Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 007603 20251876 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r - ebook/pdf
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-86-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Publikacja omawia zmiany jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r. w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Od 1 stycznia 2018 r. pracodawcy będą mogli zatrudniać cudzoziemców na podstawie tzw. zezwolenia na pracę sezonową. Będzie to nowy rodzaj zezwolenia na pracę, które będzie wydawał starosta (poprzez powiatowy urząd pracy) właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W wyniku nowelizacji od 1 stycznia 2018 r. zmienią się też zasady zatrudniania cudzoziemców zza wschodniej granicy Polski na podstawie tzw. procedury oświadczeniowej. Po nowelizacji przepisów to przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą określać elementy składanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz warunki wpisania go do ewidencji oświadczeń. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2018 r. warunkiem wpisania oświadczenia do ewidencji będzie:

Publikacja przedstawia również zasady rozliczania cudzoziemców pracujących w Polsce w zakresie podatków i składek ZUS

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book Zatrudnianie i roZlicZanie cudZoZiemców po Zmianach od 1 stycZnia 2018 r. stan prawny 4 października 2017 r. Jadwiga Sztabińska, Renata Guza-Kiliańska - - 3 6 8 7 8 8 5 6 3 8 8 7 9 - - 2 Spis treści Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. . . . . . . 3 1. Zezwolenie na pracę sezonową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1. Krąg osób uprawnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2. Warunki wydania zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3. Procedura wydania/odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową . . . . 6 1.4. Realizacja zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.5. Zezwolenie wielosezonowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.6. Przyczyny uchylenia zezwolenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Procedura oświadczeniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. Podmioty uprawnione bez zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2. Tryb wydania/odmowy wydania oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.3. Obowiązki informacyjne zatrudniającego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.4. Wygaszanie dotychczasowych oświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3. Odpowiedzialność karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4. Rozliczenia w zakresie składek ZUS i podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez pracowników i zleceniobiorców 19 4.2. Opłacanie składek w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4.3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.4. Opodatkowanie dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.5. Rezydenci i nierezydenci podatkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.6. Rodzaje przychodów osiąganych przez cudzoziemców i koszty ich uzyskania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.7. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.8. Rozliczanie umów cywilnoprawnych w przypadku posiadania statusu nierezydenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.9. Rozliczanie umów cywilnoprawnych w przypadku nabycia statusu rezydenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.10. Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.11. Certyfikat rezydencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Październik 2017 IFK Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. 3 Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r. Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2018 r. obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej będzie mógł pracować w turystyce, rolnictwie czy ogrodnic­ twie, jeśli uzyska zezwolenie na pracę sezonową. Taka praca będzie mogła trwać maksymalnie przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Z kolei na podstawie oświadczenia, zamiast zezwolenia, nadal będą mogli wyko­ nywać pracę obywatele sześciu państw zza wschodniej granicy Polski. Takie zatrudnienie będzie mogło trwać, tak jak dotychczas, nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Nowelizację ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej ustawa o promocji zatrudnienia w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.) w zakresie zatrudniania cudzoziemców wymusiła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w cha- rakterze pracownika sezonowego (dalej dyrektywa). W polskim porządku prawnym nie było do tej pory uregulowań dotyczących pracy sezonowej, której dotyczy dyrektywa. To się zmieni 1 stycz- nia 2018 r., kiedy wejdzie w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnie- nia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (dalej ustawa zmieniająca). Wdraża ona bowiem rozwiązania unijne. Uszczegółowia także zasady wydawania oświadczeń, które wystarczą do pracy w Polsce obywatelom sześciu państw zza naszej wschodniej granicy. Koryguje również przepisy dotyczące wydawania zwykłych zezwoleń na pracę. 1. Zezwolenie na pracę sezonową Praca sezonowa to praca uzależniona od rytmu sezonowego, związana z konkretnym okresem w roku ze względu na powtarzające się wydarzenie lub typ wydarzeń, kiedy za- potrzebowanie na siłę roboczą jest znacznie wyższe niż wynikające ze zwyczajowych dzia- łań (art. 3 pkt c dyrektywy). Występuje głównie w rolnictwie i ogrodnictwie w okresach sie- wów i zbiorów, a także w turystyce w sezonie urlopowym (pkt 13 preambuły do dyrektywy). Konkretne sektory zatrudnienia w Polsce, w których będzie wymagane zezwolenie na pracę sezonową, mają być określone w rozporządzeniu (art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnie- nia w brzmieniu od 1 stycznia 2018 r.). Projekt z 27 czerwca 2017 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, realizuje wytyczne unijne. W załączniku wymienia podklasy działalności w obszarach: rolnictwo, leśnictwo, ło- wiectwo, rybactwo, działalność związana z usługami gastronomicznymi i turystycznymi. Jego przepisy mają zacząć obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Zezwolenie na pracę sezonową w Polsce jest potrzebne, gdy cudzoziemiec będzie wykony- wał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie działalności określonych w rozpo- rządzeniu o pracy sezonowej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce Październik 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców po zmianach od 1 stycznia 2018 r
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: