnych) Szkolenia Zewnętrzne (w celu zdobycia wiedzy), organizowane dla klienta-odbiorcy Elementy budżetu poddawane kontroli należy zapisać w planie budżetu projektu, z roz- pisaniem na poszczególne jednostki planowania (np. miesiące, kwartały, lata) i porów- nywać z wartościami faktycznie poniesionych kosztów (zarejestrowanych wpływów). Koszty własne w projekcie Największą zmorą w projektach informatycznych są olbrzymie koszty osobowe, co wy- nika z konieczności użycia wysoko kwalifikowanego personelu. Jak wiadomo, rynek wywindował płace w tym sektorze do nieprawdopodobnego dla innych branż pozio- mu. W tzw. domach software’owych, czyli firmach żyjących z produkcji oprogramo- wania, koszty osobowe są olbrzymie i wynoszą nawet 75 kosztów całkowitych firmy, nie jest zatem złym pomysłem ich ścisłe kontrolowanie w ramach prowadzonych pro- jektów. Postulat ten jednak bywa trudny do zastosowania w naszej rzeczywistości, gdzie Rozdział 8. ♦ Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym 111 nie są jawne zarobki, a wiele firm nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, ile kosz- tuje stanowisko informatyczne (sprzęt i oprogramowanie oraz inne koszty stałe przeli- czone proporcjonalnie na danego pracownika)! W związku tym wiele firm rezygnuje nawet z operowania jawnymi budżetami pienięż- nymi projektów, uznając, że stanowią one koszty stałe firmy, kontrolując wyłącznie czas pracy członków zespołu projektowego. Na zaawansowane metody wyliczania kosztów w projekcie stać tak naprawdę tylko duże firmy, choć to właśnie one miewają kłopoty z identyfikacją i klasyfikacją źródeł kosz- tów, gdyż zazwyczaj operują logiką księgową, która zabija wszelkie elementy analizy procesowej. Aby poradzić sobie z tymi kłopotami, zalecane jest skorzystanie z nastę- pujących, opisanych niżej, prostych metod obliczania kosztów prac projektowych. (cid:141) Operujemy wyłącznie czasem pracy ludzi (jednostka: osobodzień, ang. man-day). Przykład znajduje się na rysunku 8.1, np. w zadaniu „Zadanie 1” uczestniczy 2 programistów (oznaczenie 200 ), tester na ½ etatu (oznaczenie 50 ) i kierownik projektu na 10 swojego czasu. Ponieważ zadanie ma długość 3 dni, to wygenerowany koszt w jednostkach osobo-dni wynosi 3 (2 + 0,5 + 0,1) = 7,8 osobodni. Rysunek 8.1. Wyliczanie kosztów zadań w jednostkach czasu pracy Słowniczek pojęć programu Microsoft Project: Name — nazwa zadania Duration — długość Work — pracochłonność (cid:141) Przeliczamy czas pracy na pieniądze, używając ryczałtowych stawek kosztów osobowych dostarczanych przez księgowość, per stanowisko (patrz rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Wyliczanie kosztów według stawek ryczałtowych Oprócz kosztów zmiennych, zależnych od liczny pracujących ludzi i ich zaangażowania, w wielu zadaniach występuje konieczność dodania kosztów stałych. Przykładem może być kontrakt z użyciem konsultantów, wynajętych na miesiąc, co oznacza konieczność ich zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 1000 zł miesięcznie (ryczałt). Jest to koszt stały, podczas gdy czas pracy konsultantów jest zależny od ich przypisania konkretnym zadaniom, a ich koszt zależy także od kwalifikacji. 112 Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków Koszty zewnętrzne w projekcie W sytuacji, w której niemożliwe jest sprostanie w ramach własnej firmy pewnym wy- maganiom projektowym, sięga się po pomoc firm „trzecich”. Dotyczy to zazwyczaj dwóch typów potrzeb: (cid:141) zakupów sprzętu, (cid:141) podwykonawstwa (ang. outsourcing). Przyczyny zlecania usług na zewnątrz są zazwyczaj dość proste: ograniczenie kosztów stałych, chęć skoncentrowania się na własnym biznesie, dostęp do nowych technolo- gii itp. W bardzo dużych projektach częstym powodem jest trywialny brak własnych mocy przerobowych! Jeśli nasza firma przystąpi do zlecenia prac na zewnątrz, to proces ten zazwyczaj wy- gląda następująco: (cid:141) decyzja wewnętrzna dotycząca przedmiotu zakupu, (cid:141) wybór oferentów, napisanie i wysłanie zapytań ofertowych, (cid:141) zbieranie ofert od oferentów, (cid:141) wybór dostawcy, (cid:141) zarządzanie kontraktem zewnętrznym. Pierwsze 4 punkty dotyczą zazwyczaj działu zamówień i prawnego firmy, ostatni an- gażuje w różnym, często dość obciążającym zakresie, także zespół projektowy. Poniżej przedstawiłem elementy, o których powinien pamiętać kierownik projektu. (cid:141) Zarządzanie kontraktem zewnętrznym jest procesem kosztownym, angażującym często wiele osób w naszym projekcie (konsultacje, spotkania, precyzowanie wymagań, wspólne testy integracyjne) — koszty te należy uwzględnić w harmonogramie wprost albo w ramach rezerwy budżetowej. Szczególną uwagę w projektach informatycznych należy zwrócić na definicję zakresu prac podwykonawcy (popularny termin w tym kontekście to ang. Statement of Work). Wszelkie elementy modyfikujące kontrakt z podwykonawcą warto uzgadniać z prawnikami, gdyż w momencie, gdy podwykonawca będzie miał kłopoty z terminem lub w ogóle z wykonaniem prac, może spróbować zrzucić winę na nas! (cid:141) Kontrakt zewnętrzny wbudowujemy w WBS naszego projektu. (cid:141) Kamienie milowe projektu zewnętrznego mogą leżeć na ścieżce krytycznej naszego projektu! (cid:141) Budżet projektu zewnętrznego obciąża budżet naszego projektu. Tematyka podwykonawstwa jest szerzej omówiona w rozdziale 13. Rozdział 8. ♦ Zarządzanie budżetem w projekcie informatycznym 113 Planowanie wykorzystania zasobów Ponieważ koszty osobowe są tak istotne w projektach informatycznych, wskazane jest optymalizowanie wykorzystania ludzi w czasie ich dostępności dla projektu. Pomimo że jest to trudniejsze w zarządzaniu, to wskazane jest szczegółowe planowanie alokacji krytycznych zasobów, tak aby nie czekali oni na możliwość wykonania swojej pracy. Jeśli zdarzy się, iż w projekcie następuje przestój, to nie należy obawiać się zatrudnić lu- dzi nawet przy pracach, których typowo nie wykonują — np. programistów przy testach! Organizacje, które posiadają silnie rozwinięte komórki rozwoju oprogramowania, wy- kazują dwie skrajne tendencje w kwestii wykorzystania w projektach sił zewnętrznych: (cid:141) zamawia się tylu konsultantów (kontraktorów), na ile pozwala budżet projektu; (cid:141) konsultantów nie zamawia się w ogóle, zakładając, że „nasi sobie poradzą”. Oba te podejścia prowadzą do nieprawidłowości, a drugie — charakterystyczne zwłaszcza dla placówek budżetowych — bywa tylko pozornie tańsze, choć prawdą jest, że nie musi. Rysunek 8.3 pokazuje przykładowy plan wykorzystania zasobów osobowych w projek- cie. Kierownik projektu powinien zawrzeć ten plan w planie projektu i jasno zakomu- nikować w firmie tak, aby nie spotkać się z sytuacją, iż podczas zastoju w pracach projektowych jego ludzie nie mają nic do roboty, co oznacza, że zjadają budżet, nic nie produkując! Rysunek 8.3. Zmienne zapotrzebowanie na zasoby ludzkie w projekcie Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy? Jednym z kluczowych zadań kierownika projektu jest rozliczanie budżetu projektowego przed kierownictwem. Szerzej na ten temat powiemy w następnym rozdziale, ale co najmniej tytułem wstępu powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule tego punktu: jak efektywnie zbierać dane o postępach pracy? Nawet w małych projek- tach jest to zmora kierownika, gdyż zazwyczaj wymaga przepytania każdego z człon- ków projektu osobno, co zrobił i w jakim stopniu. W dużych projektach taka metoda jest nieadekwatna i wskazane jest zastosowanie nawet uproszczonej metody tzw. kart pracy (ang. time sheet). W zależności od wymogów ra- portowych zmienia się „głębokość” raportowania, ale struktura takiego arkusza raportu 114 Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków jest bardzo prosta — raportowany jest czas pracy na poziomie zadań projektowych lub samych projektów, jeśli firma zezwala na pracę w kilku projektach jednocześnie (w prak- tyce to częsty przypadek). Przykład na rysunku 8.4 dotyczy raportowania zadań w pro- jekcie, ale równie dobrze nazwy zadań można zastąpić kodami projektów — zmieni się tylko sposób konsolidacji danych. Rysunek 8.4. Raportowanie czasu pracy w projekcie Do raportowania czasu pracy można wykorzystać dedykowany system lub nawet pro- gram Excel w trybie arkuszy współdzielonych — umieść arkusz na wspólnie dostępnej lokalizacji sieciowej i w menu Narzędzia/Udostępnij skoroszyt pozwól na jednoczesne wprowadzanie w nim zmian przez wielu użytkowników. Informacje z tak wypełnionych fiszek można wykorzystać do: (cid:141) rozliczeń z firmami zewnętrznymi, (cid:141) śledzenia postępu „zjadania” budżetu w projekcie. Wadą Excela jest konieczność dość żmudnej konsolidacji danych, zaletą — możliwość przekazania tego narzędzia nawet niezbyt wykwalifikowanemu asystentowi, który może odciążyć kierownika projektu od zadań administracyjnych. Do raportowania postępów prac w ramach poszczególnych zadań warto użyć progra- mu Microsoft Project — opowiemy o tym w następnym rozdziale poświęconym me- todzie Earned Value. Opisane w tym rozdziale raportowanie czasu pracy sprawdza się dobrze w momencie rozliczania czasu pracy konsultantów lub analizy kosztów w organizacji, nie pokazuje jednak dobrze stanu projektu w kwestii dotrzymywania planowanego zakresu prac i ewentualnych zagrożeń terminu zakończenia prac. Pytania kontrolne 1. Zidentyfikuj najważniejsze źródła kosztów w projekcie informatycznym. 2. Zaproponuj sposób planowania i rozliczania kosztów czasu pracy w projekcie. 3. Czy Twoim zdaniem logika księgowa jest do pogodzenia ze specyfiką projektu informatycznego?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: