Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00233 004369 21778590 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji - ebook/pdf
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 183
Wydawca: edu-Libri Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63804-13-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka została napisana przez praktyka i wiodącego specjalistę z zakresu zarządzania zapewnianiem ciągłości działania organizacji. Autor przedstawia wpierw od strony podstaw teoretycznych, a następnie w formie poradnikowej, jak zapewniać ciągłość działania organizacji, jak projektować rozwiązania zapobiegawcze wobec zidentyfikowanych i przeanalizowanych zagrożeń oraz jak przygotowywać rozwiązania przemyślanego reagowania na możliwe zakłócenia. W szczególności ostatni rozdział książki przedstawia rekomendowany proces projektowania takich rozwiązań.

Szczególną konsekwencją współczesnego narastania konkurencji gospodarczej jest poszukiwanie i wdrażanie coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań organizacji pracy, wytwarzania oraz świadczenia usług. To naraża organizacje stosujące takie rozwiązania na specyficzny rodzaj ryzyka, bezpośrednio związanego z działaniem organizatorskim oraz dyspozycyjnością zasobów wewnętrznych. Ryzyko to nazywane jest operacyjnym.

Jego znaczenie i wpływ na skuteczność działania organizacji będą z czasem rosnąć. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji jest w praktyce codziennego działania świadomym zarządzaniem takim ryzykiem, tj. zapewnianiem właściwej sprawności działania przez uwzględnianie potencjalnych zagrożeń wynikających z tego ryzyka.

Zarządzanie takie opiera się na wprowadzaniu mechanizmów zapobiegania - prewencyjnego (ex-ante) oraz naprawczego (ex-post) - powstawaniu zakłóceń, czyli materializowaniu się tego ryzyka. Rozwiązania zapewniania bezpieczeństwa stanowią prewencję w stosunku do możliwych czynników ryzyka. Jeśli te rozwiązania okazują się nieskuteczne należy dysponować możliwością uruchomienia przygotowanych zawczasu rozwiązań utrzymania ciągłości działania. Projektowanie rozwiązań ciągłości działania jest więc ściśle powiązane z analizą ryzyka i projektowaniem rozwiązań bezpieczeństwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Janusz Zawiła-Niedêwiecki Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji Praca naukowa wskazująca miejsce triady „ryzyko operacyjne – bezpieczeństwo zasobowe – ciągłość działania” w dyscyplinie nauk o zarządzaniu 3. Ryzyko operacyjne i jego klasyfikacje 3.1. Triada problemowa „Ryzyko – Bezpieczeństwo – Ciągłość działania” Ryzyko operacyjne w zapewnianiu ciągłości działania jest związane z kwestią ho- ryzontu czasowego, w jakim rozważa się planowane działanie oraz towarzyszące mu ryzyko oraz wynikające z tego zagrożenia. Sprawa ta jest istotna z tytułu pytania – na gruncie jakiej dyscypliny naukowej rozważa się naturę ryzyka oraz zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania. Inaczej bowiem należy to czynić, jeśli przyjmuje się perspektywę odległego horyzontu czasowego – wtedy jest to kwestia z zakresu dyscypliny ekonomia, dla której w kontekście zapewniania ciągłości działania ważne są takie zagadnienia, jak: cykl koniunktury, wzrost (rozwój) i jego wysycanie oraz ewentualne osiąganie granicy wzrostu (np. hipoteza S. Marciniaka [2013], że model gospodarczy Unii Europejskiej dobiega być może kresu rozwoju). Natomiast jeśli przyjmuje się perspektywę bliskiego horyzontu czasowego, jest to kwestia z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu, a ryzyko operacyjne jest rozważane jako ryzyko niedostatecznej skuteczności działania z perspektywy celu operacyjnego (bieżącego) tego działania. I takie właśnie podejście jest przed- miotem niniejszej pracy. W tym ujęciu ryzyko operacyjne polega na możliwości niespełnienia oczekiwań technicznych, efektywności lub kwalifikacji, a także umyślnego popełnienia szkody. Stanowi więc ono o tym, na ile wewnętrzne procesy organizacyjne są dość skuteczne, w tym odporne na zakłócenia, aby organizacja mogła realizować swe cele. Nie zachodzi przy tym automatyczna synergia obu obszarów, tj. biznesowego i operacyjnego, działalności organizacji. Można bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy przedsiębiorstwo, po zaprojektowaniu atrakcyjnego produktu i znalezieniu odpowiedniej kategorii odbiorców, nie jest w stanie spro- stać zadaniu wytwarzania lub dostarczania tego produktu klientom w wyniku mało efektywnej (w dowolnym aspekcie) organizacji produkcji, sprzedaży czy szeroko rozumianej logistyki. Może to być problem czysto organizacyjny, ale też braku kwalifikacji personelu, niedostatku funduszy itp. Logiczną konsekwencją uświadomienia, zidentyfikowania i oceny ryzyka jest poszukiwanie rozwiązań zabezpieczających i naprawczych. W szczególności wart 3. Ryzyko operacyjne i jego klasyfikacje 56 jest podkreślenia synergiczny związek zagadnień zapewniania bezpieczeństwa i za- pewniania ciągłości działania. Z perspektywy zadań stawianych zapewnianiu ciągłości działania wszelkie poczynania na rzecz bezpieczeństwa mają charakter prewencji. Z kolei z perspektywy zapewniania bezpieczeństwa, rozwiązania cią- głości działania są reakcją naprawczą wobec nieskutecznej ochrony. Ilustruje to rysunek 3.1. a z i l a n A j a c n e w e r P i a p a r e T Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie ciągłością działania Usuwanie przyczyn i skutków zakłócenia Organizowanie pracy w warunkach zastępczych Rysunek 3.1. Relacje zadań zapewniania bezpieczeństwa i ciągłości działania Źródło: [Zawiła-Niedźwiecki, 2008] Wynika z tego także rola racjonalnego (tam, gdzie nie działa obowiązek prawny, a istotna jest tylko gra czynników biznesowych) przypisywania znaczenia z jednej strony zapewnianiu bezpieczeństwa (gdy lepiej nie dopuszczać do zakłó- ceń), a z drugiej poszukiwaniu zastępczych warunków ciągłości działania (gdy ochrona jest nieracjonalna ekonomicznie lub nieskuteczna). Oba te elementy, osa- dzone w rozwiązaniach jakościowego stałego doskonalenia, zapewniają organizacji elastyczność wobec ryzyka, które w warunkach rosnącej konkurencji na rynku także rośnie. Kwestia ta jest dalej omówiona w rozdziale 5 i przedstawiona na rysunku 5.1 (por. też [Grocki, 2012; Korzeniowski, 2012]). Zintegrowane perspektywy ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwa i ciągłości działania (triada Ryzyko – Bezpieczeństwo – Ciągłość) mogą być kluczem do inte- growania współczesnych koncepcji zarządzania, gdyż – co wskazano we wstępie: analiza ryzyka wyjaśnia powody ograniczonej przewidywalności dowolnego działania, 3.2. Dotychczasowe ujęcia ryzyka operacyjnego 57 wyznaczanie sposobów zabezpieczania pokazuje, jak zwiększać tę przewi- dywalność, zapewnianie ciągłości działania odzwierciedla zaradność wobec utrudnień w powziętych działaniach, triada Ryzyko – Bezpieczeństwo – Ciągłość oznacza panowanie nad ryzy- kiem, polegające na racjonalnym rozłożeniu akcentów między prewencję wobec zagrożeń dla działania organizacji a zaprojektowane reagowanie na występowanie zakłóceń. W gruncie rzeczy, używając pojęcia31 zarządzanie ryzykiem operacyjnym, obej- muje się nim panowanie nad triadą zagadnień Ryzyko – Bezpieczeństwo – Ciągłość. 3.2. Dotychczasowe ujęcia ryzyka operacyjnego Kwestia ryzyka operacyjnego została podjęta w latach 90. XX wieku przez Komitet Bazylejski w ramach prac nad kompleksem rekomendacji dobrych praktyk zarzą- dzania ryzykiem w bankowości zwanych Basel I, a następnie Basel II [Krasodomska, 2008; Matkowski, 2006] i Basel III. Szczególnie, opublikowane w 2004 roku, a obo- wiązujące od 2006 roku, rekomendacje Basel II mocno uwypuklają znaczenie umiejętnego zarządzania ryzykiem operacyjnym. Rozmach, z jakim rekomendacje te są wprowadzane w podmiotach rynku finansowego (także Dyrektywa Solvency) [Monkiewicz M., 2010], oraz wyprzedzenie przez prace Komitetu Bazylejskiego innych badań nad tym zagadnieniem, spowodowały absorbcję definicji ryzyka operacyjnego oraz klasyfikacji Komitetu Bazylejskiego także na grunt nauki. Trzeba jednak krytycznie podkreślić, że klasyfikacja ta została opracowana jako podsumo- wanie praktyki bankowej i w sensie naukowym ma wady metodologiczne. Definicja ryzyka operacyjnego, sformułowana przez Komitet Bazylejski jest następująca32: „Ryzyko operacyjne to ryzyko strat w wyniku niewłaściwego lub błędnego działania pro- cesu, ludzi i systemów lub wpływu wydarzeń zewnętrznych”. Zazwyczaj dodawany jest komentarz, że ryzyko operacyjne obejmuje także ryzyko prawne, nie ujmuje zaś ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji. 31 Prof. W.M. Turski [2013] zwraca uwagę na potrzebę różnego tłumaczenia, a co najmniej in- terpretowania, terminu „risk management” zależnie od kontekstu użycia i wskazuje, że w wielu sytu- acjach trafniejsze byłoby określenie „panowanie nad ryzykiem” lub „radzenie sobie z ryzykiem” jako bardziej zgodne z celem takiego działania. 32 Basel Committee on Banking Supervision Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, także Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego Rekomendacja M. Dokładnie rzecz biorąc, definicja ta w minimalnie innej redakcji została po raz pierwszy zaproponowana w 1999 r. przez British Bankers Association [BBA, ISDA, RMA, 1999]. ZARZĄDZANIE I E N A Z D Ą Z R A Z Dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki Od kilkunastu lat pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, dawniej Wydziału Inżynierii Produkcji, obecnie Wydziału Zarządzania, członek kolejno obu Rad Wydziału. Gościnnie wy - kła dowca Collegium Civitas. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Zespole Nauk Tech - nicz nych, członek Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Redaktor naukowy książek Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (2008) i Informatyka gospo - darcza (2010). Autor lub współautor książek Ciągłość działania organizacji (2008) i Bezpie - czeństwo systemów informacyjnych (2012) oraz raportów Związku Banków Polskich – Księga dobrych praktyk zarządzania ciągłością działania (2012) i Cloud computing w sektorze finansowym (2013), a także wielu artykułów i referatów konferencyjnych naukowych i zawo do - wych z zakresu zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem i ciągłością działania. Równocześnie menedżer praktyk, w przeszłości m.in. w NBP, Pol-Mot, Giełdzie Papierów War - tościowych, Fund Services, Grupie PZU, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędzie Komu nikacji Elektronicznej. Kierownik kilku znaczących projektów informatycznych, organizator ośrod - ków komputerowych oraz autor strategicznych reorganizacji usług informatycznych w kilku organizacjach. Obecnie Pełnomocnik Rektora Politechniki Warszawskiej ds. informatyzacji. W roku 1998 jako dyrektor informatyki Giełdy laureat nagrody „Lider Informatyki” przyznawanej przez Computerworld. Członek założyciel polskiego oddziału stowarzyszenia ISACA, prze wod - niczący Rady Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla, członek Zespołu Badań i Rozwoju NOT. www.januszzawilaniedzwiecki.com www.edu-libri.pl Wydawnictwo edu-Libri jest nowoczesną oficyną wydawniczą e-publikacji naukowych i edukacyjnych. Współpracujemy z doświadczonymi redaktorami merytorycznymi oraz technicznymi specja - lizującymi się w przygotowywaniu publikacji naukowych i edukacyjnych. Stawiamy na jakość i profesjonalizm łączone z nowoczesnością, a najważniejsze dla nas są przyjemność współ - tworzenia i satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Nasze publikacje elektroniczne są dostępne w księgarniach internetowych oraz w czytelni on-line ibuk.pl Sprzedaż wysyłkową książek drukowanych prowadzi wydawnictwo (zamówienia na adres edu-libri@edu.libri.pl) oraz księgarnia drukarni SOWA wyczerpane.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: