Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 008902 23364373 na godz. na dobę w sumie
Zasady sporządzania dokumentów księgowych w JSFP Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem - ebook/pdf
Zasady sporządzania dokumentów księgowych w JSFP Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326965319 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera gotowe wzory dowodów księgowych wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów oraz komentarzem dotyczącym sposobu wykorzystania danego dokumentu księgowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem B I B L I O T E K A J E D N O S T E K P U B L I C Z N Y C H Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 9 5 J O U Cena brutto 49,90 zł UOJ59 Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp.indd 1 26.06.2017 12:29 Jarosław Jurga Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 UOJ59_Zasady_sporz_dk_w_jsfp.indd 1 26.06.2017 14:07 2 Autor: Jarosław Jurga Redaktor: Dorota Strusiewicz-Kotela Wydawca: Katarzyna Bednarska Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład: Piotr Kotela Drukarnia: Miller ISBN 978-83-269-6531-9 Prenumerata: Centrum Obsługi Klienta tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Wydawnictwo Wiedza i Praktyka ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszej publikacji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z po- wołaniem się na źródło. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zapro- ponowane w publikacji porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOJ59_Zasady_sporz_dk_w_jsfp.indd 2 26.06.2017 14:07 Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje dotyczące dowodów księgowych ..................................................... 5 1.1. Wymagania dotyczące dokumentów księgowych ................................................................ 5 1.2. Zawartość dokumentów księgowych ..................................................................................... 7 1.3. Dekretacja i opisywanie dokumentów księgowych ...........................................................10 1.4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych .........................................12 1.5. Szczególne zasady wystawiania dowodów księgowych .....................................................14 Rozdział II Ogólne zasady sporządzania dowodów księgowych ............................................................. 16 2.1. Funkcje i klasyfikacja (podział) dokumentów księgowych ..............................................16 2.2. Zakres kontroli merytorycznej dowodów księgowych ......................................................17 2.3. Kontrola formalna i rachunkowa dowodów księgowych ..................................................18 Rozdział III Dowody kasowe ..................................................................................................................... 20 3.1. KP – kasa przyjmie .................................................................................................................20 3.2. KW – kasa wypłaci .................................................................................................................22 3.3. RK – raport kasowy................................................................................................................23 3.4. Wniosek o zaliczkę .................................................................................................................25 Rozdział IV Dowody materiałowe i obrotu wyrobami gotowymi ............................................................ 27 4.1. PZ – przyjęcie zewnętrzne ....................................................................................................27 4.2. WZ – wydanie zewnętrzne....................................................................................................28 4.3. RW – rozchód wewnętrzny ...................................................................................................30 4.4. ZW – zwrot wewnętrzny .......................................................................................................31 4.5. MM – przesunięcie międzymagazynowe ............................................................................32 4.6. PI – protokół inwentaryzacyjny ...........................................................................................33 4.7. PW – przyjęcie wyrobów z produkcji do magazynu ........................................................34 UOJ59_Zasady_sporz_dk_w_jsfp.indd 3 26.06.2017 14:07 4 Spis treści Rozdział V Dowody bankowe .................................................................................................................. 36 5.1. WB – wyciąg bankowy ..........................................................................................................36 5.2. PP – polecenie przelewu ........................................................................................................36 5.3. Czek gotówkowy .....................................................................................................................37 Rozdział VI Ewidencja środków trwałych ................................................................................................ 39 6.1. OT – przyjęcie środka trwałego ...........................................................................................39 6.2. LT – likwidacja środka trwałego ..........................................................................................40 6.3. PT – nieodpłatne przejęcie środka trwałego ......................................................................42 6.4. MT – zmiana miejsca użytkowania środka trwałego ........................................................43 Rozdział VII Ewidencja wynagrodzeń ........................................................................................................ 45 7.1. LP – lista płac ..........................................................................................................................45 Rozdział VIII Dowody kupna sprzedaży ..................................................................................................... 48 8.1. FV – faktura VAT ...................................................................................................................48 8.2. FV – faktura VAT korygująca ...............................................................................................50 Rozdział IX Dowody księgowe .................................................................................................................. 52 9.1. PK – polecenie księgowania ..................................................................................................52 9.2. NK – nota księgowa ...............................................................................................................53 9.3. Nota korygująca......................................................................................................................55 UOJ59_Zasady_sporz_dk_w_jsfp.indd 4 26.06.2017 14:07 Rozdział I Podstawowe informacje dotyczące dowodów księgowych 1.1. Wymagania dotyczące dokumentów księgowych Podstawowym dokumentem, w którym ujęto wymagania dotyczące dokumentów księgowych, jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości określająca wymagania formalne odnośnie do tego rodzaju dokumentacji. Dokument spełniający minimalne wymagania określone w ustawie powinien zawierać co najmniej: • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu, • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księ- gach rachunkowych (dekretacja), a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Podstawowym elementem dowodu księgowego jest określenie jego nazwy, która wskazuje rodzaj oraz numer identyfikacyjny. Przyjęty sposób numeracji zależy od po- trzeb jednostki. Nie ma zewnętrznych uregulowań w tym zakresie. Dopuszczalna jest numeracja tradycyjna, polegająca na nadawaniu kolejnego numeru dokumentu w trak- cie roku obrotowego w przypadku dokumentów wystawianych ręcznie. Inny sposób UOJ59_Zasady_sporz_dk_w_jsfp.indd 5 26.06.2017 14:07 6 numeracji polega na nadawaniu specyficznych numerów dokumentów księgowych określających nie tylko kolejność, ale dodatkowo np. kasjera czy miesiąc. W praktyce taki sposób numeracji odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych. Kolejnym niezbędnym elementem dowodu księgowego jest podanie nazw i adresów stron dokonujących operacji gospodarczej. Elementy te mogą być utrwalone w formie wydruku elektronicznego lub na dokumentach sporządzanych odręcznie w formie pie- częci. W przypadku dowodów własnych wewnętrznych na dowodach może być wska- zana tylko jedna strona operacji. Istotnym elementem tej części dowodu księgowego jest jednoznaczna identyfikacja stron operacji gospodarczej. W zależności od charakteru dowodu księgowego należy podać imię i nazwisko pracownika oraz np. jego stanowisko służbowe. W przypadku podmiotów zewnętrznych konieczne jest wskazanie: • pełnej nazwy kontrahenta, • adresu i • numeru NIP. Dowody księgowe wewnętrzne mogą być zaopatrzone wyłącznie w nazwy symboli komórek organizacyjnych w celu ich identyfikacji. Określenie operacji gospodarczej sprowadza się w praktyce do wskazania jej isto- ty oraz wyrażenia w jednostkach pieniężnych, a także w jednostkach naturalnych: sztukach, litrach, godzinach, metrach itp. W przypadku środków trwałych określenie operacji gospodarczej polega na opisie zadania inwestycyjnego lub przyczyn zmiany miejsca użytkowania tych środków. Niezbędnym elementem dowodów księgowych jest data dokonania operacji i data sporządzenia dowodu. Poprawne wskazanie daty operacji gospodarczej pozwala na speł- nienie wymagań zasady memoriałowej, określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunko- wości. Zasada memoriału nakazuje ująć w księgach rachunkowych jednostki wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. W przypadku rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych ma za- stosowanie częściowe wyłączenie zasady memoriałowej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Data operacji gospodarczej zamieszczona na dowodzie księgowym pozwala także na spełnienie wymagań zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów (art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), zgodnie z którą do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego należy zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ostatnim wymogiem dotyczącym dokumentu, niezbędnym w celu ujęcia go w księgach rachunkowych, jest podpis wystawcy dowodu (imię, nazwisko, stanowi- sko służbowe; w przypadku własnych dowodów wewnętrznych często też dodaje się nazwę komórki organizacyjnej właściwej do wystawiania danego rodzaju dowodów). UOJ59_Zasady_sporz_dk_w_jsfp.indd 6 26.06.2017 14:07 Zasady sporządzania dokumentów księgowych w jsfp
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady sporządzania dokumentów księgowych w JSFP Przykłady wzorów z praktycznym komentarzem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: