Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00247 005698 21339695 na godz. na dobę w sumie
Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych - ebook/pdf
Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887443 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W codziennej pracy głównych księgowych czy pracowników pionów finansowo-księgowych wielu kłopotów przysparzają częste zmiany przepisów, sformułowane w sposób niejasny i nieprecyzyjny. Jednak największy problem to rozbieżności w interpretacjach przepisów – każdy przepis prawny powinien być sformułowany w taki sposób, aby możliwa była tylko jedna jego interpretacja.

Pomocne z pewnością są wyjaśnienia wydane przez różne instytucje. A zatem, specjalnie dla naszych Czytelników, przygotowaliśmy zbiór najnowszych pism i interpretacji urzędowych – Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych, m.in.:

• jak ujmować w księgach rachunkowych refundację wynagrodzeń otrzymywanych z powiatowego urzędu pracy, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników,

• czy spotkania integracyjne pracowników można sfinansować z budżetu gminy,

• jakie wydatki należy ujmować w paragrafie 455/470 po zmianach w klasyfikacji budżetowej – co w praktyce oznacza „wszystkie koszty związane ze szkoleniem”,

• w którym paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmować odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 092 czy 097,

• czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na potrzeby jednostki ujmować w paragrafie 421 czy 422, co oznacza pojęcie „w szczególności” użyte w objaśnieniach do paragrafu 422,

• czy w związku z reformą oświaty jednostka samorządu terytorialnego powinna zlikwidować zespół publicznych szkół, kończąc działalność zespołu sprawozdaniem finansowym, a utworzyć jednostkę budżetową – szkołę podstawową,

• jak ujmować dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-27S po zmianach.

Wśród tych wyjaśnień znajdują się także odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Finansów na pytania sformułowane i przesłane przez redakcję PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej na prośbę Czytelników oraz informacja Ministerstwa Finansów o zmianach zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym obowiązujących od 28 kwietnia 2017 r. wraz z komentarzem eksperta, wzorem stosowanej uchwały rady gminy w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, i wzorem zarządzenia wójta gminy w sprawie wykonania tej uchwały.


Dopełnieniem PORADNIKA jest dodatek specjalny pt. 21 zasad rachunkowości budżetowej – objaśnienia i przykłady z praktyki.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych 1. Kiedy i na podstawie jakiego dokumentu należy przeksięgować saldo konta 860 „Wynik finansowy” Pytanie redakcji PRB: Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jed- nostki, saldo Wn – stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800 (pkt 86 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla bud żetu państwa, bud żetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bud żetowych, samorządowych zakładów bud żetowych, pań- stwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie nie ma zapisu mówiącego o tym, że przeksięgowania dokonuje się pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego. A zatem prosimy o wskazanie, pod jaką datą i na podstawie jakiego dokumentu takiego przeksięgowania powinny dokonać państwo- we jednostki bud żetowe i samorządowe jednostki bud żetowe (w tym jednostki oświatowe, jednostki pomocy społecznej). Jakie rozwiązania należy przyjąć w tym zakresie? Odpowiedź MF: Jednostki bud żetowe oraz samorządowe zakłady bud żetowe, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunko- wych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla bud żetu państwa, bud żetów jednostek samo- rządu terytorialnego, jednostek bud żetowych, samorządowych zakładów bud żetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek bud żetowych mających siedzibę poza granicami Rze- czypospolitej Polskiej. Zgodnie ze wskazanym w załączniku nr 3 – „Plan kont dla jednostek bud żetowych i samorządo- wych zakładów bud żetowych” do ww. rozporządzenia opisem konta 860 „Wynik finansowy”, służy ono do ustalania wyniku finansowego jednostki. Saldo tego konta wyraża wynik finansowy jednostki na koniec roku obrotowego. Saldo to przenoszone jest w roku następnym na konto 800 „Fundusz jednostki”. Przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły powinno nastąpić nie wcześniej niż po ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych za ten rok (w księgach roku następnego). Należy przy tym wskazać, że ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno na- stąpić do 30 kwietnia roku następnego, a w jednostkach, których sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy (§ 18 ust. 3 ww. rozporządzenia). Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Z przepisów art. 20 uor wynika obowiązek wprowadzenia do ksiąg rachunko- wych danego okresu sprawozdawczego każdego zdarzenia, które nastąpiło w tym okresie. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji go- spodarczej. Dzielą się one na: zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów, zewnętrzne własne – przekazywa- ne w oryginale kontrahentom oraz wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki. Dowody księ- gowe powinny zapewniać rzetelne – to jest zgodne ze stanem faktycznym – dane o przebiegu operacji, którą dokumentują (art. 22 ust. 1 uor). Zasady dokumentowania zdarzeń gospodarczych powinny wynikać z przyjętych do stosowania przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości. wrzesień 2017 r. 7 Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych Na podstawie art. 10 uor każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku pol- skim przyjęte przez nią do stosowania zasady (politykę) rachunkowości. Do jej ustalania i aktualizo- wania zobowiązany jest kierownik jednostki. W dokumentacji tej jednostka określa w szczególności sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocni- czych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Oznacza to, że zasady klasyfikacji poszczególnych zdarzeń i ich ujęcie na kontach każda jednostka ustala we własnym zakresie i opisuje w przyjętych do stosowania zasadach (polityce) rachunkowości. Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 24 lutego 2016 r. Komentarz eksperta: Jak wskazuje praktyka, samorządowe jednostki bud żetowe najczęściej prze- księgowują wynik finansowy na fundusz jednostki (zapis: Wn 800, Ma 860 – strata bilansowa lub Wn 860, Ma 800 – zysk bilansowy) pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego JST przez organ stanowiący JST (na podstawie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania). Oczywiście organ stanowiący JST zatwierdza – oprócz bilansu z wykonania bud żetu jednostki samorządu terytorialne- go – również łączne sprawozdanie finansowe (lecz nie jednostkowe). Niemniej jednak należy mieć na uwadze fakt, że sprawozdania jednostkowe są podstawą sporządzenia łącznego sprawozdania finan- sowego JST. Dlatego też wielu praktyków uznaje, że zatwierdzenie sprawozdania jednostkowego powstaje z chwilą zatwierdzenia przez organ stanowiący JST łącznego sprawozdania finansowego JST – zatwierdzenie następuje w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku bud żetowym (art. 270 ust. 4 uofp). Podejście to nie jest sztywną zasadą, gdyż część samorządowych jednostek bud żetowych przeksięgowuje wynik finansowy za rok ubiegły z dniem potwierdzenia przyjęcia sprawozdania finansowego. Natomiast w państwowych jednostkach bud żetowych datę przeniesie- nia wyniku finansowego w roku następnym na fundusz jednostki najczęściej określa się w polityce rachunkowości (zwyczajowo również po przyjęciu sprawozdania finansowego). Wynika to z faktu, że w sektorze rządowym sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu. W obowiązujących przepisach nie ma informacji o obowiązku i sposobie dokumentowania przyjęcia sprawozdania finansowego. Niemniej jednak wiele jednostek opracowuje wewnętrzne procedury, a co za tym idzie, szablony dokumentów, które wykorzystywane są w tym zakresie. W przy- padku JST uregulowania te są wprowadzane za pomocą zarządzenia (uchwały) zarządu JST. Sto- sowanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie sprawozdania finansowego ogranicza nieustanne do- pytywanie przedstawicieli jednostek bud żetowych o datę przeksięgowania wyniku finansowego za rok ubiegły – dokument stanowi pisemną podstawę dokonania stosownych zapisów w księgach rachunko- wych jednostki po przyjęciu sprawozdania oraz przypomina jednocześnie o obowiązku wykonania tych czynności. W praktyce dokumentem potwierdzającym przyjęcie sprawozdania finansowego może być np. protokół przyjęcia sprawozdania finansowego. W protokole powinny znaleźć się takie informacje, jak: ustalenie strony przyjmującej i przekazującej, wskazanie poszczególnych elementów sprawozda- nia finansowego, sposób przeprowadzenia weryfikacji sprawozdania finansowego oraz stwierdzenie, że sprawozdanie finansowe jest poprawne i zostaje przyjęte, lub ewentualne uwagi do złożonego spra- wozdania. Można również zastosować inne rozwiązanie, bardziej uproszczone, polegające na doko- naniu zapisu na poszczególnych częściach sprawozdania finansowego adnotacji (zaleca się zastosować pieczątkę) o przyjęciu sprawozdania finansowego. Oczywiście stosowne adnota- cje powinny znaleźć się również na egzemplarzu sprawozdania finansowego należącego do jednostki 8 wrzesień 2017 r. Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych składającej dane sprawozdanie. Istotne jest, aby obie metody stosować po weryfikacji sprawozdania finansowego. Wybrana przez jednostkę metoda przyjęcia sprawozdania finansowego powinna być opi- sana w dokumentacji wewnętrznej jednostki, np. w polityce rachunkowości. Każda operacja gospodarcza będąca przedmiotem zapisów księgowych musi być udokumentowana. Obowiązek udokumentowania jest jedną z podstawowych reguł ewidencji księgowej prowadzonej w sy- stemie rachunkowości. Nie zaleca się, aby informacja o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego JST czy też o przyjęciu sprawozdania finansowego miała postać ustnego komunikatu uzyskanego np. telefonicznie. oprac. Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski 2. Czy podstawą do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest suma wynagrodzeń wypłaconych w danym roku, czy należy uwzględnić wynagrodzenie za grudzień wypłacane w styczniu następnego roku Pytanie jednostki: W maju 2016 r. zarządzeniem dyrektora zakładu zostały wprowadzone zmiany w regulaminie pracy polegające m.in. na przesunięciu terminu wypłaty wynagrodzenia na 10. na- stępnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą 11 wynagrodzeń w 2016 r. W okresie styczeń – kwiecień wynagrodzenia miesięczne płacone były z dołu na koniec każdego z tych miesięcy. W maju wynagro- dzenia nie wypłacono. Wynagrodzenie za ten miesiąc, zgodnie z nowym regulaminem, wypłacono w czerwcu. Analogicznie, wynagrodzenia przysługujące za kolejne miesiące wypłacano 10. następnego miesiąca. Wynagrodze- nie przysługujące za pracę w grudniu wypłacone zostało w styczniu 2017 r. Podobnie jak wynagrodze- nie za nadgodziny ponadwymiarowe za IV kwartał 2016 r. (w zakładzie przyjęto trzymiesięczny okres rozliczeniowy). Zakład zobligowany jest do naliczenia i ujęcia w kosztach 2016 r. dodatkowego wynagrodzenia rocz- nego za ten rok. Pracownicy zakładu spełniają podstawowe kryterium wymagane do nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego, jakim jest przepracowanie całego roku kalendarzowego, a w szczegól- nych przypadkach – okresu krótszego. Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud żetowej, wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 sumy wynagrodzenia za pracę otrzy- manego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie. Czy podstawą do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. jest wyłącznie suma wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. – w opisanym przypadku suma 11 miesięcznych wynagrodzeń? Czy też w podstawie naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić wynagrodze- nie przysługujące za pracę w grudniu 2016 r., którego termin wypłaty przypadł na 10 stycznia 2017 r.? Zakład Usług Komunalnych wystąpił z wnioskiem o opinię prawną do radcy prawnego. W poradzie prawnej radca wskazuje na literalne brzmienie przepisu art. 4 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud żetowej, który odnosi się do wynagrodzeń otrzymanych, tj. wypła- conych pracownikowi w roku kalendarzowym, za który przysługuje wynagrodzenie roczne. Według otrzymanej opinii do podstawy obliczenia wynagrodzenia rocznego należy wliczyć wyłącznie sumę wynagrodzeń otrzymanych (wypłaconych do rąk pracownika) w danym roku, a w omawianym przy- padku 11 wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. wrzesień 2017 r. 9 Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych Zakład Usług Komunalnych ma wątpliwości dotyczące otrzymanej opinii. Wskazany w poradzie spo- sób wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest niekorzystny dla pracowników i odbiera im uprawnienia przysługujące na mocy art. 2 ww. ustawy do nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu całego roku kalendarzowego. Odpowiedź RIO: Wnioskiem z 17 stycznia 2017 r., (…) zwrócił się Pan o udzielenie odpowiedzi odnośnie metodologii naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. w kontekście art. 2 i art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud żetowej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2217), w kontekście wskazanego w tymże wniosku stanu fak- tycznego. (…) Ustosunkowując się ogólnie do poruszonej problematyki, pragnę zwrócić uwagę na następujące oko- liczności. Kluczowe znaczenie dla ustosunkowania się do podanego stanu faktycznego ma ustalenie wzajemnej relacji pomiędzy przepisem art. 2, w szczególności zaś ust. 1, a przepisem art. 4 ust. 1 tej ustawy. Pierwszy z nich stanowi, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, natomiast w drugim przepisie wskazano, że wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagro- dzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Zdaniem tut. Izby przy interpretacji wspomnianych norm prawnych należy przede wszystkim rozróż- nić cele, jakim mają one służyć. Warto bowiem zauważyć, że art. 2 ww. ustawy dotyczy jedynie kwestii zależności pomiędzy prawem nabycia do wspomnianego wynagrodzenia a wymaganym okresem prze- pracowania. Z kolei art. 4 ww. ustawy odnosi się do aspektu zgoła innego, mianowicie reguluje mechanizm usta- lania ww. wynagrodzenia, uzależniając jego wysokość od sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego. Korelacja ww. norm prawnych zdaniem tut. Izby prowadzi do wniosku, że podstawę obliczenia wspomnianego wynagrodzenia stanowią środki pieniężne wypłacone pracownikowi, a niena- leżne mu za dany rok kalendarzowy. Dodać jednocześnie należy, że gdyby zamiarem ustawo- dawcy było objęcie ww. podstawą środków należnych za dany rok, zapewne posłużyłby się w art. 4 ust. 1 ww. ustawy odmiennym sformułowaniem, np. wynagrodzenie przysługujące za dany rok. Taki kierunek interpretacyjny pozostaje również w zgodności z wykładnią językową wspomnianej normy prawnej. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 stycznia 2016 r. (sygn. akt I OSK 1693/15): Podkreślić należy, że przy interpretacji przepisów prawa pierwszeństwo ma wykładnia językowa, gramatyczna. Jeżeli zaakceptowanie jej pozwala na zrozumienie przepisu, należy się do niej ograniczyć bez konieczności sięgania do wykładni systemowej czy celowościo- wej. Tylko wówczas posłużenie się tymi wykładniami jest konieczne, jeżeli wykładnia gramatyczna prowadziłaby do wniosków absurdalnych, niedających się zaakceptować czy powodowałaby w re- zultacie naruszenie prawa. Jakkolwiek, przedmiotem rozpoznania w podanej sprawie były kwestie zakresowo odmienne od tematyki poruszonej w Pana wniosku, to zdaniem tut. Izby ww. wytyczne winny mieć zastosowanie również przy interpretacji przepisów ustawy z 12 grudnia 1997 r. o do- datkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery bud żetowej, w tym art. 4. 10 wrzesień 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: