Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 006791 20495936 na godz. na dobę w sumie
Zasady dokumentowania systemu zarządzania. Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury - ebook/pdf
Zasady dokumentowania systemu zarządzania. Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7537-146-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania. Dokumentacja systemu, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas audytu certyfikacyjnego.

Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie klient powinien nabrać zaufania do organizacji: być przekonany o jej wiarygodności i rzetelności. Wdrożony system zarządzania jakością w organizacji powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego udokumentowaniu.

Zalety publikacji:

 

Jerzy Kowalczyk – wieloletni doradca i konsultant w dziedzinie zarządzania organizacją. Uczestniczył w ponad 150 wdrożeniach systemów zarządzania, w organizacjach produkcyjnych i usługowych (administracja, służba zdrowia, szkolnictwo itp.). Wykładowca w zakresie zarządzania na wielu kursach, seminariach, studiach podyplomowych. Autor książek i artykułów w dziedzinie szeroko rozumianej jakości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. (cid:262)wiat profesjonalnej wiedzy i i ą c ś o k a j e n a z d ą z r a Z Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Œwiat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Facho w a (cid:9) K si¹¿ka Jerzy Kowalczyk Zasady dokumentowania systemu zarz¹dzania Warszawa 2010 ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA Copyright © 2010 (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:26)(cid:24)(cid:22)(cid:26)(cid:16)(cid:20)(cid:23)(cid:25)(cid:16)(cid:27) Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 www.dashofer.pl Opracowanie edytorskie: Jolanta Stypu³kowska Sk³ad: NOVA Monika Stru¿kiewicz Wszelkie prawa zastrze¿one, prawo do tytu³u i licencji jest w³asnoœci¹ Dashöfer Holding Ltd. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca³oœci lub fragmentów niniejszej publikacji, równie¿ na noœnikach magnetycznych i elektro- nicznych, bez zgody Wydawcy jest zabronione. Ze wzglêdu na sta³e zmiany w polskim prawie oraz niejednolite interpretacje przepisów Wydawnictwo nie po- nosi odpowiedzialnoœci za zamieszczone informacje. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 2 ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA Spis treœci 1. Ogólne przes³anki dokumentowania systemu zarz¹dzania ...................................................................... 4 2. Zasady dokumentowania systemu ................................ 9 2.1. Dokumentowanie systemu z punktu widzenia normy PN ISO 9001:2009 ............................................................. 9 2.2. Hierarchia i struktura dokumentów systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ............................................................................ 13 2.2.1. Ksiêga Jakoœci .................................................... 14 2.2.2. Procedury ............................................................ 17 2.2.3. Zapisy jakoœci ......................................................23 2.2.4. Instrukcje ............................................................. 26 2.2.5. Nadzór nad dokumentami systemu .....................27 3. Typowe mankamenty wystêpuj¹ce przy opracowywaniu dokumentów systemu zarz¹dzania jakoœci¹ .............. 30 www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 3 Zasady dokumentowania systemu ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA Kierownictwo, decyduj¹c o kszta³cie dokumentacji, powinno wzi¹æ pod uwagê: (cid:190) wymagania wynikaj¹ce z umowy z klientem i in- nymi zainteresowanymi stronami, (cid:190) wymagania norm miêdzynarodowych, krajo- wych, regionalnych itp., (cid:190) wymagania ustawowe i inne przepisy prawne, w tym przepisy unijne, (cid:190) ró¿nego rodzaju Ÿród³a informacji o potrzebach i oczekiwaniach zainteresowanych stron oraz in- formacji istotnych dla rozwoju organizacji. Zgodnie z norm¹ ISO 9001:2008 dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ powinna zawieraæ: (cid:190) udokumentowan¹ deklaracjê polityki i celów ja- zakres dokumentacji SZJ koœci organizacji, (cid:190) Ksiêgê Jakoœci, (cid:190) udokumentowane procedury i zapisy wymagane norm¹, (cid:190) dokumenty, ³¹cznie z zapisami, okreœlone przez organizacjê jako niezbêdne do zapewnienia sku- tecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej procesów. Norma wymaga tylko szeœciu procedur, a miano- wicie: (cid:190) Nadzór nad dokumentami. (cid:190) Nadzór nad zapisami jakoœci. (cid:190) Audit wewnêtrzny. (cid:190) Postêpowanie z wyrobem niezgodnym. (cid:190) Dzia³ania koryguj¹ce. (cid:190) Dzia³ania zapobiegawcze. Teoretycznie dokumentacja systemu mog³aby ogra- niczyæ siê tylko do tych procedur. Jednak trudno procedury www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 11 Zasady dokumentowania systemu ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA sobie wyobraziæ, aby mo¿na by³o opisaæ system tylko przy pomocy tych szeœciu procedur, zw³asz- cza w du¿ych z³o¿onych organizacjach. W rzeczy- wistoœci ich iloœæ jest wiêksza i wynika ze specyfiki organizacji. udokumentowany system zarz¹dzania Udokumentowany system zarz¹dzania powinien za- wieraæ co najmniej: (cid:190) Zdefiniowanie polityki i celów jakoœci organiza- cji. (cid:190) Identyfikacjê procesów zwi¹zanych z realizacj¹ celów oraz wzajemne powi¹zania miêdzy tymi procesami. (cid:190) Okreœlenie mierzalnych celów dla procesów. (cid:190) Powi¹zanie celów procesów z polityk¹, strategi¹ i celami organizacji. (cid:190) Okreœlenie odpowiedzialnoœci, uprawnieñ i za- dañ dla realizatorów procesów. (cid:190) Okreœlenie zasobów niezbêdnych do prawid³o- wego przebiegu procesów. (cid:190) Aktualizacjê polityki i celów organizacji w ra- mach przegl¹du systemu przez kierownictwo. (cid:190) Weryfikacjê zdolnoœci procesów do osi¹gania ustalonych dla nich celów w ramach prowadzo- nych auditów oraz podejmowanych dzia³añ ko- ryguj¹cych, zapobiegawczych i doskonal¹cych. www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 12 Zasady dokumentowania systemu ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA 2.2. Hierarchia i struktura dokumentów systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Na poni¿szym rysunku pokazano hierarchiê wa¿- noœci poszczególnych dokumentów systemu za- rz¹dzania jakoœci¹. Rys. 1. Hierarchia dokumentów systemu Powiedz, co robisz? Polityka o Mierzalne cele o Uprawnienia i odpowiedzialnoœæ o Organizacja Rób to, co mówisz Udowodnij to Procesy i procedury Instrukcje robocze Zapisy jakoœci procedura Aby dokumentacja systemu by³a w przysz³oœci jed- noznaczna, przejrzysta i ³atwa w u¿ytkowaniu, ju¿ na samym pocz¹tku opracowywania nale¿y okre- œliæ jej kszta³t, formê i wzajemne relacje miêdzy poszczególnymi dokumentami. W szczególnoœci uwaga powinna byæ zwrócona na podstawowy do- kument systemu, jakim jest procedura. Powszechnoœæ stosowania procedur w systemie, zw³aszcza przez pracowników nie zawsze posia- daj¹cych odpowiednie przygotowanie do odczyty- www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 13 Zasady dokumentowania systemu ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA ma³e firmy (cid:122) uwzglêdniaæ czynnoœci kontrolne, (cid:122) pokazywaæ miejsca decyzyjne i ró¿ne œcie¿ki po- stêpowania, w zale¿noœci od podjêtej decyzji. Stosowanie formy graficznej nie mo¿e byæ oczy- wiœcie regu³¹. Obecnie coraz powszechniej wdra¿a- j¹ systemy ma³e (2-5 pracowników) firmy, maj¹ce bardzo prost¹ produkcjê lub us³ugê, gdzie ma³o z³o- ¿one procedury mog¹ byæ opisane dos³ownie w kil- ku zdaniach, bez potrzeby stosowania form graficz- nych. Je¿eli organizacja korzysta z pomocy konsultanta, zw³aszcza z du¿ym doœwiadczeniem, to oczywiœcie konsultant ten mo¿e − i z regu³y tak dzieje siê − zaproponowaæ organizacji jakiœ sposób sporz¹dza- nia procedury, zreszt¹ tak, jak innych dokumentów systemu, typu instrukcji roboczej, formularza itp., które sprawdzi³y siê w organizacjach, najlepiej po- dobnego typu. Nie powinien jednak w ¿adnym przypadku narzucaæ tego na si³ê. Du¿a iloœæ firm konsultingowych i doradczych, czê- sto z ma³ym doœwiadczeniem i w¹tpliw¹ etyk¹ po- stêpowania, niesie ryzyko wyboru nieprofesjonal- nego konsultanta, który narzucaj¹c jeszcze sposób opracowywania procedur systemu, mo¿e spowo- dowaæ, ¿e wdro¿ony system bêdzie nieefektywny i nie przyniesie organizacji oczekiwanych korzyœci. forma procedury Ka¿da organizacja mo¿e ustaliæ formê procedury wed³ug swojego uznania, wykorzystuj¹c w tym ce- lu w³asne doœwiadczenia, jednak nale¿y ju¿ wtedy www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 22 Zasady dokumentowania systemu ZASADY DOKUMENTOWANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA stosowaæ jednakowe podejœcie do wszystkich pro- cedur. Procedury powinny byæ konkretne, przejrzyste i dla ka¿dego zrozumia³e. Podstawow¹ wskazówk¹ przy ich tworzeniu powinna byæ regu³a: „To ma byæ pro- ste’’. Procedury maj¹ u³atwiæ, a nie utrudniæ pracê. Jest to mo¿liwe tylko wtedy, gdy s¹ one jasne, czytelne i zrozumia³e. Procedury, jeœli zaistnieje taka potrzeba, s¹ uzupe³- niane odpowiednimi formularzami, tabelami, wy- kresami itp., stanowi¹cymi za³¹cznik do procedury. Nale¿y mieæ jednak na wzglêdzie, ¿e nieuzasad- nione mno¿enie ró¿nego rodzaju formularzy mo¿e, zamiast u³atwiæ, utrudniæ skuteczne stosowanie pro- cedury. 2.2.3. Zapisy jakoœci Wa¿nym elementem procedur s¹ zapisy jakoœci. Zapis stanowi udokumentowanie przeprowadzenia istotnego z punktu widzenia systemu zadania, np. przeprowadzenie kontroli lub oceny, podjêcie de- cyzji itp. Jak ju¿ wspomniano, nadzór nad zapisami jakoœci jest jedn¹ z szeœciu procedur wymaganych norm¹ ISO 9001:2008. Punkt 4.2.4. normy Nadzór nad zapisami stanowi: „Zapisy ustanowione w celu dostarczenia dowodów zgodnoœci z wymaganiami i dowodów skutecznoœci dzia³ania systemu powinny byæ nadzorowane. Orga- www.dashofer.pl Copyright © Verlag Dashöfer 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady dokumentowania systemu zarządzania. Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: