Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00158 016072 21745321 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli akademickich. Wydanie 1 - ebook/pdf
Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli akademickich. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 183
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0890-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W monografii poruszono zagadnienia nieomawiane dotychczas szerzej w polskiej literaturze prawniczej. Dotyczą one zarówno umownego stosunku pracy nauczyciela akademickiego, jak i stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania. W publikacji szczegółowo omówiono nie tylko kwestie związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowa o pracę i nominacja), lecz także podjęto problematykę wygaśnięcia mianowania ze względu na wiek, a także trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje społeczne lub publiczne w kontekście interesów szkoły wyższej. Przeanalizowano zakres stosowania Kodeksu pracy do stosunków pracy z mianowania, w tym zakres ochrony szczególnej wynikającej z art. 39 i 41 k.p. Kompleksowo omówiono zagadnienie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, a także charakter prawny oceny okresowej.

Obecnie dominującą podstawę zatrudnienia nauczycieli akademickich stanowi umowa o pracę, a nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania zostało ograniczone wyłącznie do kręgu osób legitymujących sie tytułem naukowym profesora. Jednocześnie ustawodawca zagwarantował osobom zatrudnionym przed 1 października 2011 r. na podstawie mianowania utrzymanie tej formy stosunku pracy, co stwarza określone problemy praktyczne poruszone w publikacji.

Celem pracy jest przedstawienie interpretacji i rozwiązań prawnych możliwych do zastosowania w praktyce, uwzględniających zarówno orzecznictwo, jak i regulacje zawarte w statutach szkół wyższych.

Książka jest przeznaczona dla osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi szkołami wyższymi, pracowników działów personalnych tych szkół, sędziów, radców prawnych, adwokatów, urzędników zajmujących się stosunkami pracy nauczycieli akademickich, a także samych nauczycieli akademickich.

Aleksandra Bocheńska − doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa pracy, zatrudniona na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku zastępcy kierownika Działu Kadr i Organizacji od 2001 r. Zajmuje się zagadnieniami prawa pracy, a przede wszystkim problematyką stosunku pracy nauczycieli akademickich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego Aleksandra Bocheńska / monografie / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wydanie 1 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ROZDZIAŁ 1. Zakres pojęcia „nauczyciel akademicki” . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1. Rodowód i ewolucja pojęcia „nauczyciel akademicki” . . . . . . . . . . . . . 17 1.2. Kategorie nauczycieli akademickich – charakterystyka ich zadań i obowiązków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.3. Nauczyciel akademicki jako zawód zaufania publicznego . . . . . . . . . 30 1.4. Obowiązki nauczyciela akademickiego a wykonywanie wolnego zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ROZDZIAŁ 2. Ogólna charakterystyka podstaw zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.1. Postępowanie konkursowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2.2. Ewolucja rozwiązań ustawowych w zakresie podstaw zatrudnienia nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.3. Powołanie i wybór w świetle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 2.4. Zatrudnienie niepracownicze nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . 53 ROZDZIAŁ 3. Nominacja jako źródło stosunku pracy nauczyciela akademickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.1. Istota nominacji jako źródła stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.2. Nominacja – cechy podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 ROZDZIAŁ 4. Zakres stosowania przepisów Kodeksu pracy do stosunków pracy z mianowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4.1. Problem stabilizacji zatrudnienia na podstawie nominacji w świetle zasady powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy . . . . . . . . . . . 75 5 Spis treści 4.2. Ochrona szczególna (art. 39 i 41 k.p.) a stosunek pracy z mianowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ROZDZIAŁ 5. Ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli akademickich a podstawa zatrudnienia . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.1. Zakres podmiotowy i rodzaje umownych podstaw stosunków pracy nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5.2. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umownego stosunku pracy nauczycieli akademickich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 5.2.1. Ogólna charakterystyka trybów rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim . . . . . . . . . . . . . . . 91 5.2.2. Podstawy rozwiązania stosunku pracy z mianowania z zachowaniem okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 5.2.3. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez zachowania okresu wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 5.2.4. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim na podstawie art. 125 p.s.w. . . . . . . . . . . . . . . . . 109 5.3. Wygaśnięcie mianowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 5.4. Postępowanie dyscyplinarne a ustanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 5.5. Upływ okresu zatrudnienia na stanowisku asystenta i adiunkta jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ROZDZIAŁ 6. Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego pełniącego funkcje społeczne lub publiczne a interes pracodawcy i potrzeby szkół wyższych 133 ROZDZIAŁ 7. Zasada równego traktowania na tle ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 7.1. Wygaśnięcie mianowania ze względu na wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 7.2. Problematyka stosowania przepisów przejściowych ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie stosunku pracy nauczyciela akademickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 7.3. Wiek a bierne prawo wyborcze nauczycieli akademickich . . . . . . . . . 155 ROZDZIAŁ 8. Ustawowe i statutowe podstawy postępowania wewnątrzuczelnianego i jego zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.1. Przesłanki udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 8.2. Postępowanie wewnątrzuczelniane w zakresie oceny okresowej nauczyciela akademickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6 www.lexisnexis.pl Spis treści Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Inne źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Wykaz autonomicznych źródeł prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . 187 Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Orzecznictwo Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Orzecznictwo sądów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne i statuty k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. ze zm.) k.p. k.p.c. k.p.k. Nr 78, poz. 483 ze zm.) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.) – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.p.o.n. – ustawa z 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw i obowiązków nauczy- ciela (Dz.U. Nr 16, poz. 114 ze zm.) KN – ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. nowelizacja z 18 marca 2011 r. pr.aut. p.s.w. statut ASP statut PW z 2014 r., poz. 191) – ustawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm.) – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (tekst jedn. Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) – ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) – statut Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, https://www.asp.krakow.pl/index.php/akademia/statut (dostęp: 20.08.2014 r.) – statut Politechniki Warszawskiej, uchwalony na posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej 28 czerwca 2006 r. ze zmianami, http:// www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne -akty -prawne/Dokumenty- -ogolne/Statut -Politechniki -Warszawskiej -z-pozniejszymi- -zmianami (dostęp: 20.08.2014 r.) 9 Wykaz skrótów statut UAM statut UJ statut UW Statut UWr. u.i.b. u.s.c. – statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obwiesz- czenie nr 3/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 30 stycznia 2012 r., http://pracownicy.amu.edu.pl/ dokumenty -uam/statut -uam (dostęp: 20.08.2014 r.) – statut Uniwersytetu Jagiellońskiego, uchwalony przez Senat Uni- wersytetu Jagiellońskiego 7 czerwca 2006 r., http://www.uj.edu. pl/uniwersytet/statut (dostęp: 20.08.2014 r.) – statut Uniwersytetu Warszawskiego, obwieszczenie Rektora nr 3 z 20 marca 2012, http://www.uw.edu.pl/wp -content/uplo- ads/2013/10/Statut -Uniwersytetu -Warszawskiego -tekst -jednolity- -z-20-marca-2012-r..pdf (dostęp: 20.08.2014 r.) – statut Uniwersytetu Wrocławskiego, uchwała nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 25 kwietnia 2012 r., http://bip. biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_uniwr id_dzi=10 la- d=a id_men=52 (dostęp: 20.08.2014 r.) – ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) – ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.) ustawa o NIK – ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst ustawa o PAN – ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm.) Nr 96, poz. 619 ze zm.) u.stop.nauk. u.s.w. z 1958 r. – ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule na- ukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) – ustawa z 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U z 1973 r. Nr 32, poz. 191) u.s.w. z 1982 r. – ustawa z 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201 ze zm.) u.s.w. z 1990 r. – ustawa z 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) u.w.m. u.z.z. – ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 ze zm.) – ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 167) Czasopisma i publikatory BOSA – Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (http://www.orzeczenia- Dz.U. Lexis.pl M.P.Pr. ONSA OSNAPiUS 10 -nsa.pl/) – Dziennik Ustaw – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – „Monitor Prawa Pracy” – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych www.lexisnexis.pl Wykaz skrótów – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubezpie- czeń Społecznych – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy. Se- ria A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzędowy – „Państwo i Prawo” – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Życie Szkoły Wyższej” – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich – Najwyższa Izba Kontroli – Naczelny Sąd Administracyjny – Polska Akademia Nauk – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny OSNP OSP OTK-A OTK ZU PiP PiZS RPEiS ŻSzW Organy ETS KRASP NIK NSA PAN SN TK Wstęp Wstęp Wstęp W polskim piśmiennictwie brakuje szerszego opracowania w całości lub znacznej części poświęconego statusowi prawnemu nauczyciela akademic- kiego. Zdecydowana większość publikacji odnosi się do poszczególnych ele- mentów zatrudnienia tej kategorii pracowników, tj. podstawy nawiązania stosunku pracy, charakteru prawnego dodatkowego zatrudnienia, wypowie- dzenia stosunku pracy czy też skutków orzeczeń organów dyscyplinarnych. Omawiana grupa zawodowa charakteryzuje się pewnym szczególnym sta- tusem prawnym, który wyróżnia ją na tle statusu zatrudnionych na gruncie innych pragmatyk pracowniczych. Starając się wypełnić powyższy niedosta- tek piśmiennictwa, zdecydowałam się na omówienie problematyki zatrud- nienia nauczycieli akademickich w kontekście ochrony trwałości ich stosun- ku pracy. W pracy nie zawarłam ogólnych rozważań dotyczących defi nicji i zakresu ochrony trwałości stosunku pracy, uznając, że praca naukowa kie- rowana jest do określonego kręgu adresatów i opisywanie podstawowych zagadnień prawa pracy nie jest konieczne. Przedstawiam natomiast ewo- lucję rozwiązań ustawowych w zakresie podstaw zatrudnienia nauczycieli akademickich i towarzyszące jej zmiany w zakresie ochrony trwałości sto- sunku pracy. W opracowaniu podejmuję również próbę rozwiązania proble- mu między odrębnością interesów szkoły wyższej, zainteresowanej wyso- kim poziomem dokonań naukowych i aktywności dydaktycznej, a niezbęd- ną ochroną trwałości stosunku pracy, podyktowaną zarówno względami rodzinno -osobistymi, jak i pełnieniem funkcji społecznych czy publicznych. Zasadniczą tezą pracy jest próba wykazania, że zatrudnienie nauczycie- li akademickich i związana z nim ochrona trwałości ich stosunku pracy muszą być podporządkowane podstawowym celom szkoły wyższej, a więc efektom badań naukowych, jakości nauczania oraz wychowaniu studentów 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnienie i ochrona trwałości stosunku pracy nauczycieli akademickich. Wydanie 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: