Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 003342 24077532 na godz. na dobę w sumie
Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami - ebook/pdf
Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 361
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0065-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W związku ze wzrastającą rolą pośredników w obrocie nieruchomościami, powstało zapotrzebowanie na publikację omawiającą aspekty tego zawodu. Niniejsza publikacja odpowiada na tę potrzebę, omawiając w szczególności kwestie: Adresatami tej publikacji są pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kandydaci do tego zawodu, agenci wykonujący czynności pomocnicze przy pośrednictwie oraz studenci kierunków związanych z gospodarką nieruchomościami.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIERUCHOMOŒCI Zawód poœrednika w obrocie nieruchomoœciami Polecamy nasze publikacje z tej serii: Wojciech Karpiñski POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI – TWORZENIE I DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY Nieruchomoœci Piotr Kunicki UMOWA DEWELOPERSKA Nieruchomoœci Maciej Bielecki KLUCZOWE DECYZJE I UMOWY W INWESTYCJACH BUDOWLANYCH Nieruchomoœci Zbigniew Dobosiewicz KREDYT MIESZKANIOWY I BUDOWLANY Nieruchomoœci S³awomir Serafin ZAGADNIENIA TECHNICZNE W PRAWIE BUDOWLANYM Nieruchomoœci Aleksander Turlej WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, wyd. 2 Nieruchomoœci Les³aw Myczkowski W£ASNOŒÆ BUDYNKÓW I LOKALI ORAZ INNE PRAWA RZECZOWE W PRAKTYCE, wyd. 2 Nieruchomoœci Maciej Tertelis POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Nieruchomoœci www.sklep.beck.pl Zawód poœrednika w obrocie nieruchomoœciami Jacek Jaworski Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-0065-8 Spis treœci Podziêkowania ................................................................................. IX Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów ................................................................................ XI Wprowadzenie ................................................................................. XV 1. Ingerencja pañstwa w gospodarkê nieruchomoœciami........... 1 1.1. Geneza administracji na tle publicznoprawnej ingerencji w gospodarkê nieruchomoœciami......................................... 1.2. Cel, zadania i istota publicznoprawnej ingerencji ................ 1.3. G³ówne obszary wspó³czesnej ingerencji na p³aszczyŸnie gospodarki nieruchomoœciami.............................................. 1.4. Typologia zawodów............................................................. 1.5. Pojêcie reglamentacji wykonywania zawodu....................... 1.6. Podzia³ reglamentacji........................................................... 2. Zakres podmiotowy reglamentacji zawodu poœrednika w obrocie nieruchomoœciami ..................................................... 2.1. Warunki podmiotowe reglamentacji dostêpu do zawodu ..... 2.1.1. Wymogi zwi¹zane z cechami fizyczno-psychicz- nymi ............................................................................ 2.1.2. Wymogi zwi¹zane z zaci¹ganiem zobowi¹zañ cywilnoprawnych ........................................................ 2.1.3. Wymogi zwi¹zane z kwalifikacjami zawodowymi... 2.1.3.1. Wykszta³cenie i posiadanie specjalistycznej wiedzy zawodowej........................................... 2.1.3.1.1. Wymóg posiadania œredniego wykszta³cenia – wzmianka ................................................... 2.1.3.1.2. Termin do sk³adania wniosków o przeprowa- dzenie egzaminu na „starych zasadach” ....... 2.1.3.1.3. Posiadanie specjalistycznej wiedzy – zakres minimum programowego.............................. 2.1.3.2. Praktyka i umiejêtnoœci zawodowe.................. 2.2. Warunki podmiotowe reglamentacji wykonywania zawodu 2.2.1. Definicja zawodu i zakresu czynnoœci zawodowych 2.2.1.2. Pojêcie zawodu ............................................... 1 8 15 18 20 23 25 25 29 31 37 38 39 41 45 51 59 59 64 VI Spis treœci 2.2.1.3. Definicja legalna poœrednika w obrocie nieru- chomoœciami .................................................... 3. Zakres przedmiotowy reglamentacji zawodów gospodarki nieruchomoœciami ....................................................................... 3.1. Warunki przedmiotowe reglamentacji dostêpu do zawodu .. 3.1.1. Postêpowanie kwalifikacyjne jako szczególna postaæ postêpowania administracyjnego................................ 3.1.1.1. Postêpowanie kwalifikacyjne dla poœredników w obrocie nieruchomoœciami .......................... 3.1.2. Postêpowanie w przedmiocie uznania kwalifikacji nabytych na terenie UE przez obywateli pañstw cz³onkowskich............................................................. 3.1.2.1. Nabycie kwalifikacji przez cudzoziemców...... 3.1.2.2. Uznanie kwalifikacji zawodowych .................. 3.1.2.2.1. Element niekaralnoœci................................... 3.1.2.2.2. Postêpowanie uznaniowe .............................. 3.1.2.2.3. Porównanie zawodów ................................... 3.1.2.2.4. Zastosowanie œrodków wyrównaw- czych ............................................................. 3.1.2.2.5. Czêœciowe uznanie kwalifikacji.................... 3.2. Warunki przedmiotowe wykonywania zawodu.................... 3.2.1. Definicja poœrednictwa ............................................... 3.2.2. Uprawnienia przy wykonywaniu czynnoœci.............. 3.2.3. Obowi¹zki w³aœciwe dla poœrednictwa...................... 3.2.3.1. Przestrzeganie przepisów prawa ...................... 3.2.3.2. Zasada przestrzegania standardów i etyki zawodowej ....................................................... 3.2.3.3. Szczególna i nale¿yta starannoœæ ..................... 3.2.3.4. Dzia³anie w interesie klienta............................ 3.2.3.5. Zawarcia umowy.............................................. 3.2.4. Umowa poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami 3.2.4.1. Wynagrodzenie................................................. 3.2.5. Ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej ......... 3.2.6. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych.................... 3.2.7. Forma wykonywania zawodu .................................... 3.2.7.1. Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej........... 3.2.7.2. Spó³ka cywilna................................................. 3.2.7.3. Jednostki organizacyjne wyposa¿ane w zdol- noœæ prawn¹...................................................... 3.2.7.4. Spó³ki osobowe................................................ 3.2.7.5. Spó³ka partnerska i jawna ................................ 75 78 78 78 78 82 83 86 91 92 93 96 98 102 102 105 108 109 110 118 120 121 123 126 132 134 140 140 141 142 144 146 Spis treœci VII 3.2.7.6. Samozatrudnienie a stosunek pracy ................. 148 3.2.8. Wp³yw prawa wspólnotowego, a swoboda przedsiêbiorczoœci i us³ug w zakresie poœrednictwa 4. Prawne formy reglamentacji zawodu poœrednika .................. 4.1. Akty normatywne w przedmiocie regulacji zawodów gospodarki nieruchomoœciami.............................................. 4.1.1. Konstytucja ................................................................. 4.1.2. Ustawa o gospodarce nieruchomoœciami................... 4.1.3. Rozporz¹dzenia ........................................................... 4.2. Akty administracyjne w przedmiocie regulacji zawodów gospodarki nieruchomoœciami.............................................. 4.2.1. Decyzja jako akt administracyjny.............................. 4.2.2. Rodzaje aktów administracyjnych ............................. 4.2.3. Licencja zawodowa oraz przyznanie i uznanie uprawnieñ jako kwalifikowana decyzja administra- cyjna ............................................................................ 4.2.4. Nadanie licencji poœrednika w obrocie nieruchomo- œciami .......................................................................... 4.2.5. Wpis do centralnego rejestru zawodowego............... 4.2.6. Odmowa nadania licencji zawodowych i uznania kwalifikacji ................................................................. 4.2.7. Decyzje w przedmiocie na³o¿enia kar dyscyplinar- nych............................................................................. 4.2.7.1. Odpowiedzialnoœæ zawodowa.......................... 4.2.8. Odpowiedzialnoœæ karna i cywilna – wzmianka ...... 4.2.8.1. Odpowiedzialnoœæ cywilna .............................. 4.2.8.2. Odpowiedzialnoœæ karna .................................. 4.3. Pozosta³e zewnêtrzne formy dzia³ania administracji realizuj¹cej dzia³ania reglamentacyjne wobec zawodów gospodarki nieruchomoœciami.............................................. 4.4. Dzia³ania wewnêtrzne administracji .................................... 4.4.1. Minister w³aœciwy ds. Budownictwa i struktura urzêdu.......................................................................... 4.4.2. Formy dzia³añ wewnêtrznych administracji.............. 5. Kontrola nad dzia³aniami administracyjnymi w przedmiocie reglamentacji zawodów.............................................................. 5.1. Kontrola i nadzór................................................................. 5.1.1. Uwagi ogólne.............................................................. 5.1.2. Kontrola....................................................................... 5.1.2.1. Elementy kontroli............................................. 5.1.2.2. Kryteria i formy kontroli.................................. 154 157 157 159 161 164 166 166 167 170 172 178 184 184 186 193 193 196 197 199 199 205 208 208 208 209 211 212 VIII Spis treœci 5.1.2.3. Kategorie kontroli ............................................ 5.1.3. Nadzór ......................................................................... 5.1.3.1. Rodzaje nadzoru............................................... 5.2. Kierownictwo oraz jego odniesienie do nadzoru i kontroli.. 5.2.1. Dookreœlenie definicji kierownictwa ......................... 5.2.2. Nadzór a kierownictwo .............................................. 5.2.3. Kontrola a kierownictwo............................................ 5.3. Œrodki prawne kontroli ........................................................ 5.3.1. Œrodki prawne w postêpowaniu administracyjnym .. 5.3.1.1. Odwo³anie ........................................................ 5.3.1.2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ....... 5.3.1.3. Za¿alenie .......................................................... 5.3.1.4. Œrodki nadzwyczajne wzruszania decyzji osta- tecznych ........................................................... 5.3.1.4.1. Wznowienie postêpowania ........................... 5.3.1.4.2. Stwierdzenie niewa¿noœci decyzji ................ 5.3.1.4.3. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji........................................................... 5.3.2. Œrodki prawne postêpowania s¹dowo-administracyj- nego............................................................................. 5.3.2.1. Kontrola s¹dów ................................................ 5.3.2.2. Skarga............................................................... 5.3.2.3. Skarga kasacyjna.............................................. 5.4. Klasyfikacja i rola kontroli zawodów zwi¹zanych z gospodark¹ nieruchomoœciami .......................................... 5.4.1. Kontrola i nadzór nad reglamentacj¹ zawodów........ 5.4.2. Schematy kontrolne w obrêbie reglamentacji ........... 6. Kierunki przekszta³ceñ i tendencje rozwój zawodu poœred- nika w obrocie nieruchomoœciami ............................................ 6.1. Od wolnego zawodu do zawodu zaufania publicznego ....... 6.2. Pojêcie wolnego zawodu w ujêciu prawnym....................... 6.3. Zawód zaufania publicznego ............................................... 6.4. Rynek us³ug poœrednictwa nieruchomoœci mieszkaniowych 6.5. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomoœciami ......... Indeks rzeczowy .............................................................................. Aneks ................................................................................................ 216 217 220 223 223 224 227 228 231 231 234 239 243 244 247 249 251 251 254 256 257 257 261 267 267 283 288 290 296 309 315 Podziêkowania Podziêkowania Mia³em szczêœcie, i¿ na swej ¿yciowej drodze spotka³em wielu wspa- Podziêkowania nia³ych ludzi, którzy wykazali siê wobec mnie du¿¹ ¿yczliwoœci¹. Bez w¹tpienia do grupy tej nale¿y prof. Zygmunt Niewiadomski. Jest to oso- ba o wspania³ym dorobku naukowym i pozycji zawodowej – wzór do na- œladowania. Specjalne podziêkowania pragnê z³o¿yæ tak¿e prof. Zbignie- wowi Cieœlakowi. Grono osób, którym powinienem wyraziæ szacunek jest zbyt liczne, by wymieniæ nazwiska wszystkich. S¹ wœród nich prawnicy, z którymi przy okazji codziennych spotkañ w biurze prawnym, kancelarii lub s¹dzie, wymieniam pogl¹dy na temat prawnych aspektów nieruchomo- œci, a tak¿e w³aœciciele biur nieruchomoœci oraz zaprzyjaŸnieni poœredni- cy, zarz¹dcy, rzeczoznawcy i dziennikarze. Dziêkujê Wydawnictwu i Redaktorowi prowadz¹cemu za cierpli- woœæ i wyrozumia³oœæ. Wszystko co osi¹gam, tak¿e ta publikacja, jest po czêœci owocem po- œwiêcenia i zaanga¿owania moich ukochanych Rodziców. Ksi¹¿kê dedykujê mojej Mamie. Jacek Jaworski Wykaz skrótów 1. Eród³a prawa Wykaz skrótów Wykaz skrótów Dzia³UbezpU............. ustawa z 22.5.2003 r. o dzia³alnoœci ubezpiecze- niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) Dzia³ZawR................. rozporz¹dzenie RM z 18.8.1998 r. w sprawie wyko- nania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, dotycz¹cych dzia³alnoœci za- wodowej (Dz.U. Nr 115, poz. 745) – akt nieobo- wi¹zuj¹cy GospNierU ................ ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia- KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. mi (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP......... ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KK............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP.............................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ........................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC........................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cy- KSH........................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW ............................ ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) KwalifU..................... ustawa z 26.4.2001 r. o zasadach uznawania naby- tych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europej- skiej kwalifikacji do wykonywane zawodów regu- lowanych (Dz.U. Nr 87, poz. 954 ze zm.) XII Wykaz skrótów PodFizU .................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PrStow....................... ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo stowarzyszeñ (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) SwobGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) UprR.......................... rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z 17.2.2005 r. w sprawie nadawania uprawnieñ i licencji zawodo- wych w dziedzinie gospodarowania nieruchomo- œciami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodo- wych przez rzeczoznawców maj¹tkowych, poœred- ników w obrocie nieruchomoœciami i zarz¹dców nieruchomoœci (Dz.U. Nr 35, poz. 314 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce ETS............................ Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci NSA........................... Naczelny S¹d Administracyjny SA.............................. S¹d Apelacyjny SN.............................. S¹d Najwy¿szy TK ............................. Trybuna³ Konstytucyjny ............................ Glosa .................... Dziennik Urzêdowy 3. Czasopisma Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw Dz.Urz. Gl. MoP........................... Monitor Prawniczy OSA........................... Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK-A ...................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego seria A PiP ............................. Pañstwo i Prawo PPH ........................... Przegl¹d Prawa Handlowego PS .............................. Przegl¹d S¹dowy Rej. ........................... Rejent SP .............................. Studia Prawnicze ST .............................. Samorz¹d Terytorialny 4. Inne skróty art. ............................ artyku³ cz. ............................. czêœæ ds. ............................. do spraw Wykaz skrótów XIII ........................... orzeczenie .................... niepublikowany ............................ na przyk³ad ........................... porównaj ......................... postanowienie .......................... pozycja KOZ .......................... Komisja Odpowiedzialnoœci Zawodowej lit. ............................. litera m.in. ......................... miêdzy innymi MinBud ..................... Minister Budownictwa MinInf ....................... Minister Infrastruktury niepubl. np. Nr .............................. numer orz. PFRN......................... Polska Federacja Rynku Nieruchomoœci PKK........................... Pañstwowa Komisja Kwalifikacyjna pkt.............................. punkt por. post. poz. Prezes RM ................ Prezes Rady Ministrów Prezes UMiRM......... Prezes Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miasta r. s. ............................... strona t. t.j. ............................. tekst jednolity tzn. tzw. ........................... tak zwany (-a, -e) UE ............................. Unia Europejska ........................... ustêp ust. w. .............................. wiek wyr. ze zm. zd. zob. z. ............................ zdanie .......................... zobacz .............................. zeszyt .......................... wyrok ...................... ze zmianami ............................... rok ............................... tom ........................... to znaczy Wprowadzenie Wprowadzenie Ponad dziesiêcioletni okres obowi¹zywania ustawy o gospodarce Wprowadzenie nieruchomoœciami sk³ania do refleksji, tym bardziej, i¿ poczynione ostat- ni¹ nowelizacj¹ i obowi¹zuj¹ce od 1.1.2008 r. zmiany uznaæ mo¿na za donios³e. Warto wiêc przyjrzeæ siê nie tylko tym zmianom, ale w ca³oœci i kompleksowo oceniæ zawód poœrednika, zbadaæ jak kszta³towa³ siê jego zakres i w jaki sposób by³ on reglamentowany. Podstawow¹ p³aszczyzn¹ niniejszej publikacji jest element admini- stracyjno-prawny. To bowiem administracja kszta³tuje w sposób najbar- dziej znacz¹cy zawód poœrednika w obrocie nieruchomoœciami, swoim zakresem obejmuje ona zarówno nadawanie uprawnieñ, jak i ich odbie- ranie lub zawieszanie. Takie formy jak licencja, decyzja odmowna lub decyzja nak³adaj¹ca na poœrednika karê – s¹ w³aœnie typowymi dla pra- wa administracyjnego. Œwiadcz¹ one o reglamentacji, która choæ koja- rzona z wprowadzaniem ograniczeñ, ma przecie¿ na celu realizowanie dobra publicznego. Mo¿e nim byæ zapewnienie bezpieczeñstwa obrotu nieruchomoœciami, które niejednokrotnie stanowi¹ g³ówny dorobek ¿y- cia osób bêd¹cych klientami poœredników. Zakres reglamentacji uzale- ¿niony jest zawsze od koncepcji roli pañstwa. Budowanie presti¿u zawodu zale¿y od samych poœredników, ich kon- taktów z klientami i codziennie wykonywanych czynnoœci. Dorobek na- ukowy, rozwój doktryny i teorii tak¿e nie jest w tym zakresie bez znacze- nia. Niniejsza publikacja zosta³a napisana w³aœnie z takimi ambicjami – podnoszenia presti¿u zawodu. Publikacja ta ma bowiem unaoczniæ, i¿ zawód poœrednika w obrocie nieruchomoœciami, jak i jego reglamentacja na sta³e zakotwiczona jest w obowi¹zuj¹cym systemie prawa. Novum, ja- kie wnosz¹ zawarte w niej treœci, to spojrzenie na sam zawód z perspek- tywy prawno-administracyjnej. Na rynku nie ma innych publikacji, które maj¹c na celu zrozumienie istoty poœrednictwa w obrocie nieruchomo- œciami, wyjaœnia³by genezê zawodu, reglamentacji, administracji i jej pu- blicznoprawnej ingerencji w gospodarkê nieruchomoœciami. Kolejnym wyró¿nikiem jest cytowane przy okazji problematyki uznawania kwalifikacji bogate orzecznictwo Europejskiego Trybuna³u XVI Wprowadzenie Sprawiedliwoœci. Elementy prawa wspólnotowego by³y do tej pory trak- towane zarówno w komentarzach, jak i podrêcznikach dla poœredników bardzo marginalnie. W dobie globalizacji i ci¹g³ej migracji ich rola jed- nak roœnie. Staj¹ siê one istotne ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wykonywania czynnoœci poœrednictwa na terenie ca³ej Unii Europejskiej, jak i coraz wiêkszego zainteresowania obywateli wspólnoty polskimi nieruchomo- œciami. Z racji opisywania czynnoœci poœrednictwa, w ksi¹¿ce ujêto tak¿e in- stytucje cywilnoprawne, chocia¿by przy okazji omawiania umowy o po- œrednictwo, czy okreœlenia form wykonywania zawodu. Nie opisano jed- nak tych zagadnieñ, które choæ wa¿ne z punktu widzenia warsztatu pracy, nie s¹ zwi¹zane z sam¹ istot¹ zawodu. Chodzi tu o elementy prawa rzeczowego, budowlanego, czy mieszkaniowego, które stanowi¹ od- rêbn¹ ga³¹Ÿ w nauce prawa i s¹ przedmiotem oddzielnych podrêczników. Publikacja podzielona zosta³a na szeœæ czêœci. Pierwsza z nich opi- sujê genezê administracji, jej ingerencji w gospodarkê nieruchomoœcia- mi, typologiê zawodów oraz pojêcie i istotê reglamentacji. Poniewa¿ w ksi¹¿ce przyjêto podzia³ na reglamentacjê podmiotow¹ i przedmio- tow¹, dlatego schemat ten rzutuje na strukturê dalszych rozdzia³ów. I tak w zakresie podmiotowym omówiono m.in. warunki stawiane kandyda- tom, natomiast w zakresie przedmiotowym – sposób i formê wykonywa- nia zawodu. Wœród prawnych form dzia³ania administracji w zawodzie poœredni- ka w obrocie nieruchomoœciami omówiono przede wszystkim konstruk- cje aktów administracyjnych, w tym licencji uznawanej w doktrynie za kwalifikowan¹ formê decyzji administracyjnej. Opisanie instytucji kontroli, która nie ma przecie¿ charakteru samo- istnego, oraz porównanie jej do nadzoru by³o jednym z najwiêkszych wyzwañ w niniejszej publikacji. Rozdzia³ pi¹ty charakteryzuje siê wiêc du¿¹ dawk¹ teorii, bez której nie mo¿na zrozumieæ na jakich zasadach minister w³aœciwy do spraw budownictwa kontroluje poœredników, oraz czy sam minister jako organ administracji mo¿e byæ kontrolowany. W rozdziale tym omówiono tak¿e kontrolê s¹dow¹, która badaj¹c legal- noœæ rozstrzygniêæ w zakresie poœrednictwa, mo¿e doprowadziæ do uchylenia decyzji. Zarówno kandydatowi, któremu odmówiono przyzna- nia licencji, jak i ukaranemu poœrednikowi, przys³uguje wniosek o po- nowne rozpatrzenie sprawy, a w dalszej kolejnoœci skarga do s¹du admi- nistracyjnego. Dlatego te¿ opisane zosta³y œrodki prawne w³aœciwe zarówno dla postêpowania administracyjnego, jak i s¹dowo-administra- cyjnego. Wprowadzenie XVII Trudno jest zg³aszaæ wnioski de lege lata i de lege ferenda w czasie, gdy nowelizuje siê i to w znaczny sposób przepisy dotycz¹ce zawodu po- œrednika w obrocie nieruchomoœciami. Nie ma przecie¿ sensu omawianie starych rozwi¹zañ, a nowe nie zosta³y jeszcze zweryfikowane w prakty- ce. Ostatni, szósty rozdzia³ stara siê odpowiedzieæ na pytanie, czy zawód poœrednika mo¿na okreœliæ mianem zawodu zaufania publicznego, lub czy ma on chocia¿ szansê zostaæ wolnym zawodem. Podsumowanie to jest tak¿e miejscem, gdzie autor pozwoli³ sobie zaprezentowaæ w³asne, subiektywne zdanie co do kwestii regulacji zawodu. Ksi¹¿ka ta zawiera sporo teorii prawa, a co za tym idzie doskonale nadaje siê dla studentów studiów kierunkowych i podyplomowych z za- kresu poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami. Tak¿e sami poœrednicy mog¹ czerpaæ z niej praktyczne umiejêtnoœci, dowiaduj¹c siê jak prowa- dzone s¹ postêpowania z tytu³u odpowiedzialnoœci zawodowej, czy te¿ w jakich formach nie wolno wykonywaæ zawodu. I tak na przyk³ad zupe³nie pominiêta w komentarzach, a postawiona w niniejszej ksi¹¿ce teza o zakazie wykonywania zawodu przez poœrednika bêd¹cego wspól- nikiem spó³ki osobowej w ramach tej¿e spó³ki – jest przecie¿ praktyczn¹ wskazówk¹ dla osób prowadz¹cych biura obrotu nieruchomoœciami w ramach spó³ek jawnych. Podobne wskazówki, tym razem co do pobie- rania prowizji, czerpaæ mo¿na z rozwa¿añ na temat charakteru prawnego umowy poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami. Tak¿e fakt doskona- lenia warsztatu pracy, a w szczególnoœci potrzeba stworzenia narzêdzia wymiany ofert, ale tylko miêdzy poœrednikami – to wniosek p³yn¹cy z publikacji, który mo¿e zostaæ uwzglêdniony przy okazji publicznej de- baty prowadzonej na ten temat w œrodowisku. Przez u¿yte w ksi¹¿ce s³owa „poœrednik” nale¿y rozumieæ poœredni- ka w obrocie nieruchomoœciami, natomiast okreœlenie „ustawa” lub GospNierU dotyczy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia- mi. Stan prawny okreœlono na 1.2.2008 r., gdy¿ ksi¹¿ka omawia wszelkie zmiany wchodz¹ce w ¿ycie z tym dniem zgodnie z nowelizacj¹ wprowa- dzon¹ przez ustawê z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieru- chomoœciami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218), a tak¿e akty wykonawcze do ustawy, w tym rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 28.12.2007 r. oraz z 11.1.2008 r. dotycz¹ce po- stêpowañ z tytu³u odpowiedzialnoœci zawodowej oraz zmian w zasadach nadawanie licencji zawodowych. Autor 1. Ingerencja pañstwa w gospodarkê nieruchomoœciami 1.1. Geneza administracji na tle publicznoprawnej ingeren- cji w gospodarkê nieruchomoœciami Geneza publicznoprawnej ingerencji w gospodarkê nierucho- 1. Ingerencja pañstwa w gospodarkê nieruchomoœciami 1.1. Geneza administracji na tle publicznoprawnej ingerencji... moœci jest œciœle zwi¹zana z genez¹ samej administracji. Przyczy- ny istnienia zjawiska publicznoprawnej ingerencji w gospodarkê nieruchomoœciami s¹ oczywiœcie specyficzne, jak np. chêæ uregu- lowania statusu mieszkaniowego, porz¹dku budowlanego, plano- wania przestrzennego itd., jednak w pewnych fundamentalnych sferach s¹ one to¿same z ogólnymi zadaniami administracji pu- blicznej. Patrz¹c wiêc na reglamentacjê zawodów nale¿y zwróciæ uwagê na g³ówne nurty w rozwoju administracji publicznej. Do- datkowo w odniesieniu do tematyki pracy nie bez znaczenia jest rys historyczny w³asnoœci publicznej, a w szczególnoœci nierucho- moœci jakie wchodz¹ w sk³ad wspólnego mienia. Administracja mo¿e bowiem zmieniaæ swe struktury, czêœciowo cele, formy czy metody, jednak jako instytucja wydaje siê trwa³a. Ponadto admini- stracja publiczna jest w zasadzie sta³ym elementem pañstwa, na- rzêdziem, wykonawc¹ w³adzy. Patrz¹c na historiê samego pañstwa polskiego, trudno nie od- nieœæ siê do czasów rozbiorowych, kiedy mienie przesz³o pod za- bór rosyjski, pruski i austryjacki, a podzielone ziemie polskie wchodzi³y w orbity oddzia³ywañ ró¿nych systemów, w tym syste- mów prawnych odnosz¹cych siê do roli pañstwa i administracji. W XX w., kiedy Polska po II wojnie œwiatowej znalaz³a siê w orbi- cie pañstw komunistycznych, sprawy zwi¹zane z obrotem, han- dlem, a tym samym poœrednictwem, wycen¹ na potrzeby wolnego rynku czy nowoczesnym zarz¹dzaniem zesz³y na drugi plan, by
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: