Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01089 023515 21103723 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r. - ebook/pdf
Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7413-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik, jak po zmianach od 1 stycznia 2018 r. zatrudniać cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Obowiązki, formalności, terminy - wszystko w jednej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r. Zatrudnianie cudzoziemców do prac krótkoterminowych – nowe zasady od 1 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmodyfikowały one zasady zatrudniania krótkoterminowego cudzoziemców zza wschodniej granicy. Zatrudnienie to będzie możliwe na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, podlegającemu wpisowi do ewidencji PUP. Przekonaj się, jak to wygląda w praktyce. Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy dotyczące pracy sezonowej skorelowane zostaną ze zmianami dotyczą- cymi pracy krótkoterminowej (zob. str. 8). Dotych- czas podejmowanie takiej pracy przez obywateli 6 państw nienależących do wspólnot europejskich, tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, było dozwolone bez zezwolenia na podstawie § 1 pkt 20 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyska- nia zezwolenia na pracę. Zgodnie z tym przepisem osoby z tych krajów mogły być zatrudniane bez zezwolenia, jeżeli: • wykonywały pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, nieza- leżnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy; • przed podjęciem przez cudzoziemca pracy powia- towy urząd pracy, właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzają- cego wykonywanie pracy, zarejestrował pisemne oświadczenie tego podmiotu o zamiarze powie- rzenia wykonywania pracy temu cudzoziemcowi, określające nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywa- nia pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę, informujące o braku możliwości zaspo- kojenia potrzeb kadrowych w oparciu na lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców; • cudzoziemiec wykonywał pracę na podstawie pisemnej umowy na warunkach określonych w oświadczeniu. MICHAŁ CULEPA prawnik, specja- lista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Od 1 stycznia 2018 r. ten przepis nie obowiązuje, nie będą również rejestrowane nowe oświadczenia tego typu. Nie oznacza to jednak, że ten sposób zatrudnienia nie będzie nadal obowiązywał. Przepisy dotyczące „pracy na podstawie oświadczeń” trafiły bowiem po noweli- zacji bezpośrednio do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: upz). Jakie są zasady powierzania pracy na podstawie oświadczeń Oświadczenie zatrudniającego będzie podlegać wpi- sowi do ewidencji oświadczeń prowadzonej przez właściwy – ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – powiatowy urząd pracy; dalej: PUP (art. 88z ust. 2 upz). Warunki wpisania oświadczenia do rejestru PUP: 1) cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 upz lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 upz; Uwaga Na podstawie § 2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS) z 8 grudnia 2017 r. w spra- wie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nadal w taki sposób będą zatrudniani cudzoziemscy obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, 2) praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 upz, 3) okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziem- cowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącz- nie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. 1 Wejdź na stronę: www.uprawy.wip.pl i przeczytaj ten numer onlineJAKIE CZYNNIKI BIERZE SIĘ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLANIU WYNAGRODZENIA ZA SŁUPY...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie cudzoziemców w gospodarstwie rolnym. Nowe zasady od 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: