Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00229 006379 21531628 na godz. na dobę w sumie
Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 - ebook/pdf
Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5229-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zasada kwalifikowalności wydatków jest jednym z podstawowych zagadnień, z którym należy zaznajomić się ubiegając o dofinansowanie projektu z jednego z wyżej wymienionych funduszy. Znajomość wszystkich wytycznych i warunków jest niezbędna, aby skutecznie wydać ponad 82 mld euro, które Polska otrzyma w latach 2014-2020.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 Strona | 1 Tomasz Jankowski, Katarzyna Trzpioła Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków na lata 2014 - 2020 Strona | 2 nie mogą rodzimych jest użyteczności publicznej oraz Na realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014- 2020 Polska otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności około 82,5 mld euro. Środki te stanowią szansę na rozwój polskich regionów, poprawę ogromną zwiększenie infrastruktury przedsiębiorstw. konkurencyjności Zasada kwalifikowalności wydatków jednym z podstawowych zagadnień, z którym należy zaznajomić się ubiegając o dofinansowanie projektu z jednego z wyżej wymienionych funduszy. Wszystkie wydatki ponoszone w ramach projektu można podzielić na koszty kwalifikowalne oraz koszty niekwalifikowalne. Te pierwsze są to wydatki, które mogą zostać pokryte ze środków unijnych, z kolei wydatki przedmiotem współfinansowania beneficjenta. Odpowiednie dokumenty Podstawowe zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały zawarte w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” opracowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Ponadto poszczególne instytucje zarządzające, mogą ustanawiać w formie wytycznych programowych szczegółowe warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla projektów współfinansowanych w ramach danego programu operacyjnego. być część wkładu niekwalifikowane Europejskiego i stanowią Funduszu Rozwoju Strona | 3 Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z: • obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, • umową o dofinansowanie, • wytycznymi programowymi, • oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. Wspomniana ocena dokonywana jest na etapie weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli projektu. Natomiast wstępna (potencjalna) ocena kwalifikowalności wydatków następuje już na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie, przy czym przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do refundacji będą kwalifikować się do współfinansowania. Ważne! Każdy ubiegający się o wsparcie ze środków UE powinien szczegółowo zaznajomić się z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków, aby już na dofinansowania, właściwie przyporządkować planowane wydatki do właściwej grupy kosztów. przygotowania wniosku etapie o Okres kwalifikowalności wydatków Najważniejszą zasadą dla potencjalnych wnioskodawców przyszłych projektów jest, zasada, że w obecnym okresie programowania współfinansowane mogą być wyłącznie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków tj. od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed początkową datą kwalifikowalności wydatków, do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Początkowa i końcowa data kwalifikowalności wydatków dla każdego projektu Strona | 4 Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 określona jest w umowie o dofinansowanie. Może ona zostać zmieniona w uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta, na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz za zgodą właściwej instytucji zarządzającej będącej stroną umowy. Kolejną istotną nowością w tym okresie jest zasada, że przedmiotem współfinansowania ze środków UE nie może być projekt, który został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem właściwej instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie i to niezależnie od tego, czy wszystkie płatności w ramach projektu zostały przez beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć przedsięwzięcie, w przypadku którego odbiór ostatnich lub usług nastąpił przed złożeniem robót, dostaw dokumentacji aplikacyjnej. W zgodzie z umową o dofinansowanie Wydatek może zostać uznany za koszt kwalifikowalny o ile jest niezbędny do realizacji projektu i bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia jego celów, a także jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej (jeśli mają zastosowanie). Musi być on również zgodny z zapisami danego programu operacyjnego, szczegółowego opisu osi priorytetowych programu, zasadami określanymi przez instytucje zarządzające w wytycznych programowych, a także regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym. Ponadto wydatek powinien zostać uwzględniony w zakresie rzeczowym wniosku o aplikacyjnym i zostać poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. opisanym projektu we Strona | 5 Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020 Do współfinansowania kwalifikują się wyłącznie wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez beneficjenta. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu księgowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wydatek powinien zostać ponadto należycie udokumentowany. Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z wyciągiem z rachunku bankowego. Ważne! Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE muszą zostać poniesione z zachowaniem zasad: • uczciwej konkurencji, • efektywności, • racjonalności, • przejrzystości oraz • równego traktowania wykonawców. Wybór wykonawcy Udzielenie zamówień w ramach projektu powinno następować zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych - w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy do jej stosowania. W przypadku niepodlegania przez beneficjenta przepisom ustawy prawo zamówień publicznych lub w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty obligującej beneficjenta realizującego projekt do stosowania ww. ustawy, zakup towaru lub usługi powinien zasady konkurencyjności. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli zapytane ofertowe zostanie właściwie upublicznione, a najkorzystniejsza spośród złożonych i spełniających warunki udziału w postępowaniu ofert będzie wybrana w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym zostać dokonany z zachowaniem
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych 2014-2020
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: