Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 007441 22992133 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania - książka
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2149-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> zarządzanie projektami it
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zarządzaj projektami darmowymi narzędziami!

Zarządzanie projektami jest bardzo rozległą i skomplikowaną dziedziną. Wymaga ogromnej wiedzy, a nierzadko także wsparcia specjalistycznych narzędzi. Na rynku jest ich wiele. Wspierają wszelkie czynności związane z planowaniem, monitorowaniem oraz zarządzaniem projektem. Niestety, zazwyczaj ich cechą wspólną jest wysoka cena. Czy masz w swoim budżecie środki na tego typu rozwiązania?

Od dziś nie musisz już się tym martwić! Dzięki tej unikalnej książce dowiesz się, jak zapanować nad projektem, wykorzystując tylko i wyłącznie sprawdzone darmowe narzędzia. Ponadto zdobędziesz ogólną wiedzę na temat samego zarządzania projektami, przekazaną przez doświadczonego kierownika projektów i zaserwowaną w przejrzysty oraz przyjazny sposób. Po przeczytaniu tej książki zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem zmianami czy też budową harmonogramu przestaną być Ci obce. Dodatkowo dowiesz się, jak wygląda proces certyfikacji PMP i Prince2. Jeżeli na co dzień prowadzisz projekty -- ta książka Ci w tym pomoże!

Wykorzystaj sprawdzone, darmowe narzędzia!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarz¹dzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 978-83-246-2149-1 Format: 158235, stron: 296 Zarz¹dzaj projektami darmowymi narzêdziami! • Jak rozpocz¹æ projekt? • Jak skutecznie doprowadziæ go do koñca? • Jakie narzêdzia warto wykorzystaæ? Zarz¹dzanie projektami jest bardzo rozleg³¹ i skomplikowan¹ dziedzin¹. Wymaga ogromnej wiedzy, a nierzadko tak¿e wsparcia specjalistycznych narzêdzi. Na rynku jest ich wiele. Wspieraj¹ wszelkie czynnoœci zwi¹zane z planowaniem, monitorowaniem oraz zarz¹dzaniem projektem. Niestety, zazwyczaj ich cech¹ wspóln¹ jest wysoka cena. Czy masz w swoim bud¿ecie œrodki na tego typu rozwi¹zania? Od dziœ nie musisz ju¿ siê tym martwiæ! Dziêki tej unikalnej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak zapanowaæ nad projektem, wykorzystuj¹c tylko i wy³¹cznie sprawdzone darmowe narzêdzia. Ponadto zdobêdziesz ogóln¹ wiedzê na temat samego zarz¹dzania projektami, przekazan¹ przez doœwiadczonego kierownika projektów i zaserwowan¹ w przejrzysty oraz przyjazny sposób. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki zagadnienia zwi¹zane z zarz¹dzaniem ryzykiem, zarz¹dzaniem zmianami czy te¿ budow¹ harmonogramu przestan¹ byæ Ci obce. Dodatkowo dowiesz siê, jak wygl¹da proces certyfikacji PMP i Prince2. Je¿eli na co dzieñ prowadzisz projekty – ta ksi¹¿ka Ci w tym pomo¿e! • Uruchamianie projektu • Dobór zespo³u i komunikacja miêdzy jego cz³onkami • Proces zarz¹dzania zmianami • Ewidencja wymagañ u¿ytkownika • Zarz¹dzanie ryzykiem • Sposoby budowy harmonogramu • Zarz¹dzanie bud¿etem • Dokumentowanie w fazie wytwórczej • Gwarantowanie jakoœci (normy ISO) • Zakoñczenie projektu • Dostawa gotowego rozwi¹zania • Certyfikacja w dziedzinie project management • Przegl¹d darmowego oprogramowania, wspieraj¹cego zarz¹dzanie projektami • Joint Application Design • Programowanie ekstremalne • Agile development Wykorzystaj sprawdzone, darmowe narzêdzia! Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 9 CzöĈè I Zarzñdzanie projektami w piguäce ................................. 13 Rozdziaä 1. Pojöcia podstawowe ...................................................................... 15 Byá sobie projekt... .......................................................................................................... 17 Realia organizacyjne ................................................................................................ 19 W stronĊ organizacji zorientowanej projektowo ...................................................... 22 Ewolucja project managementu ...................................................................................... 23 Cykl Īycia projektu ......................................................................................................... 23 Zróbmy to po swojemu ................................................................................................... 25 NarzĊdzia ........................................................................................................................ 25 Ocena sukcesu projektu .................................................................................................. 26 Zarządzanie i zespóá ....................................................................................................... 27 Zastosowanie zarządzania projektami ............................................................................ 29 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 30 Rozdziaä 2. Uruchamianie projektu ................................................................... 31 Proste trudnego początki ................................................................................................ 31 Karta projektu ................................................................................................................. 32 Jak dobrze zainicjowaü projekt? ..................................................................................... 34 Plan projektu: budowa i utrzymanie ............................................................................... 37 Zakres prac ............................................................................................................... 38 Uczestnicy projektu .................................................................................................. 40 Struktury pozaprojektowe ........................................................................................ 42 Procedury ................................................................................................................. 43 Szkolenia .................................................................................................................. 45 Infrastruktura ............................................................................................................ 45 Harmonogram prac ................................................................................................... 46 BudĪet ...................................................................................................................... 46 Plan projektu zmienia siĊ w czasie! ................................................................................ 47 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 47 Rozdziaä 3. Zespóä projektowy i komunikacja .................................................... 49 Zespóá... mitów i zalet .................................................................................................... 49 Utrzymanie zespoáu ........................................................................................................ 51 Budowanie autorytetu kierownika .................................................................................. 52 4 Zarzñdzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Sztuka sprawnej komunikacji ......................................................................................... 55 Wymiana informacji w projektach ........................................................................... 56 Spotkania, czyli jak siĊ nie zagadaü na Ğmierü ......................................................... 57 Role w zespole, czyli optymalne ludzi dopasowanie ...................................................... 58 Klasyfikacja dr. Belbina ........................................................................................... 58 Typologia MTR-i™ ................................................................................................. 60 Ludzie są róĪni, czyli model typów osobowoĞci Myers-Briggs ..................................... 61 PojĊcia podstawowe ................................................................................................. 61 Typy Myers-Briggs w piguáce .................................................................................. 63 Role i typy osobowoĞci — konkluzja ............................................................................. 65 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 66 Rozdziaä 4. Od WBS do harmonogramu ............................................................. 67 Dualizm projektowy ....................................................................................................... 67 Struktura podziaáu prac (WBS) ....................................................................................... 68 Tworzenie WBS ............................................................................................................. 72 Rola WBS w kontroli zakresu projektu .......................................................................... 75 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 76 Rozdziaä 5. Zarzñdzanie zmianami .................................................................... 77 Proces zarządzania zmianami ......................................................................................... 77 Role w procesie zarządzania zmianami .......................................................................... 80 Wpáyw zmian na tzw. wydania produktu ....................................................................... 80 Pytania kontrolne (bardzo trudne!) ................................................................................. 82 Rozdziaä 6. Sztuka zarzñdzania wymaganiami uĔytkownika ................................ 83 UĪytkownicy i udziaáowcy ............................................................................................. 84 Niezrozumienie wymagaĔ uĪytkownika ................................................................... 84 ĝrodowisko „upolitycznione” ................................................................................... 85 Niestabilne wymagania uĪytkownika ....................................................................... 87 Poradnik praktyczny ....................................................................................................... 87 Mapa polityczna projektu ......................................................................................... 89 Techniki zbierania wymagaĔ .................................................................................... 90 Typologia wymagaĔ informatycznych ..................................................................... 93 JakoĞü wymagaĔ ....................................................................................................... 97 Pytania kontrolne ............................................................................................................ 98 Rozdziaä 7. Zarzñdzanie ryzykiem ..................................................................... 99 PojĊcia podstawowe ..................................................................................................... 100 Odkrywanie ryzyk projektowych .................................................................................. 104 Rodzaje ryzyka ............................................................................................................. 105 Podziaá wedáug pochodzenia .................................................................................. 105 Podziaá wedáug natury ryzyka ................................................................................ 107 Materializacja ryzyka i jego wpáyw na projekt ............................................................. 108 Szablon dokumentowania ryzyka ................................................................................. 109 Mapa ryzyka ................................................................................................................. 110 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 111 Rozdziaä 8. Planowanie zadaþ i budowa harmonogramu ................................... 113 Planowanie kontra chaos .............................................................................................. 113 ZaleĪnoĞci pomiĊdzy zadaniami ................................................................................... 115 Związek „zakoĔcz-rozpocznij” (ang. Finish-Start) ................................................. 116 Związek „zakoĔcz-zakoĔcz” (ang. Finish-Finish) .................................................. 116 Spis treĈci 5 Relacja „rozpocznij-rozpocznij” (ang. Start-Start) ................................................. 116 Relacja „rozpocznij-zakoĔcz” (ang. Start-Finish) .................................................. 117 Wprowadzanie opóĨnieĔ lub przyspieszeĔ zadaĔ ................................................... 117 ĝcieĪka krytyczna ......................................................................................................... 118 Szacowanie pracocháonnoĞci i kosztów prac ................................................................ 120 Przypisywanie zasobów zadaniom ............................................................................... 122 Planowanie zadaĔ w trybie „effort-driven” ............................................................ 122 Planowanie zadaĔ z wyáączonym trybem „effort-driven” ...................................... 126 Sztuka wymyĞlania i ukáadania zadaĔ .......................................................................... 127 Optymalizacja obciąĪenia zasobów projektowych ....................................................... 128 Przekazywanie zadaĔ czáonkom zespoáu ...................................................................... 130 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 131 Rozdziaä 9. Zarzñdzanie budĔetem w projekcie informatycznym ....................... 133 Elementy analizy budĪetowej w projekcie .................................................................... 134 Koszty wáasne w projekcie ........................................................................................... 137 Koszty zewnĊtrzne w projekcie .................................................................................... 138 Planowanie wykorzystania zasobów ............................................................................ 139 Kontrolowanie czy raportowanie czasu pracy? ............................................................ 140 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 141 Rozdziaä 10. ćledzenie postöpów i metoda Earned Value ................................... 143 PojĊcie wersji bazowej harmonogramu ........................................................................ 143 Rejestrowanie danych o postĊpie prac .......................................................................... 145 Rejestracja statusu procentowego realizacji zadaĔ ................................................. 145 Peána rejestracja stanu realizacji prac ..................................................................... 146 Metoda wartoĞci wypracowanej (Earned Value) .......................................................... 147 Symulowanie postĊpu prac ........................................................................................... 152 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 153 Rozdziaä 11. Dokumentacja projektowa w fazie wytwórczej ............................... 155 Raportowanie o stanie projektu .................................................................................... 156 Dziennik projektu ......................................................................................................... 158 Zespóá projektowy .................................................................................................. 159 Produkty ................................................................................................................. 159 ĝrodowisko sprzĊtowe i programowe ..................................................................... 160 Baza wiedzy ........................................................................................................... 161 Lista ryzyk projektowych ....................................................................................... 162 Sprawy bieĪące, problemy ..................................................................................... 162 Zdarzenia projektowe ............................................................................................. 162 Historia zmian w wymaganiach ............................................................................. 163 Dokumentowanie spotkaĔ ............................................................................................ 164 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 165 Rozdziaä 12. Zarzñdzanie jakoĈciñ w projekcie informatycznym ......................... 167 Normy ISO serii 9001 ................................................................................................... 168 Model CMM ................................................................................................................. 170 Testowanie oprogramowania ........................................................................................ 171 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 175 Rozdziaä 13. Dostawa i zamkniöcie projektu ..................................................... 177 Dostawa produktu ......................................................................................................... 178 Strategie wdraĪania záoĪonych systemów informatycznych ......................................... 179 Szkolenia uĪytkowników .............................................................................................. 180 6 Zarzñdzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania ZamkniĊcie prac w projekcie ........................................................................................ 181 Gwarancja i konserwacja .............................................................................................. 183 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 184 Rozdziaä 14. Podwykonawstwo i zakup usäug .................................................... 185 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 190 Rozdziaä 15. Certyfikacja project management ................................................. 191 Certyfikacja PMP ......................................................................................................... 192 PMBOK, czyli kto za tym stoi? .............................................................................. 192 Egzamin ................................................................................................................. 193 Metodyka i certyfikacja PRINCE2 ............................................................................... 194 Egzamin PRINCE2 Foundation ............................................................................. 195 Egzamin PRINCE2 Practitioner ............................................................................. 195 Co wyróĪnia PRINCE2? ........................................................................................ 196 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 199 CzöĈè II Darmowe oprogramowanie do zarzñdzania projektami ... 201 Rozdziaä 16. Przeglñd darmowego oprogramowania do zarzñdzania projektami ... 203 Projekty pominiĊte w ksiąĪce ................................................................................. 204 Achievo .................................................................................................................. 205 ASTS/ASPT ........................................................................................................... 206 Austin ..................................................................................................................... 207 dotproject ............................................................................................................... 208 Double Choco Latte ............................................................................................... 209 Eventum ................................................................................................................. 210 Gantt Chart Generator ............................................................................................ 211 GanttProject ............................................................................................................ 211 GanttPV .................................................................................................................. 212 KPlato ..................................................................................................................... 212 Maven ..................................................................................................................... 213 OpenProj ................................................................................................................ 213 OpenWorkbench ..................................................................................................... 214 phpCollab ............................................................................................................... 215 PHProjekt ............................................................................................................... 215 Planner ................................................................................................................... 216 ]project open[ ......................................................................................................... 216 RT: Request Tracker .............................................................................................. 216 TargetProcess ......................................................................................................... 217 Trac ........................................................................................................................ 218 TUTOS ................................................................................................................... 218 Rozdziaä 17. GanttProject, czyli proste harmonogramowanie ............................. 219 Rozpoczynamy nowy projekt ....................................................................................... 220 WBS ....................................................................................................................... 220 Szybkie wprowadzanie parametrów zadaĔ ............................................................. 223 Praca przy uĪyciu myszki ....................................................................................... 223 ZaleĪnoĞci i inne atrybuty zadaĔ .................................................................................. 224 Zaawansowane atrybuty zadaĔ ..................................................................................... 225 Zasoby .......................................................................................................................... 226 Wygląd wykresu ........................................................................................................... 227 Analiza projektu ........................................................................................................... 227 Zaawansowane opcje programu .................................................................................... 228 Spis treĈci 7 Rozdziaä 18. OpenProj, czyli prawie jak Microsoft Project ................................. 229 Rozpoczynamy nowy projekt ....................................................................................... 230 WBS ....................................................................................................................... 231 Tworzenie i edycja parametrów zadaĔ ................................................................... 232 ZaleĪnoĞci i inne atrybuty zadaĔ .................................................................................. 234 Zaawansowane atrybuty zadaĔ ..................................................................................... 235 Zasoby .......................................................................................................................... 236 Wygląd wykresu ........................................................................................................... 238 Widoki .......................................................................................................................... 239 Kalendarze niestandardowe .......................................................................................... 243 Analiza i raportowanie projektu ................................................................................... 245 Rozdziaä 19. TUTOS, czyli efektywna praca zespoäowa ...................................... 247 FunkcjonalnoĞü TUTOS ............................................................................................... 248 Instalacja komponentów bazy danych i serwera WWW ............................................... 248 Instalacja rĊczna ..................................................................................................... 249 Instalacja pakietowa ............................................................................................... 253 Pakiet MySQL GUI Tools ...................................................................................... 254 Instalacja TUTOS ......................................................................................................... 255 Rozpakowanie skryptów ........................................................................................ 255 Konfiguracja PHP .................................................................................................. 256 Konfiguracja pustej bazy danych dla TUTOS ........................................................ 256 Dostosowanie skryptu instalacyjnego TUTOS ....................................................... 259 Konfiguracja Apache dla TUTOS .......................................................................... 260 Dostosowanie pliku apache.conf ............................................................................ 260 TuĪ przed instalacją ................................................................................................ 260 Instalacja TUTOS — krok po kroku ...................................................................... 261 Obsáuga systemu TUTOS ....................................................................................... 263 Dodatki ..................................................................................... 265 Dodatek A Joint Application Design ............................................................... 267 Dodatek B Programowanie ekstremalne wobec metod wytwórczych tradycyjnych ....................................... 271 Metody tradycyjne ........................................................................................................ 271 Programowanie ekstremalne ......................................................................................... 273 Pytania kontrolne .......................................................................................................... 275 Dodatek C Agile development (na przykäadzie scrum) ..................................... 277 Skorowidz .................................................................................... 281 Rozdziaä 17. GanttProject, czyli proste harmonogramowanie GanttProject jest elegancką, áatwą w instalacji i dostĊpną dla wielu systemów (Win- dows, Mac OS X, Linux) aplikacją typu desktop1 do projektowania harmonogramów. Program moĪna pobraü ze strony http://ganttproject.biz i z tego, co zdąĪyáem zauwa- Īyü, jest on doĞü czĊsto aktualizowany i posiada dobre wsparcie producenta (dokumen- tacja, moĪliwoĞü zgáaszania báĊdów przy pomocy specjalnego forum). Instalując program w systemie Mac OS X, po otwarciu pliku DMG musimy jedynie wrzuciü ikonĊ programu do folderu Programy. W systemie Windows zobaczymy juĪ klasycznego „czarodzieja”, z opcjami wyboru. NajwaĪniejszą opcją jest ‘Open Micro- soft Project files’ (rysunek 17.1). Rysunek 17.1. Instalacja programu GanttProject 1 To znaczy rezydującą na komputerze uĪytkownika i stanowiącą niezaleĪną aplikacjĊ, wyposaĪoną w caáą logikĊ i funkcje biznesowe. 220 CzöĈè II i Darmowe oprogramowanie do zarzñdzania projektami Jak áatwo siĊ domyĞleü, opcja ta pozwala na otwieranie harmonogramów tworzonych w programie Microsoft Project. Tak jak wspomniaáem w poprzednim rozdziale, program wspiera jĊzyk polski. Przeáą- czenie jĊzyka aplikacji jest dostĊpne poprzez menu Edit/Settings/Languages. W ostat- niej wersji widocznej na WWW (2.0.8)2 ustawienie jĊzyka polskiego tylko czĊĞciowo przestawiaáo aplikacjĊ na nasz jĊzyk, co byáo na pewno báĊdem, gdyĪ inne jĊzyki byáy obsáugiwane poprawnie. Z tego powodu ekrany programu pokazane w tym rozdziale zostaáy przygotowane z uĪyciem wersji 2.0.7, która poprawnie i w peáni obsáugiwaáa polskie komunikaty i etykiety ekranowe. Program GanttProject omówiĊ poprzez seriĊ prostych üwiczeĔ, które zilustrują wiĊk- szoĞü jego gáównych funkcji. Opis jest przeznaczony dla osób obytych z obsáugą progra- mów wyposaĪonych w menu i potrafiących obsáugiwaü myszkĊ — nie bĊdĊ w związku z tym táumaczyá kaĪdego szczegóáu, np. zasad otwierania i zapisywania dokumentów na dysku twardym, pominĊ teĪ opis drukowania dokumentów — wszystkie niezbĊdne czynnoĞci są proste, gdyĪ program nie jest bardzo skomplikowany. Rozpoczynamy nowy projekt Pewną manierą programów do tworzenia harmonogramów (ang. schedule) jest nazy- wanie przetwarzanych harmonogramów, wáącznie ze wszystkimi informacjami dodat- kowymi, nazwą „projekt”. Jest to oczywiĞcie semantyczne naduĪycie, bowiem projekt, w rozumieniu uĪywanym w tej ksiąĪce, jest bardzo szerokim pojĊciem, które obejmu- je aspekty techniczne, organizacyjne i narzĊdziowe. Harmonogram budowany w pro- gramie takim jak GanttProject jest oczywiĞcie elementem potrzebnym, ale nie wyczer- puje wszystkiego, co jest potrzebne kierownikowi! (W szczególnoĞci projekty mogą uĪywaü kilku harmonogramów w zaleĪnoĞci od swoich potrzeb rozliczeniowo-kontro- lingowych!). Aby utworzyü nowy harmonogram, naleĪy z menu wybraü Projekt/Nowy i przejĞü przez kilka wstĊpnych kroków „czarodzieja” (rysunek 17.2). Nazwa projektu podawana w polu Nazwa nie jest jeszcze nazwą pliku na dysku, tĊ ustalimy dopiero podczas próby zapisu (Projekt/Zapisz albo próba zamkniĊcia okna aplikacji). Program po uruchomieniu automatycznie wyĞwietla widok diagramu Gantta ( ). WBS Po utworzeniu „projektu” moĪemy juĪ definiowaü zadania i zasoby, ewentualnie za- áadowaü dane o zadaniach z zewnĊtrznych plików. 2 Ta wersja byáa aktywna na WWW w czasie pisania tej ksiąĪki. Rozdziaä 17. i GanttProject, czyli proste harmonogramowanie 221 Rysunek 17.2. Instalacja programu GanttProject GanttProject wspomaga importowanie gotowych danych z kilku Ĩródeá:  Innych plików stworzonych w programie GanttProject.  Plików tekstowych zawierających listĊ zadaĔ (wyáącznie nazwy, bez struktury kodów WBS).  Plików Microsoft Project.  Import danych wywoáujemy przy pomocy polecenia menu Projekt/Importuj. Rysunek 17.3 pokazuje efekt importu listy zadaĔ z pliku tekstowego. Jest to doĞü pro- sty mechanizm, ale na samym początku projektu moĪe okazaü siĊ doĞü przydatny. Rysunek 17.3. Importowanie danych do programu GanttProject 222 CzöĈè II i Darmowe oprogramowanie do zarzñdzania projektami Przed dokonaniem importu program zapyta, czy scaliü importowane dane z bieĪącym projektem. Po wczytaniu do programu GanttProject pliku Microsoft Project naleĔy bardzo uwaĔ- nie przejrzeè zaleĔnoĈci i dane o zasobach — zdarza siö, Ĕe pewne informacje sñ przeliczane nieprawidäowo i naleĔy dokonaè röcznych korekt. Aby zdefiniowaü nowe zadanie w harmonogramie, wystarczy nacisnąü skrót klawiszo- wy Ctrl+T3 lub wybraü z menu Zadania polecenie Nowe zadanie. Dziaáa oczywiĞcie takĪe kontekstowe menu podrĊczne (w dalszych opisach bĊdĊ juĪ pomijaá tĊ oczywi- stą informacjĊ). Budowa harmonogramu polega gáównie na tworzeniu i edycji zadaĔ, dlatego warto nauczyü siĊ sprawnych metod tworzenia poĪądanych ukáadów:  Podwójne klikniĊcie w nazwĊ zadania pozwala na szybką zmianĊ jego nazwy.  Przed wywoáaniem komendy Ctrl+T kliknij wiersz, za którym program powinien wstawiü nowe zadanie.  Prawy klawisz myszki wywoáuje menu kontekstowe oferujące komendy uáatwiające aranĪowanie listy, np. pozwalające na przesuwanie zadania w dóá lub w górĊ. Tworzenie listy zadaĔ jest pokazane na rysunku 17.4. Zanim zaczniesz tworzyü zadania, przypomnij sobie zasady tworzenia WBS i konstruowania harmonogramów opisane w rozdziale 4. Rysunek 17.4. Konstruowanie listy zadaĔ w GanttProject 3 W systemie Mac OS uĪyj klawisza command zamiast Ctrl (ten komentarz jest w dalszej czĊĞci rozdziaáu pomijany). Rozdziaä 17. i GanttProject, czyli proste harmonogramowanie 223 Pamiötajmy, aby nie definiowaè zbyt wczeĈnie i zbyt wielu zaleĔnoĈci pomiödzy za- daniami, gdyĔ bardzo utrudniajñ one optymalizowanie harmonogramu. Przykäady w tej ksiñĔce celowo zawieraäy kilka lub kilkanaĈcie zadaþ, prawdziwy projekt moĔe ich mieè kilkaset i zapanowanie nad takñ iloĈciñ danych jest wyzwaniem nie tylko z zakresu kompetencji kierownika projektów, ale i z zakresu obsäugi programu! Szybkie wprowadzanie parametrów zadaþ Bardziej záoĪone cechy zadaĔ moĪna modyfikowaü przy pomocy specjalnego okienka Zadania/WáaĞciwoĞci zadania (takĪe przycisk ). Okienko to jest jednak niewygod- ne przy bardziej „masowych” modyfikacjach, np. szybkich regulacjach czasów trwania zadaĔ lub dat realizacji. Na szczĊĞcie program pozwala wiele z tych czynnoĞci wykonaü wprost na ekranie, bezpoĞrednio w tabelce listy zadaĔ. Wystarczy w tym celu wyĞwie- tliü dodatkowe kolumny, które pozwalają uzyskaü dostĊp do dodatkowych atrybutów zadaĔ (rysunek 17.5). Rysunek 17.5. WyĞwietlanie dodatkowych kolumn w programie GanttProject Edycja treĞci w dowolnej komórce jest zbliĪona do pracy z arkuszem kalkulacyjnym, wystarczy kliknąü interesujący nas wpis i zacząü nadpisywaü poprzednią treĞü. Bez- poĞrednia edycja danych w tabeli okazuje siĊ nie doĞü, Īe wygodna, to jeszcze jest ona zdecydowanie mniej podatna na báĊdy (porównaj np. zaznaczanie zadaĔ mysz- ką i definiowanie zaleĪnoĞci pomiĊdzy zadaniami bardzo oddalonymi od siebie na ekranie; tutaj, aby zdefiniowaü zaleĪnoĞü, wystarczy wpisaü numery zadaĔ w komór- ce Poprzednicy zadania zaleĪnego od innych). Tabelka jest równieĪ idealna do szyb- kiego wpisywania czasów trwania zadaĔ. Praca przy uĔyciu myszki Podczas przeksztaácania WBS w harmonogram bĊdziemy czĊsto regulowali poáoĪenie zadaĔ na diagramie Gantta, czyli datĊ rozpoczĊcia i dáugoĞü. CzynnoĞci te moĪna oczy- wiĞcie áatwo wykonaü przy uĪyciu myszki. Wystarczy umieĞciü wskaĨnik myszki na 224 CzöĈè II i Darmowe oprogramowanie do zarzñdzania projektami lewej lub prawej krawĊdzi paska zadania, poczekaü, aĪ zmieni ksztaát na , i wtedy chwyciü i przeciągnąü krawĊdĨ w lewo lub w prawo. Trzeba tylko uwaĪaü, aby kursor , gdyĪ wówczas podczas przeciągania myszką moĪna ustaliü nie przybraá ksztaátu wyáącznie procent wykonania zadania (na wykresie Gantta w pasku zadania pojawi siĊ czarna, gruba linia, np. , do momentu zwolnienia przycisku myszki). ZaleĔnoĈci i inne atrybuty zadaþ Prawdziwy harmonogram posiada szereg zaleĪnoĞci pomiĊdzy zadaniami, które bu- dują jako caáoĞü logikĊ realizacji projektu. Kierownik projektu jest w stanie wprowa- dziü do harmonogramu wáaĞnie przy pomocy zaleĪnoĞci zaáoĪenia realizacyjne, które opisywane sáownie mogáyby zostaü áatwo pominiĊte, natomiast na diagramie Gantta precyzyjnie wyjaĞniają zalecany przebieg projektu. ZaleĪnoĞci moĪna wprowadzaü na kilka sposobów (rysunek 17.6):  W ukáadzie tabelarycznym, wpisując w kolumnie Poprzednicy numery zadaĔ (kolumna ID) poprzedzające zadanie bieĪące.  Na diagramie Gantta (prawy panel programu), klikając zadanie początkowe i przeciągając strzaákĊ, która siĊ pojawi przy kursorze myszki, na zadanie docelowe.  Zaznaczaj zadania na ekranie myszką, klawiszem Shift i Ctrl, a nastĊpnie kliknij przycisk (Poáącz zadania). Rysunek 17.6. Wprowadzanie zaleĪnoĞci miĊdzy zadaniami Podane wyĪej sposoby są najprostsze i naleĪy je stosowaü do szybkiego wprowadzania zaleĪnoĞci typu Finish-Start. UsuniĊcie zaleĪnoĞci nie jest trudne, wystarczy zaznaczyü zadanie bĊdące w relacji z innym i kliknąü przycisk (Rozdziel zadania). Co jednak robiü, gdy zaleĪy nam na innych typach zaleĪnoĞci? W takim przypadku musimy wywoáaü okienko WáaĞciwoĞci zadania (przycisk ) i dokonaü poĪądanej modyfikacji typu relacji na zakáadce ZaleĪnoĞci (rysunek 17.7). Jak áatwo zauwaĪyü, okienko pozwala równieĪ wprowadzaü opóĨnienia (ang. Lag), ewentualnie uáatwia teĪ usuwanie zbĊdnych zaleĪnoĞci (czerwony krzyĪyk). Rozdziaä 17. i GanttProject, czyli proste harmonogramowanie 225 Rysunek 17.7. Zmiana typu zaleĪnoĞci pomiĊdzy zadaniami Zaawansowane atrybuty zadaþ Typowe zadanie w harmonogramie projektowym posiada zazwyczaj na tyle duĪo istot- nych atrybutów, Īe „zagracanie” tabelki widocznej na ekranie nowymi kolumnami mija siĊ na dáuĪszą metĊ z celem, jakim jest wygoda pracy. Na szczĊĞcie wszystkie atrybu- ty zadania moĪna edytowaü poprzez wygodną formatkĊ, którą wywoáujemy, klikając (Zadania/WáaĞciwoĞci zadania, zakáadka Ogólne) — rysunek 17.8). For- przycisk matka jest kontekstowa, to znaczy wczeĞniej naleĪy wskazaü zadanie, a dopiero póĨ- niej ją wyĞwietliü. Rysunek 17.8. Zaawansowane atrybuty zadania Na pozostaáych zakáadkach moĪna definiowaü zaleĪnoĞci (omówione wczeĞniej) i za- soby, o których opowiem w kolejnym punkcie. Rzadziej uĪywane:  Zakáadka Notatki pozwala na opisanie zawartoĞci zadania, niestety wyáącznie w formie tekstowej (brak moĪliwoĞci formatowania i wklejania zaáączników).  Zakáadka Dodatkowe kolumny pozwala na wprowadzenie do tabeli w lewym panelu programu kolumny, której nazwĊ i typ danych (np. Text, Integer, Double, Data…) moĪemy doĞü dowolnie okreĞliü. Brak wartoĞci wyliczalnych w praktyce czyni tĊ funkcjonalnoĞü raczej bezuĪyteczną. 226 CzöĈè II i Darmowe oprogramowanie do zarzñdzania projektami Zbyt skomplikowane zaleĔnoĈci pomiödzy zadaniami i ograniczenia kalendarzowe mogñ uniemoĔliwiaè röczne przestawianie zadaþ na diagramie Gantta! Zasoby Wiedząc, jak skonstruowaü w programie GanttProject strukturĊ WBS (tutaj tylko jako listĊ zadaĔ, ewentualnie zhierarchizowaną) i sam harmonogram, moĪemy przejĞü do definiowania zasobów i ich przypisywania do zadaĔ. Program GanttProject zakáada jeden typ zasobów, osobowy. Jest to pewne ogranicze- nie i w záoĪonych projektach zapewne moĪe sprawiü nieco káopotów. Aby definiowaü zasoby, naleĪy na ekranie gáównym zmieniü widok z Gantt ( ). ) na Osoby ( Utworzenie nowego zasobu przypomina zdefiniowanie nowego zadania (rysunek 17.9):  MoĪna wybraü z menu Osoby polecenie Nowa osoba.  DostĊpna jest identyczna komenda z menu podrĊcznego (prawy klawisz myszki). Rysunek 17.9. Definiujemy nowy zasób osobowy Po zdefiniowaniu osoby moĪesz ją dodaü na peány (100 ) lub kawaáek etatu do wy- branego zadania (zadaĔ) — parametr ObciąĪenie. PamiĊtaj, Īe realistycznie w danym momencie jedna osoba moĪe uczestniczyü w kilku zadaniach pod warunkiem, Īe so- bie z nimi poradzi (np. suma zadaĔ w danym okresie jest równa mniej wiĊcej 100 lub teĪ pewne zadania zostaáy wczeĞniej nadgonione). Widok Osoby oferuje, po zdefiniowaniu zasobów i przydzieleniu ich do zadaĔ, moĪ- liwoĞü oceny stopnia przeciąĪenia zasobów (rysunek 17.10 — patrz Janko Muzykant w dniach 26 i 27 listopada). Rozdziaä 17. i GanttProject, czyli proste harmonogramowanie 227 Rysunek 17.10. Analiza przeciąĪenia zasobów Wyglñd wykresu Gdy juĪ wprowadzimy do harmonogramu zadania, zdefiniujemy zasoby i zaleĪnoĞci, zaczyna siĊ codzienna praca związana z jego aktualizacją, np. wprowadzaniem postĊ- pu realizacji (dla uáatwienia program wyĞwietli czarny pasek postĊpu w Ğrodku paska zadania). Wiesz juĪ, jak wyĞwietliü dodatkowe kolumny w tabeli zadaĔ (rysunek 17.5). Tabela zadaĔ zachowuje siĊ podobnie jak arkusz kalkulacyjny, w szczególnoĞci moĪ- na w niej regulowaü szerokoĞci kolumn, chwytając myszką przerwy pomiĊdzy nimi. Niestety, brakuje funkcji automatycznego dopasowywania do zawartoĞci, znanej z wie- lu arkuszy kalkulacyjnych. Podobnie, wykres Gantta równieĪ moĪe zostaü dopasowany do naszych potrzeb. Aby zmieniü standardowe ustawienia sposobu wyĞwietlania wykresu, kliknij prawym kla- wiszem myszki w jego obszarze i z menu podrĊcznego wybierz polecenie Parametry wykresu (rysunek 17.11). Rysunek 17.11. Personalizacja wykresu Gantta Szczególnie uĪyteczną funkcją jest wzbogacenie wykresu o nazwy zadaĔ lub nazwy przypisanych osób (zasobów). Analiza projektu GanttProject nie posiada zbyt wielu zaawansowanych moĪliwoĞci, ale na szczĊĞcie oferuje dwie funkcje niezbĊdne kaĪdemu kierownikowi projektu: 228 CzöĈè II i Darmowe oprogramowanie do zarzñdzania projektami  Analiza przebiegu ĞcieĪki krytycznej — aby ją wyĞwietliü, naciĞnij przycisk ; program zaznaczy innym stylem zadania na wykresie Gantta4.  Porównywanie stanów projektu (uproszczona analiza baseline) — aby zapisaü . Po wprowadzeniu zmian moĪesz aktualny stan projektu, naciĞnij przycisk porównaü stan obecny z zapisanym stanem projektu, naciskając przycisk (rysunek 17.12). Rysunek 17.12. Analiza zmian w projekcie Zaawansowane opcje programu GanttProject pozwala na dostosowanie sposobu dziaáania wielu swoich funkcji przy pomocy kilku klikniĊü myszką. Otwórz okienko Edycja/Parametry i sprawdĨ, które opcje bĊdą przydatne dla Ciebie:  Zmiana jĊzyka programu.  Preferencje wyglądu diagramu Gantta (pokazane takĪe w poprzednim punkcie) i menu.  Opcje eksportowania danych.  Zdefiniowanie nowej „roli”, która bĊdzie do dyspozycji podczas definiowania zasobów (np. „analityk”).  Dane serwera ftp uĪywanego do publikowania danych na serwerze WWW (w przypadku tak prostego programu jak GanttProject jest to funkcja nieco na wyrost, ale pamiĊtajmy, Īe program stale siĊ rozwija!). 4 Program posiada takĪe widok diagramu sieciowego PERT, ale bez peánej obsáugi wspóáczynników potrzebnych w analizie PERT.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: