Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 003050 21327270 na godz. na dobę w sumie
Zbliżenia. Językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia - ebook/pdf
Zbliżenia. Językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 354
Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3650-3807-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Tom Zbliżenia: językoznawstwo literaturoznawstwo - translatologia jest prezentacją wybranych nurtów badań młodej polskiej humanistyki, prowadzonych coraz częściej w wymiarze interdyscyplinarnym. Celem tego tomu jest postawienie, przez teksty, pytania o możliwości i płaszczyzny zbliżania się oraz wzajemnego oddziaływania dyscyplin humanistycznych, jak i korzystania przez nie z dorobku innych dziedzin. Prezentowana tematyka pokazuje możliwość przenikania się szerokiego spektrum perspektyw badawczych i specjalizacji. Ujęcie artykułów w poszczególnych częściach tomu jest w kilku przypadkach konwencją, wynika z umowy, co potwierdza prawdziwość tezy o przenikaniu się i wzajemnym uzupełnianiu nauk, przede wszystkim humanistycznych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Od wydawcy Tom Zbliżenia: językoznawstwo – literaturoznawstwo − translatologia jest prezenta- cją wybranych nurtów badań „młodej” polskiej humanistyki, prowadzonych coraz częściej w wymiarze interdyscyplinarnym. Celem tego tomu jest postawienie, przez teksty, pytania o możliwości i płaszczyzny zbliżania się oraz wzajemnego oddziaływa- nia dyscyplin humanistycznych, jak i korzystania przez nie z dorobku innych dziedzin. Prezentowana tematyka pokazuje możliwość przenikania się szerokiego spek- trum perspektyw badawczych i specjalizacji. Ujęcie artykułów w poszczególnych czę- ściach tomu jest w kilku przypadkach konwencją, wynika z umowy, co potwierdza praw- dziwość tezy o przenikaniu się i wzajemnym uzupełnianiu nauk, przede wszystkim hu- manistycznych. Spróbujmy wskazać hasła przewodnie w poszczególnych częściach. W rozdziale językoznawczym można znaleźć artykuły zarówno z zakresu języ- koznawstwa systemowego, jak i stosowanego. Tematyka artykułów z tego obszaru oscyluje m.in. wokół językoznawstwa korpusowego, ukazując nie tylko aspekty bu- dowy korpusów tekstów, lecz także szeroki wachlarz zastosowania badań korpuso- wych (m.in. we frazeologii, gramatyce kontrastywnej czy historycznej). Do podejmo- wanych zagadnień należą także: skuteczność nauczania gramatyki czy problem defi- niowania określonych konstrukcji gramatycznych, języki specjalistyczne przy szczegól- nym uwzględnieniu zarówno ich terminologii, jak i czynników wpływających na ich nauczanie, czy w końcu – leksykografia. Różnorodność tematów artykułów w części „Literaturoznawstwo” sygnalizuje przekrojowe podejście do analizy literackiej i budowanie szerokiego kontekstu. Ha- sła przewodnie to tożsamość, typologia postaci i kontekst kulturowy. Przedmiotem analizy jest najczęściej poszukiwanie tożsamości postaci w przestrzeni kulturowej oraz interpretacja tekstu literackiego w orbicie recepcji bądź kontrastowego odnie- sienia do literatury europejskiej i światowej. Inspirujące i niezwykle cenne są arty- kuły pozwalające na wgląd w systematyzację badań prowadzonych w konkretnym obszarze w wymiarze czasu i przestrzeni. 7 Część translatologiczna pisana jest kodami: estetycznym, kulturowym i se- mantycznym, rolą przekładu w warstwie interpretacji oraz pragmatycznym aspek- tem zastosowania wiedzy i potencjału możliwości translatorskich w nauczaniu i przygotowaniu do pracy tłumacza. Teksty wpisujące się w translatologię są inspiro- wane badaniami literaturoznawczymi i językoznawczymi. Chyba w żadnym innym obszarze badawczym czerpanie z kilku dyscyplin jednocześnie nie jest aż tak jedno- znaczne, jak w przypadku translatologii. Artykuły pokazują jednoznacznie, że każdy obszar badawczy we współczesnej humanistyce czerpie z dorobku różnych dyscyplin i dziedzin nie zawsze pokrewnych. Ciekawym przejawem tej ostatniej możliwości są badania korpusowe wraz z bogac- twem ich zastosowania we współczesnym językoznawstwie i nie tylko. Badania kom- paratystyczne są prowadzone w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, odwołując się do założeń teoretycznych podstawowych aksjo- matów. Współczesne literaturoznawstwo wymiernie współpracuje z badaniami kul- turoznawczymi, a translatologia czerpie przede wszystkim z dwóch wiodących dys- cyplin: literaturoznawstwa i językoznawstwa, aby w wymiarze konkretnego obszaru zainteresowań, jak np. język prawniczy, skorzystać również z wiedzy właściwej dzie- dzin. Spektrum zastosowania wyników prowadzonych badań jest szerokie: od badań naukowych, praktycznego przygotowania do zawodu po wykorzystanie w dydak- tyce. Życzymy odnalezienia w lekturze artykułów przykładów potwierdzających zbli- żenie się dyscyplin i doświadczenia nieograniczonych możliwości badawczych w każ- dym obszarze humanistyki. Anna Stolarczyk-Gembiak Marta Woźnicka 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zbliżenia. Językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: