Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 005142 22958020 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie szefem - książka
Zarządzanie szefem - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1534-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Nie radzisz sobie z szefem? Zmień to!

Praca z szefem: instrukcja w kieszeni
Wypracowanie korzystnych relacji z szefem to zadanie niełatwe i wymagające działań długofalowych. Należy zacząć od podstaw, czyli pracy nad własnym pozytywnym wizerunkiem. Warto opanować zasady skutecznej komunikacji, w tym również język ciała. Zainteresuj się sprawdzonymi technikami wywierania wpływu. Jeśli masz do czynienia z konfliktem osobowości, zadbaj, by potencjalne problemy nie wpłynęły niekorzystnie na Twoją pracę i osiągnięcia. Stawiaj na profesjonalizm.

Zadania do wykonania Niech relacje z szefem zawsze działają na Twoją korzyść.

Książki z serii Kariera w kieszeni powstały z myślą o zapracowanych ludziach na każdym szczeblu kariery. Pomogą Ci rozwinąć te umiejętności, dzięki którym Twoje życie zawodowe nabierze prawdziwego rozmachu. Zbuduj doskonałe relacje ze swoim szefem, korzystając z cennych i praktycznych wskazówek specjalistów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zarz„dzanie szefem T‡umaczenie: Bartosz Sa‡but ISBN: 978-83-246-1534-6 Tytu‡ orygina‡u: Manage Your Boss (Steps to Success) Format: 115x170, stron: 112 Nie radzisz sobie z szefem? Zmieæ to! (cid:149) Stawiaj na asertywno(cid:156)(cid:230) i pewno(cid:156)(cid:230) siebie (cid:149) Pokazuj siŒ zawsze od najlepszej strony (cid:149) Naucz siŒ pozytywnie wp‡ywa(cid:230) na swojego szefa Praca z szefem: instrukcja w kieszeni Wypracowanie korzystnych relacji z szefem to zadanie nie‡atwe i wymagaj„ce dzia‡aæ d‡ugofalowych. Nale¿y zacz„(cid:230) od podstaw, czyli pracy nad w‡asnym pozytywnym wizerunkiem. Warto opanowa(cid:230) zasady skutecznej komunikacji, w tym r(cid:243)wnie¿ jŒzyk cia‡a. Zainteresuj siŒ sprawdzonymi technikami wywierania wp‡ywu. Je(cid:156)li masz do czynienia z konfliktem osobowo(cid:156)ci, zadbaj, by potencjalne problemy nie wp‡ynŒ‡y niekorzystnie na Twoj„ pracŒ i osi„gniŒcia. Stawiaj na profesjonalizm. Zadania do wykonania (cid:149) Naucz siŒ rozwi„zywa(cid:230) konflikty z prze‡o¿onym. (cid:149) Zadbaj o efektywn„ organizacjŒ swojego czasu. (cid:149) Sprawd(cid:159), jak delegowa(cid:230) poszczeg(cid:243)lne zadania w g(cid:243)rŒ. (cid:149) Skorzystaj ze wsp(cid:243)‡pracy z do(cid:156)wiadczonym mentorem. (cid:149) Niech relacje z szefem zawsze dzia‡aj„ na Twoj„ korzy(cid:156)(cid:230). Ksi„¿ki z serii Kariera w kieszeni powsta‡y z my(cid:156)l„ o zapracowanych ludziach na ka¿dym szczeblu kariery. Pomog„ Ci rozwin„(cid:230) te umiejŒtno(cid:156)ci, dziŒki kt(cid:243)rym Twoje ¿ycie zawodowe nabierze prawdziwego rozmachu. Zbuduj doskona‡e relacje ze swoim szefem, korzystaj„c z cennych i praktycznych wskaz(cid:243)wek specjalist(cid:243)w. Spis treści Jak dobrze radzisz sobie z szefem? na innych 1 Asertywna komunikacja w miejscu pracy 2 Kształtowanie umiejętności oddziaływania 3 Zadbaj o organizację własnego czasu 4 Delegowanie w górę 5 6 Współpraca z młodszym szefem 7 Praca z mentorem 8 Daj sobie szansę na awans Literatura uzupełniająca Jak radzić sobie z konfl iktem osobowości 4 8 20 31 45 55 68 79 90 104 2Kształtowanie umiejętności oddziaływania na innych Organizacje odchodzą dziś od modelu hierarchicznego i kładą coraz większy nacisk na współpracę. W związku z tym relacje między pracownikami fi rmy w większym stopniu opierają się na oddziaływaniu i perswazji niż na władzy i zwierzchności. Wiesz już, jak pracować nad kształtowaniem postaw asertywnych, nadszedł więc czas, by skupić się nad umiejętnością oddziaływania na innych. Jeśli uda Ci się posiąść tę umiejętność, wykonasz kolejny ważny krok w kierunku budowania efektywnych relacji zawodowych z Twoim szefem. Umiejętności wywierania wpływu i przekonywania należą do kategorii kompetencji typowo „ludzkich”. Zamiast mówić komuś, co Twoim zdaniem powinien zrobić, musisz spróbować zrozumieć jego myśli, przekonania i motywację — zrozumienie to klucz do oddziaływania na ludzi. Musisz zrozumieć drugą osobę, żeby wiedzieć, w jaki sposób możesz przekonać ją do podjęcia działań, na których Ci zależy. Wywieranie wpływu na ludzi to wyrafi nowana i nietypowa forma komunikacji. Być może uważasz, że stosowanie tej formy komunikacji jest niedopuszczalne w stosunkach między szefem i jego przełożonym. Tymczasem prawda jest taka, że posługujemy się perswazją o wiele częściej, 20 Kształtowanie umiejętności oddziaływania na innych niż nam się wydaje. Aby rozwijać umiejętności wywierania wpływu i przekonywania, trzeba najpierw uświadomić sobie własne instynktowne zachowania. To pozwoli skuteczniej oddziaływać na innych. Krok pierwszy: Szukaj w pierwszej kolejności rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron Jeśli rozpoczynasz negocjacje z przekonaniem, że albo wygrasz, albo przegrasz, sam stawiasz się na straconej pozycji: albo będziesz mało elastyczny i nie będziesz chciał się zgodzić na żaden kompromis, albo zbyt szybko się poddasz i pozwolisz drugiej stronie wziąć wszystko. Możliwość wywierania wpływu na szefa (lub dowolnego innego współpracownika) powinieneś postrzegać jako okazję do zaangażowania się w relację z osobą, która będzie wspierać Twoje dążenia do osiągnięcia rezultatu satysfakcjonującego wszystkie strony. Podchodząc do negocjacji z takim nastawieniem, zwiększasz swoje szanse na kompromis i współpracę, a zatem także szanse na wypracowanie korzystnego porozumienia. WAŻNA WSKAZÓWKA Nie trzeba mieć władzy nad drugą osobą, aby skutecznie wywierać na nią wpływ. Co więcej, wywieranie wpływu z pozycji zwierzchnika mogłoby zostać potraktowane jako mobbing. 21 ZARZĄDZANIE SZEFEM O skutecznym wywieraniu wpływu można mówić wówczas, gdy obie strony interakcji otrzymują to, na czym im zależy. Jeśli angażując się w dyskusję, będziesz myśleć o poszukiwaniu rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich stron, szybko się przekonasz, że masz o wiele większe możliwości oddziaływania na ludzi, niż Ci się kiedykolwiek wydawało. Krok drugi: Przygotuj grunt (cid:2) Zapoznaj się z sytuacją i jednoznacznie zdefi niuj (cid:2) Dobrze się przygotuj — upewnij się, że zebrałeś wszystkie pożądane rezultaty. niezbędne informacje i że w trakcie rozmowy nic Cię nie zaskoczy. (cid:2) Zanim podejmiesz próbę oddziaływania na innych, zapoznaj się z poglądami wszystkich zainteresowanych stron. Poinformuj wszystkich o swoim zdaniu i wybadaj, czy ktoś jest gotów Cię poprzeć. Jeśli Twoja opinia będzie budzić poważne wątpliwości rozmówców, będziesz miał możliwość zmodyfi kowania swojego stanowiska. (cid:2) Upewnij się, że komunikacja będzie przebiegać w odpowiednich warunkach — oddziaływanie na szefa w miejscu publicznym to zdecydowanie nie najlepszy pomysł. Szef może się obawiać utraty wizerunku, a wtedy nie będziesz mógł liczyć na jego zrozumienie i elastyczne podejście do Twojej propozycji. (cid:2) Wyjaśnij powody, dla których zdecydowałeś się przeprowadzić rozmowę, i wskaż wszystkie kwestie, 22 Kształtowanie umiejętności oddziaływania na innych w których Twoim zdaniem jesteście zgodni. Upewnij się, że prawidłowo interpretujesz zaistniałą sytuację — jeśli tak nie jest, ryzykujesz skuteczność całej swojej strategii wywierania wpływu. (cid:2) Wyjaśnij rozmówcy, jakiego rezultatu się spodziewasz po Waszej rozmowie. W trakcie przygotowań do rozmowy opracuj kilka opcji kompromisu — nie można wykluczyć, że będziesz musiał zrewidować swoje oczekiwania. (cid:2) Podkreślaj, że dążysz do osiągnięcia rezultatów korzystnych dla wszystkich stron, i upewnij się, że niczego nie pominąłeś. WAŻNA WSKAZÓWKA Jeżeli chodzi o wywieranie wpływu, nie ma rozwiązań uniwersalnych. Musisz wczuć się w sytuację drugiej strony i postarać się zaspokoić jej potrzeby. To równie ważne jak zaspokojenie własnych oczekiwań. Czasami trzeba odsunąć na bok własne motywacje — są sytuacje, w których ważniejsze jest okazywanie drugiej osobie zrozumienia dla jej potrzeb. Krok trzeci: Komunikuj się asertywnie Asertywna komunikacja pozwala osiągać rezultaty korzystne dla wszystkich stron. Dzięki asertywnej postawie wszystkie strony rozgrywki zachowują jednakową wiarygodność 23 ZARZĄDZANIE SZEFEM — to pomaga budować wzajemny szacunek i zaufanie. Fundamentem asertywnego języka są zdania w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Korzystanie z takiego języka jest wyrazem gotowości do wzięcia odpowiedzialności za własne poglądy i odczucia. Okaż szefowi nieco empatii i daj mu do zrozumienia, że rozumiesz jego punkt widzenia. Jeśli jest to dla Ciebie trudne, wyobraź sobie, że jesteś własnym szefem i uczestniczysz w danej rozmowie jako on. Jakie to uczucie, odbierać wypowiadane przez Ciebie słowa? Jak to jest być podmiotem stosowanych przez Ciebie metod i technik? Czy zachowujesz się rozważnie i z szacunkiem? Czujesz dyskomfort, wcielając się w rolę szefa — ten dyskomfort jest prawdopodobnie jego udziałem. Powinieneś aktywnie słuchać, co Twój szef ma do powiedzenia. Warto również obserwować jego mowę ciała, ponieważ na tej podstawie można wywnioskować, jakie są odczucia szefa w związku z prowadzoną właśnie rozmową. Jeśli masz wrażenie, że Twoje propozycje napotykają na opór, wykonaj krok w tył i daj szefowi trochę miejsca na refl eksję. Dążenie do nieustannych sukcesów jest niewątpliwie kuszące, czasami jednak skuteczne wywieranie wpływu jest również kwestią cierpliwości. Krok czwarty: Stosuj różne techniki wywierania wpływu Poniżej omówionych zostało kilka najpopularniejszych technik wywierania wpływu. Niektóre z nich możesz uznać za przydatne, innych lepiej unikać. 24 Kształtowanie umiejętności oddziaływania na innych (cid:2) Logiczna argumentacja. Istotą tego podejścia jest przedstawianie racjonalnych i logicznych argumentów przemawiających na korzyść Twojego stanowiska. Technika ta jest skuteczna względem osób o zacięciu intelektualnym. W związku z powyższym nie zawsze sprawdza się przy dużym napięciu emocjonalnym, ponieważ w takiej sytuacji górę biorą zwykle wartości i przekonania. Inspirowanie. Czasami warto roztoczyć przed szefem całościową wizję pożądanych rezultatów. Na taką formę wywierania wpływu podatne są często osoby, które w swoim życiu kierują się wizjami i strategiami i które lubią wizualizować sobie cele, do których dążą. (cid:2) (cid:2) Nawiązywanie szczerych, przyjaznych stosunków. Możesz spróbować odgadnąć uczucia szefa. Jeżeli Ci się to uda, będziesz mógł się do nich odwoływać. W takiej atmosferze dużo łatwiej jest budować wzajemne relacje oparte na współpracy. Takie podejście okaże się skuteczne, jeżeli Ty i Twój szef jesteście zdolni do okazania sobie empatii i wzajemnego zrozumienia. Jeśli jednak pomylisz się co do jego uczuć i motywacji, strategia ta może prowadzić do katastrofy! (cid:2) Wymiana przysług. „Zrób to dla mnie, a ja zrobię dla Ciebie coś innego”. Tego rodzaju negocjacje mogą zdziałać cuda. Zanim się jednak do czegoś zobowiążesz, upewnij się, że jesteś w stanie dotrzymać danego słowa. Następnie musisz zrobić wszystko, by wywiązać się z podjętych zobowiązań. (cid:2) Kompromis. Zawsze można też próbować spotkać się z drugą stroną w połowie drogi. Być może uda Ci się wypracować kompromis, który pozwoli Ci zaspokoić własne 25 ZARZĄDZANIE SZEFEM potrzeby. Stosując tę metodę, musisz uważać, by w trakcie wypracowywania kompromisu nie oddać zbyt wiele. (cid:2) Ustępstwo. Twoje ustępstwo to zysk drugiej strony. Warto jednak pamiętać, że jeśli dziś ustąpisz, możesz się w przyszłości domagać oddania podobnej przysługi. (cid:2) Szantaż lub groźby. „Jeśli tego nie zrobisz, konsekwencje będą bardzo poważne”. Odwoływanie się do strachu może być skuteczne w krótkim okresie. Należy jednak pamiętać, że ta metoda niewiele różni się od wymuszenia czy manipulacji. W istocie nie ma większego znaczenia, czy groźby stosujesz Ty, czy stosuje je Twój szef — Wasze wzajemne stosunki mogą na tym poważnie ucierpieć. W takiej atmosferze trudno też budować relacje sprzyjające osiąganiu sukcesów w przyszłości. (cid:2) Władza. Wykorzystywanie stosunku zależności i władzy we wzajemnych relacjach z drugą osobą jest przejawem pragnienia dominowania nad innymi. Jest też formą agresywnego zachowania — zachowania, które czasem może przeradzać się w mobbing. Nie należy zapominać, że można się posługiwać także władzą osób trzecich — można odwołać się do kogoś, kto znajduje się w hierarchii zależności wyżej niż obie strony konfl iktu. Krok piąty: Zakończ rozmowę Po wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rezultatu należy sporządzić pisemne potwierdzenie poczynionych ustaleń, a następnie przystąpić do ich realizacji. Warto upewnić się, że nic nie przeszkodzi nam w wywiązaniu się 26 Kształtowanie umiejętności oddziaływania na innych z przyjętych zobowiązań. W tym celu należy skontaktować się ze wszystkimi osobami, które powinny uzyskać wiedzę na temat planowanych działań. Jest to dobry moment, by dokonać analizy wszelkiego ryzyka — warto ustalić, co może pójść nie tak, a następnie przedsięwziąć odpowiednie środki, aby uniknąć potencjalnych niepowodzeń. Może się zdarzyć, że będziesz musiał ograniczyć straty własne i na jakiś czas zrezygnować z wywierania wpływu. Obserwuj mowę ciała drugiej osoby — gdy dostrzeżesz u niej oznaki zniecierpliwienia, od razu się wycofaj. Odbieranie tych ukrytych sygnałów to duże wyzwanie: musisz bardzo uważnie obserwować zachowanie drugiej osoby, analizować jej mowę ciała oraz słowa. Nie możesz na nią za bardzo naciskać, bo napotkasz równie silny opór. Jeśli zaczniesz odbierać negatywne sygnały, odłóż rozmowę na później. Ustal ze swoim rozmówcą, że w najbliższym czasie jeszcze powrócicie do tematu. WAŻNA WSKAZÓWKA Warto upewniać się co jakiś czas, że zobowiązania podjęte podczas rozmowy przez obie strony są rzeczywiście realizowane: postaraj się sprawdzić, czy Twój szef robi to, co Ci obiecał. Trzymaj rękę na pulsie, a jeśli uznasz, że sytuacja tego wymaga, ponownie wkrocz do akcji. 27 ZARZĄDZANIE SZEFEM Najczęstsze błędy x Wychodzisz z założenia, że jeśli będziesz wystarczająco przekonujący, Twój szef będzie współpracował Nie ma co ukrywać — byłoby miło. Z praktyki wynika jednak, że obowiązuje raczej inna reguła: im bardziej będziesz naciskać na drugą stronę, tym mniej chętnie będzie ona współpracować. Strategia wywierania nacisku nie sprawdza się w praktyce. Nie warto zatem marnować czasu na próby jej wdrażania: szanse powodzenia są nikłe. Lepiej skupić się na tym, co jest ważne dla Twojego szefa. Nie należy też zapominać, że może on mieć zupełnie inne priorytety. x Wychodzisz z założenia, że obstawanie przy swoich warunkach to przejaw „siły” To całkowicie błędna strategia. Nie warto się upierać i walczyć o swoje do upadłego — jeżeli będziesz przyjmować taką pozycję, nie uda Ci się wypracować obustronnie korzystnego rozwiązania. Bądź raczej gotowy na drobne ustępstwa — ustępowanie drugiej stronie to przejaw dobrej woli oraz chęci osiągnięcia kompromisu. Jeśli będziesz się twardo upierał przy swoim stanowisku, możesz stracić szacunek swojego szefa. 28 Kształtowanie umiejętności oddziaływania na innych x Starasz się przekonywać innych do czegoś, do czego sam nie jesteś przekonany Jeśli sam nie wierzysz we własną propozycję, nie uda Ci się jej przeforsować. Musisz pokazać wszystkim, że gorąco wierzysz w prezentowane przez siebie rozwiązanie — jeżeli nie będziesz wierzył w to, co mówisz, nie będziesz autentyczny. x Jesteś zbyt podatny na wpływ ze strony innych Podatność na wpływ ze strony innych to oznaka słabości. Nawet jeśli uważasz, że poglądy drugiej strony są słuszne i chciałbyś je poprzeć, pokaż wszystkim, że dokładnie przemyślałeś daną kwestię i że dostrzegasz słuszność przedstawionych argumentów. Nie chcesz przecież, by inni traktowali Cię jak popychadło! KROKI DO SUKCESU (cid:2)Umiejętność wywierania wpływu na osoby postawione wyżej w hierarchii organizacji jest bardzo ważna. by „postawić na swoim”. (cid:2)Pamiętaj, że nie wywiera się wpływu na innych tylko po to, (cid:2)Bądź zawsze przygotowany. Zanim zaczniesz realizować (cid:2)Zachowuj się asertywnie — w ten sposób wzmocnisz swoje plany, dokładnie wybadaj sytuację. swoją pozycję. 29 ZARZĄDZANIE SZEFEM (cid:2)Zastanów się, jaka technika wywierania wpływu najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojego szefa — właśnie tę technikę powinieneś stosować, kiedy chcesz go na coś namówić. (cid:2)Słuchaj, co Twój rozmówca ma Ci do powiedzenia — dostosuj swoje oczekiwania i stosowane metody do tego, co mówi. (cid:2)Potwierdzaj wszystkie poczynione uzgodnienia. Przydatne linki Wywieranie wpływu www.manipulant.pl Generator charyzmy www.gc.com.pl 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie szefem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: