Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002749 22443620 na godz. na dobę w sumie
Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku - ebook/pdf
Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 154
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2988-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> oświatowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego czyli zarządzenia dyrektora szkoły. Chociaż zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności dyrektora szkoły, jednak praktyka szkolna potwierdza, że warto taką formę stosować. Dlatego publikacja 'Zarządzenia dyrektora szkoły w 2014 roku' zawiera około 70 wzorów zarządzeń dyrektora szkoły wraz z podstawami prawnymi, na jakich się je formułuje oraz omówieniami sytuacji, kiedy dyrektor szkoły powinien je wydać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dyrektor szkoły musi w ciągu roku podjąć kilkadziesiąt ważnych decyzji. Ich formalnym odzwierciedleniem są akty prawa wewnątrzszkolnego. Publikacja „Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku zawiera ponad 80 wzorów zarządzeń, decyzji i pism dyrektora szkoły oraz prezentuje sytuacje, w których należy je wydać. Każdy wzór dokumentu przygotowany został na podstawie aktualnych przepisów i zawiera odniesienie do konkretnego aktu prawa. Dzięki publikacji: • uzyskasz dostęp do gotowych dokumentów, • nie popełnisz błędów w zarządzaniu szkołą, • zyskasz czas na inne bieżące zadania. Polecamy także nasze inne publikacje: Publikacja zawiera praktyczne omówienie zmian kadrowych w szkołach na 2014 rok. Wskazuje, jak skutecznie zmienić stanowisko, miejsce pracy lub wymiar zatrudnienia nauczyciela w zależności od formy zatrudnienia. Doradza, jak bez obawy o przegraną w sądzie pracy, rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i mianowania, oraz kiedy można zwolnić nauczyciela w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zawiera szereg przykładów i korzystnych dla szkoły interpretacji przepisów, dzięki którym dyrektor szkoły będzie mógł przeprowadzić zamierzone zmiany kadrowe, bez obawy o ich konsekwencje prawne. Polecamy także nasze inne publikacje: i Z m a n y k a d r o w e w s z k o ł a c h w 2 0 1 4 r o k u Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-2969-4 UOO21 UOO 21 okladka.indd 1 14-02-19 12:10 Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-2988-5 UOO20 i Z a r z ą d z e n a i d e c y z e d y r e k t o r a s z k o j ł y w 2 0 1 4 r o k u Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku kadry i płace • zarządzanie • bezpieczeństwo UOO 20 okladka.indd 1 14-03-04 12:03 Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku UOO20.indd 1 14-03-04 18:20 Autorzy: Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół (wstęp, rozdziały 1 i 3) Dariusz Dwojewski, prawnik, ekspert prawa pracy i prawa oświatowego, szkoleniowiec wykładowca (rozdział 2) Bożena Winczewska, ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty (rozdziały 1 i 4) Redaktor: Katarzyna Krysztofiak Redaktor naczelna grupy wydawniczej: Aldona Kapica Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-2988-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w publikacji „Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku” wskazówek, przykła- dów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO20.indd 2 14-03-04 18:20 Spis treści Spis treści Wstęp ..................................................................................................................9 Rozdział 1. Zasady tworzenia aktów prawa wewnątrzszkolnego ........................13 1.1. Sposób redagowania zarządzeń ....................................................................13 1.1.1. Jak zapisać tytuł zarządzenia .............................................................16 1.1.2. Jak zapisać treść zarządzenia ...........................................................17 1.1.3. Kto ma podpisać zarządzenie ............................................................18 1.1.4. Jak przechowywać zarządzenie .........................................................18 1.1.5. Wgląd do zarządzeń ..........................................................................19 1.1.6. Pieczątki na zarządzeniu ..................................................................20 1.1.7. Podpisywanie zarządzeń ...................................................................21 1.2. Zasady tworzenia decyzji administracyjnych .................................................22 1.2.1. Jak oznaczyć organ administracji publicznej .................................... 25 1.2.2. Jak określić datę wydania decyzji ..................................................... 26 1.2.3. Jak oznaczyć stronę lub strony decyzji ............................................. 26 1.2.4. Jaką podstawę prawną przywołać w decyzji .................................... 27 1.2.5. Jak zapisać rozstrzygnięcie .............................................................. 30 1.2.6. W jaki sposób przedstawić uzasadnienie faktyczne decyzji dyrektora ..........................................................................................30 1.2.7. W jaki sposób przedstawić uzasadnienie prawne decyzji dyrektora 30 1.2.8. Jak pouczyć, czy i w jakim trybie służy od decyzji odwołanie .......... 31 1.2.9. Kto podpisuje wydaną decyzję ......................................................... 32 1.2.10. Metryka sprawy ............................................................................... 32 1.2.11. Jak zredagować tekst decyzji dyrektora ........................................... 34 1.3. Sposób redagowania pism dyrektora szkoły .................................................35 1.3.1. Jak konstruować pismo informujące o zajętym przez dyrektora szkoły stanowisku ............................................................35 1.3.2. Jak napisać odpowiedź na wniosek rady rodziców ...........................37 1.3.3. Jak przygotować pismo do kuratora oświaty organu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ........................................................38 Rozdział 2. Decyzje kadrowe ..............................................................................41 2.1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ...............................................................41 2.1.1. Decyzja – odmowa przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nauczyciel nie przepracował wymaganego okresu) .........41 2.1.2. Decyzja – odmowa przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (okoliczności spowodowane winą pracownika) .................44 2.2. Urlop dla poratowania zdrowia ....................................................................45 2.2.1. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel nie spełnia wymogów formalnych) ................................45 2.2.2. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel nabył uprawnienia emerytalne) .....................................46 UOO20.indd 3 3 14-03-04 18:20 Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku 2.2.3. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel nie przepracował roku od zakończenia poprzedniego urlopu) .......................................................................47 2.2.4. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (nauczyciel wykorzystał przysługujące mu 3 lata urlopu) .................47 2.2.5. Decyzja w sprawie odwołania nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia ........................................................................48 2.3. Dodatek motywacyjny. Decyzja – odmowa przyznania dodatku motywacyjnego .............................................................................................48 2.4. Powierzenie nauczycielowi stanowiska kierowniczego ................................50 2.4.1. Wniosek do organu prowadzącego szkołę o opinię w sprawie powierzenia nauczycielowi stanowiska kierowniczego .....................50 2.4.2. Decyzja w sprawie powierzenia stanowiska kierowniczego ..............51 2.5. Odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego ...................................52 2.5.1. Wniosek do organu prowadzącego szkołę o opinię w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (rezygnacja nauczyciela) ......................................................................................52 2.5.2. Wniosek do organu prowadzącego szkołę o opinię w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (negatywna ocena pracy nauczyciela) ..................................................................52 2.5.3. Wniosek do kuratora oświaty o opinię w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego .........................................53 2.5.4. Decyzja w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego (rezygnacja nauczyciela) ...................................................................54 2.5.5. Decyzja w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego (negatywna ocena pracy) ..................................................................55 2.5.6. Decyzja w sprawie odwołania ze stanowiska kierowniczego bez wypowiedzenia (inne przyczyny) ................................................56 2.6. Przekształcenia podstawy nawiązania stosunku pracy .................................58 2.6.1. Decyzja w sprawie przekształcenia umowy zawartej na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania (nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego) ...................58 2.6.2. Decyzja w sprawie przekształcenia umowy zawartej na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania (nauczyciel może zostać zatrudniony w pełnym wymiarze godzin) ... 59 2.6.3. Aneks zmieniający treść umowy o pracę ..........................................60 2.7. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela mianowanego na inne stanowisko .............................................61 2.8. Ograniczenie wymiaru zatrudnienia. Pismo do nauczyciela w sprawie wyrażenia zgody na ograniczenie zatrudnienia ..............................................64 2.9. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego ..............................................66 4 UOO20.indd 4 14-03-04 18:20 Spis treści 2.9.1. Decyzja w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (nauczyciel odbył staż) ......................................................................66 2.9.2. Decyzja w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (nauczyciel z doświadczeniem akademickim) ....................................................................................67 2.9.3. Decyzja – odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ...............................................................69 2.10. Przyznanie nauczycielowi dodatkowych godzin do pełnego etatu ...............71 2.10.1. Decyzja – niewyrażenie zgody na uzupełnienie etatu przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę ...............71 2.10.2. Decyzja – odmowa uzupełniania etatu przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania ........................................71 2.11. Powierzenie nauczycielowi innej pracy. Decyzja w sprawie przyznania nauczycielowi innych godzin, niż to wynika z jego umowy o pracę/aktu mianowania ...................................................................................................72 2.12. Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa ..........................................74 2.12.1. Decyzja w sprawie przydziału godzin ponadwymiarowych ...............74 2.12.2. Decyzja w sprawie przydziału nauczycielowi doraźnych zastępstw ..........................................................................................74 2.13. Połączenie zatrudniania nauczyciela w szkole feryjnej i nieferyjnej ....................................................................................................75 2.13.1. Pisma zmieniające warunki zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę na inne stanowisko ....................75 2.13.2. Decyzja w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na inne stanowisko ................................76 2.14. Urlop uzupełniający. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu uzupełniającego .............................................................................................78 2.15. Urlop szkoleniowy .........................................................................................79 2.15.1. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego wynikającego z Kodeksu pracy ..........................................................79 2.15.2. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu szkoleniowego wynikającego z rozporządzenia ministra edukacji ............................80 2.16. Urlop bezpłatny. Decyzja – odmowa udzielenia urlopu bezpłatnego ............82 2.17. Dofinansowanie kwalifikacji zawodowych nauczyciela ..................................82 2.17.1. Decyzja – odmowa przyznania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych .........................................82 2.17.2. Decyzja – odmowa przyznania dofinansowania na doskonalenie zawodowe ..............................................................84 2.18. Świadczenie urlopowe. Decyzja – odmowa przyznania świadczenia urlopowego ...............................................................................85 2.19. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .........................85 UOO20.indd 5 5 14-03-04 18:20 2.19.1. Decyzja – odmowa przyznania dofinansowania do wypoczynku z ZFŚS ......................................................................85 2.19.2. Decyzja – odmowa przyznania pomocy materialnej ........................85 2.19.3. Decyzja o odmowie przyznania zapomogi losowej ...........................86 2.19.4. Decyzja – odmowa przyznania pożyczki mieszkaniowej ...................86 2.20. Dodatek za warunki pracy. Decyzja – odmowa przyznania dodatku za warunki pracy ...........................................................................................87 2.21. Kary porządkowe ...........................................................................................87 2.21.1. Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela/pracownika karą porządkową upomnienia lub nagany ................................................87 2.21.2. Zawiadomienie o ukaraniu nauczyciela/pracownika karą pieniężną ...........................................................................................88 2.21.3. Pismo do związku zawodowego w sprawie kary porządkowej .........88 2.21.4. Pismo w sprawie odrzucenia sprzeciwu wobec kary porządkowej ...88 2.22. Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach .......................................................89 2.22.1. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w obowiązkach (zawieszenie fakultatywne) ...............................................................89 2.22.2. Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w obowiązkach (zawieszenie obligatoryjne)...............................................................89 2.23. Praca w czasie ferii lub dni wolnych od zajęć. Decyzja o zobowiązaniu nauczyciela do pracy w ferie szkolne/dni wolne od zajęć ....91 2.24. Dodatkowy dyżur nauczyciela. Decyzja w sprawie pełnienia przez nauczyciela dyżuru podczas szkolnej zabawy ................................................92 2.25. Kopie z akt osobowych. Decyzja w sprawie wydania kopii dokumentu z akt osobowych ............................................................................................93 2.26. Badania profilaktyczne. Skierowanie nauczyciela na badanie profilaktyczne ................................................................................................94 2.27. Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy. Decyzja – odmowa dopuszczenia do pracy ....................................................95 Rozdział 3. Zarządzanie szkołą ............................................................................97 3.1. Zniszczona dokumentacja. Zarządzenie o powołaniu komisji w celu odtworzenia zniszczonej dokumentacji .........................................................97 3.2. Instrukcja kancelaryjna. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji kancelaryjnej ..............................................................98 3.3. Dodatkowe dni wolne. Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć ............................................................................................98 3.4. Kontrola obiektów szkoły. Zarządzenie w sprawie kontroli obiektów należących do szkoły pod kątem BHP ............................................................99 3.5. Polityka antymobbingowa. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej .....................................................100 3.6. Odzież i obuwie ochronne. Zarządzenie w sprawie określenia ekwiwalentu oraz odzieży ochronnej dla pracowników ...............................101 6 UOO20.indd 6 14-03-04 18:20 3.7. Inwentaryzacja. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ..101 3.8. Kontrola zarządcza. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w szkole .............................................103 3.9. Nadzór pedagogiczny. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego ...................................................................104 3.10. Plan finansowy. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego ........104 3.11. Dokonywanie sprostowań w dokumentach. Zarządzenie stanowiące upoważnienie do dokonywania sprostowań ................................................105 3.13. Rekrutacja ...................................................................................................105 3.13.1. Zarządzenie o powołaniu komisji rekrutacyjnej w związku z naborem dzieci do przedszkola ....................................................105 3.13.2. Zarządzenie o powołaniu komisji rekrutacyjnej w szkole w związku z naborem do klas pierwszych .......................................106 3.14. Dziennik elektroniczny. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego ...........................................................................106 3.15. Wychowanie fizyczne. Zarządzenie w sprawie form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ............................................106 3.16. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły .....................................................107 3.16.1. Decyzja – zgoda na wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły .........107 3.16.2. Decyzja – odmowa wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły .....107 3.17. Obowiązek szkolny .......................................................................................108 3.17.1. Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego ...................................108 3.17.2. Decyzja – zgoda na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą ...109 3.18. Indywidualny program i tok nauki. Decyzja – odmowa udzielenia zgody na indywidualny program lub tok nauki ...........................................................109 3.19. Zwolnienie ucznia z zajęć .............................................................................110 3.19.1. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego ..........110 3.19.2. Decyzja o zwolnieniu ucznia z nauki drugiego języka obcego .........111 3.19.3. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć informatyki lub technologii informacyjnej, lub zajęć komputerowych .......................................111 3.20. Program nauczania. Decyzja w sprawie dopuszczenia programów nauczania .....................................................................................................112 3.21. Nauczanie indywidualne. Decyzja – zgoda na nauczanie indywidualne ucznia ...........................................................................................................114 3.22. Stypendium dla ucznia. Decyzja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe ....................................................................114 Rozdział 4. Bezpieczeństwo uczniów ................................................................117 4.1. Usunięcie ucznia ze szkoły. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów .................117 4.2. Działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły. Decyzja – zgoda na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację ............................................................122 UOO20.indd 7 7 14-03-04 18:20 4.3. Jednolity strój dla uczniów. Pismo – odpowiedź na wniosek w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju .........................................................................................125 4.4. Przeniesienie ucznia do innej szkoły. Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły .........................................................127 4.5. Pomoc psychologiczno‑pedagogiczna. Zarządzenie w sprawie sposobu informowania rodziców uczniów o formach i okresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno‑pedagogicznej .......................................................130 4.6. Stołówka szkolna. Zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej......................................................................................133 4.7. Ocena zachowania ucznia. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w związku z potwierdzeniem się zastrzeżeń, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny .......134 4.8. Absencja i inne okoliczności świadczące o demoralizacji ucznia. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie sposobu i trybu informowania dyrektora szkoły o niespełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego oraz innych okolicznościach świadczących o demoralizacji .........................136 4.9. „Niebieska Karta”. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej ....................................................................138 4.10. Regulaminy korzystania z pomieszczeń i obiektów szkoły ...........................139 4.10.1. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu świetlicy szkolnej .........................................................139 4.10.2. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek i imprez szkolnych .......................................140 4.10.3. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej, boiska sportowego i placu zabaw...................................................................................140 4.10.4. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pracowni szkolnych (komputerowej, przyrodniczej, chemicznej, zajęć technicznych) .....................................................140 Podstawa prawna ............................................................................................143 8 UOO20.indd 8 14-03-04 18:20 Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku WStęp Przepisy prawa oświatowego zobowiązują szkoły do tworzenia przepisów prawa wewnętrznego, które stanowią uszczegółowienie kwestii uregulowa- nych w aktach prawnych, takich jak ustawy i rozporządzenia. Zarządzenie nie jest obligatoryjną formą działalności dyrektora szkoły, nie ma zapisu prawnego, który zobowiązywałby go do realizacji powierzonych zadań po- przez wydawanie zarządzeń. Doświadczenie jednak wskazuje, że warto taką formę stosować w praktyce szkolnej, gdyż ma moc prawną, jakiej brakuje komunikatom czy ogłoszeniom. Informacja przekazana przez zarządzenia lub decyzje staje się obowiązującym w szkole prawem. Ponadto dyrektor instytucji oświaty musi współpracować z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim. Jego zadaniem jest wprowadzanie do realizacji wypracowanych z tymi organami ustaleń w taki sposób, by stały się w szkole obowiązującym prawem. W tym celu też wydaje zarządzenia, które regulują wewnętrzne zasady funkcjonowania szkoły. Nie istnieje żaden przepis opisujący zasady tworzenia dokumentów związanych z tworzeniem prawa wewnątrzszkolnego. Jedynym dokumen- tem, który zajmuje się tą tematyką – także w odniesieniu do placówek oświatowych – jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W jego dziale VI opisa- ne są zasady związane z tworzeniem aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym, a więc w warunkach szkolnych przede wszystkim uchwał i zarządzeń. UOO20.indd 9 9 14-03-04 18:20 Zarządzenie dyrektora szkoły jest aktem administracyjnym. Podstawą wydania go przez dyrektora placówki oświatowej są przepisy prawne, któ- ry upoważniają sprawującego tę funkcję do uregulowania określonego zakresu spraw oraz wyznaczają jej zadania lub kompetencje. Oznacza to, że dyrektor szkoły może wydać zarządzenie tylko w sprawach, do decydo- wania o których upoważnia go przepis prawny (ustawa, rozporządzenie). Na przykład jeśli w szkole dojdzie do zniszczenia dokumentacji, dyrektor wydaje zarządzenie w celu powołania komisji do jej odtworzenia. Pod- stawę wydania takiego dokumentu stanowi § 21 rozporządzenia mini- stra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumen- tacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Inny przykład to coroczne ustalanie przez dyrektora szkoły dodatkowych dni wolnych od zajęć. Zgodnie z § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolne- go, dyrektor szkoły ma obowiązek ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych według określonej procedury w danym roku szkolnym i poinformowania o nich nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców po uprzednim zasięgnięciu ich opinii. Jest to przykład dający dyrektorowi kompetencję w podjęciu decyzji o terminach dni wolnych od zajęć i określający jednocześnie, jakie zadania w związku z tym ma do wykonania. Decyzja ta dzięki wydaniu zarządzenia staje się prawem obowiązującym w szkole w danym roku szkolnym. Odmienna sytuacja do- tyczy spotkań wychowawców klas z rodzicami uczniów. To częsta sytuacja szkolna, jednak takiej informacji nie trzeba nadawać rangi zarządzenia dyrektora. Termin, klasę i miejsce wystarczy przekazać w formie komuni- katu, który ma za zadanie jedynie przypomnieć o terminie wywiadówki znanym z kalendarium szkolnego oraz uporządkować kwestie przydziału sal dla poszczególnych klas. W zarządzeniu zamieszcza się przepisy prawne regulujące wyłącznie sprawy z zakresu przekazanego w przepisie uprawniającym do wydania zarządzenia oraz sprawy należące do zadań lub kompetencji dyrektora. Tak więc każde zarządzenie powinno zawierać odwołanie do odpowiedniej 10 UOO20.indd 10 14-03-04 18:20 Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku Wstęp podstawy prawnej. Stanowi to potwierdzenie, że dyrektor szkoły ma pra- wo podjąć wskazaną w zarządzeniu decyzję, zakres i cel tej kompetencji. W dokumencie tym nie zamieszcza się przepisów prawnych niezgodnych z ustawą, na podstawie której są one wydawane, oraz innymi ustawa- mi i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, a także przepisów prawnych niezgodnych z rozporządzeniami ministrów. Oznacza to, że dyrektor wydający zarządzenie podejmuje co prawda samodzielne (lub oparte na wskazanych w przepisach uzgodnieniach) decyzje, ale mu- szą one pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem. Nie mogą one w żadnym stopniu pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi przepi- sami prawa. Dotyczy to nie tylko prawa oświatowego. Nie powtarza się w zarządzeniu przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń, na które dyrektor się powołuje. Wyda- jąc zarządzenie, dyrektor szkoły powinien jedynie powołać się na przepis pozwalający mu na wydanie tego aktu prawa wewnątrzszkolnego, ale nie powinien przytaczać jego treści, a jedynie nazwę dokumentu w pełnym brzmieniu wraz z numerem Dziennika Ustaw. Jeżeli zarządzenie oparte jest na więcej niż jednym akcie prawnym, wydane na podstawie kilku przepisów prawnych nadających dyrektorowi odpowiednie kompetencje w tym zakresie, należy wówczas pamiętać, aby wszystkie te przepisy wymienić jako podstawę prawną. Istnieją też sytuacje, w których na podstawie jednego przepisu prawnego można wydać więcej niż jedno zarządzenie. Dyrektor szkoły lub placówki wydaje też w określonych okolicznościach decyzje administracyjne i kierownicze. Te pierwsze są przejawem woli dyrektora jako organu administracyjnego. Rozstrzygają sprawy będące w jego kompetencjach. W każdej decyzji powinna być wymieniona podstawa prawna nadająca uprawnienia do jej podejmowania. Z kolei na mocy de- cyzji administracyjnych dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy w postępowaniu administracyjnym unormowanym przez przepisy proceduralne. Decyzje kierownicze związane są z realizacją funkcji kierowniczych przez dyrektora szkoły. Dotyczą wielu sytuacji, na przykład oceny dorobku zawodowego, udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia czy niedopuszczenia do pracy pracownika, który stawił się po spożyciu alkoholu. UOO20.indd 11 11 14-03-04 18:20 Zarówno rozporządzenia, jak i decyzje dyrektora szkoły mają ściśle określoną strukturę, sposób redagowania, uzasadniania oraz odwoła- nia. Publikacja ta dostarcza gotowe wzory zarządzeń, decyzji i pism wraz z omówieniami sytuacji, w których dyrektor szkoły powinien wykorzystać przysługujące mu uprawnienia stanowienia wewnątrzszkolnego prawa. UWAGA Wszystkie wzory dokumentów znajdują się na dołączonym do książki CD. Można je dowolnie edytować, dostosowując do potrzeb konkretnej szkoły lub placówki oświatowej. 12 UOO20.indd 12 14-03-04 18:20 Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku RoZdZiał 1. ZaSady tWoRZenia aktóW pRaWa WeWnątRZSZkolnego 1.1. Sposób redagowania zarządzeń Sposób redagowania projektów normatywnych aktów prawnych okre- ślają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W dziale VI rozporządzenia wskazane są zasady dotyczące projektów aktów normatywnych o charakterze wew nętrznym. Określa się je wyłącznie nazwą „uchwała” albo „zarządzenie”. Do tworzenia tych aktów uprawnione są ściśle określone podmioty z upoważnienia ustawowego. Podstawą wydawania zarządzeń jest przepis prawny, który: z upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw, z wyznacza zadania lub kompetencje danego organu. W związku z tym, że przepisy nie określają, jaką formę redakcyjną powinny mieć akty prawne niższe od normatywnych, przy redagowaniu zarządzeń dyrektor może wspierać się istniejącymi przepisami. Wspo- mniane rozporządzenie Rady Ministrów jest prawem pomocniczym przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych. Dyrektor szkoły, aby nadać odpowiednią rangę wydawanym przez siebie zarządzeniom, powinien uwzględnić wymienione w rozporządzeniu zasady techniki prawodawczej. UOO20.indd 13 13 14-03-04 18:20 UWAGA Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną dla rozporządzenia jest paragraf. Taką też jednostkę redak­ cyjną powinien stosować dyrektor przy opracowywaniu zarządzeń. Paragrafy zawierają poszczególne samodzielne infor­ macje z zachowaniem kolejności numeracji paragrafów w całym zarządzeniu. Paragraf powinien być krótki, w miarę możliwości nawet jednozdaniowy. Jeśli myśl ujęta w paragraf składa się z kilku zdań, dzielimy go na ustępy. Jeżeli paragraf składa się z więcej niż jednego ustępu, należy je ponumerować. Podział na ustępy stosuje się również wtedy, gdy między zdaniami wyraża­ jącymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf. Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu (1., 2. itd.) z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego para­ grafu. Dalsze numerowanie przebiega analogicznie – w ustępach dokonuje się podziału na punkty, a w punktach można wprowa­ dzić litery, które oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego z okrągłym nawiasem z prawej strony (a), b) itd.) z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu. W obrębie liter moż­ na dokonać ostatniego wyliczenia, wprowadzając tiret: „–„ (znak myślnika). Jest to najmniejsza możliwa jednostka redakcyjna aktu prawnego. Jeśli zarządzenie jest mocno rozbudowane, grupy paragrafów połączone tematycznie można grupować w jednostki systema­ tyzacyjne wyższego stopnia, tzn. rozdziały numerowane cyframi arabskimi. Wymieniając elementy, zaczyna się od małych liter, a kończy: z przy wyliczeniach punktowych – średnikiem, a ostatni kropką, z przy wyliczeniach literowych – przecinkiem, a ostatni średni­ kiem lub kropką. 14 UOO20.indd 14 14-03-04 18:20 Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzenia i decyzje dyrektora szkoły w 2014 roku
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: