Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 004257 24087324 na godz. na dobę w sumie
Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - ebook/pdf
Zbiorowe prawo pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 937
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0328-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza publikacja jest jedynym na rynku wydawniczym opracowaniem typu komentarzowego, obejmującym całokształt zbiorowego prawa pracy.

W komentarzu uwzględniono m.in. ustawę o związkach zawodowych, ustawę o organizacjach pracodawców, przepisy Kodeksu Pracy dotyczące układów zbiorowych, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

http://www.ksiegarnia.beck.pl/120x160_anim.gifKomentarze do poszczególnych ustaw zostały poprzedzone obszernymi wstępami, zawierającymi materiał historyczny i porównawczy z odniesieniami do prawa międzynarodowego i europejskiego oraz zestawieniami bibliograficznymi, zaś integralne teksty powyżej wymienionych ustaw zostały opatrzone szerokimi didaskaliami.

Przedmowa
1. Udostępniane Czytelnikom opracowanie będące efektem pracy zespołu autorów - pracowników nauki i praktyków, specjalizujących się w problematyce zbiorowego prawa pracy, jest przedsięwzięciem nowatorskim w dorobku piśmienniczym poświęconym tej części prawa pracy. Wprawdzie badania nad zbiorowym prawem pracy od momentu, gdy dziedzinę tę w latach następujących po roku 1989 można było uznać za spełniającą kryteria demokratyczne i rynkowe, rozwijane były z powodzeniem w wielu ośrodkach, to jednak nie powstało, jak dotychczas, opracowanie typu komentarzowego obejmującego całokształt tej gałęzi prawa pracy.

W niniejszym komentarzu uwzględniono ustawę o związkach zawodowych oraz ustawę o organizacjach pracodawców, przepisy Kodeksu pracy dotyczące układów zbiorowych pracy, ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwaną potocznie ustawą o zwolnieniach grupowych), przepisy Kodeksu pracy dotyczące przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę z wyeksponowaniem związanych z transferem aspektów zbiorowych stosunków pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawę o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

Układ komentarza, z jednej strony, odzwierciedla proces nawarstwiania się regulacji z dziedziny zbiorowego prawa pracy w III RP, z drugiej zaś uwzględnia stosowaną zazwyczaj systematykę tego działu prawa, według której status prawny podmiotów zbiorowego prawa pracy poprzedza uregulowane odrębnie formy ich działalności różniące się z kolei zakresem i przedmiotem.

2. Redaktorzy planując taki a nie inny dobór tematyki nie mieli ambicji ustalania, czym jest w istocie zbiorowe prawo pracy i jak dokładnie przebiegają granice między częścią zbiorową a indywidualną prawa pracy. Uwikłanie się w spory doktrynalne groziło zaprzepaszczeniem przede wszystkim celu, jakiemu służy komentowanie wyżej wymienionych ustaw, ponieważ jak trafnie zauważył L. Florek „obydwa działy prawa pracy nie są do końca rozdzielne' (por. tegoż, Indywidualne a zbiorowe prawo pracy - związki i podziały, [w:] pr. zb. pod red. L. Florka, Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007, s. 18). Kierowanie się „żelazną konsekwencją' wymagałoby selekcjonowania przepisów ustaw, pod kątem przynależności do jednego lub drugiego działu. Przeważyły racje pragmatyczne. Dlatego komentarzem objęto integralne teksty wymienionych wyżej ustaw, zdając sobie sprawę, że zaliczenie w całości danego aktu do zbiorowej części prawa pracy budzić będzie zrozumiałe zastrzeżenia. Powyższa uwaga dotyczy w szczególności ustawy o zwolnieniach grupowych oraz o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Z drugiej strony, widoczne są także pewne pominięcia. Należy do nich w szczególności seria ustawodawcza spowodowana implementacją do polskiego porządku prawnego szeregu dyrektyw Wspólnoty Europejskiej odnoszących się do form zaangażowania pracowników w organizacjach gospodarczych o zasięgu wspólnotowym (europejska rada zakładowa, reprezentacje pracowników w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej, spółce powstałej z transgranicznego łączenia się spółek). Zasady partycypacji pracowniczej w tzw. multinationalach niewątpliwie wchodzą w zakres zbiorowego prawa pracy; uznaliśmy wszelako, że uwzględnienie tych ustaw, opartych zresztą na wspólnym schemacie regulacji, obciążałoby nadmiernie treść komentarza, wziąwszy pod uwagę niewielkie jeszcze znaczenie praktyczne tych ustaw dla stosunków pracy w naszym kraju.

Komentarze do poszczególnych ustaw poprzedzone są wstępami, niekiedy bardzo obszernymi, zawierającymi materiał historyczny i porównawczy z odniesieniami do prawa międzynarodowego i europejskiego oraz rozważania teoretyczno-pojęciowe. Na uwagę zasługują wykonane z pedanterią zestawienia bibliograficzne na początku cząstkowych opracowań, a niekiedy także do poszczególnych części artykułów.

3. Do napisania poszczególnych części komentarza zostali zaproszeni teoretycy i praktycy specjalizujący się w problematyce zbiorowych stosunków pracy. Są nimi (w kolejności omawianych zagadnień): radca prawny Grzegorz Orłowski, dr Aneta Kowalczyk z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa PracyWydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Jerzy Wratny - kierownik wspomnianej wyżej Katedry na Uniwersytecie Rzeszowskim, zatrudniony także w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002-2006, prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski - kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, dr Krzysztof Walczak - adiunkt w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Patulski - kierownik wymienionego powyżej Zakładu, Maciej Nałęcz, dr Władysław Patulski - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Anna Pabisiak i Marcin Wojewódka - radcy prawni.

Wszystkich autorów, pomimo różnic w ujęciu zagadnień, wynikających ze stylów myślenia, doświadczeń i temperamentów, cechuje dążenie do dokładnego wyjaśnienia treści komentowanych przepisów, przy obfitym wykorzystaniu orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. W związku z tym pojawiają się wątki ocenne i polemiczne pod adresem zarówno ustawodawcy, jak i autorów różniących się poglądami. Dzięki inwencji autorów komentarza, stanowi on w moim przekonaniu nie tylko kompendium zastanego stanu wiedzy, ale zarazem przyczynia się on do rozwoju naukowej refleksji nad dziedziną zbiorowego prawa pracy. Przede wszystkim jednak stanowi przewodnik po obowiązującym prawie i jego wykładni, przydatny nie tylko wąskiemu kręgowi specjalistów, ale także szerokiemu gronu „użytkowników' zbiorowego prawa pracy, a więc działaczy związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz samych pracodawców, do których w dużej mierze należy stosowanie tego prawa. Z prawdziwą przyjemnością pragnę polecić tę publikację studentom prawa i kierunków pokrewnych, w tym zwłaszcza z wydziałów uniwersyteckich, na których zatrudnieni są autorzy komentarza, a wśród nich moim studentom z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komentarz uwzględnia stan prawny na koniec października 2008 r.

Jerzy Wratny

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Zbiorowe prawo pracy Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Stanisław Piwnik PRAWO PRACY MATERIALNE – WZORY PISM Z OBJAŚNIENIAMI + CD, Tom 7a, wyd. 2 Wielki Zbiór Pism Małgorzata Barzycka-Banaszczyk KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 Krótkie Komentarze Becka Małgorzata Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 11 Skrypty Becka Ewa Wronikowska, Paweł Nowik ZBIOROWE PRAWO PRACY Skrypty Becka Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński PRAWO PRACY, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze KODEKS PRACY. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. AKTY WYKONAWCZE, wyd. 4 Teksty Ustaw Becka. Edycja Sądowa www.sklep.beck.pl Zbiorowe prawo pracy Komentarz R edaktorzy prof. dr hab. Jerzy Wratny dr Krzysztof Walczak Autorzy dr Aneta Kowalczyk; Maciej Nałęcz; Grzegorz Orłowski; Anna Pabisiak; prof. dr hab. Andrzej Patulski; dr Władysław Patulski; prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski; dr Krzysztof Walczak; Marcin Wojewódka; prof. dr hab. Jerzy Wratny WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2009 A . K owalczyk, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, art. 3, Nb 2, Propozycja cytowania: Warszawa 2009 Poszczególne części opracowali: Aneta Kowalczyk – Część II Maciej Nałęcz – Część VII Grzegorz Orłowski – Część I Anna Pabisiak – Część IX Andrzej Patulski – Część VI Władysław Patulski – Część VIII Andrzej Marian Świątkowski – Część IV Krzysztof Walczak – Część V Marcin Wojewódka – Część IX Jerzy Wratny – Część III Redakcja: Joanna Cybulska © Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: PERFEKT S.A., Warszawa ISBN 978-83-255-0328-4 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ustawa o związkach zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ustawa o organizacjach pracodawców . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Kodeks pracy – układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych . . . . . . . . . . . V. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracowni- kami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni- ków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Kodeks pracy – transfer zakładu pracy lub jego części . . . . . VII. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych . . . . . VIII. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospo- darczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego . . . IX. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z nimi konsultacji VII XI 1 105 137 245 445 595 633 725 769 909 V Przedmowa 1. Udostępniane Czytelnikom opracowanie będące efektem pracy zespołu autorów – pracowników nauki i praktyków, specjalizują- cych się w problematyce zbiorowego prawa pracy, jest przedsię- wzięciem nowatorskim w dorobku piśmienniczym poświęconym tej części prawa pracy. Wprawdzie badania nad zbiorowym pra- wem pracy od momentu, gdy dziedzinę tę w latach następujących po roku 1989 można było uznać za spełniającą kryteria demokra- tyczne i rynkowe, rozwijane były z powodzeniem w wielu ośrod- kach, to jednak nie powstało, jak dotychczas, opracowanie typu komentarzowego obejmującego całokształt tej gałęzi prawa pracy. W niniejszym komentarzu uwzględniono ustawę o związkach zawodowych oraz ustawę o organizacjach pracodawców, przepisy Kodeksu pracy dotyczące układów zbiorowych pracy, ustawę o roz- wiązywaniu sporów zbiorowych oraz ustawę o szczególnych zasa- dach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (zwaną potocznie ustawą o zwolnie- niach grupowych), przepisy Kodeksu pracy dotyczące przejścia za- kładu pracy lub jego części na innego pracodawcę z wyekspo- nowaniem związanych z transferem aspektów zbiorowych stosun- ków pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawę o in- formowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Układ komentarza, z jednej strony, odzwierciedla proces nawar- stwiania się regulacji z dziedziny zbiorowego prawa pracy w III RP, z drugiej zaś uwzględnia stosowaną zazwyczaj systematykę tego działu prawa, według której status prawny podmiotów zbiorowego prawa pracy poprzedza uregulowane odrębnie formy ich działalno- ści różniące się z kolei zakresem i przedmiotem. VII Przedmowa 2. Redaktorzy planując taki a nie inny dobór tematyki nie mieli ambicji ustalania, czym jest w istocie zbiorowe prawo pracy i jak dokładnie przebiegają granice między częścią zbiorową a indywi- dualną prawa pracy. Uwikłanie się w spory doktrynalne groziło zaprzepaszczeniem przede wszystkim celu, jakiemu służy komen- towanie wyżej wymienionych ustaw, ponieważ jak trafnie zauważył L. Florek „obydwa działy prawa pracy nie są do końca rozdzielne” (por. tegoż, Indywidualne a zbiorowe prawo pracy – związki i po- działy, [w:] pr. zb. pod red. L. Florka, Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa 2007, s. 18). Kierowanie się „żelazną kon- sekwencją” wymagałoby selekcjonowania przepisów ustaw, pod ką- tem przynależności do jednego lub drugiego działu. Przeważyły racje pragmatyczne. Dlatego komentarzem objęto integralne tek- sty wymienionych wyżej ustaw, zdając sobie sprawę, że zaliczenie w całości danego aktu do zbiorowej części prawa pracy budzić będzie zrozumiałe zastrzeżenia. Powyższa uwaga dotyczy w szcze- gólności ustawy o zwolnieniach grupowych oraz o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z drugiej strony, widoczne są także pewne pominięcia. Należy do nich w szczególności seria ustawodawcza spowodowana implemen- tacją do polskiego porządku prawnego szeregu dyrektyw Wspól- noty Europejskiej odnoszących się do form zaangażowania pracow- ników w organizacjach gospodarczych o zasięgu wspólnotowym (europejska rada zakładowa, reprezentacje pracowników w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej, spółce powstałej z transgra- nicznego łączenia się spółek). Zasady partycypacji pracowniczej w tzw. multinationalach niewątpliwie wchodzą w zakres zbioro- wego prawa pracy; uznaliśmy wszelako, że uwzględnienie tych ustaw, opartych zresztą na wspólnym schemacie regulacji, obciąża- łoby nadmiernie treść komentarza, wziąwszy pod uwagę niewielkie jeszcze znaczenie praktyczne tych ustaw dla stosunków pracy w na- szym kraju. Komentarze do poszczególnych ustaw poprzedzone są wstępami, niekiedy bardzo obszernymi, zawierającymi materiał historyczny i porównawczy z odniesieniami do prawa międzynarodowego i eu- ropejskiego oraz rozważania teoretyczno-pojęciowe. Na uwagę za- VIII Przedmowa sługują wykonane z pedanterią zestawienia bibliograficzne na po- czątku cząstkowych opracowań, a niekiedy także do poszczegól- nych części artykułów. 3. Do napisania poszczególnych części komentarza zostali za- proszeni teoretycy i praktycy specjalizujący się w problematyce zbiorowych stosunków pracy. Są nimi (w kolejności omawianych zagadnień): radca prawny Grzegorz Orłowski, dr Aneta Kowalczyk z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Pracy Wydziału Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Jerzy Wratny – kierownik wspomnianej wyżej Katedry na Uniwersytecie Rzeszow- skim, zatrudniony także w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2002–2006, prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski – kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ko- mitetu Praw Społecznych Rady Europy, dr Krzysztof Walczak – adiunkt w Zakładzie Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnie- nia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Andrzej Patulski – kierownik wymienionego powyżej Za- kładu, Maciej Nałęcz, dr Władysław Patulski – sędzia Sądu Naj- wyższego w stanie spoczynku, Anna Pabisiak i Marcin Wojewódka – radcy prawni. Wszystkich autorów, pomimo różnic w ujęciu zagadnień, wyni- kających ze stylów myślenia, doświadczeń i temperamentów, ce- chuje dążenie do dokładnego wyjaśnienia treści komentowanych przepisów, przy obfitym wykorzystaniu orzecznictwa oraz litera- tury przedmiotu. W związku z tym pojawiają się wątki ocenne i polemiczne pod adresem zarówno ustawodawcy, jak i autorów różniących się poglądami. Dzięki inwencji autorów komentarza, stanowi on w moim przekonaniu nie tylko kompendium zastanego stanu wiedzy, ale zarazem przyczynia się on do rozwoju naukowej refleksji nad dziedziną zbiorowego prawa pracy. Przede wszyst- kim jednak stanowi przewodnik po obowiązującym prawie i jego wykładni, przydatny nie tylko wąskiemu kręgowi specjalistów, ale także szerokiemu gronu „użytkowników” zbiorowego prawa pracy, a więc działaczy związków zawodowych i organizacji pracodaw- IX Przedmowa ców oraz samych pracodawców, do których w dużej mierze należy stosowanie tego prawa. Z prawdziwą przyjemnością pragnę pole- cić tę publikację studentom prawa i kierunków pokrewnych, w tym zwłaszcza z wydziałów uniwersyteckich, na których zatrudnieni są autorzy komentarza, a wśród nich moim studentom z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Komentarz uwzględnia stan prawny na koniec października 2008 r. Jerzy Wratny X Wykaz skrótów 1. Akty prawne Dyrektywa . . . . . . . Dyrektywa 2002/14/WE z 11.3.2002 r. ustana- wiająca ogólne warunki informowania i prze- prowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej EuroRZU . . . . . . . . ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach za- kładowych (Dz.U. Nr 62, poz. 556 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) FundŚwSocU . . . . . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym fundu- szu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) IiKPracU . . . . . . . . ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracow- ników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczy- pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowa- nia w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Reje- strze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) MinWynU . . . . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wyna- grodzeniu (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) NegWynU . . . . . . . ustawa z 16.12.1994 r. o negocjacyjnym syste- mie kształtowania przyrostu przeciętnych wy- nagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) OchrKonkU . . . . . . . ustawa o z 16.2.2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OrgPracU . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach praco- dawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.) PodFizU . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PodPrU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . ustawa 5.6.1998 r. o samorządzie wojewódz- twa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) XII Wykaz skrótów SamZPPU . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SłCywU . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218 ze zm.) SpInspU . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163 ze zm.) SpZbU . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu spo- rów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) StatU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zm.) SwobGospU . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno- ści gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) TrójKomSG . . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódz- kich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) ZwolGrupU . . . . . . ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasa- dach rozwiązywania z pracownikami stosun- ków pracy z przyczyn niedotyczących pracow- ników (Dz.U. Nr 80, poz. 844 ze zm.) ZwolGrupU89 . . . . ustawa z 28.12.1989 r. o szczególnych zasa- dach rozwiązywania z pracownikami stosun- ków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodo- wych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy orzekające ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny XIII Wykaz skrótów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr M.P. . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MPP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSN . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższzego OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. Pr.Pracy . . . . . . . . . Prawo Pracy PS . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo- . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . . . . . . . Rejent giczny Sł.Prac. . . . . . . . . . . Służba Pracownicza SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 2. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . . cytowana (-e, -y) art. bhp . . . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy cyt. ETS . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości MF . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów m.in. MPiPS . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Społecznej . . . . . . . . . . . . między innymi XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . następna (-e, -y) . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . orzeczenie MON . . . . . . . . . . . Minister Obrony Narodowej MOP . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy mozw . . . . . . . . . . . . międzyzakładowa organizacja związkowa MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości MSWiA . . . . . . . . . Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nast. Nr orz. ODDK . . . . . . . . . . Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr PKD . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności pkt por. post. poz. pozw . . . . . . . . . . . . ponadzakładowa organizacja związkowa pr. zb. puzp . . . . . . . . . . . . . ponadzakładowy układ zbiorowy pracy RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów s. . . . . . . . . . . . . . . . strona t. tj. t.j. TKSG . . . . . . . . . . . Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Go- . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . praca zbiorowa spodarczych . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . to znaczy tzn. uchw. UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska ust. uzp . . . . . . . . . . . . . układ zbiorowy pracy WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska w zw. wyr. ze zm. ZFŚS . . . . . . . . . . . Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zozw . . . . . . . . . . . . zakładowa organizacja związkowa zuzp . . . . . . . . . . . . zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . ze zmianami XV I. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) Tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 854)1 (zm.: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405; z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; z 2008 r. Nr 90, poz. 562) Rozdział 1. Przepisy ogólne Literatura: K. W. Baran, Wolności związkowe i ich gwarancje w sys- temie ustawodawstwa polskiego, Bydgoszcz–Kraków 2001; K. W. Ba- ran, Zbiorowe prawo pracy, Kraków 2002; K. W. Baran, Komentarz do ustaw: o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców, o rozwią- zywaniu sporów zbiorowych, o zwolnieniach grupowych, Gdańsk 2004; K. W. Baran, Szczególna ochrona działaczy związkowych, MPP 2004, Nr 3; G. Bieniek, J. Brol, Z. Salwa, Prawo związkowe z komentarzem, Warszawa 1992; S. Borkowska, Kształtowanie zbiorowych stosunków pracy w Polsce, PiZS 1991, Nr 8–9; J. Boruta, Z. Góral, Komentarz do ustaw o związkach zawodowych, organizacjach pracodawców, zbiorowych spo- rach pracy, Łódź 1992; B. Cudowski, Uprawnienia związków zawodowych przy rozwiązywaniu umów o pracę, PP 1998, Nr 5; B. Cudowski, Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z działaczem związkowym, PiP 1998, Nr 8; B. Cudowski, Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998; A. Dral, Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników peł- niących funkcje społeczne i obywatelskie, próba oceny obecnych rozwią- 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 31.07.2001 r. G. Orłowski 1 Przed Art. 1 I. ZwZawU zań i wnioski de lege ferenda, PiZS 1996, Nr 11; A. Dubownik, Prawo zrzeszania się w związki zawodowe pracowników sektora publicznego, PiZS 2002, Nr 6; A. Dubownik, Zakładowa organizacja związkowa po no- welizacji ustawy o związkach zawodowych, PiZS 2003, Nr 9; L. Florek, Ochrona praw i interesów pracownika, Warszawa 1990; E. Gienieczko, J. Marczak, Nowe prawo związkowe, Warszawa 1991; G. Goździewicz, Udział związków zawodowych i organów samorządu załogi w stanowieniu norm prawa pracy, [w:] Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, pod red. T. Zielińskiego, t. 8, Katowice 1987; G. Goździewicz, Reprezen- tacja praw i interesów pracowniczych (ogólna charakterystyka), [w:] pod red. G. Goździewicza, Reprezentacja praw i interesów pracowników, Toruń 2001; G. Goździewicz, Z. Myszka, J. Piatkowski, Uprawnienia związków zawodowych w stosunkach pracy, Toruń 1991; Z. Hajn, Skutki prawne re- jestracji związków zawodowych organizacji pracodawców, PS 1993, Nr 5; Z. Hajn, Związkowa reprezentacja praw i interesów pracowniczych a za- sada negatywnej wolności związkowej, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, pod red. G. Goździewicza, Toruń 2001; J. Iwulski, Dyle- maty ochrony działaczy związkowych przed zwolnieniem z pracy, PiZS 1993, Nr 1; M. Latos-Miłkowska, Konsekwencje utraty uprawnień przez zakładową organizację związkową, MPP 1995, Nr 10; T. Liszcz, Związki zawodowe po nowemu, PiZS 1992, Nr 1; W. Majewicz, Związki zawodowe a system polityczny, Warszawa 1986; W. Masewicz, Nowe prawo o związ- kach zawodowych, PiZS 1991, Nr 10; W. Majewicz, Reprezentatywność jako cecha związku zawodowego (na przykładzie NSZZ Solidarność 80), PiZS 1993, Nr 5–6; M. Matey, Związkowa kontrola rozwiązywania umów o pracę w prawie pracy, Wrocław 1975; A. Michalska, Międzynarodowa ochrona wolności związkowej, RPEiS 1982, Nr 1; J. Oniszczuk, Poję- cie reprezentatywności organizacji związkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, PiZS 1997, Nr 7–8; J. Piątkowski, Uprawnienia zakła- dowej organizacji związkowej, Toruń 1999; K. Rączka, Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pra- cowniczych po nowelizacji Kodeksu pracy, PiZS 1996, Nr 8–9; Z. Salwa, Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych, PiZS 1997, Nr 5; Z. Salwa, Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 1998; W. Sanetra, Wolności związkowe w świetle nowej ustawy o związkach za- wodowych, PS 1991, Nr 5–6; W. Sanetra, W kwestii rejestracji związków zawodowych, PS 1992, Nr 1; W. Sanetra, Prawa (wolności) pracownicze w konstytucji, PiZS 1997, Nr 11; W. Sanetra, Reprezentacja związkowa praw i interesów pracowniczych w sporach z zakresu prawa pracy, [w:] pod red. G. Goździewicza, Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, To- ruń 2001; M. Seweryński, Problemy statusu prawnego związków zawo- dowych, [w:] pod red. G. Goździewicza, Zbiorowe prawo pracy w spo- 2 G. Orłowski Rozdział 1. Przepisy ogólne Przed Art. 1 łecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000; J. Stelina, Związkowa ochrona indywidualnych praw pracowników nie zrzeszonych w związkach zawo- dowych, PiZS 1994, Nr 6; J. Stelina, Pojęcie reprezentatywności związku zawodowego, PiZS 1995, Nr 4; J. Stelina, Przywrócenie do pracy chro- nionego działacza związkowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 2005, Nr 1; J. Skoczyński, Kompetencje zakładowej organizacji związko- wej w zakresie stosowania prawa pracy indywidualnych stosunkach pracy, PIZS 1993, Nr 2 i 3; A. Sobczyk, Współdziałanie pracodawcy ze związ- kami zawodowymi w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, PS 1998, Nr 9; A. Świątkowski, Uprawnienia, wolności, przywileje, obowiązki i immunitety w prawie związkowym, Studia Iuridica 1992, t. 23; A. Świąt- kowski, Organizacje reprezentujące interesy zawodowe, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, t. 1, Kraków 1994; J. Wratny, Ewolucja zbiorowego prawa pracy w Polsce w latach 1980–1991, Warszawa 1991; E. Wronikowska, Prawo pracy w procesie przemian ustrojowych od tota- litaryzmu do demokracji, [w:] pod red. G. Goździewicza, Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, Toruń 2000; T. Zieliński, Pojęcie i przed- miot zbiorowego prawa pracy, [w:] pod red. G. Goździewicza, Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000. Wprowadzenie Proces transformacji ustrojowej przełomu lat 80. i 90. ubie- głego wieku, a w szczególności przekształcenia strukturalne i własnościowe gospodarki, reaktywowały konkurencyjny rynek pracy z wszelkimi charakterystycznymi dla niego konsekwencjami, kształtującymi sytuację indywidualnego pracownika i całych grup społecznych. Obok zjawisk pozytywnych, wystąpiły (i to w dużym nasileniu) problemy znane skądinąd nawet w najwyżej rozwiniętych gospodarkach rynkowych, ale po kilkudziesięciu latach realnego socjalizmu mające w naszych warunkach wiele znamion nowości. Reaktywowany pod koniec lat 80. autentyczny, oddolny ruch związ- kowy zaczął działać w całkowicie odmiennym, nieznanym sobie otoczeniu. To już nie państwo wyposażone we wszelkie omnipo- tencje na rynku pracy, ale w znacznym stopniu niezależny od niego prywatny pracodawca zaczął kształtować sytuację na rynku pracy i sytuację indywidualnych pracowników. Organizacje związkowe „weszły” w rynek niejako „w biegu”, korzystając z uprawnień przewidzianych uchwaloną w stanie wo- G. Orłowski 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbiorowe prawo pracy. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: