Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 002050 22765435 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie pracowników samorządowych - ebook/pdf
Zatrudnianie pracowników samorządowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-297-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane ze świadczeniem pracy przez pracowników samorządowych. Czytelnik dowie się niej nie tylko, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników w gminach, powiatach i województwach, lecz także jak na gruncie przepisów regulujących ich sytuację pracowniczą przebiega ich kariera zawodowa oraz jak się ona kończy. Autorka szczególną uwagę zwraca na kwestie praktyczne – stąd też poza omówieniem obowiązków i uprawnień osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych książka zawiera wzory dokumentów używanych w procedurze ich zatrudniania i zwalniania.

Publikacja bazuje na bardzo bogatym przeglądzie orzecznictwa wydanego do ustawy o pracownikach samorządowych. Wraz z mnogością przykładów nietypowych sytuacji spotykanych w codziennym funkcjonowaniu urzędów daje to niezwykle użyteczne narzędzie w rękach osób zajmujących się sprawami zatrudniania pracowników w jednostkach samorządu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie pracowników samorządowych Publikacja w sposób kompleksowy omawia kwestie związane ze świadczeniem pracy przez pracowników samorządowych. Czytelnik dowie się niej nie tylko, jak wygląda procedura zatrudniania pracowników w gminach, powiatach i województwach, lecz także jak na gruncie przepisów regulujących ich sytuację pracowniczą przebiega ich kariera zawodowa oraz jak się ona kończy. Autorka szczególną uwagę zwraca na kwestie praktyczne – stąd też poza omówieniem obowiązków i uprawnień osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych książka zawiera wzory dokumentów używanych w procedurze ich zatrudniania i zwalniania. Publikacja bazuje na bardzo bogatym przeglądzie orzecznictwa wydanego do ustawy o pracownikach samorządowych. Wraz z mnogością przykładów nietypowych sytuacji spotykanych w codziennym funkcjonowaniu urzędów daje to niezwykle użyteczne narzędzie w rękach osób zajmujących się sprawami zatrudniania pracowników w jednostkach samorządu. samorZąd i administracja Ewa Łukasik Zatrudnianie pracowników samorZądowych INFOR PL Spółka Akcyjna ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa ISBN 978-83-8137-297-8 Cena 49 zł (w tym 23 VAT) R E KO M E N D U J E Od umowy o pracę do zwolnienia Zatrudnianie_pracownikow_samorzadowych.indd 1-3 2018-04-26 15:47:50 Zatrudnianie pracowników samorZądowych Od umowy o pracę do zwolnienia Zatrudnianie_pracownikow_samorzadowych.indd 5 2018-04-26 09:29:58 Ewa Łukasik Zatrudnianie pracowników samorZądowych Od umowy o pracę do zwolnienia R E KO M E N D U J E Zatrudnianie_pracownikow_samorzadowych.indd 7 2018-04-26 09:29:45 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Artur Borkowski– redaktor prowadzący Anna Stefańska – redaktor graficzny Elżbieta Marszalik – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta Infolinia: 801 626 666 Druk: MCP ISBN 978-83-8137-297-8 Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Spis treści Rozdział I 9 Wykaz skrótów ................................................................ ....................................................................... 11 Wstęp Status pracownika samorządowego ......................................... 13 1. Do kogo stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych ...... 13 2. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy ............................. 14 3. Wymogi dla osób podejmujących zatrudnienie oraz zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego .................................. 16 3.1. Posiadanie obywatelstwa polskiego .................................... 16 3.2. Możliwość zatrudnienia cudzoziemca .................................. 17 3.3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych .............................................. 19 3.4. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku ...................................... 20 3.5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ................................ 21 3.6. Posiadanie wymaganego wykształcenia ................................ 24 3.7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii .................................... 25 Podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym ... 27 1. Zatrudnienie na podstawie wyboru ........................................ 27 2. Zatrudnienie na podstawie powołania ..................................... 29 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ................................. 29 3.1. Zatrudnienie sekretarza ............................................... 30 3.2. Zatrudnienie na zastępstwo ........................................... 31 Rozdział II 5 Spis treści Rozdział III Rozdział V Rozdział IV Nabór na wolne stanowiska urzędnicze ..................................... 35 1. Zasady naboru ............................................................. 35 2. Wolne stanowiska urzędnicze .............................................. 36 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ..................... 36 3.1. Elementy ogłoszenia ................................................... 37 3.2. Jakich dokumentów można żądać od kandydata do pracy ............... 38 3.3. Termin na składanie ofert przez kandydatów ........................... 42 4. Wyłonienie kandydatów ................................................... 43 5. Pierwszeństwo w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ................... 43 6. Protokół z naboru ......................................................... 44 7. Informacja o wyniku naboru ............................................... 45 8. Postępowanie z dokumentami kandydatów po zakończonym naborze ...... 45 9. Ponowne obsadzenie tego samego stanowiska bez przeprowadzania naboru .................................................................... 47 Zawarcie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym ................. 49 1. Wybór rodzaju umowy o pracę ............................................. 49 2. Złożenie ślubowania ....................................................... 51 3. Służba przygotowawcza ................................................... 52 Zmiana treści stosunku pracy pracownika samorządowego ................ 57 1. Awans wewnętrzny ........................................................ 57 2. Czasowe powierzenie wykonywania innej pracy ............................ 58 3. Przeniesienie pracownika samorządowego do pracy w innej jednostce ..... 61 4. Przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko w przypadku reorganizacji jednostki ....................................... 63 5. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy ................................... 67 6. Zmiana zakresu obowiązków pracownika samorządowego ................. 71 7. Porozumienie zmieniające ................................................. 73 aresztowanego ............................................................... 75 Rozdział VI Zawieszenie stosunku pracy pracownika samorządowego tymczasowo 6 Rozdział VIII Rozdział X Spis treści Rozdział IX Utworzenie nowej jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Obowiązki pracownika samorządowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1. Katalog podstawowych obowiązków pracownika samorządowego .......... 79 2. Wykonywanie poleceń służbowych przełożonych .......................... 80 3. Zatrudnianie małżonków, krewnych i powinowatych ....................... 81 4. Zakaz wykonywania zajęć sprzecznych z obowiązkami służbowymi ........ 83 5. Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej .............................................................. 86 6. Oświadczenia o stanie majątkowym ........................................ 87 7. Ocena okresowa pracownika samorządowego .............................. 89 Czas pracy pracownika samorządowego .................................... 93 – konsekwencje dla pracowników ........................................... 97 1. Przejście pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do nowego pracodawcy .................................................... 97 2. Wygaśnięcie stosunków pracy z wyboru ................................... 102 3. Wygaśnięcie stosunku pracy sekretarza i skarbnika ........................ 103 Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym ............. 105 1. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru ..................................... 105 2. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania .................................. 109 2.1. Odwołanie a rozwiązanie stosunku pracy .............................. 110 2.2. Skuteczność odwołania ................................................ 111 2.3. Brak obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia .......... 113 2.4. Odwołanie pracownicy w ciąży i pracownika w wieku przedemerytalnym .................................................... 114 2.5. Odwołanie na wniosek pracownika .................................... 115 2.6. Możliwość wypowiedzenia stosunku pracy przez powołanego pracownika ........................................................... 116 2.7. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron .............. 117 3. Rozwiązanie umowy o pracę ............................................... 118 3.1. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia ... 118 3.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ... 123 7 Spis treści 3.3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika ........................................................... 126 3.4. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron .......................... 128 4. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika ............................ 129 4.1. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ...................... 130 4.2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia .... 131 4.3. Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem ......................... 132 Wzory i formularze .......................................................... 135 1. Wzór oświadczenia w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym ............................................................... 135 2. Regulamin służby przygotowawczej ........................................ 136 3. Regulamin przeprowadzania ocen okresowych ............................. 141 Załącznik do regulaminu przeprowadzania ocen okresowych ............... 144 Rozdział XI 8 Wykaz skrótów Akty prawne k .c . – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2017 poz. 459 ze zm.) k .k . – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) k .p . – ustawa z 26 czerwca 1974. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) k .p .c . – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.) k .p . k . – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.) k .r . o . – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 682) RO DO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet- nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem da- nych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) ro zporządzenie płacowe – rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.)1 u .o . p .g . – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go- spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1393) u .p . s . – ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) ust awa o ochronie danych osobowych – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da- nych osobowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Najpóźniej z dniem 19 maja 2018 r. akt ten utraci moc i powinien być do tego czasu zastąpiony no- 1 wym rozporządzeniem. W chwili oddawania książki do druku prace nad jego projektem nie zostały zakończone. Przedmiotowy zakres regulacji w nowym rozporządzeniu nie ulegnie jednak istotnym zmianom. 9 Zatrudnianie pracowników SamorZądowych. od umowy o pracę do zwolnienia ust awa o rehabilitacji zawodowej – ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo- dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 511) ust awa o samorządzie gminnym – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) ust awa o samorządzie powiatowym – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po- wiatowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) ust awa o samorządzie województwa – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.) ust awa o związkach zawodowych – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodo- wych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881) ust awa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasa- dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.) BIP – Biuletyn Informacji Publicznej DP KPRM – Departament Prawny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów NSA – Naczelny Sąd Administracyjny SN – Sąd Najwyższy SR – sąd rejonowy WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny Inne 10 Wstęp Pracownicy samorządowi stanowią najliczniejszą z grup urzędniczych. Podstawowym źródłem prawa pracy jest dla nich ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo- rządowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Pragmatyka ta nie zawiera jednak kom- pleksowych regulacji dotyczących stosunków pracy pracowników samorządowych. W zakresie nieuregulowanym w tym akcie prawnym oraz jego aktach wykonawczych do stosunków pracy pracowników samorządowych znajdują zastosowanie przepi- sy Kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy, a także przepi- sy ustrojowe zawarte w ustawie z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawie z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.). Niniejsza publikacja poświęcona jest stosunkom pracy pracowników samorządowych – od momentu ich nawiązania, poprzez zmianę ich treści, po rozwiązanie. Z uwagi na ob- szerność poruszanej tematyki publikacja skupia się na omówieniu regulacji, które cha- rakteryzują stosunek pracy pracownika samorządowego. Jak już jednak wspomniano, należy pamiętać, iż poza obszarem uregulowanym przez pragmatykę samorządową znajduje się szereg zagadnień dotyczących stosunku pracy pracownika samorządowe- go, wynikających z ogólnych przepisów prawa pracy. I tak wobec braku w ustawie od- rębnych regulacji do pracowników samorządowych zastosowanie mają także przepisy ustawy z 26 czerwca 1974. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) dotyczące: 1) zatrudniania w formie telepracy (art. 675–6717), 2) podróży służbowych (art. 775 i rozporządzenie wykonawcze do tego przepisu), 3) ochrony wynagrodzenia za pracę (art. 80 i 84–91), 4) świadczeń z tytułu choroby (art. 92), 5) odprawy pośmiertnej (art. 93), 6) podstawowych obowiązków pracodawcy i pracownika (art. 94–100), 7) podnoszenia kwalifikacji przez pracowników (art. 102–1036), 8) regulaminów pracy (art. 104–1043), 9) odpowiedzialności porządkowej (art. 108–113), 11 Zatrudnianie pracowników SamorZądowych. od umowy o pracę do zwolnienia 10) odpowiedzialności materialnej pracowników (art. 114–127), 11) okresów odpoczynku (art. 132–134), 12) urlopów pracowniczych (art. 152–173), 13) urlopów bezpłatnych (art. 174–1741), 14) uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (art. 1751–1891), 15) bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 207–237), 16) odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika (art. 281–283), 17) przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (art. 291–295). W pozostałym zakresie przepisy Kodeksu pracy znajdują zastosowanie w przypad- ku, gdy ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera kompleksowej regulacji. Sytuacje te zostaną omówione w dalszej części publikacji. Ewa Łukasik 12 Rozdział I Status pracownika samorządowego 1. Do kogo stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych Status prawny pracownika samorządowego powstaje z mocy samego prawa z chwilą nawiązania z nim stosunku pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych stosuje się do pracowników samo- rządowych zatrudnionych w: 1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach or- ganizacyjnych; 2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; 3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżeto- wych i samorządowych zakładach budżetowych; 4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; 5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, chyba że ich status prawny określają odrębne przepisy. Takimi odrębnymi przepisami jest np. ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) czy ustawa z 25 październi- ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podlaskiego z 17 października 2014 r. (NK-II.4131.175.2014.KK): Woj eWoda Chociaż przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą- dowych nie zabraniają wykorzystywania cywilnoprawnych podstaw za- trudnienia (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło), jednak osoby za- trudnione na podstawie takich umów nie są pracownikami sa mo- rządowymi. 13 Zatrudnianie pracowników SamorZądowych. od umowy o pracę do zwolnienia 2. Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy W myśl art. 4 ust. 2 u.p.s., pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach: urzędniczych (w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych), a także na stanowi- skach pomocniczych i obsługi. Wykaz stanowisk z uwzględnieniem tego podziału jest zawarty w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagra- dzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.)2. Od zaj- mowanego stanowiska zależy podstawa nawiązania stosunku pracy. Pracownik samo- rządowy może być bowiem zatrudniony na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę (art. 4 ust. 1 u.p.s.). Od zajmowanego stanowiska i podstawy zatrudnienia za- leży natomiast tryb i sposób nawiązania stosunku pracy, zmiany jego treści, a także rozwiązania stosunku pracy pracownika samorządowego. Z uwagi na liczne wątpliwości w codziennym stosowaniu przepisów prawa pracy przez pracodawców samorządowych, w tym z uwagi na kolegialność organów zarządzają- cych jednostkami samorządu terytorialnego – ustawa o pracownikach samorządo- wych wskazuje podmioty właściwe do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do poszczególnych grup pracowników. I tak, czynności tych dokonuje: 1) wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbni- ka gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – wójt (bur- mistrz, prezydent miasta), 2) wobec członków zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego – przewod- niczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego, 3) wobec pozostałych pracowników urzędu oraz kierowników samorządowych jed- nostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2 – wójt (burmistrz, pre- zydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, 4) kierownik jednostki organizacyjnej – za inne niż wymienione w pkt 1–3 jednostki. Pracodawcą wójta jest urząd gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (bur- mistrza, prezydenta miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wyna- grodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały (art. 8 u.p.s.). Pracodawcą starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu jest starostwo powiato- we. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem i rozwią- zaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe czynności – wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym że wyna- grodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały. 2 Najpóźniej z dniem 19 maja 2018 r. akt ten utraci moc i powinien być do tego czasu zastąpiony nowym rozporządzeniem, które również będzie zawierało wykaz stanowisk. 14 rozdział i. Status pracownika samorządowego Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu po- wiatu wykonuje starosta powiatu (art. 9 u.p.s). Pracodawcą marszałka, wicemarszałka i członków zarządu województwa jest urząd marszałkowski. Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka województwa, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczą- cy sejmiku województwa, a pozostałe czynności – wyznaczona przez marszałka oso- ba zastępująca lub sekretarz województwa, z tym że wynagrodzenie marszałka wo- jewództwa ustala sejmik województwa, w drodze uchwały. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków zarządu województwa wykonuje marszałek województwa (art. 10 u.p.s.). Kwestia dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec skarbnika gminy uregulowana jest dodatkowo w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gmin- nym. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoły- wanie i odwoływanie skarbnika gminy – na wniosek wójta. Oznacza to, że wszystkie pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec skarbnika gminy wykonuje, zgodnie z art. 7 pkt 1 u.p.s., wójt. Analogicznie uregulowane jest zagadnienie powołania i odwołania skarbników powia- tu i województwa. Zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do wy- łącznej właściwości rady powiatu należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu. Z kolei według art. 18 pkt 17 ustawy o samorządzie wo- jewództwa, do wyłącznej właściwości sejmiku wojewódzkiego należy powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa. Organy upoważnione do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy na mocy wyraźnych przepisów prawa mogą wyznaczać do dokonywania tych czyn- ności – na podstawie art. 31 k.p. – czynności innych pracowników. Wyznaczenie może wynikać zarówno z aktów ustrojowych (statut gminy), jak i porządkowych (regulamin organizacyjny, regulamin pracy). Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się w tej sprawie. W wyroku z 20 września 2005 r. (II PK 412/04) stwierdził np., że: W innym wyroku – tym razem z 3 grudnia 2010 r. (I PK 155/10) – Sąd Najwyższy oznajmił, że: Wyznaczenie innej osoby dokonującej czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 § 1 k.p.) następuje przez złożenie oświadczenia woli pracodawcy i wyrażenie na to zgody przez tę osobę. Wójt może dokonać w zakresie swej właściwości dekoncentracji własnych kompe- tencji w regulaminie organizacyjnym. Wyznaczenie w rozumieniu art. 31 k.p. może nastąpić w akcie ustrojowym lub porządkowym danej jednostki: statucie, regulaminie pracy. Za akt tego rodzaju, w zakresie regulacji pracowniczej (art. 9 k.p.), wypada uznać także regulamin organizacyjny. Wyznaczenie może obejmować nie tylko wszystkie czynności z zakresu prawa pracy, ale także czyn- ności określonego rodzaju lub wszystkie czynności z zakresu prawa pracy, tyle że w przypadku nieobecności kierownika jednostki. Ograniczenie tego rodzaju należy uznać za dopuszczalne. SN SN 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie pracowników samorządowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: