Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 004086 21765814 na godz. na dobę w sumie
Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami - ebook/pdf
Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 372
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5050-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-89%), audiobook).

W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” zostały szczegółowo przedstawione zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego.

Publikacja jest jedynym na rynku komentarzem dotyczącym tej tematyki, który poświęcony został tylko projektom aktów prawa miejscowego. Tworzenie aktów prawa miejscowego stanowi trudne zadanie i poważne wyzwanie dla projektodawców. Pogłębia to fakt że prawodawca, określając sposób (metodę) stosowania przepisów zawartych w rozporządzeniu, stosuje w szczególności formułę „odpowiedniego stosowania”.

W części I. publikacji Autorzy wskazują jakie jest znaczenie Zasad techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego.

Część II. zawiera obszerny komentarz do rozporządzenia w sprawie Zasad techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. W poszczególnych rozdziałach omówiono m.in. kwestie dotyczące:

  1. Stosowania Zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego oraz ich projektów;
  2. Projektu aktu prawa miejscowego (dział I rozporządzenia), poruszających takie zagadnienia jak:
  1. Zmiany (nowelizacji) aktu prawa miejscowego (dział II rozporządzenia);
  2. Tekstu jednolitego (dział III rozporządzenia);
  3. Sprostowania błędów (dział IV rozporządzenia);
  4. Projektu aktu prawa miejscowego jako aktu wykonawczego (dział V rozporządzenia);
  5. Projektów aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwały i rozporządzenia) (dział VI rozporządzenia);
  6. Typowych środków techniki prawodawczej (dział VIII rozporządzenia).

Komentarz zawiera w swojej treści bardzo dużo przykładów oraz wzorów aktów prawa miejscowego. Pragmatyzm tego podejścia uzupełniono o podstawowe orzecznictwo sądowe, dotyczące zasad wyrażonych w rozporządzeniu oraz wybraną literaturę przedmiotu z tego zakresu.

Prezentowany komentarz został przygotowany przez zespół Autorów złożony z pracowników naukowych i doktoranta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracowników Kancelarii Sejmu zajmujących się przygotowywaniem projektów przepisów aktów normatywnych. Zawarte w komentarzu omówienia przepisów prawnych, dotyczących aktów prawa miejscowego (ich projektów), są odzwierciedleniem nie tylko opinii i poglądów zespołu Autorów jako całości, ale także doświadczeń poszczególnych jego uczestników.

W trakcie przygotowywania niniejszego komentarza przyjęto jako podstawowe założenie, że opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla organów stanowiących akty prawa miejscowego (projektodawców tych aktów). Dlatego niniejsza publikacja będzie z pewnością przydatna dla gmin, powiatów, województw w szczególności dla osób w jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się tworzeniem aktów prawa miejscowego, legislatorów oraz aplikantów aplikacji legislacyjnej, a także dla wszystkich osób pragnących pogłębić wiedzę z tego zakresu.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K R Ó T K I E K O M E N T A R Z E B E C K A ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego KOMENTARZ PRAKTYCZNY z wzorami oraz przykładami D. Szafraƒski (red.) | W. Białoƒczyk A. Bielecki | Ł. Kasiak | J. Piecha strSzafranskiZasadyTechniki 11/15/13 12:25 PM Page 1 ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego strSzafranskiZasadyTechniki 11/15/13 12:25 PM Page 2 strSzafranskiZasadyTechniki 11/15/13 12:25 PM Page 3 K R Ó T K I E K O M E N T A R Z E B E C K A ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ w zakresie aktów prawa miejscowego KOMENTARZ PRAKTYCZNY z wzorami oraz przykładami D. Szafraƒski (red.) | W. Białoƒczyk A. Bielecki | Ł. Kasiak | J. Piecha Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2014 Redakcja: Dorota Waleszkiewicz Wydawca: Wioleta Beczek Zdjęcie na okladce: C iStock.com/Louis16= © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5049-3 ISBN e-book 978-83-255-5050-9 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Część I. Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Część II. Komentarz do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” w zakresie aktów prawa miejscowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozdział 1. Stosowanie Zasad techniki prawodawczej do aktów prawa miejscowego (ich projektów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 2. Projekt aktu prawa miejscowego (dział I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1. Przepisy ogólne (rozdział 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2. Budowa aktu prawa miejscowego (rozdział 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3. Tytuł aktu prawa miejscowego (rozdział 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4. Układ i postanowienia przepisów merytorycznych (rozdział 4) . . . . . . 48 5. Układ i postanowienia przepisów przejściowych i dostosowujących (rozdział 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6. Układ i postanowienia przepisów końcowych (rozdział 6) . . . . . . . . . 92 7. Oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja (rozdział 7) . . . . . 117 8. Przepisy upoważniające (rozdział 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 9. Przepisy karne (rozdział 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Rozdział 3. Zmiana (nowelizacja) aktu prawa miejscowego (dział II) . . . . . 161 Rozdział 4. Tekst jednolity (dział III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Rozdział 5. Sprostowanie błędu (dział IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rozdział 6. Projekt aktu prawa miejscowego jako aktu wykonawczego (dział V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Rozdział 7. Projekty aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwały i zarządzenia) (dział VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Rozdział 8. Typowe środki techniki prawodawczej (dział VIII) . . . . . . . . . . 319 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 V Wstęp Prezentowane opracowanie jest praktycznym komentarzem do przepisów rozpo- rządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawo- dawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) w zakresie dotyczącym aktów prawa miejsco- wego (APM). Odniesienie komentarza do ściśle określonej kategorii źródeł prawa, tj. aktów prawa miejscowego (ich projektów), wynika przede wszystkim ze znacze- nia tego rodzaju aktów normatywnych w systemie prawa powszechnie obowiązują- cego. Akty prawa miejscowego zajmują bowiem szczególną pozycję w systemie tego prawa, gdyż jako regulacje prawne stanowione przez organy samorządu terytorialne- go i terenowe organy administracji rządowej obowiązują wyłącznie na obszarze ich właściwości miejscowej. Pozycję tego rodzaju aktów normatywnych wzmacnia przy tym fakt ich zróżnicowania pod względem treści i charakteru, a także intensywność stanowienia (wydawania). Właściwe (prawidłowe) przygotowanie, w tym zredago- wanie, projektu APM stanowi istotne zadanie i poważne wyzwanie dla ich projek- todawców. Zwłaszcza że prawodawca, określając sposób (metodę) stosowania prze- pisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” do APM, operuje w szczególności formułą „odpowiedniego stosowania”, którą odnosi do zasad regulujących sposób tworzenia projektów aktów prawnych należących do innych kategorii źródeł prawa. Niniejszy komentarz jest pierwszym komentarzem do przepisów rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, który w całości poświęcony jest wyłącz- nie APM (ich projektom). Kwestia stosowania zasad wyrażonych w tych przepisach do APM nie stanowiła przedmiotu dotychczas wydanych komentarzy, z wyjątkiem jednego komentarza, w którym kwestię właściwego (prawidłowego) przygotowa- nia, w tym redagowania, tego rodzaju aktów normatywnych podnoszono niejako „przy okazji” omawiania poszczególnych przepisów rozporządzenia w sprawie „Za- sad techniki prawodawczej” (G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów nor- matywnych. Komentarz, Warszawa 2010). Zapewne podejście to uzasadniała oko- liczność, że komentarze te dotyczyły całości problematyki związanej z tworzeniem (wydawaniem) regulacji prawnych (aktów normatywnych). W trakcie przygotowywania niniejszego komentarza przyjęto jako podstawowe założenie, że tego rodzaju opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla or- VII ganów stanowiących APM (projektodawców tych aktów). Założenie to znalazło od- zwierciedlenie w treści komentarza, w którym omówiono (skomentowano) nie tyl- ko określone przepisy rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, mające zastosowanie (odpowiednie bądź bezpośrednie) wobec APM, ale omówie- nie to wzbogacono o liczne przykłady właściwie (prawidłowo) bądź błędnie przy- gotowanych (zredagowanych) przepisów APM. Opracowanie uwzględnia podstawo- we orzecznictwo sądowe dotyczące zasad wyrażonych w rozporządzeniu w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” oraz wybraną literaturę przedmiotu z tego zakresu. Pamiętano przy tym o konieczności zachowania właściwych proporcji pomiędzy „praktycznością” komentarza a rozważaniami teoretyczno-prawnymi, przyjmując, że szersza egzemplifikacja prawidłowych rozwiązań w zakresie APM wymusza niejako „mniej miejsca” na szczegółowe rozważania natury teoretycznoprawnej. Istotne znaczenie w zakresie kształtu prezentowanego komentarza odegrał rów- nież fakt, że komentarz jest w pewnym stopniu odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego rodzaju opracowanie. Wynika to z doświadczeń niektórych Autorów komenta- rza związanych z organizowanymi i prowadzonymi od 2011 r. szkoleniami w ramach projektu „Dobre prawo – sprawne rządzenie” (Działanie 5.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki), którego jednym z partnerów jest Uniwersytet Warszawski (Wy- dział Prawa i Administracji). Przedmiotem tych szkoleń, które przeznaczone są dla pracowników samorządu terytorialnego (szczególnie na poziomie gminy), jest pro- blematyka dotycząca m.in. tworzenia prawa miejscowego, w tym stosowania zasad techniki prawodawczej w odniesieniu do tego rodzaju aktów normatywnych. Uczest- nicy tych wykładów niejednokrotnie podkreślali, że brak jest całościowego opraco- wania, którego przedmiotem byłyby kwestie związane bezpośrednio z przygotowa- niem, w tym redagowaniem, APM (ich projektów). Oddany do rąk Czytelników komentarz poprzedzają, zawarte we Wprowadzeniu, kwestie ogólne, które dotyczą znaczenia rozporządzenia w sprawie „Zasad techni- ki prawodawczej” w zakresie APM. Przyjęta w komentarzu systematyka omawia- nych kwestii (komentowanych przepisów) nie stanowi jednak pełnego odzwiercie- dlenia (odwzorowania) systematyki wynikającej z rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Autorzy bowiem uznali, że w pierwszej kolejności należy omówić przepisy, które określają zakres i sposób (metodę) stosowania zasad wy- nikających z przepisów niniejszego rozporządzenia względem APM ich projektów (dział VII). Rozstrzygnięcie na wstępie tej kwestii umożliwia omówienie (skomen- towanie) pozostałych przepisów rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawo- dawczej”, które stosuje się wobec tego rodzaju aktów normatywnych. Podejście to znalazło wyraz w spisie treści niniejszego opracowania. Prezentowany komentarz został przygotowany przez zespół Autorów złożony z pracowników naukowych i doktoranta Wydziału Prawa i Administracji Uniwer- sytetu Warszawskiego oraz pracowników Kancelarii Sejmu zajmujących się przy- gotowywaniem (redagowaniem) projektów aktów normatywnych. Zawarte w ko- mentarzu omówienia przepisów prawnych, dotyczących APM (ich projektów), są VIII Wstęp odzwierciedleniem nie tylko opinii i poglądów zespołu Autorów jako całości, ale także doświadczeń poszczególnych jego uczestników. Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejszy komentarz przyczyni się nie tylko do rozwiązania problematycznych kwe- stii, które powstają w trakcie przygotowywania projektów aktów prawa miejscowe- go jako regulacji prawnych o zróżnicowanej treści, ale także do „lepszej” legislacji na poziomie tego rodzaju aktów normatywnych, a w konsekwencji – do realizacji zasady poprawnej legislacji, wynikającej z konstytucyjnej zasady demokratyczne- go państwa prawnego. Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.12.2013 r. Warszawa, listopad 2013 r. Autorzy IX Wstęp Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRWojU . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) AktyNormU . . . . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) z 2013 r. poz. 482 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) RadaMinistrówU . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. SamGminU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. SamPowiatU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. poz. 392 ze zm.) z 2013 r. poz. 594 ze zm.) z 2013 r. poz. 595 ze zm.) z 2013 r. poz. 596 ze zm.) WymTechDER . . . . . . rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.12.2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elek- tronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicz- nej i informatycznych nośników danych (Dz.U. Nr 289, poz. 1699) XI ZTPR . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) ZTPUchw z 1991 r. . . uchwała Nr 147 Rady Ministrów z 5.11.1991 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (M.P. Nr 44, poz. 310) ZTPZarz z 1961 r. . . . zarządzenie Nr 238 Prezesa Rady Ministrów z 9.12.1961 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Zasady techniki prawodawczej, Warszawa 1962) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NZS . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Zeszyty Samorządowe ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A OTK-B . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B PPP . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 4. Inne skróty APM . . . . . . . . . . . . . . akt prawa miejscowego JST . . . . . . . . . . . . . . . jednostka samorządu terytorialnego orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie pkt . . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . . . . pozycja XII Wykaz skrótów s. . . . . . . . . . . . . . . . . . strona t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity uchw. . . . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . . . . ustęp w zw. . . . . . . . . . . . . . w związku wyr. . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zd. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zob. . . . . . . . . . . . . . . . zobacz ZTP . . . . . . . . . . . . . . . Zasady techniki prawodawczej 5. Piśmiennictwo T. Bąkowski, Zasady techniki prawodawczej � � � � � � T. Bąkowski, Zasady techniki prawodawczej a prawotwór- stwo organów jednostek samorządu terytorialnego, PiP 2006, Nr 1 T. Bąkowski i in., Zasady techniki prawodawczej � � � � � � � T. Bąkowski, P. Bielski, K. Kaszubowski, M. Kokoszczyński, J� Stelina, J. Warylweski, G. Wierczyński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, Lex/el. M. Bogusz, Konstrukcja . . . . . . . . M. Bogusz, Konstrukcja upoważnienia do wydania aktu pra- wa miejscowego a konstrukcja upoważnienia do wydania rozporządzenia, GSP 2005, Nr 14 M. Błachut, W. Gromski, M. Zieliński, Komentarz . . . . . . . . . M. Błachut, W. Gromski, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp . . . . . . . . . . . . . T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do pra- woznawstwa, Warszawa 2011 D. Dąbek, Prawo miejscowe… � � � � � � � � D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007 B. Dolnicki, Przepisy . . . . . . . . . . . B. Dolnicki, Przepisy porządkowe jako akty prawa miejsco- wego, PPP 2008, Nr 12 XIII Wykaz skrótów L. Etel, Redagowanie . . . . . . . L. Etel, Redagowanie uchwał podatkowych rad gmin, Fi- nanse Komunalne 2004, Nr 3 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne � � � � � � � L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006 J. Jagielski, Węzłowe problemy . . . . . . . . . . J. Jagielski, Węzłowe problemy stanowienia prawa miej- scowego, w: K. Tetłak (red.), Wybrane aspekty funkcjono- wania samorządu terytorialnego z perspektywy działalności organów nadzoru, Warszawa 2013 A. Malinowski, Redagowanie . . . . . . . A. Malinowski, Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006 A. Malinowski, Systematyka . . . . . . . . A. Malinowski, Systematyka wewnętrzna ustawy, Warszawa 2007 E. Ochendowski, Prawotwórcza . . . . . . . E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, RPEiS 1999, Nr 1 G. Wierczyński, Redagowanie . . . . . . . G. Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów norma- tywnych. Komentarz, Warszawa 2010 M. Wincenciak, Sankcje . . . . . . . . . . . . M. Wincenciak, Sankcje w prawie administracyjnym i pro- cedura ich wymierzania, Warszawa 2008 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz . . . . . . . . . S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2012 T. Zalasiński, Zasady . . . . . . . . . . . . T. Zalasiński, Zasady prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008 XIV Wykaz skrótów Część I Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego 1. Charakter prawny Zasad techniki prawodawczej. Rozporządzenie w spra- wie „Zasad techniki prawodawczej” wydano na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 usta- wy z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 392 ze zm.). Na mocy tego rozporządzenia ustanowiono „Zasady techniki prawodawczej”, które stanowią załącznik do niniejszej regulacji prawnej. Rozporządzenie to (a konkretniej jego in- tegralny element w postaci załącznika – „Zasady techniki prawodawczej”) zawie- ra przepisy prawne, które kształtują zasady właściwego (prawidłowego) przygoto- wania, w tym redagowania, aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa wewnętrznie obowiązującego (prawa wewnętrznego administracji). Przepisy te również dotyczą w określonym zakresie aktów prawa miejscowego, które należą do źródeł prawa powszechnie obowiązującego o ograniczonym terytorialnie (prze- strzennie) zasięgu obowiązywania. 2. Znaczenie Zasad techniki prawodawczej dla aktów prawa miejscowego. Znaczenie przepisów ZTP w odniesieniu do aktów prawa miejscowego wynika co najmniej z kilku powodów: 1) ZTP znajdują – co do zasady – „odpowiednie zastosowanie” do aktów prawa miejscowego, w tym mających charakter przepisów porządkowych, co wynika bezpośrednio z § 143 ZTP. Oznacza to, że adresatem ZTP na poziomie tego rodzaju aktów normatywnych są organy samorządu terytorialnego oraz tere- nowe organy administracji rządowej (organy administracji publicznej o ogra- niczonej terytorialnie jurysdykcji prawnej), które wyposażono w kompetencje w zakresie tworzenia aktów normatywnych należących do kategorii źródeł pra- wa powszechnie obowiązującego). W literaturze przedmiotu krytycznie ocenia się nałożenie na organy samorządu terytorialnego obowiązku stosowania ZTP z uwagi na podstawę prawną ich ustanowienia, którą tworzy art. 14 ust. 4 pkt 1 RadaMinistrówU. Podnosi się przede wszystkim, że rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o Radzie Ministrów adresowane są do organów administracji rządowej. Zob. np. G. Wierczyński, Redagowanie, s. 721; 2) cel stosowania i treść ZTP zostały określone w art. 14 ust. 5 RadaMinistrówU. Przepis ten wskazuje, że „Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie (…), określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób re- dagowania projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów 3 Część I. Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów... normatywnych aktów prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie zasad techniki prawodawczej powinno zapew- nić w szczególności spójność i kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki”. Oznacza to, że ustawodawca nałożył na Prezesa Rady Ministrów, jako organ właściwy do wydania rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, obowiązek uregulowania w odniesieniu do aktów pra- wa miejscowego przede wszystkim elementów metodyki (całego procesu) przy- gotowania i sposobu redagowania tych aktów normatywnych, w tym dokonywa- nia ich zmian, ustalania tekstu jednolitego, prostowania błędów oraz stosowania typowych środków techniki prawodawczej. Jednocześnie określił cel stosowania Zasad techniki prawodawczej, którym jest przede wszystkim zapewnienie spój- ności i kompletności systemu prawa oraz przejrzystości (czytelności) tekstów normatywnych aktów prawnych, w tym tekstów aktów prawa miejscowego. Realizacji tego celu odpowiada wyłącznie zobowiązanie do starannego (należy- tego) działania właściwych organów w zakresie przygotowywania, w tym reda- gowania, aktów prawa miejscowego, a nie zobowiązanie rezultatu. 3) ZTP stanowią zbiór dyrektyw (reguł) właściwego konstruowania aktów normatyw- nych, tj. w szczególności przygotowania i sposobu redagowania ich projektów oraz przeprowadzania zmian w systemie prawa. Naruszenie tych dyrektyw (reguł) mo- że prowadzić do istotnych problemów związanych ze stosowaniem prawa, w tym z jego interpretacją (wykładnią) i zrozumieniem, jak również do stwierdzenia niezgodności danego aktu prawa miejscowego bądź konkretnych jego przepisów (rozwiązań) prawnych z ustawą. W kwestii skutków naruszenia ZTP kilkakrotnie wypowiedział się TK, m.in. w wyr.: z 29.10.2003 r. (K 53/02, OTK-A 2003, Nr 8, poz. 83); z 12.12.2006 r. (P 15/05, OTK-A 2006, Nr 11, poz. 171). W wyrokach tych TK uznał, że naruszenie zasad techniki prawodawczej może powodować naruszenie zasady poprawnej legislacji, wynikającej z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza że akty prawa miejscowego mogą być m.in. przed- miotem sądowej kontroli, wykonywanej przede wszystkim przez sądownictwo ad- ministracyjne. 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami oraz przykładami
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: