Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 005462 22759770 na godz. na dobę w sumie
Zdarzenia po dniu bilansowym - ebook/pdf
Zdarzenia po dniu bilansowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789709 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdarzenia, które dostarczają nowych informacji i dowodów, dotyczące stanu aktywów lub pasywów na dzień bilansowy, wymagają odpowiednich korekt w księgach rachunkowych. Skutki tych zdarzeń ujmuje się w księgach rachunkowych roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, lub w roku, w którym informacje te zostały ujawnione.

Od prawidłowego ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym zależy m.in. czy sprawozdanie finansowe można uznać za rzetelne i wiarygodne. 

W publikacji znajdziecie Państwo przykłady najczęściej występujących zdarzeń po dniu bilansowym oraz ich prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 3 1. Zdarzenia po dniu bilansowym Jednostki prowadzące działalność codziennie dokonują wielu operacji gospodar- czych mających wpływ m.in. na ich sytuację majątkową i finansową. Na przykład jed- nostka ponosząca wydatki z odroczonym terminem płatności zaciąga zobowiązania u swoich dostawców, a sprzedając wytworzone przez siebie wyroby lub świadczone usługi z odroczonym terminem płatności, udziela swoim odbiorcom tzw. kredytu kupieckiego i otrzymuje swoje środki z opóźnieniem. Obowiązek sporządzenia spra- wozdania finansowego nie powoduje zatrzymania operacji gospodarczych będących cały czas w toku. Sprawozdanie finansowe odzwierciedla jedynie stan, jaki istnieje w dniu, na który jest sporządzone, czyli w tzw. dniu bilansowym, np. 31 grudnia 2016 r. Po dacie sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka może jednak otrzymać informacje o zaistniałych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na informacje zawar- te w sprawozdaniu. W takiej sytuacji należy rozważyć, czy uwzględnić zaistniałe zdarzenia w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, czy też będą one miały wpływ dopiero na sprawozdanie sporządzone w następnych latach. Sprawozdanie finansowe składa się z: „„ bilansu, „„ rachunku zysków i strat, „„ informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, a w przypadku jednostek podlegających obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta: „„ zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, „„ rachunku przepływów pieniężnych. Roczne sprawozdanie finansowe powinno być: „„ sporządzone i przedstawione właściwym organom – nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, „„ zatwierdzone przez organ zatwierdzający – nie później niż 6 miesięcy od dnia bilanso- wego. Zatwierdzeniu podlegają wszystkie elementy sprawozdania finansowego. Dlatego w uchwale zatwierdzającej należy wymienić wszystkie elementy, z których składa się spra- wozdanie finansowe. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe danej jednostki jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową bądź na mocy prawa własności jest do tego uprawniony. kwiecień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdarzenia po dniu bilansowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: