Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 002560 22737312 na godz. na dobę w sumie
Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów - książka
Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-991-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> szkoła ponadgimnazjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-87%), audiobook).

Zestaw zadań przydatny każdemu uczniowi i maturzyście

Znacznie łatwiej i szybciej opanuje się poznawane zagadnienie, gdy jest to powiązane z rozwiązywaniem praktycznych przykładów. O wiele prościej jest zrozumieć znaczenie symboli i wzorów, gdy zastosuje się je w zadaniu -- wtedy okaże się, że 'nie taki diabeł straszny'. Opanowanie rzeczywistego zastosowania wiadomości teoretycznych jest szczególnie istotne w przypadku przedmiotów mocno powiązanych z wiedzą praktyczną. Takim przedmiotem niewątpliwie jest informatyka.

'Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów' to książka, dzięki której poznasz praktyczne zastosowanie wiadomości dotyczących systemów liczbowych, algorytmów, zasad programowania i możliwości wykorzystania baz danych. Każde zagadnienie jest przedstawione od strony teoretycznej i zilustrowane przykładami. Rozwiązując kolejne zadania, nauczysz się tego, co w informatyce najistotniejsze -- myślenia algorytmicznego i obiektowego. Opanujesz metody przeliczania wartości pomiędzy systemem binarnym, ósemkowym, szesnastkowym i dziesiętnym, poznasz zastosowanie różnych typów danych, przedstawisz rzeczywiste problemy w sposób algorytmiczny, napiszesz proste programy i przekonasz się, jakie możliwości oferuje baza danych Access.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Zbiór zadañ z informatyki. Nie tylko dla maturzystów Autor: Monika Niedziela ISBN: 83-7361-991-7 Format: B5, stron: 336 Zestaw zadañ przydatny ka¿demu uczniowi i maturzyœcie (cid:129) Dok³adnie omówienie zagadnieñ zwi¹zanych z algorytmami, programowaniem i bazami danych (cid:129) Przyk³ady rozwi¹zañ (cid:129) Zadania Znacznie ³atwiej i szybciej opanuje siê poznawane zagadnienie, gdy jest to powi¹zane z rozwi¹zywaniem praktycznych przyk³adów. O wiele proœciej jest zrozumieæ znaczenie symboli i wzorów, gdy zastosuje siê je w zadaniu — wtedy oka¿e siê, ¿e „nie taki diabe³ straszny”. Opanowanie rzeczywistego zastosowania wiadomoœci teoretycznych jest szczególnie istotne w przypadku przedmiotów mocno powi¹zanych z wiedz¹ praktyczn¹. Takim przedmiotem niew¹tpliwie jest informatyka. „Zbiór zadañ z informatyki. Nie tylko dla maturzystów” to ksi¹¿ka, dziêki której poznasz praktyczne zastosowanie wiadomoœci dotycz¹cych systemów liczbowych, algorytmów, zasad programowania i mo¿liwoœci wykorzystania baz danych. Ka¿de zagadnienie jest przedstawione od strony teoretycznej i zilustrowane przyk³adami. Rozwi¹zuj¹c kolejne zadania, nauczysz siê tego, co w informatyce najistotniejsze — myœlenia algorytmicznego i obiektowego. Opanujesz metody przeliczania wartoœci pomiêdzy systemem binarnym, ósemkowym, szesnastkowym i dziesiêtnym, poznasz zastosowanie ró¿nych typów danych, przedstawisz rzeczywiste problemy w sposób algorytmiczny, napiszesz proste programy i przekonasz siê, jakie mo¿liwoœci oferuje baza danych Access. (cid:129) Systemy liczbowe (cid:129) Typy i struktury danych (cid:129) Tworzenie algorytmów (cid:129) Podstawowe zasady programowania w jêzyku Pascal (cid:129) Programowanie strukturalne i obiektowe (cid:129) Projektowanie relacyjnych baz danych (cid:129) Wprowadzanie i modyfikowanie danych (cid:129) Manipulowanie danymi za pomoc¹ jêzyka SQL Spis treści Wprowadzenie .................................................................................................................................................... 7 Część I Metody reprezentowania informacji oraz struktury danych .............................9 Rozdział 1. Reprezentacja liczb całkowitych ........................................................................................................... 11 Wprowadzenie .................................................................................................................................11 System binarny ................................................................................................................................11 System oktalny .................................................................................................................................12 System heksadecymalny ..................................................................................................................14 Reprezentacja binarna liczb ujemnych .............................................................................................16 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................16 Rozdział 2. Reprezentacja liczb rzeczywistych ....................................................................................................... 19 Wprowadzenie .................................................................................................................................19 Ułamki dodatnie w notacji naturalnej ..............................................................................................19 Kod U2 dla ułamków .......................................................................................................................21 Reprezentacja stałopozycyjna liczb .................................................................................................22 Zmiennopozycyjna reprezentacja liczb ............................................................................................22 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................24 Rozdział 3. Predefiniowalne typy danych i ich podzbiory .................................................................................25 Wprowadzenie .................................................................................................................................25 Typy liczbowe .................................................................................................................................26 Typ logiczny ....................................................................................................................................26 Typy znakowe ..................................................................................................................................26 Typy okrojone i wyliczane ...............................................................................................................27 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................28 Rozdział 4. Strukturalne typy danych ..........................................................................................................................29 Wprowadzenie .................................................................................................................................29 Tablice .............................................................................................................................................29 Rekordy ...........................................................................................................................................31 Pliki ..................................................................................................................................................31 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................32 4 Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów Rozdział 5. Typ wskaźnikowy oraz dynamiczne struktury danych ................................................................35 Wprowadzenie .................................................................................................................................35 Wskaźnik .........................................................................................................................................35 Stos ..................................................................................................................................................37 Kolejka ............................................................................................................................................37 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................38 Rozdział 6. Wprowadzenie do algorytmiki ................................................................................................................39 Pojęcia podstawowe .........................................................................................................................39 Sposoby zapisu algorytmów ............................................................................................................40 Elementy schematu blokowego ........................................................................................................44 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................46 Rozdział 7. Algorytmy iteracyjne (pętle) ....................................................................................................................49 Wprowadzenie .................................................................................................................................49 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................57 Rozdział 8. Algorytmy klasyczne ....................................................................................................................................59 Wprowadzenie .................................................................................................................................59 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................69 Rozdział 9. Algorytmy rekurencyjne ............................................................................................................................ 73 Wprowadzenie .................................................................................................................................73 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................78 Rozdział 10. Algorytmy „dziel i zwyciężaj” .................................................................................................................... 81 Wprowadzenie .................................................................................................................................81 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................86 Rozdział 11. Algorytmy numeryczne ............................................................................................................................... 87 Wprowadzenie .................................................................................................................................87 Zadania do samodzielnego rozwiązania ...........................................................................................92 Rozdział 12. Sortowanie ........................................................................................................................................................93 Wprowadzenie .................................................................................................................................93 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................103 Część III Programowanie ......................................................................................................................105 Rozdział 13. Wprowadzenie do programowania w Pascalu ............................................................................. 107 Pierwszy program ..........................................................................................................................107 Instrukcja warunkowa i wyboru .....................................................................................................109 Instrukcja warunkowa if..then..else .........................................................................................109 Instrukcja wyboru case..of .......................................................................................................110 Instrukcja złożona ..........................................................................................................................111 Instrukcje iteracyjne .......................................................................................................................111 Instrukcja for..to..do ................................................................................................................112 Instrukcja for..downto..do .......................................................................................................113 Instrukcja while..do .................................................................................................................113 Instrukcja repeat..until .............................................................................................................115 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................117 Spis treści 5 Rozdział 14. Programowanie strukturalne ................................................................................................................ 121 Wprowadzenie ...............................................................................................................................121 Procedury .......................................................................................................................................122 Funkcje ..........................................................................................................................................123 Zasięg zmiennych. Sposoby przekazywania parametrów ..............................................................124 Moduły ..........................................................................................................................................125 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................127 Rozdział 15. Przetwarzanie plików .................................................................................................................................129 Wprowadzenie ...............................................................................................................................129 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................132 Rozdział 16. Implementacja dynamicznych struktur danych .........................................................................133 Wprowadzenie ...............................................................................................................................133 Zastosowanie wskaźników .............................................................................................................134 Stos ................................................................................................................................................135 Kolejka ..........................................................................................................................................137 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................138 Rozdział 17. Programowanie obiektowe ................................................................................................................... 139 Wprowadzenie ...............................................................................................................................139 Pojęcie obiektu ...............................................................................................................................139 Obiekty w modułach ......................................................................................................................141 Dziedziczenie .................................................................................................................................142 Zadanie do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................143 Rozdział 18. Programowanie w Delphi ........................................................................................................................145 Wprowadzenie ...............................................................................................................................145 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................152 Część IV Bazy danych ..............................................................................................................................155 Rozdział 19. Projektowanie relacyjnej bazy danych ............................................................................................ 157 Wprowadzenie ...............................................................................................................................157 Projekt tabeli ..................................................................................................................................157 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................160 Właściwości pól .............................................................................................................................160 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................163 Normalizacja bazy danych .............................................................................................................164 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................167 Relacje między tabelami ................................................................................................................168 Podsumowanie ...............................................................................................................................169 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................170 Rozdział 20. Formularze ....................................................................................................................................................... 173 Wprowadzenie ...............................................................................................................................173 Proste modyfikacje formularzy ......................................................................................................173 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................176 Zastosowanie formantów ...............................................................................................................178 Wprowadzenie .........................................................................................................................178 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................181 Rozdział 21. Zapytania (kwerendy) ................................................................................................................................183 Wprowadzenie ...............................................................................................................................183 Proste kwerendy wyszukujące, sortujące i parametryczne .............................................................183 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................186 6 Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów Kwerendy z polami wyliczanymi ...................................................................................................187 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................188 Kwerendy grupujące i podsumowujące .........................................................................................189 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................190 Kwerendy krzyżowe ......................................................................................................................192 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................193 Kwerendy funkcjonalne (aktualizujące, dołączające, usuwające, tworzące tabelę) ......................194 Zadania do samodzielnego rozwiązania ..................................................................................195 Rozdział 22. Raporty .............................................................................................................................................................. 197 Wprowadzenie ...............................................................................................................................197 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................200 Rozdział 23. Eksport i import danych ..........................................................................................................................203 Wprowadzenie ...............................................................................................................................203 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................205 Rozdział 24. Makra .................................................................................................................................................................207 Wprowadzenie ...............................................................................................................................207 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................209 Rozdział 25. Administrowanie bazą danych ............................................................................................................. 211 Wprowadzenie ...............................................................................................................................211 Zadania administratora baz danych ................................................................................................211 Wielodostępne bazy danych, uprawnienia użytkowników i grup ...................................................213 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................216 Rozdział 26. SQL .......................................................................................................................................................................219 Wprowadzenie ...............................................................................................................................219 Tworzenie baz, tabel i indeksów ....................................................................................................219 CREATE DATABASE ...........................................................................................................220 USE .........................................................................................................................................220 DROP DATABASE ................................................................................................................220 CREATE TABLE ...................................................................................................................220 DESCRIBE .............................................................................................................................221 CREATE INDEX ....................................................................................................................221 Wprowadzanie, usuwanie i modyfikowanie danych ......................................................................222 INSERT ...................................................................................................................................222 DELETE ..................................................................................................................................223 Modyfikowanie danych .................................................................................................................223 UPDATE .................................................................................................................................223 Wyszukiwanie danych ...................................................................................................................224 SELECT ..................................................................................................................................224 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................227 Dodatki Dodatek A ...........................................................................................................................................................231 Zadania typu maturalnego .....................................................................................................................233 Zadania do samodzielnego rozwiązania .........................................................................................235 Dodatek B Rozwiązania zadań .....................................................................................................................................239 Skorowidz .........................................................................................................................................................327 Rozdział 6. Wprowadzenie do algorytmiki Pojęcia podstawowe Powszechnie przez algorytm rozumie się schemat mechanicznego rozwiązania określonego problemu. Posługując się bardziej naukowymi pojęciami, można powiedzieć, że algorytm to skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykona- nia, dający możliwość realizacji zadania z określonej klasy. Algorytm w sensie informatycznym opiera się na określonych danych i daje oczekiwane wyniki. Ponadto powinien mieć następujące cechy: (cid:153) Poprawność — dla każdego zestawu poprawnych danych wejściowych algorytm powinien dawać poprawne wyniki. (cid:153) Skończoność — dla każdego zestawu poprawnych danych wejściowych algorytm powinien dawać wyniki w skończonej liczbie kroków. (cid:153) Określoność — algorytm nie może pozostawiać wątpliwości co do wyboru kolejnej operacji (najlepszym sprawdzianem tej cechy jest łatwość implementacji algorytmu). (cid:153) Efektywność (sprawność) — algorytm powinien prowadzić do rozwiązania jak najniższym kosztem, czyli w jak najmniejszej liczbie kroków. W informatyce cecha ta sprowadza się do optymalizacji zajętości pamięci przez struktury danych wykorzystywane w algorytmie oraz do optymalizacji złożoności obliczeniowej (liczby wykonanych operacji). (cid:153) Ogólność (uniwersalność) — algorytm powinien rozwiązywać nie tylko jedno szczególne zadanie, ale całą klasę zadań. 40 Część II (cid:153) Algorytmika Sposoby zapisu algorytmów Algorytm można zapisać w postaci: (cid:153) listy kroków, (cid:153) schematu blokowego, (cid:153) pseudokodu. Każdy algorytm powinien posiadać specyfikację, w której określamy dane, z jakich algo- rytm korzysta, wyniki, które powinien dawać, oraz zmienne pomocnicze niezbędne do realizacji algorytmu. Uniwersalny algorytm operuje nie na stałych (liczbowych, teksto- wych), lecz na zmiennych. Zmienna to po prostu pojemnik na dane. Może być oznaczona dowolną literą lub łańcuchem znaków (np. a, bok_a). W specyfikacji poza wypisaniem nazw zmiennych należy określić ich funkcję w algorytmie oraz typ (liczba całkowita, liczba rzeczywista, łańcuch znaków, wartość logiczna). Czasem należy także określić warunki, które muszą spełniać dane wejściowe. W algorytmach spotykamy się także z wyrażeniami, w skład których poza zmiennymi i stałymi wchodzą operatory (+, –, ∗, /) i funkcje matematyczne. Algorytm w postaci listy kroków jest intuicyjny i czytelnik najlepiej go opanuje, anali- zując kolejne przykłady. Algorytm w postaci pseudokodu ma strukturę bardziej złożoną, jego budowę czytelnik pozna czytając komentarze. Każdy z algorytmów zastanie zapi- sany także w postaci schematu blokowego, którego elementy zostaną omówione pod przykładami (rysunek 6.4). Należy zwrócić uwagę, że budując wyrażenie warunkowe, korzystamy z operatorów relacyjnych (=, , , =, =, ). W algorytmach stosuje się także instrukcję przypisania o postaci :=. Polega ona na podstawieniu wartości znajdującej się po prawej stronie pod zmienną z lewej strony, np. a:=b+5 oznacza podstawienie pod zmienną a wartości zmiennej b zwiększonej o 5, tzn. jeśli b = 7, to a = 12. Zadania znajdujące się pod przykładami najlepiej rozwiązać na zasadzie analogii. Przykład 6.1. Algorytm liniowy Sformułuj algorytm wyliczający pole prostokąta o bokach podanych przez użytkownika. Sposób rozwiązania Długości boków podane przez użytkownika zapamiętamy w zmiennych a i b. Następnie wyliczymy p jako iloczyn a i b. Wyliczone p wyświetlimy na ekranie. Będzie to prosty algorytm liniowy. Rozdział 6. (cid:153) Wprowadzenie do algorytmiki 41 Rozwiązanie Poniżej przedstawiono ten sam algorytm zapisany w postaci listy kroków, pseudokodu i schematu blokowego (rysunek 6.1). Specyfikacja algorytmu: Dane: a — pierwszy bok prostokąta, liczba rzeczywista większa od 0; b — drugi bok prostokąta, liczba rzeczywista większa od 0. Wynik: p — pole prostokąta, liczba rzeczywista. Lista kroków: Krok 1. Wczytaj wartość pierwszego boku. Zapisz ją pod zmienną a. Krok 2. Wczytaj wartość drugiego boku. Zapisz ją pod zmienną b. Krok 3. Oblicz p jako iloczyn a i b. Krok 4. Wyświetl p. Pseudokod: Program kwadrat {nagłówek programu} zmienne a, b, c: rzeczywiste {deklaracje zmiennych} początek {początek programu właściwego} czytaj(a) {wczytanie danych} czytaj(b) c:=a∗b {instrukcja przypisania} pisz(c) {wyświetlenie wyniku} koniec {koniec programu właściwego} Schemat blokowy: Rysunek 6.1. Schemat blokowy do przykładu 6.1 42 Część II (cid:153) Algorytmika Przykład 6.2. Algorytm z warunkiem Sformułuj algorytm zwracający mniejszą z dwóch liczb podanych przez użytkownika. Sposób rozwiązania: Wartości podane przez użytkownika zapamiętamy w zmiennych a i b. Następnie spraw- dzimy, czy a b — jeśli tak, to w zmiennej c zapamiętamy wartość a; jeśli nie, to w zmien- nej c zapamiętamy wartość b. Następnie wyświetlimy c na ekranie. Będzie to algorytm z warunkami (rozgałęzieniami), gdyż w zależności od spełnienia bądź niespełnienia warunku (a b) różne jest jego działanie. Rozwiązanie Podobnie jak w przykładzie 6.1, poniżej przedstawiono ten sam algorytm zapisany w po- staci listy kroków, pseudokodu i schematu blokowego (rysunek 6.2). Specyfikacja algorytmu: Dane: a, b — liczby podane przez użytkownika, liczby całkowite. Wynik: c — mniejsza z liczb a i b, liczba całkowita. Lista kroków: Krok 1. Wczytaj wartość pierwszej liczby. Zapisz ją pod zmienną a. Krok 2. Wczytaj wartość drugiej liczby. Zapisz ją pod zmienną b. Krok 3. Jeśli a b, to do c przypisz wartość a i przejdź do kroku 5. Krok 4. Do c przypisz wartość b. Krok 5. Wypisz wartość c. Krok 6. Koniec. Pseudokod: Program mniejsza zmienne a, b, c: całkowite początek czytaj(a,b) jeżeli a b to c:=a {sprawdzenie warunku oraz działanie wykonywane w przypadku gdy warunek jest prawdziwy} w przeciwnym przypadku c:=b {działanie wykonywane, gdy warunek nie jest prawdziwy} pisz(c) koniec Rozdział 6. (cid:153) Wprowadzenie do algorytmiki 43 Schemat blokowy: Rysunek 6.2. Schemat blokowy do przykładu 6.2 Przykład 6.3. Algorytm z zagnieżdżonymi warunkami Sformułuj algorytm sprawdzający, czy z boków o długościach podanych przez użytkow- nika można utworzyć trójkąt. Sposób rozwiązania: Długości boków podane przez użytkownika zapamiętamy w zmiennych a, b, c. Aby z trzech odcinków można było zbudować trójkąt, żadna z sum dwóch dowolnych boków nie może być mniejsza od trzeciego boku. Posłużymy się zmienną logiczną trojkat, której na początku przypiszemy wartość fałsz (false). Jeśli będzie zachodziła każda z zależności: a+b c, b+c a, c+a b, to zmiennej trojkat przypiszemy wartość prawda (true) i wyświetlimy komunikat, że z podanych boków da się zbudować trójkąt. Algorytm w postaci pseudokodu i schematu blokowego będzie algorytmem z zagnież- dżonymi warunkami. Rozwiązanie Podobnie jak w poprzednich przykładach, przedstawiono ten sam algorytm zapisany w postaci listy kroków, pseudokodu i schematu blokowego (rysunek 6.3). Specyfikacja algorytmu: 44 Dane: Część II (cid:153) Algorytmika a, b, c — liczby rzeczywiste podane przez użytkownika, długości odcinków. Wynik: trojkat — informacja, czy z odcinków o podanych długościach można utworzyć trójkąt, wartość logiczna. Lista kroków: Krok 1. Wczytaj wartości zmiennych a, b, c. Krok 2. Zmiennej trojkat przypisz wartość false. Krok 3. Jeśli a+b c, to jeśli a+c b, to jeśli c+b a, to zmiennej trojkat przypisz wartość true. Krok 4. Jeżeli zmienna trojkat ma wartość true, to wypisz Z podanych boków można zbudować trójkąt ; w przeciwnym przypadku wypisz Z podanych boków nie można zbudować trójkąta . Krok 5. Koniec. Komentarz: Najpierw sprawdzamy warunek a+b c — jeśli zachodzi, to sprawdzamy, czy a+c b — jeśli tak, to sprawdzamy, czy c+b a — jeśli tak, to trojkat :=true. Jak widać, w przypadku gdy z podanych boków można zbudować trójkąt, sprawdzane są wszystkie 3 warunki i wszystkie są prawdziwe. Schemat blokowy (rysunek 6.3). Pseudokod: Program czytrojkat zmienne a, b, c: rzeczywiste trojkat: logiczna początek czytaj(a,b,c) trojkat:=false jeżeli a+b c to początek jeżeli a+c b to jeżeli b+c a to trojkat:=true koniec jeżeli trojkat to pisz( Można zbudować trójkąt ) w przeciwnym wypadku pisz( Nie można zbudować trójkąta ) koniec Rozdział 6. (cid:153) Wprowadzenie do algorytmiki 45 Rysunek 6.3. Schemat blokowy do przykładu 6.3 Elementy schematu blokowego Reguły, według których należy budować schematy blokowe (rysunek 6.4): (cid:153) Każdy algorytm ma tylko jeden początek. (cid:153) Wszystkie drogi muszą się kończyć na bloku Stop. (cid:153) Wszystkie bloki muszą mieć zgodną z ich budową liczbę wejść i wyjść. (cid:153) Każda linia musi być opatrzona strzałką informującą o kierunku przepływu informacji. 46 Rysunek 6.4. Elementy schematu blokowego Część II (cid:153) Algorytmika Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 6.1. Napisz algorytm w postaci listy kroków i pseudokodu, wyliczający pole kwadratu o bo- ku podanym przez użytkownika. Zadanie 6.2. Napisz algorytm w postaci listy kroków, według którego sporządzasz swoją ulubioną potrawę. Zadanie 6.3. Napisz algorytm w postaci schematu blokowego i pseudokodu, zwracający wartość bezwzględną liczby podanej przez użytkownika. Zadanie 6.4. Napisz algorytm w postaci listy kroków i schematu blokowego, informujący, czy liczba podana przez użytkownika jest większa, mniejsza czy równa zero. Zadanie 6.5. Zmodyfikuj algorytm z przykładu 6.1 tak, by w przypadku wprowadzenia danych mniejszych lub równych zero nie było wyliczane pole, lecz by był wyświetlany odpo- wiedni komunikat. Zadanie 6.6. Napisz algorytm w postaci listy kroków, pseudokodu i schematu blokowego, informujący, czy liczba podana przez użytkownika jest liczbą parzystą czy nieparzystą. Użyj operato- ra mod, który zwraca resztę z dzielenia całkowitego. Np. 5 mod 2 = 1, 4 mod 2 = 0. Rozdział 6. (cid:153) Wprowadzenie do algorytmiki 47 Zadanie 6.7. Utwórz w postaci listy kroków wraz ze specyfikacją algorytm wyliczający pierwiastek równania liniowego o postaci ax+b = 0; gdzie a, b podaje użytkownik. Weź pod uwagę fakt, że użytkownik może podać a = 0 lub b = 0. Zadanie 6.8. Narysuj w postaci schematu blokowego wraz ze specyfikacją algorytm wyliczający pierwiastki równania kwadratowego o postaci ax2+bx+c = 0; gdzie a, b, c podaje użyt- kownik. Zadanie 6.9. Rozbuduj algorytm z przykładu 6.3. Nowy algorytm, w przypadku odcinków, z któ- rych można utworzyć trójkąt, ma liczyć jego pole według wzoru Herona: cpbpapp ( − )( − − )( ) , gdzie: p = cba ++ 2 . S =
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiór zadań z informatyki. Nie tylko dla maturzystów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: