Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00170 006801 21555946 na godz. na dobę w sumie
Zbiór cywilny. Wydanie 2 - ebook/pdf
Zbiór cywilny. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1194
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0836-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykaz najważniejszych zmian:

od 10 kwietnia 2014 r. – ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 293)

od 25 grudnia 2014 r. – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827)

od 18 stycznia 2015 r. – ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 945)

Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji.

Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw znajdują się na odwrocie stron tytułowych przed każdą ustawą.

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:

K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H.

 

K.C. znaczące zmiany wprowadzono nową ustawą o prawach konsumenta i m.in. zmieniono definicję konsumenta, ujednolicono przepisy dotyczące odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej, uregulowano zasady dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością rzeczy sprzedanej, a także zmodyfikowano przepisy o gwarancji przy sprzedaży.

K.P.C. w ostatnim czasie wprowadzono liczne zmiany, z których najistotniejsze są związane z ważnymi zmianami w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, uporządkowano także m.in. zagadnienia związane z nadawaniem klauzuli wykonalności niektórym tytułom egzekucyjnym, wprowadzono ograniczenia egzekucji z zasiłków dla opiekunów, umożliwiono zaskarżanie zażaleniem postanowień w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zapadłych zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

 

P.P.M. – zmiana wynika z ustawy o prawach konsumenta.

 

K.S.C.zmianę umożliwiającą zwrot uiszczonej opłaty od skargi na orzeczenie referendarza w przypadku, gdy określone postępowanie wszczęto z urzędu, a wniesiona skarga okazała się skuteczna, wprowadzono w wyniku dostosowania obowiązujących przepisów do wyroku TK z 7 marca 2013 r. (SK 30/09); wyrokiem TK z 15 kwietnia 2014 r. (SK 12/13) orzeczono niekonstytucyjność art. 34 ust. 2.

Skorowidze do Kodeksów oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru.

Zmiany, które weszły w życie między 8 stycznia 2014 r. a 4 sierpnia 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 4 sierpni a 2014 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiór cywilny Zbiór cywilny Stan prawny na 4 sierpnia 2014 roku Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego ■ Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo prywatne międzynarodowe ■ Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) ■ Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) Koszty sądowe w sprawach cywilnych Prawo o aktach stanu cywilnego Księgi wieczyste i hipoteka Wydanie 2, Warszawa 2014 SPIS TREŚCI OGÓLNY*1) KODEKS CYWILNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny Wybrane ustawy zmieniające Kodeks cywilny (wyciągi) Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) (wyciąg) Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) 1–357 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego Wybrane ustawy zmieniające Kodeks postępowania cywilnego (wyciągi) Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) Ustawa z 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) 1–530 KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy Wybrane ustawy zmieniające Kodeks rodzinny i opiekuńczy 1–82 PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6) Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40) 1–84 KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–52 1–38 * Szczegółowe spisy treści znajdują się w zakładkach. Spis treści KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075) (wyciąg) 1–50 Kodeks cywilny Kodeks cywilny ZMIANY: od 25 grudnia 2014 r . – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsu‑ menta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) KSIĘGA PIERWSZA . CZĘŚĆ OGÓLNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1–7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Osoby (art. 8–4310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Osoby fizyczne (art. 8–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych (art. 8–24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Miejsce zamieszkania (art. 25–28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Uznanie za zmarłego (art. 29–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Osoby prawne (art. 33–43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia (art. 431–4310) . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Mienie (art. 44–554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Czynności prawne (art. 56–1099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne (art. 56–65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zawarcie umowy (art. 66–721) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Forma czynności prawnych (art. 73–81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Wady oświadczenia woli (art. 82–88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Warunek (art. 89–94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Przedstawicielstwo (art. 95–1099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 95–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Pełnomocnictwo (art. 98–109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Prokura (art. 1091–1099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Termin (art. 110–116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń (art. 117–125) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KSIĘGA DRUGA . WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Własność (art. 126–231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne (art. 126–139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Treść i wykonywanie własności (art. 140–154) . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 10 10 10 13 14 15 17 19 23 23 25 29 32 34 35 35 35 38 39 40 43 43 43 43 3 K.C. Dział III. Nabycie i utrata własności (art. 155–194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przeniesienie własności (art. 155–171) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zasiedzenie (art. 172–178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności (art. 179–194) . . . Dział IV. Współwłasność (art. 195–221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Ochrona własności (art. 222–231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Użytkowanie wieczyste (art. 232–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244–335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne (art. 244–251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Użytkowanie (art. 252–284) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 252–265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne (art. 266–2701) . . . . . Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (art. 271–282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania (art. 283–284) . . . . . . . . . . . Dział III. Służebności (art. 285–3054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Służebności gruntowe (art. 285–295) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Służebności osobiste (art. 296–305) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Służebność przesyłu (art. 3051–3054) . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zastaw (art. 306–335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych (art. 306–326) . . . . . . . . . Rozdział II. Zastaw na prawach (art. 327–335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Posiadanie (art. 336–352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KSIĘGA TRZECIA . ZOBOWIĄZANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 353–3651) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wielość dłużników albo wierzycieli (art. 366–383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zobowiązania solidarne (art. 366–378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zobowiązania podzielne i niepodzielne (art. 379–383) . . . . . . . . Tytuł III. Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych (art. 384–396) . . . . . . . . Tytuł IV. Obowiązek zawierania umów między jednostkami gospodarki uspołecznionej (art. 397–404) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Bezpodstawne wzbogacenie (art. 405–414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Czyny niedozwolone (art. 415–449) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 4491–44911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania (art. 450–497) . . . . Dział I. Wykonanie zobowiązań (art. 450–470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Skutki niewykonania zobowiązań (art. 471–486) . . . . . . . . . . . . . 46 46 48 49 52 56 59 62 62 64 64 66 67 68 69 69 71 72 73 73 77 78 81 81 86 86 88 89 95 95 97 106 109 109 113 4 K.C.Spis treści Dział III. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych (art. 487–497) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu (art. 498–508) . . . . . . . . . Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika (art. 509–526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiana wierzyciela (art. 509–518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zmiana dłużnika (art. 519–526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (art. 527–534) . . . Tytuł XI. Sprzedaż (art. 535–602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne (art. 535–5551) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Rękojmia za wady (art. 556–576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Gwarancja jakości (art. 577–582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Szczególne rodzaje sprzedaży (art. 583–602) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Sprzedaż na raty (art. 583–588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. Sprzedaż na próbę (art. 589–592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Prawo odkupu (art. 593–595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Prawo pierwokupu (art. 596–602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XII. Zamiana (art. 603–604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIII. Dostawa (art. 605–612) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIV. Kontraktacja (art. 613–626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XV. Umowa o dzieło (art. 627–646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XVI. Umowa o roboty budowlane (art. 647–658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XVII. Najem i dzierżawa (art. 659–709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Najem (art. 659–692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 659–679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Najem lokalu (art. 680–692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Dzierżawa (art. 693–709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XVII1. Umowa leasingu (art. 7091–70918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XVIII. Użyczenie (art. 710–719) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XIX. Pożyczka (art. 720–724) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XX. Umowa rachunku bankowego (art. 725–733) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXI. Zlecenie (art. 734–751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXII. Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752–757) . . . . . . . . . . . Tytuł XXIII. Umowa agencyjna (art. 758–7649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXIV. Umowa komisu (art. 765–773) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXV. Umowa przewozu (art. 774–793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne (art. 774–775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przewóz osób (art. 776–778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przewóz rzeczy (art. 779–793) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXVI. Umowa spedycji (art. 794–804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 120 122 122 124 125 127 127 134 148 151 151 153 154 154 156 156 158 161 166 170 170 170 174 177 180 184 186 187 188 192 193 200 202 202 202 203 206 5 K.C.Spis treści Tytuł XXVII. Umowa ubezpieczenia (art. 805–834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne (art. 805–820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Ubezpieczenia majątkowe (art. 821–828) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Ubezpieczenia osobowe (art. 829–834) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXVIII. Przechowanie (art. 835–845) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXIX. Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady (art. 846–852) . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXX. Umowa składu (art. 853–8599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXI. Spółka (art. 860–875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXII. Poręczenie (art. 876–887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXIII. Darowizna (art. 888–902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXIII1. Przekazanie nieruchomości (art. 9021–9022) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXIV. Renta i dożywocie (art. 903–916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Renta (art. 903–907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Dożywocie (art. 908–916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXV. Ugoda (art. 917–918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne (art. 919–921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XXXVII. Przekaz i papiery wartościowe (art. 9211–92116) . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przekaz (art. 9211–9215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Papiery wartościowe (art. 9216–92116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 208 214 217 219 221 223 226 229 231 234 234 234 235 237 238 239 239 240 KSIĘGA CZWARTA . SPADKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 922–930) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Dziedziczenie ustawowe (art. 931–940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Rozrządzenia na wypadek śmierci (art. 941–9901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Testament (art. 941–958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. 941–948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Forma testamentu (art. 949–958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Testamenty zwykłe (art. 949–951) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Testamenty szczególne (art. 952–955) . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych (art. 956–958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Powołanie spadkobiercy (art. 959–967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Zapis i polecenie (art. 968–985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zapis zwykły (art. 968–981) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zapis windykacyjny (art. 9811–9816) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Polecenie (art. 982–985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Wykonawca testamentu (art. 986–9901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Zachowek (art. 991–1011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Przyjęcie i odrzucenie spadku (art. 1012–1024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 244 247 247 247 249 249 250 251 252 254 254 256 257 258 259 264 6 K.C.Spis treści Tytuł VI. Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy (art. 1025–10291) . . . Tytuł VII. Odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1030–10343) . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku (art. 1035–1046) . . . . . Tytuł IX. Umowy dotyczące spadku (art. 1047–1057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 266 268 270 272 (art. 1058–1088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 * * * Wykaz aktów zmieniających Kodeks cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonujących Kodeks cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 284 * * * Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne (art. I–XVI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XVII–XXV) . . . Rozdział III. Przepisy przechodnie (art. XXVI–LXV) . . . . . . . . . . . . . . 285 285 292 295 * * * USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 USTAWA z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . 314 USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 74, poz. 857) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) (wyciąg) . . . . . . . 318 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692 ze zm.) (wyciąg) . . . . 320 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557) (wyciąg) . . . 321 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) . . . . . . . . . 322 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 * * * 7 K.C.Spis treści USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY1) (tekst pierwotny Dz.U. z 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121; zm.: Dz.U. z 2014 r., poz. 827) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Zakres regulacji Art . 1 . Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Art . 2 (uchylony). Lex retro non agit Art . 3 . Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Art . 4 (uchylony). 1) Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektó‑ rych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elek‑ tronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399). 9 K.C. Art . 5–10 Kodeks cywilny. Część ogólna Nadużycie prawa podmiotowego Art . 5 . Nie można czynić ze  swego prawa użytku, który by  był sprzeczny ze społeczno‑gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współ‑ życia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa‑ żane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Onus probandi Art . 6 . Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Domniemanie dobrej wiary Art . 7 . Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, do‑ mniemywa się istnienie dobrej wiary. TYTUŁ II OSOBY DZIAŁ I Osoby fizyczne Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Zdolność prawna Art . 8 . § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. § 2 (uchylony). Domniemanie urodzenia dziecka żywego Art . 9 . W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. Pełnoletność Art . 10 . § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. 10 K.C. Osoby Art . 11–16 § 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa. Pełna zdolność do czynności prawnych Art . 11 . Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyska‑ nia pełnoletności. Brak zdolności do czynności prawnych Art . 12 . Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończy‑ ły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Ubezwłasnowolniony całkowicie Art . 13 . § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowol‑ niona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowe‑ go albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. §  2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską. Zdolność do działań prawnych Art . 14 . § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. § 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Ograniczona zdolność do czynności prawnych Art . 15 . Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, któ‑ rzy ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Ubezwłasnowolniony częściowo Art . 16 . §  1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w  szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. § 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. 11 K.C. Art . 17–22 Kodeks cywilny. Część ogólna Zgoda przedstawiciela ustawowego Art . 17 . Z  zastrzeżeniem wyjątków w  ustawie przewidzianych, do ważno‑ ści czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Brak zgody przedstawiciela ustawowego Art . 18 . § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela usta‑ wowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. § 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama po‑ twierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. § 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwier‑ dzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu. Jednostronna czynność prawna bez wymaganej zgody Art . 19 . Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych doko‑ nała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna. Umowy w drobnych bieżących sprawach Art . 20 . Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów po‑ wszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Rozporządzanie zarobkiem Art . 21 . Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi. Przedmioty oddane do swobodnego użytku Art . 22 . Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności prawnych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których do‑ konania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. 12 K.C. Osoby Konsument Art . 221–25 Art . 22 1 . Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności praw‑ nej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Art . 221 .2) Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową . Dobra osobiste człowieka Art . 23 . Dobra osobiste człowieka, jak w  szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica kore‑ spondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyna‑ lazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ochrona dóbr osobistych Art . 24 . § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W ra‑ zie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuści‑ ła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowied‑ niej formie. Na zasadach przewidzianych w  kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. § 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Rozdział II Miejsce zamieszkania Domicilium Art . 25 . Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 2) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827); zmiana wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. 13 K.C. Art . 26–30 Domicilium dziecka Kodeks cywilny. Część ogólna Art . 26 . § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą ro‑ dzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z  rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wy‑ konywanie władzy rodzicielskiej. §  2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom ma‑ jącym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Domicilium osoby pozostającej pod opieką Art . 27 . Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Zasada jednego miejsca zamieszkania Art . 28 . Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Rozdział III Uznanie za zmarłego Uznanie za zmarłego Art . 29 . § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dzie‑ sięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu. § 2. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzo‑ wego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy. Uznanie za zmarłego w związku z katastrofą Art . 30 . § 1. Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związ‑ ku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarze‑ niem, ten może być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. § 2. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu przezna‑ czenia – z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość. 14 K.C. Osoby Art . 31–331 § 3. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nieprzewidzianym w  paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w  którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać. Domniemanie chwili śmierci Art . 31 . §  1. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w  chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. § 2. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich da‑ nych – pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało się możliwe. § 3. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia. Domniemanie śmierci jednoczesnej Art . 32 . Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie nie‑ bezpieczeństwa, domniemywa się, że zmarły jednocześnie. DZIAŁ II Osoby prawne Osoby prawne Art . 33 . Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, któ‑ rym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi Art . 33 1 . § 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. § 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o  której mowa w  §  1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna. 15 K.C. Art . 34–40 Kodeks cywilny. Część ogólna Podmiotowość Skarbu Państwa Art . 34 . Skarb Państwa jest w  stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i  obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nienależącego do in‑ nych państwowych osób prawnych. Przepisy ustrojowe Art . 35 . Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe prze‑ pisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut. Art . 36 (uchylony). Chwila uzyskania osobowości prawnej Art . 37 . § 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. §  2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i  sposób prowadzenia regulują odrębne przepisy. Reprezentacja Art . 38 . Osoba prawna działa przez swoje organy w  sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Brak umocowania Art . 39 . § 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obo‑ wiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umo‑ wy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawar‑ ła umowę nie wiedząc o braku umocowania. § 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa zo‑ stała zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje. Odpowiedzialność za zobowiązania Art . 40 . § 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Pań‑ stwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. § 2. W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnika mienia od państwowej osoby prawnej na rzecz Skarbu 16 K.C. Osoby Art . 41–433 Państwa, ten ostatni odpowiada solidarnie z  osobą prawną za zobowiązania powstałe w  okresie, gdy składnik stanowił własność danej osoby prawnej, do wysokości wartości tego składnika ustalonej według stanu z  chwili przejęcia, a według cen z chwili zapłaty. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych. Siedziba Art . 41 . Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Kurator osoby prawnej Art . 42 . § 1. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. § 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. Ochrona dóbr osobistych osób prawnych Art . 43 . Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się od‑ powiednio do osób prawnych. DZIAŁ III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia Przedsiębiorca Art . 43 1 . Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka orga‑ nizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu dzia‑ łalność gospodarczą lub zawodową. Firma Art . 43 2 . § 1. Przedsiębiorca działa pod firmą. § 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Czytelność firmy Art . 43 3 . § 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 17 K.C. Art . 434–438 Kodeks cywilny. Część ogólna § 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przed‑ siębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Firma osoby fizycznej Art . 43 4 . Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włą‑ czenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działal‑ ności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Firma osoby prawnej Art . 43 5 . § 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. § 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzi‑ bę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. § 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fi‑ zycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działal‑ nością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a  w  razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci. § 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 stosuje się odpowiednio. Firma oddziału osoby prawnej Art . 43 6 . Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „oddział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. Zmiana firmy Art . 43 7 . Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształ‑ cenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę z  wyjątkiem określenia wskazującego formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmia‑ nie. To samo dotyczy przekształcenia spółki osobowej. Kontynuacja firmy Art . 43 8 . § 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego na‑ zwisko było umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwi‑ sko byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. 18 K.C. Mienie Art . 439–45 § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działal‑ ności gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następ‑ cą prawnym. § 3. Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychcza‑ sową nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. Zakaz zbywania Art . 43 9 . § 1. Firma nie może być zbyta. §  2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. Ochrona prawa do firmy Art . 43 1 0 . Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bez‑ prawne. W  razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia. TYTUŁ III MIENIE Pojęcie mienia Art . 44 . Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Mienie państwowe Art . 44 1 . § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie pań‑ stwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. § 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój. Rzeczy Art . 45 . Rzeczami w  rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. 19 K.C. Art . 46–49 Nieruchomości Kodeks cywilny. Część ogólna Art . 46 . § 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. § 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy. Nieruchomości rolne Art . 46 1 . Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produk‑ cji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Część składowa Art . 47 . §  1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. § 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. § 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie sta‑ nowią jej części składowych. Części składowe gruntu Art . 48 . Z  zastrzeżeniem wyjątków w  ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w  szczególności budynki i  inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Urządzenia przesyłowe Art . 49 . § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania pły‑ nów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. § 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządze‑ nia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. 20 K.C. Mienie Art . 50–55 Prawa związane z własnością nieruchomości Art . 50 . Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Przynależność Art . 51 . § 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. § 2. Nie może być przynależnością rzecz nienależąca do właściciela rzeczy głównej. § 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną. Związek przynależności z rzeczą główną Art . 52 . Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. Pożytki rzeczy Art . 53 . § 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią nor‑ malny dochód z rzeczy. § 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podsta‑ wie stosunku prawnego. Pożytki prawa Art . 54 . Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno‑gospodarczym przeznaczeniem. Uprawnienia do pobierania pożytków Art . 55 . § 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki na‑ turalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. § 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzy‑ skania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagro‑ dzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków. 21 K.C. Art . 551–554 Przedsiębiorstwo Kodeks cywilny. Część ogólna Art . 55 1 . Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników nie‑ materialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gos‑ podarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione czę‑ ści (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towa‑ rów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z in‑ nych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czynność prawna obejmująca przedsiębiorstwo Art . 55 2 . Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmu‑ je wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Gospodarstwo rolne Art . 55 3 . Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z  gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli sta‑ nowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa Art . 55 4 . Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowie‑ dzialny solidarnie ze  zbywcą za jego zobowiązania związane z  prowadzeniem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność na‑ bywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. 22 K.C. Czynności prawne Art . 56–59 TYTUŁ IV CZYNNOŚCI PRAWNE DZIAŁ I Przepisy ogólne Czynność prawna Art . 56 . Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalo‑ nych zwyczajów. Nieograniczona rozporządzalność prawem zbywalnym Art . 57 . §  1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. § 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że upraw‑ niony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem. Nieważność bezwzględna Art . 58 . § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obej‑ ście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia spo‑ łecznego. § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czyn‑ ność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Bezskuteczność względna Art . 59 . W  razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia. 23 K.C. Art . 60–65 Oświadczenie woli Kodeks cywilny. Część ogólna Art . 60 . Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w  sposób dostateczny, w  tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). Chwila złożenia i skuteczność odwołania Art . 61 . § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożo‑ ne z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego tre‑ ścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. §  2. Oświadczenie woli wyrażone w  postaci elektronicznej jest złożone in‑ nej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Utrzymanie w mocy oświadczenia woli Art . 62 . Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdol‑ ność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okoliczności. Zgoda osoby trzeciej Art . 63 . § 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda oso‑ by trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty. § 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie. Konstytutywne orzeczenie sądu Art . 64 . Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. Wykładnia oświadczeń woli Art . 65 . §  1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia spo‑ łecznego oraz ustalone zwyczaje. 24 K.C. Czynności prawne Art . 66–661 § 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umo‑ wy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. DZIAŁ II Zawarcie umowy Oferta Art . 66 . §  1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona w  obecności drugiej strony albo za pomo‑ cą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. Oferta w postaci elektronicznej Art . 66 1 . §  1. Oferta złożona w  postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. § 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiąza‑ ny przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 3) zasadach i  sposobach utrwalania, zabezpieczania i  udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; 4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błę‑ dów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; 5) językach, w których umowa może być zawarta; 6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektro‑ nicznej. § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza dru‑ gą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób. § 4. Przepisy § 1–3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewa‑ 25 K.C. Art . 662–682 Kodeks cywilny. Część ogólna nia się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębior‑ cami, jeżeli strony tak postanowiły. Odwołanie oferty między przedsiębiorcami Art . 66 2 . § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwo‑ łana przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. §  2. Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z  jej treści lub określono w niej termin przyjęcia. Opóźnione oświadczenie oblata Art . 67 . Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocz‑ nie drugą stronę, iż wskutek opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za nie‑ zawartą. Kontroferta Art . 68 . Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. Modyfikujące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę Art . 68 1 . § 1. W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w  ofercie, z  uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w  odpowiedzi na nią. § 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włą‑ czenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała. Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę Art . 68 2 . Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. 26 K.C. Czynności prawne Art . 69–702 Konkludentne przyjęcie oferty Art . 69 . Jeżeli według ustalonego w  danych stosunkach zwyczaju lub we‑ dług treści oferty dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda nie‑ zwłocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga stro‑ na w czasie właściwym przystąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać. Chwila i miejsce zawarcia umowy Art . 70 . § 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwi‑ li otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o  jej przyjęciu, a  jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. § 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzy‑ mania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej – w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. Aukcja i przetarg Art . 70 1 . § 1. Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. § 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przed‑ miot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków. § 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. § 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili zło‑ żenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postę‑ pować zgodnie z  postanowieniami ogłoszenia, a  także warunków aukcji albo przetargu. Postępowanie aukcyjne Art . 70 2 . § 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczest‑ nik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej. § 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przy‑ bicia. 27 K.C. Art . 703–705 Kodeks cywilny. Część ogólna §  3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, któ‑ rego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. Postępowanie przetargowe Art . 70 3 . § 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkol‑ wiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. § 2. Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie uczestni‑ ków przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. § 3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się prze‑ pisy dotyczące przyjęcia oferty, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. Przepis art. 702 § 3 stosuje się odpowiednio. Wadium Art . 70 4 . § 1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przy‑ stępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie za‑ bezpieczenie jej zapłaty (wadium). § 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wy‑ magań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może po‑ braną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpiecze‑ nia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody. Roszczenie o unieważnienie umowy Art . 70 5 . § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub oso‑ ba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także ten, na czyj rachunek umowa została zawarta, lub dający zlecenie. § 2. Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później jed‑ nak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 28 K.C. Czynności prawne Art . 71–73 Ogłoszenia, reklamy, cenniki Art . 71 . Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Negocjacje Art . 72 . §  1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w  celu zawarcia oznaczo‑ nej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. § 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem do‑ brych obyczajów, w  szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowią‑ zana do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Tajemnica negocjacji Art . 72 1 . §  1. Jeżeli w  toku negocjacji strona udostępniła informacje z  za‑ strzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i  nie‑ przekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. § 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o któ‑ rych mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. DZIAŁ III Forma czynności prawnych Sankcje za niezachowanie przepisanej formy Art . 73 . § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wte‑ dy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. § 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jed‑ nak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. 29 K.C. Art . 74–77 Kodeks cywilny. Część ogólna Forma pisemna ad probationem Art . 74 . §  1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopusz‑ czalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. §  2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla ce‑ lów dowodowych, dowód ze  świadków lub dowód z  przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. § 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami. Art . 75 (uchylony). Forma zbycia, wydzierżawienia, użytkowania przedsiębiorstwa Art . 75 1 . § 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowie‑ nie na nim użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. § 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru po‑ winno być wpisane do rejestru. § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia przed‑ siębiorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania. § 4. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych dotyczących nieruchomości. Forma szczególna Art . 76 . Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór cywilny. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: