Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002914 21513548 na godz. na dobę w sumie
Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży - książka
Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3128-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Piętnaście genialnie prostych rozwiązań trudnych problemów!

Nie taki Excel straszny. A jaki przydatny!

Czy można wyobrazić sobie dziś pracę księgowego, pracownika działu controllingu albo finansów bez Excela? Oczywiście! W końcu kiedyś komputerów nie było, a ludzie liczyli, podsumowywali i porównywali dane na liczydle oraz w zeszytach. Zatem można. Tylko po co, skoro program komputerowy zrobi to szybciej, sprawniej i w dodatku bezbłędnie?! Trudne i czasochłonne zadania Excel pozwala wykonać w kilka minut - pod warunkiem, że użytkownik wie, czego potrzebuje, i potrafi na podstawie programu zbudować odpowiednie narzędzia.

Książka Wojciecha Próchnickiego jest skierowana do pracowników działu finansów, controllingu i księgowości. Wyjaśnia możliwości pracy z Excelem na przykładach, omawiając piętnaście różnych przypadków i problemów, z którymi może spotkać się osoba pracująca w tych obszarach. Zakres tematyczny omawianych przykładów jest bardzo szeroki - od prostego wiekowania należności po budowę graficznej prezentacji sprzedaży na mapie Polski według województw czy też prognozowanie sprzedaży sezonowej przy użyciu trendu liniowego.

Każdy rozdział zawiera:Wojciech Próchnicki posiada doświadczenie jako specjalista ds. controllingu i raportowania oraz analityk finansowy w międzynarodowych korporacjach. Praca w działach finansowych i controllingu w różnych firmach, połączona z wiedzą z zakresu używania narzędzi Microsoft Office, pozwala mu na przedstawienie praktycznych przykładów, a także rozwiązań problemów, z którymi spotykają się pracownicy tych działów. Jako trener pracuje od ponad trzech lat. Główną tematyką prowadzonych szkoleń jest zastosowanie Excela, Accessa oraz VBA do usprawniania procesów biznesowych w firmie oraz automatyzowania pracy działów controllingu i finansów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zaexan Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/zaexan.zip ISBN: 978-83-246-3128-5 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI WSTĉP 9 1. BUDĩET FIRMY HANDLOWEJ — USTALANIE WARUNKÓW BONUSÓW DLA KLIENTÓW 11 1.1. Opis zagadnienia 1.2. Model sprzedaĪy i wyników budĪetu 1.3. Zadanie analityka 1.4. Tabela danych jako narzĊdzie analizy symulacji 2. MIESIĉCZNE PREMIE DLA SPRZEDAWCÓW 2.1. Opis zagadnienia 2.2. Microsoft Query — pobieranie danych zewnĊtrznych 2.3. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej — element obliczeniowy 2.4. Modyfikowanie/usuwanie elementów obliczeniowych oraz wyĞwietlanie listy utworzonych elementów 2.5. OdĞwieĪanie danych w tabeli oraz modyfikacja kwerendy w Microsoft Query 3. STOSOWANIE TABEL PRZESTAWNYCH DO ANALIZY DUĩYCH ZBIORÓW DANYCH SPRZEDAĩOWYCH 3.1. Opis zagadnienia 3.2. Struktura danych wykorzystywanych w tabeli przestawnej 3.3. Tworzenie tabeli przestawnej. Dodawanie, usuwanie i przenoszenie pól 3.4. Modyfikacja pól tabeli przestawnej 3.5. Zastosowanie filtru raportu tabeli przestawnej 3.6. WyĞwietlanie stron filtru raportu jako arkuszy 11 12 13 14 21 21 23 30 33 33 35 35 36 37 39 43 45 4 | Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaĝy 4. TYGODNIOWY RAPORT MARĩY BRUTTO NA TOPOWYCH PRODUKTACH (TOP30) — TABELE 4.1. Opis zagadnienia 4.2. Wyznaczenie numeru tygodnia w zestawieniu faktur sprzedaĪy 4.3. Przypisanie produktom kosztu materiaáowego 4.4. Budowa tabeli przestawnej obrazującej sprzedaną iloĞü poszczególnych produktów w kaĪdym tygodniu 4.5. Niestandardowe pozycje obliczeniowe tabeli przestawnej — pole obliczeniowe 47 47 48 50 51 52 5. TYGODNIOWY RAPORT MARĩY BRUTTO NA TOPOWYCH PRODUKTACH (TOP30) — GRAFICZNA PREZENTACJA 59 5.1. Opis zagadnienia 5.2. Sprawdzanie poprawnoĞci danych — lista rozwijalna 5.3. Funkcja WEħDANETABELI 5.4. Wykres koáowy — struktura sprzedaĪy (iloĞci) w wybranym przez uĪytkownika tygodniu 5.5. Wykres skumulowany kolumnowy — porównanie wybranej wielkoĞci z czterech tygodni dla kaĪdego z produktów 6. KONSOLIDACJA TYGODNIOWYCH FORECASTÓW SPRZEDAĩY 6.1. Opis zagadnienia 6.2. Pliki do planowania sprzedaĪy 6.3. Konsolidacja danych 6.4. Konsolidacja bez áączy ze Ĩródáem danych 6.5. Zamiana plików z danymi Ĩródáowymi 6.6. Edycja áączy w zestawieniu podsumowującym 7. WIEKOWANIE NALEĩNOĝCI I ZOBOWIĄZAē 7.1. Opis zagadnienia 7.2. Przygotowywanie zestawienia 7.3. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO 7.4. Wiekowanie przy uĪyciu tabeli przestawnej 59 60 63 68 70 73 73 73 74 79 80 80 83 83 84 86 89 S P I S T R E ¥ C I | 5 8. LISTY WINDYKACYJNE — KORESPONDENCJA SERYJNA 93 8.1. Opis zagadnienia 8.2. Baza klientów i szablon pisma 8.3. PodpiĊcie bazy do szablonu i drukowanie listów 8.4. Drukowanie kopert 93 93 95 100 9. ANALIZA I PROGNOZOWANIE SPRZEDAĩY SEZONOWEJ 105 9.1. Opis zagadnienia 9.2. Budowa modelu 9.3. Trend liniowy i funkcja REGLINX 10. PRZYSZàE WPàYWY I WYDATKI 10.1. Opis zagadnienia 10.2. Miesiąc páatnoĞci — funkcja MIESIĄC 10.3. TydzieĔ páatnoĞci — funkcja WEEKNUM 10.4. Rodzaj wpáywów — funkcja JEĩELI 10.5. Przyszáe wpáywy — tabela przestawna 11. MACIERZ KOSZTÓW TRANSPORTU PRZEWOħNIK – KLIENT 11.1. Opis zagadnienia 11.2. Budowa macierzy — tabela przestawna 11.3. Funkcja JEĩELI.BàĄD 11.4. WyróĪnienie wartoĞci — formatowanie warunkowe 12. GRAFICZNA PREZENTACJA SPRZEDAĩY WEDàUG WOJEWÓDZTW 12.1. Opis zagadnienia 12.2. Dane sprzedaĪowe — tabela przestawna 12.3. Wybór miesiąca — lista rozwijalna 12.4. Pobieranie danych z tabeli — funkcja WEħDANETABELI 12.5. Graficzna prezentacja 13. GRAFICZNA PREZENTACJA SKàADOWYCH WYNIKU BRUTTO NA SPRZEDAĩY 13.1. Opis zagadnienia 13.2. OkreĞlenie granic kolumn 105 106 107 115 115 117 118 118 121 125 125 126 129 130 133 133 134 134 139 140 145 145 146 6 | Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaĝy 13.3. Wykres skumulowany kolumnowy 13.4. Dodanie wartoĞci poszczególnych kolumn wykresu — pola tekstowe 14. MODEL DO WYZNACZANIA PROCENTU UPUSTU PRZY ZACHOWANYM POZIOMIE PROCENTU MARĩY ZAMÓWIENIA 14.1. Opis zagadnienia 14.2. Model 14.3. Szukaj wyniku 15. TWORZENIE WàASNYCH FUNKCJI EXCELA 15.1. Opis zagadnienia 15.2. Tworzenie niestandardowych funkcji 15.3. Argumenty opcjonalne 15.4. Tworzenie opisu funkcji i definiowanie kategorii 15.5. Tworzenie dodatku z funkcjami 148 151 153 153 153 157 163 163 163 165 166 167 Rozdziaï 7. WIEKOWANIE NALE¿NO¥CI I ZOBOWIkZA” CEL: STWORZENIE NARZ}DZIA S’U¿kCEGO DO WIEKOWANIA NALE¿NO¥CI. NARZ}DZIA: 1. FUNKCJA WYSZUKAJ.PIONOWO 2. TABELA PRZESTAWNA 7.1. OPIS ZAGADNIENIA PrzewaĪnie systemy finansowo-ksiĊgowe, z których korzysta firma, posiadają narzĊdzie sáuĪące do wiekowania naleĪnoĞci i zobowiązaĔ w okreĞlonych przez uĪytkownika przedziaáach czasu. Osoba tworząca raport w systemie podaje jedy- nie dzieĔ, na który ma byü przyjĊty stan naleĪnoĞci lub zobowiązaĔ, oraz inter- waáy czasowe przeterminowanych naleĪnoĞci (zobowiązaĔ), w jakich ma zostaü przedstawione zestawienie. Dodatkowo zestawienie tworzone jest w podziale na odbiorcĊ w przypadku naleĪnoĞci oraz na dostawcĊ w przypadku zobowią- zaĔ. Co jednak, jeĪeli analityk pracuje na systemie, w którym nie ma takiego narzĊdzia, a co poniedziaáek z samego rana musi tworzyü wiekowanie naleĪ- noĞci? W jaki sposób ma sobie zautomatyzowaü pracĊ, tak aby nie traciü niepo- trzebnie cennego czasu, a powtarzającą siĊ czĊĞü pracy zastąpiü automatycznym narzĊdziem? Dodatkowo gotowe raporty w systemie pokazują czĊsto jedynie kwoty naleĪnoĞci poszczególnych klientów. Pojawia siĊ problem, jeĪeli chcemy wiedzieü, jakie dokumenty skáadają siĊ na daną kwotĊ. NaleĪy wtedy szukaü odpowiednich pozycji w kartotekach odbiorców czy teĪ na kontach analitycz- nych naleĪnoĞci. W tym rozdziale przedstawiĊ sposób tworzenia narzĊdzia dla naszego analityka, które umoĪliwi mu usprawnienie i przyspieszenie tworzenia raportu wiekowania naleĪnoĞci, jak równieĪ pozwoli na sprawne dotarcie do poszczególnych dokumentów skáadających siĊ na interesującą go kwotĊ. Zakáadamy, iĪ nasz pracownik dziaáu analiz nie posiada narzĊdzia systemo- wego do tworzenia raportu wiekowania naleĪnoĞci. Jedyne, co moĪe otrzymaü z systemu, to zestawienie faktur niezapáaconych przez klientów (rysunek 7.1). Takie zestawienie zawiera nastĊpujące informacje: nr faktury, nazwĊ kontra- henta, datĊ dokumentu, termin páatnoĞci oraz niezapáaconą kwotĊ. Tak niewiele 8 4 | Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaĝy Rysunek 7.1. Zestawienie niezapáaconych faktur informacji „wyciągniĊtych” z systemu pozwoli naszemu analitykowi na stwo- rzenie zestawienia pokazującego wiekowanie naleĪnoĞci w podziale na danego odbiorcĊ z dokáadnoĞcią co do dokumentu. Wykorzystamy do tego celu tabele przestawne oraz funkcjĊ WYSZUKAJ.PIONOWO. 7.2. PRZYGOTOWYWANIE ZESTAWIENIA Pierwszym krokiem bĊdzie okreĞlenie dla kaĪdego z dokumentów liczby dni od podanej przez analityka daty oraz terminu páatnoĞci. Ujemna liczba bĊdzie oznaczaáa, Īe dana faktura jest bieĪąca, natomiast dodatnia liczba — Īe dana kwota z dokumentu jest przeterminowaną naleĪnoĞcią. W komórce I1 wpiszmy datĊ 2011-08-01 — bĊdzie to dzieĔ, na który wykonane zostanie wiekowanie naleĪnoĞci. KolumnĊ F nazwijmy liczba dni. NastĊpnie przyciskiem F2 wstawmy formuáĊ, która bĊdzie od podanej w I1 daty odejmowaáa termin páatnoĞci dla kaĪdego z dokumentów (rysunek 7.2). Uwaga: naleĪy pamiĊtaü o zablokowaniu komórki zawierającej podaną datĊ. FormuáĊ naleĪy skopiowaü do samego koĔca zestawienia. Kolejnym krokiem jest okreĞlenie przedziaáów czasowych wyraĪonych w dniach, wedáug których bĊdą klasyfikowane naleĪnoĞci. W naszym przypadku bĊdą to naleĪnoĞci bieĪące oraz przeterminowane w przedziaáach: 1 – 14, 15 – 30, 31 – 45, 46 – 60, 61 – 90, 91 – 180 i powyĪej 180 dni. W zestawieniu budujemy dodatkową tablicĊ z przedziaáami, jak na rysunku 7.3. W I E K O W A N I E N A L E ¿ N O ¥ C I I Z O B O W I k Z A ” | 8 5 Rysunek 7.2. Formuáa wyliczająca liczbĊ dni przeterminowania kaĪdego z dokumentów Rysunek 7.3. Tablica z przedziaáami Tablica skáada siĊ z dwóch kolumn. W pierwszej wstawiona jest dolna granica danego zakresu, a w drugiej — opis zakresu. Dla przedziaáu o nazwie bieĪące wstawiona jest bardzo duĪa liczba ujemna, Īeby kaĪda liczba dni poniĪej 0 uzna- wana byáa za naleĪnoĞü bieĪącą. Do naszego zbioru danych dla wiekowania naleĪnoĞci dodajemy kolejną kolumnĊ o nazwie przedziaáy (rysunek 7.4). W nowo dodanej kolumnie dla kaĪdego z dokumentów zostanie okreĞlony prze- dziaá na podstawie wyliczonej liczby dni. To zadanie zostanie wykonane przy uĪyciu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO. Rysunek 7.4. Dodanie kolumny przedziaáy 8 6 | Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaĝy 7.3. FUNKCJA WYSZUKAJ.PIONOWO Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO sáuĪy do wyszukiwania i dopasowywania do siebie danych znajdujących siĊ w dwóch osobnych tabelach. Idealnie nada siĊ do naszego zadania, czyli przyporządkowania kaĪdemu z dokumentów na pod- stawie wartoĞci w dniach odpowiedniego przedziaáu wiekowania. Skáadnia funkcji to: = WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartoĂÊ;tablica;nr_kolumny;kolumna) Argumenty funkcji to: x szukana_wartoĂÊ — wartoĞü (lub odwoáanie), która ma zostaü odszukana w pierwszej kolumnie tablicy. Krótko mówiąc, ten argument okreĞla, czego szukamy. x tablica — wskazuje, gdzie szukamy interesujących nas danych. W pierwszej kolumnie tabeli muszą znajdowaü siĊ wartoĞci, po których wyszukujemy, czyli takie same jak w argumencie szukana_wartoĂÊ. x nr_kolumny — numer kolumny, z której ma zostaü zwrócona wartoĞü z tabeli przeszukiwanej. x kolumna — wartoĞü logiczna (0 lub 1), która okreĞla, czy funkcja ma znaleĨü dopasowanie dokáadne (0), czy przybliĪone (1). W kolumnie przedziaáy dla pierwszej faktury wstawiamy naszą funkcjĊ, prze- chodząc na wstąĪkĊ Formuáy/Biblioteka funkcji/Wyszuk.i odwoá./WYSZUKAJ. PIONOWO (rysunek 7.5). NastĊpnie poszczególne argumenty funkcji wypeániamy tak jak na rysunku 7.6. 1. Argument Szukana_wartoĞü — wskazujemy liczbĊ dni dla pierwszego doku- mentu. 2. Argument Tabela_tablica — wskazujemy naszą tabelĊ z przedziaáami. NaleĪy zablokowaü jej adres, aby nie zmieniaáa siĊ ona przy kopiowaniu formuáy na resztĊ pozycji. 3. Argument Nr_indeksu_kolumny — wpisujemy cyfrĊ 2, czyli dla danych w dniach pobierzemy daną nazwĊ przedziaáu. 4. Argument Przeszukiwany_zakres — podajemy 1 (wartoĞü logiczną PRA- WDA), tak aby w przypadku nieznalezienia dokáadnej szukanej wartoĞci W I E K O W A N I E N A L E ¿ N O ¥ C I I Z O B O W I k Z A ” | 8 7 Rysunek 7.5. Lokalizacja funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO Rysunek 7.6. Argumenty funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO zwróciá nam przybliĪony wynik z tabeli z przedziaáami. JeĪeli podalibyĞmy 0 (wartoĞü logiczną FAàSZ), funkcja dla nieznalezionych wartoĞci zwróciáaby báąd #N/D. Wynikiem dziaáania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO dla pierwszej liczby dni rów- nej 386 (komórka F2) bĊdzie przedziaá o nazwie przeterminowane powyĪej 180 (rysunek 7.7). FunkcjĊ kopiujemy do koĔca naszego zestawienia. 8 8 | Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaĝy Rysunek 7.7. Wynik dziaáania funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO W ten oto sposób otrzymaliĞmy koĔcowe zestawienie faktur wraz z nie- zbĊdnymi informacjami do stworzenia zestawienia wiekowania naleĪnoĞci (rysunek 7.8). Rysunek 7.8. KoĔcowe zestawienie do wiekowania naleĪnoĞci W I E K O W A N I E N A L E ¿ N O ¥ C I I Z O B O W I k Z A ” | 8 9 7.4. WIEKOWANIE PRZY U¿YCIU TABELI PRZESTAWNEJ Najszybszym sposobem stworzenia zestawienia wiekowania z otrzymanego zbioru danych dotyczących naleĪnoĞci bĊdzie uĪycie tabeli przestawnej. Struk- tura tabeli przestawnej wygląda nastĊpująco (rysunek 7.9): 1. Etykiety kolumn — pole przedziaáy. 2. Etykiety wierszy — pole kontrahent. 3. WartoĞci — pole kwota (format liczbowy z separatorem tysiąca, bez miejsc po przecinku). Rysunek 7.9. Struktura tabeli przestawnej Po tych wszystkich operacjach nasz analityk otrzymaá zestawienie wieko- wania naleĪnoĞci wedáug kontrahentów w podziale na okreĞlone przedziaáy, które moĪe dowolnie zmieniaü (rysunek 7.10). Dodatkowo widnieją w zesta- wieniu sumy kwot zalegáych naleĪnoĞci wedáug kontrahentów (suma wiersza) i wedáug przedziaáów (suma kolumny). 9 0 | Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaĝy Rysunek 7.10. Gotowe zestawienie wiekowania naleĪnoĞci JeĪeli chcemy wiedzieü, jakie dokumenty skáadają siĊ na daną kwotĊ, wystar- czy ją dwukrotnie kliknąü i w nowym arkuszu zostaną wyfiltrowane wszystkie dokumenty skáadające siĊ na nią (rysunek 7.11). Rysunek 7.11. Pozycje wybranej kwoty Drugim rozwiązaniem na pokazanie dokumentów skáadowych kwot jest dodanie do obszaru Etykiety wierszy tabeli przestawnej pola faktura. DziĊki temu otrzymamy zestawienie bardziej szczegóáowe w podziale naleĪnoĞci wedáug kontrahenta/faktury w poszczególnych przedziaáach. Do kaĪdej pozycji kontra- henta zostanie dodana podsuma (rysunek 7.12). Po pobraniu nowych danych zadaniem naszego analityka bĊdzie jedynie wklejenie nowego zestawu faktur, zmiana daty, na którą ma zostaü wykonane wiekowanie, sprawdzenie, czy funkcje w kolumnach przedziaáy i liczba dni W I E K O W A N I E N A L E ¿ N O ¥ C I I Z O B O W I k Z A ” | 9 1 Rysunek 7.12. Dodanie pola faktura do Etykiety wierszy obejmują caáy zestaw danych, oraz odĞwieĪenie tabeli przestawnej. W taki sam sposób analityk moĪe wykonaü wiekowanie zobowiązaĔ. Jak widaü, stworzone narzĊdzie moĪe sáuĪyü do wiekowania zarówno naleĪnoĞci, jak i zobowiązaĔ. Jest elastyczne, poniewaĪ umoĪliwia zmianĊ przedziaáów oraz daty wiekowania. Co najwaĪniejsze, zaoszczĊdza teĪ duĪo czasu uĪytkownikowi i usprawnia jego pracĊ. Taki raport jest równieĪ przejrzysty dla osoby czytającej go i zawiera wszelkie potrzebne informacje na temat naleĪnoĞci od poszczególnych kontra- hentów z poziomem szczegóáowoĞci do dokumentu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zastosowanie Excela w pracy analityka finansowego, specjalisty ds. controllingu i analityka sprzedaży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: