Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00314 007557 22992597 na godz. na dobę w sumie
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela - książka
Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2584-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Teoria i praktyka. Reguły GRY:

 • Przestrzegaj zasad
 • Trzymaj się planu
 • Pokaż, na co Cię stać
 • Bądź twardzielem
 • Poznaj sztukę uwodzenia
 • Zostań mistrzem w tej grze
 • Przekonaj się na własnej skórze, jak kobiety wodzi się na pokuszenie!

Wytrawny gracz w uwodzenie

Zastanów się dwa razy, zanim otworzysz tę książkę. Pomyśl jeszcze chwilę, zanim zaczniesz ją czytać. Bo kiedy rozpoczniesz grę, nie będzie już odwrotu. To książka dla mężczyzny, który nie boi się wyzwań -- dla kogoś, kto ma odwagę potrząsnąć swoim światem i stać się niekwestionowanym mistrzem w grze, którą kocha każdy facet.

Nikt nie będzie pytał Cię o wiek ani dotychczasowe doświadczenia z kobietami. To, co zrobisz ze swoim życiem, to Twoja prywatna sprawa. To Ty jesteś tu panem i władcą. Możesz wycofać się z podkulonym ogonem albo zrezygnować wreszcie z nudnej egzystencji, jaką prowadzi większość sfrustrowanych facetów na tej planecie. Możesz do końca swoich dni siedzieć sam jak kołek albo podjąć grę i zacząć uwodzić, zdobywać oraz rozkochiwać w sobie wszystkie te słodkie dziewczyny i piękne kobiety, o których marzysz -- wybór należy do Ciebie.


Ostrzeżenie. Reguły GRY:

 • są niezmienne i nieodwołalne
 • rządzą Twoim udanym życiem
 • opierają się na emocjach, a nie na logice
 • oferują Ci przelotne radości i trwałe szczęście
 • zaprowadzą Cię na sam szczyt, ale....

Uważaj! Jeśli nie będziesz ostrożny, możesz zrobić sobie poważną krzywdę...

Skutki uboczne

Gra, którą podejmujesz, ma również swoją ciemną stronę. Im więcej będziesz odnosił sukcesów, tym częściej będziesz się o tę drugą, mroczną stronę ocierał. Niebezpieczne kobiety, nieznane oblicze seksu, mroczne konsekwencje miłosnych podbojów, destrukcyjne związki... Przygody, które Cię spotkają, mogą Cię zaskoczyć, zaniepokoić, a może i przerazić.

Ta książka zawiera jedenaście nieprawdopodobnych, a jednak prawdziwych przygód. Przeczytaj -- jeśli nie z czystej ciekawości, to z chęci uniknięcia tych samych pomyłek i zaoszczędzenia sobie niepotrzebnych kłopotów. Wyeliminuj ryzyko błędu i czerp ze swojej intymnej gry maksimum przyjemności.Ekspert merytoryczny projektu:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela Autor: Neil Strauss T³umaczenie: Tomasz Misiorek ISBN: 978-83-246-2584-0 Tytu³ orygina³u: Rules of the Game Format: 122x194, stron: 312 (208+104) Oprawa: twarda Teoria i praktyka. Regu³y GRY: • Przestrzegaj zasad • Trzymaj siê planu • Poka¿, na co Ciê staæ • B¹dŸ twardzielem • Poznaj sztukê uwodzenia • Zostañ mistrzem w tej grze • Przekonaj siê na w³asnej skórze, jak kobiety wodzi siê na pokuszenie! Wytrawny gracz w uwodzenie Zastanów siê dwa razy, zanim otworzysz tê ksi¹¿kê. Pomyœl jeszcze chwilê, zanim zaczniesz j¹ czytaæ. Bo kiedy rozpoczniesz grê, nie bêdzie ju¿ odwrotu. To ksi¹¿ka dla mê¿czyzny, który nie boi siê wyzwañ — dla kogoœ, kto ma odwagê potrz¹sn¹æ swoim œwiatem i staæ siê niekwestionowanym mistrzem w grze, któr¹ kocha ka¿dy facet. Ostrze¿enie. Regu³y GRY: • s¹ niezmienne i nieodwo³alne • rz¹dz¹ Twoim udanym ¿yciem • opieraj¹ siê na emocjach, a nie na logice • oferuj¹ Ci przelotne radoœci i trwa³e szczêœcie • zaprowadz¹ Ciê na sam szczyt, ale.... Uwa¿aj! Jeœli nie bêdziesz ostro¿ny, mo¿esz zrobiæ sobie powa¿n¹ krzywdê... Skutki uboczne Gra, któr¹ podejmujesz, ma równie¿ swoj¹ ciemn¹ stronê. Im wiêcej bêdziesz odnosi³ sukcesów, tym czêœciej bêdziesz siê o tê drug¹, mroczn¹ stronê ociera³. Niebezpieczne kobiety, nieznane oblicze seksu, mroczne konsekwencje mi³osnych podbojów, destrukcyjne zwi¹zki... Przygody, które Ciê spotkaj¹, mog¹ Ciê zaskoczyæ, zaniepokoiæ, a mo¿e i przeraziæ. 8 WYZWANIE STYLELIFE SPIS TREŚCI WSTĘP: DLACZEGO TU JESTEŚMY? 11 JAK GRAĆ W GRĘ 14 WYZWANIE STYLELIFE — DZIENNE MISJE 17 DZIEŃ 1 18 DZIEŃ 2 25 DZIEŃ 3 28 DZIEŃ 4 36 DZIEŃ 5 39 DZIEŃ 6 44 DZIEŃ 7 53 DZIEŃ 8 64 DZIEŃ 9 68 DZIEŃ 10 74 DZIEŃ 11 81 DZIEŃ 12 91 DZIEŃ 13 99 DZIEŃ 14 102 SPIS TRE¥CI 9 SESJA SZKOLENIOWA W POŁOWIE DROGI 113 DZIEŃ 15 115 DZIEŃ 16 126 DZIEŃ 17 129 DZIEŃ 18 132 DZIEŃ 19 138 DZIEŃ 20 141 DZIEŃ 21 144 DZIEŃ 22 152 DZIEŃ 23 158 DZIEŃ 24 164 DZIEŃ 25 170 DZIEŃ 26 176 DZIEŃ 27 178 DZIEŃ 28 185 DZIEŃ 29 193 DZIEŃ 30 200 PODZIĘKOWANIA 203 18 ZASADY GRY. MISTRZOSTWO UWODZENIA W 30 DNI DZIEŃ 1 MISJA 1. Oceñ siebie Programy mające poprawić Twoją kondycję fizyczną wymagają, byś pierwszego dnia się zważył. Plany finansowe wymagają podania majątku i Twoich obciążeń finansowych. By uzdrowić Twoje życie towarzyskie, będziesz musiał sporządzić podsumowanie jego aktualnego stanu. Twoją pierwszą misją jest podanie odpowiedzi na poniższe pytania. Nie przejmuj się tym, co inni mogą na ich podstawie o Tobie pomyśleć. Twoim ce- lem jest to, by być ze sobą tak szczerym, jak to tylko możliwe. 1. Napisz w jednym lub dwóch zdaniach, jak według Ciebie postrzegają Cię obecnie inni ludzie. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. Napisz w jednym lub dwóch zdaniach, jak chciałbyś być postrzegany. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. Wymień trzy swoje cechy lub zachowania, które chciałbyś zmienić. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4. Wymień trzy nowe cechy lub zachowania, które chciałbyś zyskać. ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ DZIE” 1 19 MISJA 2. Przeczytaj i zniszcz Zanim przejdziesz do swojego pierwszego zadania terenowego, koniecznie mu- sisz zlikwidować wszystkie swoje szkodliwe przekonania ciążące na Twoich kon- taktach z kobietami. Twoim następnym zadaniem jest przeczytanie manifestu zatytułowanego „Krępujące kajdany”, zamieszczonego pod dzisiejszymi za- daniami w Instrukcji na dzień 1. MISJA 3. Operacja pogawÚdka Twoje pierwsze zadanie terenowe: zamień dziś kilka słów z pięcioma obcymi osobami. Nieważne, czy będą to kobiety czy mężczyźni, osoby starsze czy młodsze, przyjazne czy nie. Obcy może być spotkanym na ulicy biznesmenem, starszą panią w kolejce w supermarkecie, kelnerką w restauracji lub bezdomnym. Twoim zadaniem jest po prostu rozpoczęcie rozmowy, mającej na celu wy- łącznie przerwanie ciszy za pomocą pytania lub uprzejmej uwagi. Rozmowa nie musi wyjść poza komentarz i odpowiedź. Jeśli trudno przychodzi Ci wymyślenie tego, o czym miałbyś porozmawiać, zanim wyjdziesz z domu, przejrzyj nagłówki najświeższych wiadomości. Oto kilka tematów na pogawędkę: „ Pogoda: „Piękny dzisiaj dzień. Szkoda, że musimy siedzieć w bu- dynku”. „ Sport: „Widział pan wczorajszy mecz __________? Wprost nie mogłem uwierzyć”. „ Aktualne wydarzenia: „Słyszała pani o __________? Ciekawe, co następnym razem wymyślą”. „ Rozrywka: „Widział pan już (tytuł filmu)? Tak się zastanawiam, czy warto go obejrzeć”. Pamiętaj: odpowiedź nie ma znaczenia. Niezależnie od tego, czy otrzymasz w odpowiedzi długi wywód, czy niezrozumiałe chrząknięcie, wykonałeś misję, jeśli tylko otworzyłeś usta i odezwałeś się do obcej osoby. 20 ZASADY GRY. MISTRZOSTWO UWODZENIA W 30 DNI INSTRUKCJA NA DZIE” 1. KR}PUJkCE KAJDANY W kontaktach z kobietami moim największym wrogiem byłem ja sam. Zwykle spoglądałem na siebie — niecałe metr siedemdziesiąt wzrostu, chu- dy, łysy i z wielkim nosem — i myślałem, że nie ma takiej możliwości, bym kon- kurował z tymi wszystkimi wysokimi, przystojnymi facetami, jakich dookoła jest pełno. Byłem taki nieszczęśliwy, że rozważałem zrobienie operacji plastycznej. Gdy jednak zacząłem nawiązywać kontakty z kobietami na ulicach, w klu- bach i kafeteriach, odkryłem, że wygląd nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jakie do niego przywiązywałem. Tak długo, jak byłem zadbany, jedyne, czego potrzebowałem, by zainteresować każdą kobietę, jakiej pragnąłem, była wła- ściwa osobowość. Choć zostanie okrzykniętym przez media za najlepszego artystę podrywu na świecie jest wątpliwym powodem do chwały, jedno, czego się przy tym nauczyłem, to to, że nie musiałem zmieniać tego, jak wyglądam. Radziłem sobie dobrze. Prawda jest taka, że zwykle było mi łatwiej niż wielkim, muskularnym gościom o kwadratowych szczękach, bo nie wyglądałem tak groźnie i onieśmie- lająco. Mogłem przemknąć się poniżej radaru. Ostatecznie zatem moim proble- mem nie był wygląd, a ograniczające przekonania związane z moim wyglądem. Ograniczające przekonanie to przeświadczenie dotyczące Ciebie, innych ludzi lub otaczającego Cię świata, w które wierzysz, i choć tak naprawdę jest ono fałszywe, to sam fakt, że Ty w nie wierzysz, ogranicza Cię w zdobywaniu doświadczeń i odnoszeniu sukcesów. Za każdym razem, gdy powtarzasz sobie, że „nie możesz” zrobić czegoś, co leży w zakresie ludzkich możliwości, masz do czynienia z ograniczającym przekonaniem. Pozbycie się ograniczających przekonań jest bardzo łatwe — wystarczy, że sam siebie zapytasz: „Czy kiedykolwiek było tak, że ”... i w miejsce odpo- wiedzi wstawisz swoje ograniczające przekonanie. Na przykład jeśli wierzysz w to, że czujesz się nieswojo przy pięknych kobietach, zapytaj sam siebie: „Czy kiedykolwiek czułem się swobodnie przy pięknej kobiecie?”. Podaj choć jeden przykład — oto obaliłeś swoje ograniczające przekonanie. Niemal każdy ma ograniczające go przekonania, czy to świadome, czy za- kodowane w podświadomości. Dlatego zanim wyślę Cię na ulicę, byś rozmawiał z obcymi, oczyśćmy atmosferę i pozbądźmy się kilku najpopularniejszych ogra- niczających przekonań związanych z randkowaniem. DZIE” 1 21 OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Jeśli ją zagadnę, ona mnie zignoruje — albo, co gorsza, powie coś nieprzyjemnego, co mnie upokorzy. RZECZYWISTO¥m: To może Cię zaskoczyć, ale taka jest prawda — im trud- niej Ci podejść do kobiety, tym mniejsza szansa na to, że spotkasz się z niegrzecz- nym odtrąceniem. Dlaczego tak jest? Ponieważ większość osób jest tak wychowana, by za- chowywać się grzecznie i uprzejmie, o ile nie czują się zagrożone — a nie- śmiały facet nie wywołuje uczucia zagrożenia. W najgorszym przypadku może Ci się przytrafić to, że kobieta uprzejmie powie, iż to prywatna rozmowa, albo po prostu przeprosi i wyjdzie do toalety. Wyobrażanie sobie negatywnych scena- riuszy jest szkodliwe dla Twojego zdrowia emocjonalnego. Zamiast to robić, wyjdź z domu i zacznij rozmawiać z kobietami, a odkryjesz, że większość strasz- nych sytuacji, które sobie wyobrażałeś, nigdy się nie zdarzy. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Ludzie na mnie patrzą, oceniają albo się ze mnie śmieją. RZECZYWISTO¥m: To półprawda. Ludzie mogą Cię dostrzegać, ale wcale nie muszą oceniać — większość z nich za bardzo przejmuje się tym, co o nich myślą inni. Gdy już zdasz sobie sprawę, że większość ludzi jest takich jak Ty — i że tak naprawdę zależy im też na Twojej akceptacji — zapomnisz, co to strach w towarzystwie. Poza tym większość przypadkowych obserwatorów widząc, jak podchodzisz do dziewczyny lub grupy — założy, że ich znasz. Zachowuj się więc, jakby to była prawda. Nie tylko będziesz się dzięki temu mniej martwił o to, co myślą wszyscy inni, ale też łatwiej nawiążesz z nimi kontakt. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Kobiety nie interesują się miłymi face- tami. Lubią drani. RZECZYWISTO¥m: To jeden z najstarszych mitów na temat randkowania. I na szczęście jest zupełnie nieprawdziwy. Linia podziału tak naprawdę nie przebiega pomiędzy miłymi a wrednymi facetami czy dobrymi a złymi chłop- cami. Przebiega pomiędzy mężczyznami słabymi a silnymi. Kobiety pociągają fa- ceci demonstrujący siłę — niekoniecznie fizyczną, ale umiejętność sprawienia, by kobieta w ich towarzystwie czuła się bezpieczna. Dlatego jeśli jesteś miłym facetem, możesz pozostać miły. Ale musisz też być silny. Powinieneś jednak upewnić się, że wiesz, co to znaczy „miły”. Większość facetów, którzy mówią o sobie, że są „zbyt mili”, zachowują się miło tylko dlatego, że chcą, by każdy ich lubił i żeby nikt nie myślał o nich źle. Jeśli tak 22 ZASADY GRY. MISTRZOSTWO UWODZENIA W 30 DNI jest w Twoim przypadku, przestań udawać bycie miłym. Nie myl strachliwości i wiotkiego kręgosłupa z byciem miłym. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Nie jestem wystarczająco przystojny, bogaty ani popularny, żeby być z piękną kobietą. RZECZYWISTO¥m: Jest wielu gwiazdorów rocka i multimilionerów, ma- jących takie same problemy z kobietami jak Ty. Wiem to, bo wielu z nich pobierało u mnie nauki. Przy okazji dowiedziałem się, że pieniądze, wygląd i popularność — choć z pewnością bardzo ułatwiają sprawę — nie są tak na- prawdę konieczne. Na szczęście dla mężczyzn to, jak wyglądamy, nie znaczy tak wiele jak to, jak się prezentujemy. Prezencja natomiast wymaga tylko za- dbania o siebie i odpowiedniego ubrania, które podkreśli naszą atrakcyjność. Jeśli chodzi o majątek i popularność, równie skuteczne może być po prostu wykazanie się chęcią i możliwościami ich zdobycia. Tak jak łowców talentów, wiele kobiet pociągają mężczyźni mający cele i potencjał. A przez kolejnych dziesięć dni będziemy poprawiali Twój wygląd, cele i widoczny potencjał. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Jest taka jedna dziewczyna... RZECZYWISTO¥m: Na świecie jest wiele niesamowitych kobiet. Jeśli trzy- masz się myśli o tej jednej konkretnej dziewczynie, której nie potrafisz pozbyć się z serca — a ona nie dała Ci w żaden sposób odczuć, że odwzajemnia Twoje uczucia — to pogódź się z tym, że to, co czujesz, nie jest miłością, lecz obsesją. I ta obsesja najprawdopodobniej ją od Ciebie odstrasza. Najlepsze, co możesz zrobić dla niej i dla siebie, to wyjść i poznawać tyle kobiet, ile się da, aż zrozumiesz, że jest ich wiele — a niektóre z nich potrafią docenić Twoją wartość i odwzajemnić Twoje uczucia. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Niektórzy faceci rodzą się z umiejętnością oczarowywania kobiet. Inni jej nie mają i nigdy mieć nie będą. RZECZYWISTO¥m: Na szczęście jest jeszcze trzecia grupa: ci, którzy po- trafią tę umiejętność posiąść. Należę do nich ja. I gdy już zrozumiesz, jak działa poczucie własnej atrakcyjności, i będziesz miał za sobą kilka udanych interakcji z kobietami, również znajdziesz się w tej grupie. Wszelkie problemy, jakie mo- żesz teraz mieć, nie są wynikiem tego, kim jesteś, ale tego, co robisz i jak się prezentujesz. Dzięki odpowiedniej wiedzy i odrobinie praktyki te problemy można będzie łatwo rozwiązać. Jeśli po zrealizowaniu zadań składających się na Wyzwa- nie i po wykonaniu zaleconych ćwiczeń będziesz dalej trzymał się dobrych praktyk, możesz nawet zacząć radzić sobie lepiej niż tak zwani urodzeni czarusie, którym niegdyś zazdrościłeś. DZIE” 1 23 OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Wystarczy, że „będę sobą”, a w końcu spotkam właściwą kobietę, która mnie polubi. RZECZYWISTO¥m: To działa tylko wtedy, kiedy dokładnie wiesz, kim jesteś, jakie są Twoje mocne strony i jak je umiejętnie pokazać. Najczęściej zaś to prze- konanie jest powtarzane jako wymówka od pracy nad sobą. To, co większość z nas prezentuje światu, niekoniecznie oddaje nasze prawdziwe ja: to połą- czenie utrwalonych przez lata złych nawyków i zachowań opartych na lęku. Nasze prawdziwe ja leży pogrzebane pod niepewnością i oporami. Dlatego za- miast być po prostu sobą, skoncentruj się na odkryciu i trwałym wyeksponowa- niu swojego najlepszego ja. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Żeby dowiedzieć się, czego chcą kobiety, wystarczy je o to zapytać. RZECZYWISTO¥m: To może zdać egzamin w niektórych przypadkach, ale nie tak często, jak wielu ludzi sądzi. Dopiero gdy zacząłem testować zachowania, które wydawały się sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, odkryłem najważniejszą zasadę Gry: To, czego kobiety chcą, niekoniecznie jest tym, na co reagują. Co więcej, to, o czym kobiety mówią, może być tym, czego chcą w związku, ale niekoniecznie może je pociągać na etapie tańca godowego. Faktycznie jest tak, że większość kobiet przekaże Ci informacje o tym, czego potrzebujesz, by je zainteresować, ale zwykle będziesz się tych informacji musiał domyślać między wierszami. OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Jeśli zagadnę kobietę, ona będzie wie- działa, że ją podrywam, i pomyśli, że jestem beznadziejny. RZECZYWISTO¥m: To jest tylko po części prawda — kobiety myślą tak tylko wtedy, gdy mężczyźni podchodzą do nich w niewłaściwy sposób. Postępują tak mężczyźni sprawiający, że kobieta czuje się nieswojo, jest wystraszona al- bo podejrzewa, że mężczyzna chce ją wykorzystać. Największym błędem, jaki można popełnić w stosunku do kobiety, to zacząć ją podrywać, zanim się nami zainteresuje. I choć właśnie na tym opiera się tak zwana technika wielu mężczyzn, w istocie jest to błąd, którego unikniesz, jeśli będziesz wykonywał dzienne misje. Niewiele kobiet odrzuci propozycję spotkania się z kimś cie- płym, zabawnym, szczerym, interesującym, zajmującym, sprawiającym, że dobrze się przy nim czują, i takim, który nie będzie siedział i zanudzał je na śmierć gadaniną. 24 ZASADY GRY. MISTRZOSTWO UWODZENIA W 30 DNI OGRANICZAJkCE PRZEKONANIE: Kobiety nie lubią seksu tak jak mężczyźni. Są zainteresowane głównie stałym związkiem. RZECZYWISTO¥m: Jeśli w to wierzysz, to nie spędziłeś wystarczająco du- żo czasu w towarzystwie kobiet. Oto kilka faktów mogących Ci pomóc w po- zbyciu się tego przekonania: to kobiety, a nie mężczyźni, mają organ służący wyłącznie do odczuwania przyjemności seksualnej — łechtaczkę, mającą dwa razy więcej zakończeń nerwowych niż cały penis. I to kobiecy orgazm, a nie męski, może trwać całe minuty, a nawet dłużej. Większość mężczyzn ma jeden orgazm, po czym ich podniecenie opada, natomiast większość kobiet jest zdolna do przeżywania jednego orgazmu po drugim i ma orgazmy różnych rodzajów: łechtaczkowy, pochwowy, mieszany, orgazm całego ciała i orgazm bezdotykowy (poczytaj o nim). Krótko mówiąc, dobry seks jest dla kobiet nawet lepszy niż dla nas. Nie wydaje Ci się zatem logiczne, że będą pragnęły go bardziej? DZIE” 2 25 DZIEŃ 2 MISJA 1. OkreĂl swoje cele Gratulacje! Przetrwałeś dzień pierwszy. Niezależnie od tego, czy masz już cele w życiu, czy też będziesz potrzebował pewnej zachęty, by je określić, pierwsze dzisiejsze ćwiczenie pomoże Ci ustalić, co zamierzasz, i zaprogramować Twój umysł na odniesienie sukcesu. Cytując J. C. Penneya, słowa twórcy sieci handlowej: „Dajcie mi sprzedawcę mającego cel, a zrobię z niego człowieka tworzącego historię. Dajcie mi człowieka bez celów, a zrobię z niego sprzedawcę”. Twoja misja polega na przeczytaniu poniższych pytań, dogłębnym prze- myśleniu ich i napisaniu swojej własnej deklaracji misji. Bądź tak konkretny i am- bitny, jak to tylko możliwe. (Przykładowe cele do osiągnięcia to na przykład: założenie zespołu muzycznego, kupienie domu, poprawienie kondycji fizycznej, rozkręcenie biznesu, zostanie prezydentem). 1. Jakie trzy cele chciałbyś osiągnąć, by być szczęśliwszym? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. Z jakich powodów te osiągnięcia by Cię uszczęśliwiły? ____________________________________________________ ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. Jaka jest Twoja osobista misja? Stanę się _______________________ (maksimum cztery słowa), MOJA ROLA który będzie ____________________ (maksimum cztery słowa) Z CZEGO JESTEM S’AWNY w ciągu ____________________ dni/tygodni/miesięcy. LICZBA 26 ZASADY GRY. MISTRZOSTWO UWODZENIA W 30 DNI 4. Wymień trzy konkretne wyniki, które pozwolą Ci stwierdzić, że zrealizowałeś misję (na przykład: „Uda mi się zarobić 200 000”, „Uda mi się schudnąć 15 kilogramów” albo „Uda mi się zdobyć pięć Oskarów”). 1. Uda mi się ________________ ____________ ____________. 2. Uda mi się ________________ ____________ ____________. ILO¥m ILO¥m CZEGO CZEGO CO CO 3. Uda mi się ________________ ____________ ____________. CO ILO¥m CZEGO 5. Dlaczego jesteś w pełni zaangażowany w realizowanie swojej oso- bistej misji? Bo jeśli nie zrealizuję jej teraz, będę dalej cierpiał przez najbliższe lata i „ moje ___________________ się zmniejszy/pogorszy/przepadnie, „ moje ___________________ się zmniejszy/pogorszy/przepadnie, ELEMENT/JAKO¥m ¿YCIA ELEMENT/JAKO¥m ¿YCIA „ moje ___________________ się zmniejszy/pogorszy/przepadnie. ELEMENT/JAKO¥m ¿YCIA Jeśli jednak będę dążył do jej realizacji teraz, najbliższe lata będą przy- jemne oraz „ moje ___________________ się zwiększy/polepszy/ziści. „ moje ___________________ się zwiększy/polepszy/ziści. ELEMENT/JAKO¥m ¿YCIA ELEMENT/JAKO¥m ¿YCIA „ moje ___________________ się zwiększy/polepszy/ziści. ELEMENT/JAKO¥m ¿YCIA MISJA 2. Spójrz sobie w oczy (opcjonalna) Oto kolejny krok, jaki możesz poczynić, by wesprzeć swoją osobistą deklarację misji i wzmocnić podświadomy zamiar: autohipnoza. Specjalnie na potrzeby Wyzwania zamówiłem ćwiczenie na kształtowanie charyzmatycznego umysłu, które możesz znaleźć w internecie pod adresem www.stylelife.com/challenge. DZIE” 2 27 Gdy już pobierzesz plik, znajdź sobie wygodne miejsce, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Przygaś światła, zdejmij buty i usiądź albo się połóż. Zrelaksuj się. Następnie załóż słuchawki, włącz nagranie i rozpocznij podróż. Pamiętaj, by wysłuchać bez przerwy całego nagrania. To doświadczenie musisz bardziej poczuć, niż ujrzeć. Postaraj się wysłuchiwać nagrania podczas Wyzwania co drugi dzień: im częściej będziesz je powtarzał, tym lepsze będą rezultaty. MISJA 3. Spójrz im w oczy Twoje ćwiczenie terenowe na dziś to wyjść i zamienić kilka słów z kolejnymi pięcioma nieznajomymi osobami. Tym razem jednak musisz zrobić coś więcej: musisz z każdą z nich na- wiązać kontakt wzrokowy. Zapisz poniżej kolor oczu każdej z tych osób. 1. ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ 4. ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ Celem pierwszego ćwiczenia z pogawędką było nauczenie Cię pozbycia się strachu przed rozmową z ludźmi. Złowienie wzrokiem ich spojrzenia (trzeba przy tym uważać, żeby się zanadto nie wpatrywać w rozmówcę) nie tylko zwiększa szansę na odpowiedź, ale też pomoże Ci nawiązać z nim bardziej oso- bisty kontakt. Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej rozwinąć tę istotną, choć subtelną umiejętność, oto ćwiczenie dodatkowe: spróbuj przyciągnąć uwagę taksówkarza, pozyskać za- interesowanie barmana albo przywołać kelnera do swojego stolika bez użycia mowy czy gestów — zamiast tego wykorzystaj wyłącznie kontakt wzrokowy. MISJA 4. Wskazówka na jutro Pamiętaj, by jutrzejsze zadanie przeczytać w chwili, w której się obudzisz — zanim pójdziesz pod prysznic, ogolisz się czy sprawdzisz pocztę. SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ZASADA 1. ATRAKCYJNOŚĆ NIE JEST KWESTIĄ WYBORU 12 ZASADA 2. JEDNO PĘKNIĘTE OGNIWO NISZCZY ŁAŃCUCH 19 ZASADA 3. GRA NIE ZNA GRANIC 27 ZASADA 4. POZNAJ TEREN, ZANIM WYBIERZESZ SIĘ W PODRÓŻ 41 ZASADA 5. TO, JAK WIDZISZ ŚWIAT, DECYDUJE O TYM, KIM JESTEŚ 45 ZASADA 6. OCZEKUJ NAJLEPSZEGO, BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA NAJGORSZE 56 ZASADA 7. COKOLWIEK SPOTKASZ NA SWOJEJ DRODZE, JEST CZĘŚCIĄ DROGI 60 ZASADA 8. EMOCJE SĄ WYSTARCZAJĄCYM POWODEM 69 ZASADA 9. MIŁOŚĆ TO FALA, ZAUFANIE TO WODA 78 ZASADA 10. STREFA BEZPIECZEŃSTWA TO TERYTORIUM WROGA 81 ZASADA 11. ŻADEN CZŁOWIEK NIE WYGRYWA GRY SAM 98 POSŁOWIE 100 ZASADA 4 41 ZASADA 4 POZNAJ TEREN, ZANIM WYBIERZESZ SIĘ W PODRÓŻ MAGGIE Spływając wodą, Maggie wyszła z przydomowego basenu, pachniała chlorem i gardenią. Woda zbierała się w krople na jej obojczyku, młodych mięśniach jej brzucha, zanikającym dziecięcym tłuszczyku na jej udach. Podbiegła do mnie szybko jak szczęście. Poprowadziłem ją na górę, krocząc ciężko po pluszowym dywanie. Zazdrościłem jej tego, że żyła taka spełniona i wolna w każdym momencie, i walczyłem, by pozbyć się huraganu obaw, które krążyły w mojej głowie jak wilki polujące na jelenia. Popchnąłem ją na łóżko i gdy opadła na materac, zachichotała, wypeł- niając mój pusty pokój o białych ścianach głosem kobiety. Leżała tam i czekała na to, co, jak wiedziała, miało nastąpić. Mogłem po prostu przycisnąć mocno swoje ciało do jej ciała, wejść w nią głęboko, spowolnić bicie swojego serca tak, by od- powiadało jej sercu, i potem też mogłem czuć się młody, wolny i szczęśliwy. Nie byłem pewien, czego chciała ode mnie, mężczyzny starszego od niej o dwanaście lat, bez kondycji i pochłoniętego zmartwieniem o kolejny termin w niekończącej się serii terminów. Może chciała akceptacji, nieświadoma tego, że ta potrzeba jest nie tylko nienasycona, ale też jest przyczyną większości popełnianych w życiu błędów. Może chciała dorosłości, nieświadoma, że to tylko klatka wykonana przez dorosłych i wabiąca dzieci po to, by kiedyś znalazły się w tak okropnym świecie jak oni. A może była tak wyzwolona, że chciała tylko dawać, nie pragnąc niczego w zamian. 42 ZASADY GRY. KODEKS UWODZICIELA LINDA Linda starła kropelkę potu spływającą po jej skroni, zagryzając dla mnie dolną wargę. Ostrożnie usiadła na mnie okrakiem, z rękami i nogami mocno zapartymi na łóżku, by nie pozostać zupełnie bezbronną. Jej ciało było smukłe i zwinne jak u baleriny, ale jej biodra były kobiece, a gęste, brązowe włosy spływały na niewielkie wypukłości, ukrywając nagość, która wciąż wydawała się jej nieodpo- wiednia. Jej wargi były nabrzmiałe od pocałunków, a policzki zaczerwienione od godzin pasji, których wymagało doprowadzenie jej do tego punktu. Każda cząsteczka powietrza w sypialni — tej, w której dorastała, pozbawionej dzie- cinnych pamiątek po tym, kim była — pulsowała jej energią, jej napięciem, jej nerwowym podnieceniem. To było to. — Zrób to powoli — powiedziała. — Bądź delikatny — powiedziała. — Może tylko na chwilkę — powiedziała. Wszystko, co powie dziewczyna, gdy już podejmie decyzję o tym, by po raz pierwszy uprawiać seks. Potem zawahała się, jak pomarańcza po raz ostatni trzymająca się gałęzi, zanim przerwie się jej szypułka. Przez lata wyobrażała sobie ten akt w tak roz- maitych sceneriach i barwach emocji, odmawiając kolejnym konkurentom, któ- rzy chcieli to jej zabrać, dlatego, że byli jak łowcy nagród, pragnący złapać prze- stępcę nie po to, by zadośćuczynić sprawiedliwości, ale po to, by zgarnąć nagrodę. Ta chwila musiała być idealna, tak by dziesięć, dwadzieścia czy trzydzie- ści lat później mogła przywołać w myślach każde odczucie i uśmiechnąć się z przekonaniem, że dokonała właściwego wyboru. Chichot — nerwowy, dziecinny, kobiecy, krępujący — wydobył się z jej ust, gdy się podniosła i obróciła zdecydowanie, siadając na mych kościstych biodrach z twarzą zwróconą w kierunku mych stóp. Utkwiła spojrzenie w okrągłym lustrze na delikatnej sosnowej toaletce, która lojalnie strzegła jej sekretów w każdym wieku, na każdym etapie i podczas każdej metamorfozy. Patrzyła uważnie, przesuwając tors lekko w lewo, tak by jej postać wygięła się jak u modelki, a następnie skoncentrowała spojrzenie na swojej twarzy, by widzieć się w chwili oddania, które będzie tak starannie kontrolować. To nie ja byłem tu bohaterem, tylko ona. I w jednej sekundzie, naładowanej dziewiętnastoma latami bycia córką, siostrą i dzieckiem, stało się. JA A teraz siedzę pomiędzy nimi. Maggie po lewej w letniej sukience, Linda po prawej w zamszowej spódniczce, obie trzymają mnie za rękę, obie myślą, że zabiorę je dziś ze sobą. ZASADA 4 43 Ich uściski odzwierciedlają targające nimi uczucia: dłoń Maggie miękko leży w mojej dłoni, nie zdradzając obaw ani oczekiwań dziewczyny, bo wie ona, że będzie mnóstwo czasu na intymność później. Myli się jednak. Nie jest świadoma tego, że o pół metra dalej dłoń jej młodszej siostry ściska moją mocno, zaborczo, w cichej konspiracji. W swojej niewinności Maggie pozwoliła ukrywającej swe prawdziwe zamiary siostrze, by ta towarzyszyła jej podczas randki. I tak intryga na widowni w kinie jest bardziej zagmatwana niż ta na ekranie. Dwie siostry rozdzielone przez bezwartościowego mężczyznę. I tak jak w przypadku Ezawa i Jakuba, Aarona i Mojżesza, Barta i Lisy, młodsze z rodzeństwa musi zwyciężyć. Taka jest już kolej rzeczy. A ja, który myślałem o sobie jako o wielkim uwodzicielu, chwaliłem się tym, że sypiam w siostrami modelkami, dowartościowywałem się w ich objęciach niczym wysysający młodość wampir, byłem niczym więcej niż lalką w ich zabawie. — Od razu nawiązało się między nami bardzo głębokie porozumienie — powiedziała mi Linda tej pierwszej nocy w łóżku. — Ale potem Maggie się na ciebie rzuciła, więc pomyślałam, że co mi tam. Ale może nie było żadnego porozumienia, dopóki Maggie mnie sobie nie zawłaszczyła. Może tak jak ja, Linda zazdrościła Maggie wolności i spontaniczności i chciała coś zabrać starszej siostrze. Może podświadomie postanowiła stracić dziewictwo z jak najgorszymi intencjami. A potem, z miłością w sercu, z uśmie- chem na twarzy, z niewinnością w oczach, raz jeszcze mogła sprawić, by jej sio- stra poczuła się jak czarna owca. Może tak długie oczekiwanie z utratą dziewictwa nie było podyktowane moralnością, ale tym, by jej siostra wydawała się przy niej puszczalska. Przewagą najmłodszego z rodzeństwa nigdy nie jest siła fizyczna, ale ma- nipulacja emocjonalna. I teraz ja jestem częścią tej pułapki. Muszę grać swoją rolę: Maggie spała z dwudziestoma sześcioma mężczyznami. Ja jestem tylko wzmianką w jej seksualnej historii. Ale dla Lindy jestem całą jej seksualną historią i jej opiekunem. Muszę zachować jej wspomnienie z tej chwili pod szkla- nym kloszem. Jeśli się rozpryśnie, a odłamek przebije jej serce, rana nigdy się nie zagoi. Jest zbyt bystra — wybiera właściwego mężczyznę, obarczonego sumie- niem, które każe mi nie niszczyć jej — czy jakiejkolwiek innej kobiety — dla jej przyszłych mężczyzn. I tak nie mam wyboru. Ktoś dziś zostanie zraniony i lepiej, by spotkało to radosną puszczalską niż melancholijną porządną dziewczynę. Maggie nigdy mi tego nie wybaczy, tak samo jak nigdy nie wybaczy Lindzie. Gdy ja będę tej nocy leżał w łóżku jej siostry, ona pocieszy się z byłym chłopakiem. 44 ZASADY GRY. KODEKS UWODZICIELA Miesiąc później, z miłością w sercu, uśmiechem na twarzy i niewinnością w oczach, Linda powie mi — jednoosobowej armii, której użyła do dokonania przewrotu — że Maggie się do niego wyprowadza. Trzy miesiące później pod jego wpływem Maggie uzależnia się od metaamfetaminy. Rok później rozstaje się z nim, bo jest bita. Dwa i pół roku później w Maggie nie można już dostrzec tej swobodnej młodej dziewczyny, która kiedyś wynurzyła się z mojego basenu. Wyszła za mąż swojego chłopaka. I niczym bańki powietrza uwięzione w cemen- cie, decyzje podjęte w jednej chwili prześladują nas do końca naszego życia.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady GRY. Mistrzostwo uwodzenia w 30 dni. Zasady GRY. Kodeks uwodziciela
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: