Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 003840 24127242 na godz. na dobę w sumie
Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz - ebook/pdf
Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7387-803-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zadaniem publikacji jest zarówno wyjaśnienie istoty szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i pobudzenie wyobraźni w kierunku ukształtowania modelowego, a więc bezpiecznego użytkownika drogi, tzn. takiego, który nie tylko nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa i nawet się do niego nie przyczyni, ale również swoim pozytywnym oddziaływaniem zapobiegnie zdarzeniu o negatywnych skutkach.

Komentarz ten pozwoli na zrozumienie supozycji podstawowych instytucji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a mianowicie: ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania oraz wzajemnej relacji między nimi.

Opracowanie zawiera wzory pism procesowych najczęściej komponowanych w sprawach dotyczących wypadków drogowych. Ponadto zostało wzbogacone tekstem ustawy z 20.6.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.).


Adresaci:
uczestnicy ruchu drogowego (kierujący, pasażerowie, piesi), policjanci, prokuratorzy, sędziowie.


Stan prawny: Maj 2005 r.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, TOM I–III WYD. 2 Du¿e Komentarze Becka K. T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ Komentarze Becka M. Bojarski, W. Radecki KODEKS WYKROCZEÑ. KOMENTARZ WYD. 2 Komentarze Becka A. Marek PRAWO WYKROCZEÑ (MATERIALNE I PROCESOWE) WYD. 4 Podrêczniki Prawnicze KODEKS KARNY, KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO WYD. 4 Edycja Prokuratorska T. Grzegorczyk KODEKS WYKROCZEÑ Z WPROWADZENIEM WYD. 10 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Komentarz Wojciech Kotowski Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Stan prawny: maj 2005 Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C.H. Beck 2005 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7387-803-3 Spis treœci Od autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz Ustawa – Prawo o ruchu drogowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Instytucje bezpieczeñstwa ruchu drogowego . . . . Rozdzia³ 2. Ostro¿noœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Szczególna ostro¿noœæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Ruch pojazdu przewo¿¹cego materia³y niebezpieczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Zasada „ograniczonego zaufania” . . . . . . . . . . . C. Wzory pism procesowych S³owo wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 1. Zawiadomienie o odmowie sformu³owania 3 143 143 152 155 239 240 247 wniosku o ukaranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Wzór 2. Zawiadomienie s¹du o nieprzyst¹pieniu do postêpowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 3. Wniosek o ukaranie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 4. Protokó³ oglêdzin miejsca wypadku drogowego . . . Wzór 5. Protokó³ oglêdzin pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 6. Protokó³ przes³uchania œwiadka . . . . . . . . . . . . . . Wzór 7. Zarz¹dzenie o wszczêciu postêpowania . . . . . . . . . Wzór 8. Wniosek o umorzenie postêpowania s¹dowego . . . . . Wzór 9. Wniosek dowodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 10. Wyrok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 11. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 256 258 264 268 271 272 275 277 279 V Spis treœci Wzór 12. Wniosek kasacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 13. Skarga do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wzór 14. Postanowienie o powo³aniu bieg³ego . . . . . . . . . . Wzór 15. Oœwiadczenie sprawcy wypadku . . . . . . . . . . . . . 282 285 290 292 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 VI Od autora Od autora Od autora Ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) potocznie zwana Kodeksem drogowym opiera siê na trzech instytucjach maj¹cych kluczowe znaczenie dla obrotu prawnego. Chodzi o podstawowe zasady „ostro¿noœci” i „szczególnej ostro¿noœci” (art. 3 PrRDrog) oraz „ograniczonego zaufania” (art. 4 PrRDrog), które w warunkach ich pe³nej realizacji, zgodnie z intencj¹ usta- wodawcy, mog¹ z powodzeniem, a zatem skutecznie, zagwarantowaæ bez- pieczeñstwo w ruchu drogowym. Nie ma najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e gwa- rancja bezpieczeñstwa ugruntuje siê i nieporównywalnie umocni przez nale¿yte zrozumienie relacji zachodz¹cych w kodeksowej triadzie: „cz³owiek – pojazd – droga”, w której cz³owiek ma nieporównywalnie do- minuj¹ce znaczenie dla istnienia szeroko rozumianego bezpieczeñstwa. Wy³¹cznie od cz³owieka zale¿y poziom bezpieczeñstwa w ruchu drogo- wym i to niezale¿nie od stanu technicznego pojazdu i stanu drogi. Zacznijmy od ukszta³towania modelowego u¿ytkownika drogi, którym jest uczestnik ruchu drogowego oraz osoba wykonuj¹ca na drodze czynno- œci s³u¿bowe. Do pierwszej kategorii zaliczyæ nale¿y kieruj¹cego i pasa¿era oraz pieszego. Kieruj¹cym, w myœl definicji zawartej w art. 2 pkt 20 PrRDrog, jest osoba, która kieruje pojazdem lub zespo³em pojazdów, pro- wadzi kolumnê pieszych, jedzie wierzchem albo pêdzi zwierzêta pojedyn- czo lub w stadzie. Nie mo¿na natomiast uznaæ – wbrew prezentowanym pogl¹dom – za kieruj¹cego osoby, która spaceruje po drodze publicznej z czworono¿nym przyjacielem. Pasa¿erem jest (art. 2 pkt 17 PrRDrog) oso- ba przebywaj¹ca w pojeŸdzie lub na pojeŸdzie znajduj¹cym siê na drodze, niezale¿nie od tego czy pojazd jest w ruchu czy w trakcie postoju. Do dru- giej grupy u¿ytkowników drogi, niebêd¹cych uczestnikami ruchu, ustawo- dawca zaliczy³, zgodnie z dyspozycj¹ art. 6 PrRDrog, policjanta, ¿o³nierza ¯andarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porz¹dkowego, funkcjo- nariusza Stra¿y Granicznej, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, umundurowanego inspektora kontroli skarbowej lub funkcjonariusza cel- nego, stra¿nika gminnego (miejskiego), pracownika kolejowego na przejeŸ- dzie kolejowym, pracownika zarz¹du drogi lub inn¹ osobê wykonuj¹c¹ uprawnione roboty drogowe, nadzoruj¹cego bezpieczne przejœcie dzieci przez jezdniê, kieruj¹cego autobusem szkolnym, a tak¿e podmioty, o któ- rych mowa w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administra- cji z 17.9.2003 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. Nr 182, poz. 1784 ze zm.). Do podmiotów tych zaliczyæ nale¿y, choæ nie zosta³y wy- VII Od autora mienione w tym przepisie, osoby prowadz¹ce akcjê ratownicz¹, a zatem stra¿aka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz cz³onka zespo³u medycznego Pogotowia Ratunkowego. Z podmiotowej prezentacji wynika, ¿e wy³¹cznie od znajduj¹cego siê na drodze cz³owieka, niezale¿nie od sprawowanej funkcji, zale¿y bezpieczeñ- stwo w ruchu drogowym minimalizuj¹ce skutkowe zdarzenia drogowe. To, co ³¹czy jedn¹ wspóln¹ cech¹ wszystkie podmioty, zosta³o zapisane w dy- rektywie art. 3 PrRDrog. Wynika z niej, ¿e wystarczy „unikaæ wszelkiego dzia³ania, które mog³oby spowodowaæ zagro¿enie bezpieczeñstwa lub po- rz¹dku ruchu drogowego, ruch ten utrudniæ albo w zwi¹zku z ruchem zak³óciæ spokój lub porz¹dek publiczny oraz naraziæ kogokolwiek na szko- dê”. Co za tym idzie, pe³na realizacja dyspozycji bez w¹tpienia kszta³tuje model „doskona³ego u¿ytkownika drogi”, to znaczy takiego, który nie tylko zna i przestrzega zasady ruchu drogowego i który dobrze czuje siê w ka¿dej sytuacji, zarówno jako kieruj¹cy, jak i pieszy, ale równoczeœnie jest roz- s¹dny i rozwa¿ny, a tak¿e który nieustannie i do tego z najwy¿sz¹ staranno- œci¹ doskonali swoje umiejêtnoœci w zakresie nale¿ytej wspó³pracy z inny- mi uczestnikami tego ruchu, co w konsekwencji sprawia, ¿e nie stanowi dla niego znacznego wysi³ku bycie taktownym, kulturalnym, uczynnym i ser- decznym w ka¿dej sytuacji. Podmiot taki – niezale¿nie od roli spe³nianej na drodze – bêdzie zawsze skoncentrowany na pe³nej obserwacji drogi, bêdzie zawsze prowadzi³ w pe³nej kondycji psychofizycznej i z bezpieczn¹ prêd- koœci¹ pe³nosprawny technicznie, nale¿ycie oznakowany i oœwietlony po- jazd, bêdzie te¿ przechodzi³ przez jezdniê w miejscach wyznaczonych, na- le¿ycie oznakowanych i w warunkach pe³nej widocznoœci obustronnej w relacji: pieszy – pojazd, a tak¿e widoczny i nale¿ycie rozpoznawalny pod- czas wykonywania czynnoœci s³u¿bowych. rolê we wspomnianej Znacznie mniejsz¹, choæ istotn¹, triadzie: „cz³owiek – pojazd – droga” odgrywa fakt uzyskania miana bezpiecznego pojazdu, choæ w istocie takiego nie ma. Sprawnie dzia³aj¹ce najnowocze- œniejsze systemy hamulcowe, poduszki powietrzne etc. nie stanowi¹ nale- ¿ytej gwarancji zapobiegniêcia wypadkowi, je¿eli pojazd bêdzie prowadzo- ny przez niedoœwiadczonego kierowcê, który ponadto jedzie z nadmiern¹ prêdkoœci¹ i nienale¿ycie obserwuje drogê. W takiej sytuacji, znacznie bez- pieczniejszym bêdzie pojazd z kierownic¹ wyposa¿on¹ – w miejsce po- duszki powietrznej – w bagnety skierowane ostrzem w kierunku kie- ruj¹cego, który wprawdzie nie z rozs¹dku, lecz ze strachu bêdzie kierowa³ ostro¿nie i bezpiecznie. Równie¿ z³y stan drogi, chocia¿ wp³ynie ujemnie na stan techniczny pojazdu, jednak w przypadku nale¿ytego jej oznakowania nie odegra decyduj¹co negatywnego skutku, je¿eli pojazd bêdzie prowa- dzony rozs¹dnie i rozwa¿nie. WyobraŸmy sobie, abstrakcyjnie rzecz jasna, VIII Od autora ¿e asfaltowa jezdnia jest usiana w kilkumetrowych odstêpach kilkudziesiê- ciocentymetrowymi lejami (dziurami). Jestem przekonany, i¿ na takiej dro- dze nie zdarzy siê ani jeden wypadek albo bêdzie takich zdarzeñ znacznie mniej ni¿ na wysokiej jakoœci autostradzie, czy drodze szybkiego ruchu, po- niewa¿ kierowcy bêd¹ ze strachu przed uszkodzeniem pojazdu prowadziæ ostro¿nie, w przeciwieñstwie do tej luksusowej drogi, na której z regu³y po- zwalaj¹ sobie na maksymaln¹ prêdkoœæ bardziej zwi¹zan¹ z mo¿liwoœciami technicznymi pojazdu ni¿ umiejêtnoœciami, a wiêc na brawurê. Tego rodzaju analiza powinna przekonaæ, ¿e czynnikiem decyduj¹cym o bezpieczeñstwie w ruchu drogowym jest cz³owiek. Zadaniem publikacji jest zarówno wyjaœnienie istoty szeroko rozumia- nego bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, jak i pobudzenie wyobraŸni w kierunku ukszta³towania modelowego, a wiêc bezpiecznego u¿ytkowni- ka drogi, to znaczy takiego, który nie tylko nie spowoduje zagro¿enia bez- pieczeñstwa i nawet siê do niego nie przyczyni, ale równie¿ swoim pozy- tywnym oddzia³ywaniem zapobiegnie zdarzeniu o negatywnych skutkach. Warszawa, 2005 r. W. Kotowski IX Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów ADR . . . . . . . . . . . . . . umowa europejska dotycz¹ca miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, sporz¹dzona w Genewie 30.9.1957 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629 ze zm. – za³.) . . . . . . . . . . . . . . . artyku³ art. CzPKiNP. . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Generalna OSNPK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Krajowa Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PD . . . . . . . . . . . . . . . . Paragraf na Drodze PiP. . . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo Prok. i Pr. . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d S¹dowy Rzeczp. . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SN . . . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy SN (7) . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów tj. . . . . . . . . . . . . . . . . to jest XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . ustêp tekst jednolity to znaczy tekst jedn. . . . . . . . . . . tzn. . . . . . . . . . . . . . . . ust. WPP . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy ZnSygDR . . . . . . . . . . rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) XII Literatura Boñczak St., Glosa do uchwa³y SN z 18.11.1998 r., I KZP 16/98, PS 1999, Literatura Literatura Nr 5, s. 113 Bucha³a K., Niektóre problemy wyk³adni znamion przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 1998, Nr 11–12, s. 7 D¹browska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w œwietle regulacji nowego Kodeksu kar- nego z 1997 r., Pal. 1999, Nr 1–2, cz. I, Nr 3–4, cz. II Giezek J., Glosa do wyroku SN z 8.3.2000 r., III KKN 231/98, PiP 2001, Nr 6, s. 109 Godyñ R., Wnikliwoœæ kluczem do trafnej decyzji, PD 2001, Nr 5 Gronowska B., Zasada ne bis in idem w procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12, s. 149 Herzog A., Brak znaku drogowego a przeszkoda w ruchu drogowym, PD 2002, Nr 7 Herzog A., Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria i praktyka, PD 2002, Nr 3 Herzog A., Niektóre problemy kwalifikacji prawnej przestêpstw przeciw- ko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 2002, Nr 2, s. 153 Iwaniec J. M., Glosa do uchwa³y SN z 16.3.1999 r., I KZP 4/99, WPP 2002, Nr 2, s. 128 Jasiñski A., Problem powypadkowego zabezpieczenia pojazdu, na niety- powym przyk³adzie, PD 2001, Nr 4 Klimacki W., Obszar skrzy¿owania, PD 2004, Nr 12 Korni³owicz M., Glosa do uchwa³y SN z 18.11.1998 r., I KZP 16/98, PiP 1999, Nr 6, s. 108 Kotowski W., VIII Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków dro- gowych” (Kraków, 18–19.10.2002 r.), Prok. i Pr. 2002, Nr 12, s. 154 Kotowski W., Czy stan nietrzeŸwoœci mo¿e automatycznie przes¹dzaæ o winie?, PD 2000, Nr 3 Kotowski W., Dowody osobowe a eksperyment procesowy, PD 2000, Nr 6 Kotowski W., Instytucja swobodnej oceny dowodów – na pewnym przy- k³adzie, PD 2000, Nr 10 Kotowski W., Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Kraków 2004 Kotowski W., Prawo dostêpu do dowodów, PD 2005, Nr 3 Kotowski W., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeñ, Warszawa 2001 XIII Literatura Kotowski W., Samochód jako przedmiot niebezpieczny w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., PD 2005, Nr 3 Kotowski W., Ustawa – Prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2004 Kotowski W., Ust¹pienie pierwszeñstwa w praktyce organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci, PD 2004, Nr 10 Krawczyk T., Niektóre konsekwencje teoretyczno-prawne art. 178 Kodek- su karnego, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 36 Marcinkowski W., Koncepcja odpowiedzialnoœci zredukowanej w œwietle art. 177 § 3 k.k., PiP 1999, Nr 6, s. 36 Marcinkowski W., Zakresy ustawowych znamion niektórych przestêpstw i wykroczeñ komunikacyjnych, WPP 2002, Nr 1, s. 39 Marek A., Odpowiedzialnoœæ karna za spowodowanie „lekkich” uszko- dzeñ cia³a przez sprawcê wypadku w komunikacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 3, s. 7 Marek A., Prawo wykroczeñ (materialne i procesowe), Warszawa 2002 Michalska-Warias A., Glosa do postanowienia SN z 28.3.2002 r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4, s. 139 Mik B., Glosa do uchwa³y SN z 15.9.1999 r., I KZP 26/99, WPP 2000, Nr 2, s. 164 Paprzycki L. K., Dziecko – szczególny uczestnik ruchu drogowego, PD 2000, Nr 5 Paprzycki L. K., Najwy¿sza starannoœæ i wyobraŸnia konieczna w ka¿dej sprawie, PD 2001, Nr 6 Paprzycki L. K., Nigdy doœæ ostro¿noœci wobec dziecka na drodze, PD 2003, Nr 5 Paprzycki L. K., Prawid³owe u¿ywanie œwiate³ drogowych a zasada ogra- niczonego zaufania, PD 2001, Nr 12 Paprzycki L. K., Szczególna ostro¿noœæ przed i na przejœciu dla pieszych, PD 2004, Nr 12 Paprzycki L. K., Wyprzedzanie w rejonie skrzy¿owania, PD 2001, Nr 7 Paprzycki L. K., Za co i kiedy odpowiada sprawca, Rzeczp. 1999, Nr 3, s. 26 Paprzycki L. K., Zmiana pasa ruchu przyczyn¹ kolizji, PD 2001, Nr 9 Pawelec K. J., Glosa do wyroku SN z 13.6.1997 r., III KKN 242/96, MoP 1999, Nr 2, s. 35 Pawelec K. J., Glosa do wyroku SN z 4.11.1998 r., V KKN 303/97, MoP 1999, Nr 5, s. 43 Pawlik R., Odpowiedzialnoœæ osoby prowadz¹cej holowany pojazd me- chaniczny, Prok. i Pr. 2004, Nr 7–8, s. 187 Paw³owski A., Omijanie przed przejœciem dla pieszych, PD 1999, Nr 7 XIV Literatura Satko J., Glosa do wyroku SN z 15.3.2001 r., III KKN 492/99, OSP 2001, Nr 12, s. 185 Skowron A., Zasady bezpieczeñstwa ruchu (art. 177 k.k.) a nale¿yta ostro¿noœæ i zagro¿enie bezpieczeñstwa ruchu jako znamiona wykro- czenia z art. 86 § 1 k.w., PD 2004, Nr 5 Stefañski R. A., Glosa do postanowienia SN z 12.1.2001 r., III KKN 504/98, OSP 2001, Nr 9, s. 126 Stefañski R. A., Glosa do postanowienia SN z 11.3.2003 r., III KKN 94/01, WPP 2003, Nr 3, s. 134 Stefañski R. A., Glosa do wyroku SN z 17.6.1999 r., IV KKN 740/98, PiP 2000, Nr 2, s. 110 Stefañski R. A., Glosa do wyroku SN z 8.1.2003 r., III KK 421/02, Prok. i Pr. 2004, Nr 9, s. 111 Stefañski R. A., Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powie- trza, PD 2000, Nr 12 Stefañski R. A., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie lekkiego wypadku drogowego, Prok. i Pr. 1998, Nr 11–12, s. 129 Stefañski R. A., Podmiot zakazu prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 1999, Nr 7–8, s. 113 Stefañski R. A., Prawnokarna ocena stanów zwi¹zanych z u¿ywaniem œrodka odurzaj¹cego w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1999, Nr 4, s. 18 Stefañski R. A., Prawnokarna ocena stanu nietrzeŸwoœci w ruchu drogo- wym, Prok. i Pr. 1999, Nr 3, s. 34 Stefañski R. A., Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny, z. 24, Warszawa 1999 Stefañski R. A., Realistyczne rozumienie zasady ograniczonego zaufania, PD 2000, Nr 5 Stefañski R. A., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warsza- wa 2003 Stefañski R. A., W³¹czenie siê do ruchu autobusu lub trolejbusu, PD 2000, Nr 8 Stefañski R. A., Wypadek w komunikacji jako przestêpstwo w nowym Ko- deksie karnym, Prok. i Pr. 1998, Nr 10, s. 47 Stefañski R. A., Zakres przedmiotowy zakazu prowadzenia pojazdów, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12, s. 141 Stelina J., Kwalifikacja prawna wypadków drogowych z punktu widzenia przepisów o wypadkach przy pracy, PD 2005, Nr 3 Szmidt K., Glosa do postanowienia SN z 28.3.2002 r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4, s. 131 Szmidt K., Glosa do uchwa³y SN z 16.3.1999 r., I KZP 4/99, Prok. i Pr. 2001, Nr 3, s. 115 XV Literatura Szmidt K., Wielkoœæ wymagañ oraz granica obowi¹zku ostro¿noœci w ru- chu drogowym w teorii i praktyce prawa karnego, CzPKiNP 2002, Nr 1, s. 33 Szmidt K., Zbieg przestêpstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeŸwo- œci z niektórymi typami wykroczeñ, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 16 Teresiñski G., M¹dro R., Mo¿liwoœci okreœlenia rodzaju pojazdu, który potr¹ci³ pieszego, na podstawie obra¿eñ uk³adu ruchu, PD 2005, Nr 3 Zahorski R., Rekonstrukcja wypadku drogowego, Prok. i Pr. 2001, Nr 3, s. 97 XVI A. Tekst ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) Tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) (zm.: Dz.U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953, Nr 210, poz. 2036; z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 25, poz. 202) Spis treœci Dzia³ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzia³ II. Ruch drogowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Ruch pieszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Ruch pojazdów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. W³¹czanie siê do ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. Prêdkoœæ i hamowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 4. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu . . . . . . . Oddzia³ 5. Wymijanie, omijanie i cofanie . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 6. Wyprzedzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 7. Przecinanie siê kierunków ruchu . . . . . . . . . . . Oddzia³ 8. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystoœci powietrza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 9. Holowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 10. Ruch pojazdów w kolumnie . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 11. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motoro- werów oraz pojazdów zaprzêgowych . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Ruch zwierz¹t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 5. Porz¹dek i bezpieczeñstwo ruchu na drogach . . . . Oddzia³ 1. Przepisy porz¹dkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 2. Zatrzymanie i postój . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzia³ 3. U¿ywanie œwiate³ zewnêtrznych . . . . . . . . . . . Oddzia³ 4. Warunki u¿ywania pojazdów w ruchu drogowym Oddzia³ 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny . . . . . Dzia³ III. Pojazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Warunki techniczne pojazdów . . . . . . . . . . . . . Art. 1–2 3–65i 3–10 11–15 16–34 16 17–18a 19–21 22 23 24 25–28 29–30 31 32 33–34 35–37 38–65i 38–45 46–50a 51–52 53–64 65–65i 66–86 66–70 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: