Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00451 014450 21023782 na godz. na dobę w sumie
Zbędnik inteligenta - ebook/pdf
Zbędnik inteligenta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 209
Wydawca: Nowy Świat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7386-306-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ile wąsów ma kot? Ile wody może wypić wielbłąd? Dlaczego noże stołowe mają zaokrąglone czubki? Ile kilometrów włosów rośnie przeciętnemu człowiekowi w trakcie życia? Z ilu cegieł zbudowano Pałac Kultury? Ile lat miał najmłodszy papież w chwili rozpoczęcia pontyfikatu? Kompendium wiedzy… zbędnej, bez której można spokojnie żyć. Ponieważ jednak ciekawość ludzka nie ma granic, korci nas czasem, by dowiedzieć się, ile osób może uśmiercić jeden gram jadu kobry królewskiej albo jaki kontynent ma najdłuższe wybrzeże. Czyj alfabet jest najkrótszy? “Zbędnik inteligenta” to kilkaset zagadnień w kilkunastu działach: zbędnik faktów i ciekawostek, zbędnik wiedzy o wynalazkach, zbędnik wiedzy o zwierzętach, zbędnik wiedzy o ciele i zdrowiu, zbędnik obyczajów, zbędnik fobii i manii, zbędnik wiedzy o celebrytach, zbędnik literatury i sztuki, zbędnik historyczny, zbędnik geograficzny, zbędnik etymologiczny, zbędnik wszystkich świętych, zbędnik cytatów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zbędnik inteligenta 1 2 Eliza Sarnacka-Mahoney zbędnik inteligenta Ilustracje: goSia koSiEc Wydawnictwo Nowy Świat Warszawa 2008 3 © Copyright by Eliza Sarnacka-Mahoney, 2008 © Copyright by Wydawnictwo Nowy (cid:285)wiat, 2008 Ilustracje w tek(cid:286)cie i na okładce: Gosia Kosiec Projekt okładki: Piotr Perzyna Redakcja: Anna Czubska Korekta: Ewa Chmielewska ISBN 978-83-7386-306-4 Wydanie I Warszawa 2008 Wydawnictwo Nowy (cid:285)wiat ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa tel. (22) 826-25-43 faks (22) 826-25-47 Internet: www.nowy-swiat.pl e-mail: wydawnictwo@nowy-swiat.pl 4 ZbędNIk faktóW I cIekaWostek WiERNY WaTYkaN Stra(cid:298)nicy Watykanu po dzi(cid:286) dzie(cid:276) nosz(cid:261) mundury zaprojekto- wane dla nich w XVI wieku przez Michała Anioła. URoDZiNoWY TŁUM Wiadomo, ka(cid:298)de urodziny s(cid:261) wyj(cid:261)tkowe. (cid:297)eby ich sobie nie popsuć, nie my(cid:286)lmy wi(cid:266)c o tym, (cid:298)e w tym wyj(cid:261)tkowym dla nas dniu swój „wyj(cid:261)tkowy dzie(cid:276)” celebruje prócz nas mniej wi(cid:266)cej 9 milionów innych ludzi na (cid:286)wiecie. NiEWiERNYch loS MiERNY Ateizm był w dawnej Polsce przest(cid:266)pstwem i podlegał karze. Jak wie(cid:286)ć niesie, na kar(cid:266) (cid:286)mierci (poprzez (cid:286)ci(cid:266)cie) polscy s(cid:266)dzio- wie skazali jednak tylko jedn(cid:261) osob(cid:266). Był ni(cid:261) Kazimierz Łyszczy(cid:276)ski, autor „Traktatu o nieistnieniu Boga”. Egzekucja miała miejsce 30 marca 1689 roku. 5 Z PŁUc SokRaTESa Do TWoich... Uwaga, fani Sokratesa! Je(cid:298)eli wierzyć magazynowi „Scientiic American”, mieszka(cid:276)cy półkuli północnej z ka(cid:298)dym wdechem wci(cid:261)gaj(cid:261) w płuca przynaj- mniej jedn(cid:261) cz(cid:261)steczk(cid:266) powietrza, która onegdaj przeszła równie(cid:298) przez płuca wielkiego ilozoia. Niestety, dokładnie to samo mo(cid:298)na powiedzieć o naszych zwi(cid:261)z- kach ze Stalinem i Hitlerem. Czy to powód do rado(cid:286)ci, czy smutku, ka(cid:298)dy niech zadecyduje sam. EkSPRESik, cZ. i Najwi(cid:266)cej zawałów serca ma miejsce w poniedziałek. Najwi(cid:266)cej samochodów psuje si(cid:266) równie(cid:298) w poniedziałek. Najwi(cid:266)cej napadów na banki odbywa si(cid:266) w pi(cid:261)tki. W ci(cid:261)gu (cid:298)ycia człowiek „wyhodowuje” na swojej głowie około 820 km włosów... Najwi(cid:266)kszym pracodawc(cid:261) na (cid:286)wiecie s(cid:261) hinduskie linie kolejowe – zatrudniaj(cid:261) ponad milion ludzi. Je(cid:298)eli podarujesz komu(cid:286) nowy długopis i poprosisz, by napisał nim co(cid:286) na prób(cid:266), 97 z nas najprawdopodobniej napisze własne imi(cid:266). WYSZPERaNE ZE SZkolNYch ZESZYTóW Pytanie: Jakie znasz plemiona słowia(cid:276)skie mieszkaj(cid:261)ce na zie- miach polskich w X wieku? 6 Odpowied(cid:296): Persjanie, Słowianie i Hobbici. Pytanie: Jakich znasz bohaterów walk o niepodległo(cid:286)ć Stanów Zjednoczonych? Odpowied(cid:296) 1: Tadeusza Kolonko. Odpowied(cid:296) 2: Waszyngtona i Clintona. ZaBaWa Z liTERkaMi Popatrzcie na klawiatur(cid:266) i u(cid:298)ywaj(cid:261)c klawiszy z jednego, wybra- nego rz(cid:266)du, spróbujcie uło(cid:298)yć jak najdłu(cid:298)szy wyraz po angielsku. Wyrazem tym oka(cid:298)e si(cid:266) TYPEWRITER (pol.: maszyna do pisa- nia) – z górnego rz(cid:266)du. MiŁoŚĆ cZY MakaBRa? Japo(cid:276)ski doktor nauk medycznych Katsuabruo Miyamoto czuł si(cid:266) tak bardzo zwi(cid:261)zany z (cid:298)on(cid:261) Carmelin(cid:261), (cid:298)e gdy w 1959 roku ukochana zmarła, zabalsamował jej ciało i spał obok niego w ich mał(cid:298)e(cid:276)skim łó(cid:298)ku przez kolejnych 10 lat. Policja nie miała nic przeciwko temu niecodziennemu wyzna- niu miło(cid:286)ci, nie spodobało jej si(cid:266) tylko to, i(cid:298) Miyamoto tak długo ukrywał przed władz(cid:261) akt zgonu. Kar(cid:261) za to przest(cid:266)pstwo było 3000 dolarów, które Miyamoto ui(cid:286)cił, sprzedaj(cid:261)c dom. EkSPRESik, cZ. ii Mózg ludzki składa si(cid:266) w 85 z wody. (To teraz ju(cid:298) wiemy, sk(cid:261)d wzi(cid:266)ło si(cid:266) powiedzenie: kto(cid:286) ci robi wod(cid:266) z mózgu.) 7 Szekspir i Cervantes zmarli tego samego dnia: 23 kwietnia 1616 roku. Najwi(cid:266)kszy napotkany (znaleziony?) płatek (cid:286)niegu miał (cid:286)rednic(cid:266) prawie 30 cm. Zmysł smaku motyla znajduje si(cid:266) w jego... stopach. Antarktyda jest jedynym kontynentem, gdzie wysoko(cid:286)ć l(cid:261)du nigdy nie schodzi poni(cid:298)ej poziomu morza. Krokodyl nie jest w stanie wystawić swego j(cid:266)zyka na zewn(cid:261)trz (czyli po(cid:298)reć po(cid:298)re, ale wcze(cid:286)niej nie poli(cid:298)e). W czasie obiadu człowiek przełyka (cid:286)rednio 295 razy. Tygrysy maj(cid:261) nie tylko pr(cid:266)gowane futro, ale równie(cid:298) pr(cid:266)gowan(cid:261) skór(cid:266). Wielbł(cid:261)dy wyposa(cid:298)one s(cid:261) a(cid:298) w trzy pary powiek, by lepiej chronić oczy przez burzami piaskowymi. MaŁEMU źlE, WYSokiEMU goRZEj! Jak podaje rosyjska „Prawda”, najwy(cid:298)szy (cid:298)yj(cid:261)cy człowiek na (cid:286)wiecie to Ukrainiec Leonid Stadnik. Ma 35 lat i mierzy 2 metry 55 centymetrów. Podobno nadal ro(cid:286)nie! „Prawda” donosi dalej, (cid:298)e wielki Leonid nie cierpi swej przypad- ło(cid:286)ci, gdy(cid:298) nie ma z niej absolutnie (cid:298)adnego po(cid:298)ytku. Nie interesuj(cid:261) si(cid:266) nim media, bo do jego male(cid:276)kiej wioski wci(cid:261)(cid:298) mo(cid:298)na dojechać jedynie konnymi wozami. We wzniesionej jeszcze za komunizmu chacie, gdzie mieszka, wysoko(cid:286)ć suitu waha si(cid:266) od 2 metrów 20 cm do 2 metrów 60 cm. I wreszcie, nie bardzo ma si(cid:266) w co ubierać i obuwać. Oprócz najwi(cid:266)kszych na (cid:286)wiecie dłoni Stadnik ma te(cid:298) najdłu(cid:298)sze na (cid:286)wiecie stopy, mierz(cid:261)ce 41 cm! 8 * * * Ta sama „Prawda” donosi w oddzielnym artykule, (cid:298)e tak(cid:298)e na Ukrainie jeszcze do niedawna (cid:298)ył człowiek poczytywany za naj- wi(cid:266)kszego grubasa. Wasyl Janow osi(cid:261)gn(cid:261)ł wag(cid:266) 450 kilogramów i zmarł na zawał serca w 1999 r. 9 * * * Rodzinne miejscowo(cid:286)ci obu panów rekordzistów znajduj(cid:261) si(cid:266) w bliskiej odległo(cid:286)ci od Czarnobyla. Nasuwaj(cid:261) si(cid:266) komu(cid:286) jakie(cid:286) skojarzenia...? SPóR o WZRoST Nasi religijni praprzodkowie byli (ponoć) nie tylko długowieczni, ale i bardzo wysocy. W 1663 roku dzi(cid:266)ki publikacji Akademii Fran- cuskiej, powołuj(cid:261)cej si(cid:266) na badania pewnego znakomitego uczonego w materii Bliskiego Wschodu, (cid:286)wiat poznał nawet szczegółowe wymiary biblijnych gigantów: Adam miał 40 metrów wzrostu, Noe – 17 m, Abraham – 13 m, Moj(cid:298)esz za(cid:286) 8 m. Przyczyny stopniowego kurczenia si(cid:266) biblijnych gigantów ju(cid:298) jednak nie zajmowały naszych znamienitych uczonych z przeszło(cid:286)ci. * * * Rekord wzrostu odnotowany w „Ksi(cid:266)dze rekordów Guinnessa” nale(cid:298)y do Roberta Wadlowa z USA (1918–1940), który w chwili (cid:286)mierci, spowodowanej zwykł(cid:261) infekcj(cid:261) palca u nogi, nie nadmia- rem wysoko(cid:286)ci, mierzył 3 metry 15 cm. PaPiERoWYMi Mi NiE PŁaĆ! Wi(cid:266)kszo(cid:286)ć banknotów, których u(cid:298)ywamy, zrobiona jest nie z papieru, lecz z... lnu! 10 NiE Ma jak ZŁoTo Czyste złoto jest tak mi(cid:266)kkie, (cid:298)e mo(cid:298)na by z niego bez problemu lepić w r(cid:266)kach jak z plasteliny. Jest te(cid:298) bardzo wydajne. Kostk(cid:266) wielko(cid:286)ci pudełka od zapałek dałoby si(cid:266) „rozwałkować” na chustk(cid:266) wielko(cid:286)ci boiska do tenisa. Natomiast uncja złota mogłaby być rozci(cid:261)gni(cid:266)ta na drucik o dłu- go(cid:286)ci 75 km! ŁaN ZiEMi... ...to inaczej 16,8 hektara. kRóTkiE SZcZęŚciE W MaŁżEńSTWiE Na pokładzie Titanica znajdowało si(cid:266) trzyna(cid:286)cie par nowo- (cid:298)e(cid:276)ców, którzy niezatapialnym liniowcem wybrali si(cid:266) w podró(cid:298) po(cid:286)lubn(cid:261). Katastrof(cid:266) prze(cid:298)yły trzy pary oraz dziesi(cid:266)ć wdów. oSTaTNiE BlaSki... ...słonecznego (cid:286)wiatła mo(cid:298)na znale(cid:296)ć na gł(cid:266)boko(cid:286)ci około 900 metrów pod wod(cid:261). Dalej, je(cid:298)eli si(cid:266) komu(cid:286) poszcz(cid:266)(cid:286)ci, ciemno(cid:286)ci rozja(cid:286)ni(cid:261) mu ju(cid:298) tylko luorescencyjne zielonookie ryby. MoUNT EvEREST W PigUŁcE Uformował si(cid:266) ok. 60 milionów lat temu. Wysoko(cid:286)ć: 8850 m n.p.m. 11 Nepalczycy nazywaj(cid:261) go Bogini(cid:261) Niebios. Tybeta(cid:276)czycy nazywaj(cid:261) go Bogini(cid:261) – Matk(cid:261) Wszech(cid:286)wiata. Współczesn(cid:261) nazw(cid:266) otrzymał w 1865 r., nazwany tak na cze(cid:286)ć brytyjskiego generała z Indii Sir George’a Everesta. Do tego czasu znany był w Europie i Ameryce Północnej jako „Szczyt nr 15”. 10 maja 1993 r. na szczyt weszła rekordowa liczba alpinistów w ci(cid:261)gu jednego dnia: 40! Do cZŁoWiEka PRZEZ MaŁPią kUchNię Nie wszyscy s(cid:261) zdania, (cid:298)e ewolucja odbyła si(cid:266) tak, jak opisał j(cid:261) Darwin. Niektórzy (patrz: kreacjoni(cid:286)ci) w ogóle w ni(cid:261) nie wierz(cid:261), inni dokonuj(cid:261) w niej modyikacji. Do takich wła(cid:286)nie przepisywaczy historii ludzko(cid:286)ci nale(cid:298)y m.in. W(cid:266)gier Oscar Kiss Maerth, ojciec tezy, i(cid:298) homo sapiens pochodz(cid:261) od małp uprawiaj(cid:261)cych kanibalizm i lubuj(cid:261)cych si(cid:266) w daniach z własnych mózgów (traktat pt. „Pocz(cid:261)tek był ko(cid:276)cem: jak człowiek narodził si(cid:266) z kanibalizmu – inteligencj(cid:266) da si(cid:266) spo(cid:298)yć”, rok 1971). Zdaniem Maertha dieta z tkanki mózgowej spowodowała rozrost małpich mózgów i czaszek i... w ten wła(cid:286)nie sposób narodził si(cid:266) człowiek! lUDZkiE ciaŁo... ...zawiera wystarczaj(cid:261)co du(cid:298)o tłuszczu, by wyprodukować z niego 7 kostek mydła, i tyle (cid:298)elaza, (cid:298)e mo(cid:298)na by z niego zrobić 18-centymetrowy gwó(cid:296)d(cid:296). 12 k jak koT W koSMoSiE W 1970 roku radzieccy uczeni usiłowali przyuczyć koty do ste- rowania robotami, z zamysłem, by wyszkolić kadr(cid:266) miaucz(cid:261)cych kosmonautów. Do(cid:286)wiadczenie, có(cid:298), si(cid:266) nie udało, wobec czego inteligencja kotów wci(cid:261)(cid:298) pozostaje terenem intensywnych bada(cid:276) i wci(cid:261)(cid:298) nic z nimi nie wiadomo... gDYBY ZiEMia BYŁa PŁaSka... ...i idealnie gładka (!), byłaby jeziorem o gł(cid:266)boko(cid:286)ci prawie 200 metrów. Przykro nam, panowie z Towarzystwa Płaskiej Ziemi, ale zdaje si(cid:266), (cid:298)e ostatecznie obalamy tutaj wasze postulaty. * * * Towarzystwo Płaskiej Ziemi istnieje od połowy XIX w. Zało- (cid:298)one zostało w Anglii przez ekscentrycznego astroizyka Samuela Rowbothama. Rowbotham jest twórc(cid:261) systemu astronomii zetetycznej, wedle której Ziemia jest dyskiem ze (cid:286)rodkiem w postaci bieguna północ- nego, okolonym wysok(cid:261) (cid:286)cian(cid:261) lodu. Ksi(cid:266)(cid:298)yc, Sło(cid:276)ce i gwiazdy zawieszone s(cid:261) w odległo(cid:286)ci zaledwie kilkuset kilometrów nad ziemskim dyskiem. Uniwersalne Stowarzyszenie Zetetystów, które powstało po (cid:286)mierci Rowbothama w 1884 r., wydawało popularny przegl(cid:261)d pt. „Ziemia nie jest globem” i anga(cid:298)owało si(cid:266) w publiczne dyskursa z wiod(cid:261)cymi ówczesnymi naukowcami przez kolejnych kilkadziesi(cid:261)t lat. Ruch stracił na (cid:286)wietno(cid:286)ci dopiero w połowie ub. wieku, gdy w obieg weszły fotograie Ziemi widzianej z kosmosu. 13 PoD koPYTaMi oSŁóW... ...ginie co roku wi(cid:266)cej ludzi (dosłownie, nie w przeno(cid:286)ni) ni(cid:298) w katastrofach lotniczych. 14 BiaŁa PlaMka... ...u nasady paznokcia, przypominaj(cid:261)ca wygl(cid:261)dem połówk(cid:266) ksi(cid:266)(cid:298)yca, to kieszonka wypełniona powietrzem. PóŁ MilioNa iNSEkTóW... ...tyle przypada na ka(cid:298)dego z nas, mieszka(cid:276)ców planety Ziemi, w dowolnym momencie naszego (cid:298)ycia. STRUSiE jajo... ...nale(cid:298)y trzymać w gotuj(cid:261)cej si(cid:266) wodzie przez około 40 minut, (cid:298)eby było na twardo. Danie to mo(cid:298)e i smaczne, ale na pewno nie szybkie. PUchaTEk EDWaRD Jeden z najsłynniejszych pluszowych misiów (cid:286)wiata Kubu(cid:286) Puchatek (ang. Winnie-the-Pooh), został zakupiony w domu to- warowym Harrods w Londynie 21 sierpnia 1921 r. jako prezent na pierwsze urodziny Krzysia Milne, syna autora opowiastek o Stumilowym Lesie. Pocz(cid:261)tkowo mi(cid:286) nosił imi(cid:266) Edward. Zmiana na Winnie nast(cid:261)piła po odwiedzinach Krzysia w londy(cid:276)skim zoo, gdzie rezydował wyj(cid:261)tkowo grzeczny (i (cid:298)ywy) nied(cid:296)wiadek z Kanady o tym wła(cid:286)nie imieniu. 15 * * * Oryginalne pluszaki Krzysia, choć ju(cid:298) dobrze nadgryzione z(cid:266)bem czasu, do dzi(cid:286) mo(cid:298)na ogl(cid:261)dać w muzealnej gablotce na pierwszym pi(cid:266)trze oddziału nowojorskiej biblioteki publicznej na Manhattanie. lUDZkiE SToSUNki Z goRYlEM Bior(cid:261)c pod uwag(cid:266) geny, człowiek jest bli(cid:298)ej spokrewniony z gorylem ni(cid:298) goryl z małp(cid:261). RaNkiNg NajBaRDZiEj iNTEligENTNYch STWoRZEń Na ŚWiEciE 1. Człowiek 2. Szympans 3. Goryl 4. Orangutan 5. Pawian 6. Gibon (rodzaj małpy) 7. Małpa 8. Wieloryb 9. Delin 10. Sło(cid:276) 16 DWaDZiEŚcia jEDEN gRaMóW żYWEj Wagi... ...tak opisał ludzk(cid:261) dusz(cid:266) szwedzki lekarz Nils-Olof Jacobson, który w latach 70. XX wieku jako pierwszy praktykował wa(cid:298)enie łó(cid:298)ek z umieraj(cid:261)cymi tu(cid:298) przed i tu(cid:298) po wyzioni(cid:266)ciu ducha. SEN o kUBiE Do jednego z najbardziej... osobliwych kidnapingów ze (cid:286)rod- kami transportu w roli głównej doszło w latach siedemdziesi(cid:261)tych w mie(cid:286)cie Santa Fe w Argentynie. Uzbrojony porywacz za(cid:298)(cid:261)dał od kierowcy, by go zawiózł na Kub(cid:266). NajWiękSZY SMRóD Choć wra(cid:298)liwo(cid:286)ć na zapachy jest spraw(cid:261) genetyczn(cid:261), ponoć spotkania z merkaptanem etylowym (lotnym zwi(cid:261)zkiem siarki) nikt by na dłu(cid:298)sz(cid:261) met(cid:266) nie wytrzymał. Zapachoznawcy uwa(cid:298)aj(cid:261) go za najgorszy smród na (cid:286)wiecie, b(cid:266)d(cid:261)cy krzy(cid:298)ówk(cid:261) gnij(cid:261)cej kapusty i miejskich (cid:286)cieków, z tym (cid:298)e w du(cid:298)o intensywniejszej, „czystej” formie. jak cZERWoNa PŁachTa Na BYka... ...mówimy, bo byki ponoć wpadaj(cid:261) na jej widok we w(cid:286)cie- kło(cid:286)ć. Tymczasem byki nie rozró(cid:298)niaj(cid:261) kolorów. Bykowi w zupełno- (cid:286)ci wystarczy widok toreadora machaj(cid:261)cego mu przed oczami... czymkolwiek. 17 Jest za to udowodnione, (cid:298)e kolor czerwony działa pobudzaj(cid:261)co na ludzi – przyspiesza nam bicie serca i podnosi ci(cid:286)nienie. Przyczyna tego jest prosta – wszak to kolor naszej krwi, (cid:298)yciodajnego płynu. EURoPa... ...to jedyny kontynent, którego angielsk(cid:261) nazw(cid:266) (Europe) mo(cid:298)na napisać na klawiaturze, u(cid:298)ywaj(cid:261)c liter tylko z jednego rz(cid:266)du. ilE gWiaZD Na NiEBiE... ...tyle mamy komórek nerwowych pod czaszk(cid:261). Jest to około 100 milionów, akurat tyle, co (cid:286)wietlistych punkcików w Drodze Mlecznej. Wi(cid:266)c je(cid:286)li komu(cid:286) zale(cid:298)y na wizualnej projekcji, zapraszamy noc(cid:261) do okna. hoMoMYSZY W 1981 roku rz(cid:261)d Turcji zlecił badania nad tym, czy muzyka disco zmienia orientacj(cid:266) seksualn(cid:261) myszy z hetero na homo. Otó(cid:298) podobno zmienia. WiElki MUR koSMicZNY? Nie, nie chodzi tutaj o obiekt budowlany z Chin, ale (cid:286)cian(cid:266) galaktyk zaobserwowan(cid:261) przez teleskop Hubble’a 10 lat temu. Jest to jak do tej pory najwi(cid:266)ksza znana człowiekowi struktura we 18 wszech(cid:286)wiecie, galaktyczny konglomerat oddalony od nas o około 200 milionów lat (cid:286)wietlnych. Kosmiczny mur ma 500 milionów lat (cid:286)wietlnych długo(cid:286)ci, 300 milionów lat (cid:286)wietlnych wysoko(cid:286)ci i 15 milionów lat (cid:286)wietlnych szeroko(cid:286)ci. TREfNa PiąTka Najsłynniejsze perfumy (cid:286)wiata maj(cid:261) w nazwie cyferk(cid:266) „5”, bo Coco Chanel uwa(cid:298)ała t(cid:266) cyfr(cid:266) za szcz(cid:266)(cid:286)liw(cid:261). Chanel 5 pojawiły si(cid:266) w perfumeriach 5.05. Tylko na pi(cid:261)tk(cid:266) w roczniku biznesmenka nie chciała czekać i debiut odbył si(cid:266) w r. 1921. Ciekawe, dlaczego? cENNiEjSZE oD DiaMENTóW Je(cid:298)eli współczesna kobieta za(cid:298)(cid:261)da od m(cid:266)(cid:298)czyzny dowodu miło(cid:286)ci w postaci prezentu z najdro(cid:298)szego materiału na (cid:286)wiecie, czy wci(cid:261)(cid:298) b(cid:266)dzie miała na my(cid:286)li diamenty? W(cid:261)tpliwe. Diamenty nadal co prawda sprzedaj(cid:261) si(cid:266) w cenie ok. 30 milionów dolarów za kilogram, lecz Saddam Husajn ustanowił swego czasu nowy rekord, oferuj(cid:261)c przemytnikom 200 milionów dolarów za kilogram przemysłowego uranu (dla niewtajemniczonych: piasek z Ksi(cid:266)(cid:298)yca przywieziony przez radzieckiego robota poszedł na czarnym rynku za jedyne 5 milionów dolarów). Najdro(cid:298)szym „materiałem” (cid:286)wiata jest dzisiaj ultrawysoka pró(cid:298)- nia, dzi(cid:266)ki której naukowcy mog(cid:261) uzyskać ekstremalne warunki pomiarowe. Jej manufaktura to wydatek rz(cid:266)du 4 (w tym miejscu 19 21 zer) dolarów. Do czasu, a(cid:298) kto(cid:286) nie wpadnie na pomysł, jak (cid:286)ci(cid:261)gać j(cid:261) taniej z kosmosu, gdzie wyst(cid:266)puje w obitych ilo(cid:286)ciach, b(cid:266)dzie, niestety, tylko dro(cid:298)ej. foRTUNa W BUTElcE Opłaca si(cid:266) wyławiać z morza butelki. W 1949 roku Jack Wrum, pracuj(cid:261)cy w San Francisco na restau- racyjnym zmywaku, wyłowił butelk(cid:266) i został milionerem. W butelce znajdował si(cid:266) bowiem dokument stwierdzaj(cid:261)cy, (cid:298)e jego posiadacz jest upowa(cid:298)niony do 8 milionów spadku po Daisy Singer Alexan- der, ostatniej dziedziczce fortuny rodu Singerów, którzy dorobili si(cid:266) na maszynach do szycia. Ekscentryczna Daisy, która miała do(cid:286)ć spekulacji rodzinnych na temat jej pieni(cid:266)dzy, w 1937 roku spisała testament, zalakowała go w butelce i wrzuciła do Tamizy. MaRSZ Po ZiEMi Przeci(cid:266)tny człowiek przemaszerowuje w swoim (cid:298)yciu dystans równy dwukrotnej długo(cid:286)ci równika. Rok koSMicZNY... ...to okres potrzebny Sło(cid:276)cu na przeja(cid:298)d(cid:298)k(cid:266) po orbicie wzdłu(cid:298) (cid:286)rodka Mlecznej Drogi. Mówi(cid:261)c po ludzku, jest to około 225 mi- lionów lat. 20 MUR chińSki W PigUŁcE: zbudowany w III wieku p.n.e., długo(cid:286)ć 2414 km, jedyny wytwór ludzki widoczny na Ziemi z kosmosu. vENa aMoRiS... ...czyli (cid:298)yła miło(cid:286)ci (wierzyli w ni(cid:261) ju(cid:298) staro(cid:298)ytni!), odpowiedzial- na jest za to, (cid:298)e nosimy obr(cid:261)czki na palcu serdecznym. Przechodz(cid:261)c przez ten palec, biegnie prosto do serca. Naszym zdaniem bardzo udany pomysł na deklaracj(cid:266), (cid:298)e wybra- n(cid:261) osob(cid:266) b(cid:266)dziemy nosić w sercu do ko(cid:276)ca (cid:298)ycia. jąDRo aToMoWE... ...tak si(cid:266) ma do pozostałych składników atomu, jak komar do stadionu piłkarskiego. gDY PaTRZYSZ Na SŁońcE... ...widzisz je takim, jakie było 8 minut temu. Tyle czasu potrze- buje słoneczne (cid:286)wiatło, by przebyć dystans 149 600 000 km. kaMiEń PŁYWacki Co sprawia, (cid:298)e pumeks jest jedynym kamieniem, który nie tonie? Odpowiedzialne za to s(cid:261) uwi(cid:266)zione w nim gazy. Pumeks powstaje z silnie pienistej i równie silnie gazuj(cid:261)cej lawy. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbędnik inteligenta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: