Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00067 004315 21552949 na godz. na dobę w sumie
Zegar Rozwiązywania Problemów - książka
Zegar Rozwiązywania Problemów - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4608-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> przywództwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Bo życie jest po to, żeby sobie z nim radzić (systemowo)!

Nieuchronnie nadciągające terminy, kłopoty w pracy, komplikacje w życiu prywatnym - wszystkie te problemy mają ze sobą coś wspólnego. Wolelibyśmy ich uniknąć, a skoro już się pojawią, chcielibyśmy je jak najszybciej rozwiązać. Prędko i skutecznie. O ile to możliwe, również definitywnie - tak, by się już nigdy nie powtórzyły. Czy to wykonalne? Cóż, stuprocentowej gwarancji nie ma, ale... Tomasz Król podszedł do zagadnienia systemowo i opracował metodę rozprawiania się z kłopotami, która naprawdę działa. Wypróbował ją najpierw na samym sobie (trzykrotnie), a potem sprawdzał raz po raz w codziennej pracy z klientami, rozwiązując problemy techniczne, jakościowe i logistyczne. Wdrożył ją we własnej firmie, zwielokrotniając zyski. Ciekawe, prawda?

Metoda opracowana przez autora działa u każdego, kto jest wystarczająco zmotywowany, by zmienić swoje życie - poprawić jakość swojej pracy, zwiększyć własną wydajność, spłacić długi, popchnąć do przodu karierę, naprostować prywatne relacje. Z kolejnych stron tej książki dowiesz się, jak efektywnie podejść do tematu - tak, by znaleźć rozwiązanie i wprowadzić je w życie. W dwunastu krokach, które Tomasz Król nazwał Zegarem Rozwiązywania Problemów, zawiera się systemowe podejście do wyzwań, które zwykliśmy nazywać 'problemami'. Autor proponuje, by nie zamiatać pod dywan, lecz stanąć z kłopotem oko w oko - zidentyfikować, na czym on naprawdę polega, poszukać jego źródeł, przeanalizować go i opisać, a następnie potraktować rozwiązanie problemu jako cel do osiągnięcia i konsekwentnie do niego dążyć. Aż do szczęśliwego finału. Definitywnego rozprawienia się z kłopotem.

Do zakupu ksiązki dodajemy godzinny, bezpłatny kurs video 'Zegar rozwiązywania problemów'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Ilustracje: Robert Tarnowski Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/zeropr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4608-6 Copyright © Tomasz Król 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Wst(cid:218)p ..............................................................................................7 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I. Sprawa Janusza ..............................................................13 Janusz szuka pomocy ........................................................................15 Spytaj konsultanta .............................................................................17 Wiktor w akcji ...................................................................................22 Nakr(cid:218)ceni rozwi(cid:200)zaniami .................................................................27 Tacka z piank(cid:200) ...................................................................................33 Janusz czytelnik ................................................................................35 Decyzje podj(cid:218)te .................................................................................42 Kto pomo(cid:285)e Marcie? .........................................................................46 Szkolenie z metody ...........................................................................49 Klub zegara ........................................................................................54 Zupe(cid:239)nie inna kobieta .......................................................................57 Sekta zegarmistrzów .........................................................................59 Nie dla wszystkich ............................................................................61 Pod wra(cid:285)eniem ..................................................................................64 Dylemat Wa(cid:285)nego .............................................................................69 Inna metoda .......................................................................................72 Przemy(cid:258)lana metoda .........................................................................74 Dwana(cid:258)cie prostych kroków ............................................................77 5 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŚCI Część II. Twój własny zegar .......................................................81 Czas na Twój ruch ............................................................................83 Godzina 1. Opisujesz problem ......................................................86 Godzina 2. Wyznaczasz cel ...........................................................90 Godzina 3. Analizujesz przyczyny .................................................92 Godzina 4. Znajdujesz przyczynę źródłową ..................................97 Godzina 5. Proponujesz rozwiązanie ..........................................100 Godzina 6. Ustalasz, jak zmierzysz postęp ..................................104 Godzina 7. Tworzysz plan działania ..........................................107 Godzina 8. Działasz według planu .............................................112 Godzina 9. Mierzysz efekty .........................................................116 Godzina 10. Szukasz odniesień ...................................................119 Godzina 11. Standaryzujesz ........................................................123 Godzina 12. Sprawdzasz standard ..............................................126 Podsumowanie ...........................................................................131 Podziękowania ...........................................................................135 Formularze .................................................................................137 6 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. SPRAWA JANUSZA JANUSZ SZUKA POMOCY — Nie mam si(cid:239)y! To si(cid:218) nie mo(cid:285)e uda(cid:202)! — powiedzia(cid:239) Janusz S(cid:239)aby na spotkaniu kierownictwa. — Pracujemy nad tym pro- blemem ju(cid:285) cztery miesi(cid:200)ce, a ten b(cid:239)(cid:200)d si(cid:218) ci(cid:200)gle powtarza… — Mo(cid:285)e nie znamy przyczyny (cid:283)ród(cid:239)owej? — zapyta(cid:239) dyrek- tor Wa(cid:285)ny. — Panie dyrektorze! Ile razy mo(cid:285)na rysowa(cid:202) diagram rybiej o(cid:258)ci? Od dawna wiemy, gdzie jest przyczyna… W momencie kiedy S(cid:239)aby to powiedzia(cid:239), zorientowa(cid:239) si(cid:218), (cid:285)e mo(cid:285)e jednak niew(cid:239)a(cid:258)ciwie zdiagnozowa(cid:239) przyczyn(cid:218). Posta- nowi(cid:239) wróci(cid:202) do analizy tu(cid:285) po spotkaniu. „Kiedy(cid:258) pewien go(cid:258)(cid:202) na szkoleniu prezentowa(cid:239) tak(cid:200) inn(cid:200) metod(cid:218)… Jak ona si(cid:218) nazywa?” — my(cid:258)la(cid:239) intensywnie S(cid:239)aby. — Podsumowuj(cid:200)c: Janusz przyjrzy si(cid:218) ponownie problemowi zarysowa(cid:241), a reszta niech czuwa nad wydajno(cid:258)ci(cid:200) i jako(cid:258)ci(cid:200). Dzi(cid:218)kuj(cid:218) za spotkanie. — Dyrektor zamkn(cid:200)(cid:239) notatnik i uczest- nicy zacz(cid:218)li si(cid:218) rozchodzi(cid:202) do swoich zaj(cid:218)(cid:202). Janusz u(cid:258)miechn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) do siebie, wstaj(cid:200)c, bo w(cid:239)a(cid:258)nie sobie przypomnia(cid:239): „Ten trener nazywa si(cid:218) Wiktor Skuteczny, a metoda to Zegar Rozwi(cid:200)zywania Problemów”. Postanowi(cid:239) odezwa(cid:202) si(cid:218) do niego jak najszybciej. — Mam dwa dni, (cid:285)eby rozwi(cid:200)za(cid:202) ten problem. P(cid:239)acimy du(cid:285)e kary za reklamacje, a je(cid:258)li b(cid:239)(cid:200)d si(cid:218) powtórzy jeszcze raz, to 15 Poleć książkęKup książkę ZEGAR ROZWI(cid:107)ZYWANIA PROBLEMÓW spadniemy do ni(cid:285)szej klasy dostawców. To oznacza mniej- sze zaufanie klienta i cz(cid:218)stsze kontrole. Koszty. I gorsz(cid:200) po- zycj(cid:218) do negocjacji w przypadku nowych projektów. — Obawiam si(cid:218), (cid:285)e dwa dni to za ma(cid:239)o — powiedzia(cid:239) Sku- teczny. — Zegar Rozwi(cid:200)zywania Problemów ma dwana(cid:258)cie godzin. Ka(cid:285)da z nich wymaga powa(cid:285)nego i rzetelnego podej- (cid:258)cia. Rozwi(cid:200)zywanie problemów to nie s(cid:200) sztuczki magiczne. Póki co trzeba by(cid:202) ostro(cid:285)nym i wdro(cid:285)y(cid:202) rozwi(cid:200)zania tym- czasowe, krótkoterminowe. Zabezpiecz(cid:200) nas przed eskalo- waniem problemu, ale go nie rozwi(cid:200)(cid:285)(cid:200). Mog(cid:218) przyjecha(cid:202) we wtorek. Omówimy temat i opracujemy plan dzia(cid:239)ania. Mój dzie(cid:241) pracy kosztuje du(cid:285)o mniej ni(cid:285) reklamacje… — Trudno si(cid:218) z tym nie zgodzi(cid:202) — przyzna(cid:239) S(cid:239)aby. — W ostat- nim kwartale koszty reklamacji przekroczy(cid:239)y dwa procent miesi(cid:218)cznego obrotu. To jest znacznie powy(cid:285)ej za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241) w bud(cid:285)ecie. Bardzo blisko progu op(cid:239)acalno(cid:258)ci, bo w produkcji masowej pracujemy przecie(cid:285) na kilkuprocentowych mar- (cid:285)ach… Dobrze. Umówmy si(cid:218) w ten wtorek. Co mam zrobi(cid:202) do tego czasu? — Wprowadzi(cid:202) stuprocentow(cid:200) kontrol(cid:218) wycieraczek, tak aby mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e (cid:285)adna wada nie wydostaje si(cid:218) z fabryki. Kontrola jako(cid:258)ci w procesie produkcji odbywa(cid:239)a si(cid:218) na wszyst- kich etapach. W strefie przyj(cid:218)(cid:202) w magazynie kontrolowano dostawy materia(cid:239)u. Po wyt(cid:239)oczeniu ramienia sprawdzano jako(cid:258)(cid:202) wizualnie. Wgnioty, rysy i niedot(cid:239)oczenia elimino- wa(cid:239)y cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z dalszej obróbki. Kolejna kontrola odbywa(cid:239)a si(cid:218) po lakierowaniu. Tam szukano g(cid:239)ównie niedomalowa(cid:241) i rys. A po monta(cid:285)u ramienia i pióra pracownicy pakowali gotow(cid:200) wycieraczk(cid:218) w przeznaczone dla konkretnego wyrobu pale- topojemniki, ostatni raz wizualnie oceniaj(cid:200)c jako(cid:258)(cid:202). Klient 16 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:125)(cid:165)(cid:109) I. SPRAWA JANUSZA reklamowa(cid:239) rysy, które zauwa(cid:285)y(cid:239) podczas wyjmowania wy- cieraczki z pojemnika, by zamontowa(cid:202) j(cid:200) w samochodzie. In(cid:285)ynier S(cid:239)aby zastosowa(cid:239) ju(cid:285) trzy rozwi(cid:200)zania. Wydrukowa(cid:239) zdj(cid:218)cia przedstawiaj(cid:200)ce porysowania i umie(cid:258)ci(cid:239) je na stanowi- skach w t(cid:239)oczni, lakierni i na monta(cid:285)u. Zleci(cid:239) kontrolowanie stu procent sztuk po t(cid:239)oczeniu. Opracowa(cid:239) arkusz, na którym operator pakuj(cid:200)cy gotowe wyroby do pojemników wpisywa(cid:239) numer sztuki i podpisywa(cid:239) si(cid:218). Problem jednak nie ust(cid:200)pi(cid:239). Za pierwszym razem zg(cid:239)oszono sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:200)t przypadków i od tej pory co tydzie(cid:241) liczba ta by(cid:239)a podobna. W ostatnim tygo- dniu by(cid:239)o ich pi(cid:218)(cid:202)dziesi(cid:200)t cztery. Janusz czu(cid:239) si(cid:218) bezradny. SPYTAJ KONSULTANTA Wiktor Skuteczny zameldowa(cid:239) si(cid:218) w umówiony wtorek ju(cid:285) o ósmej rano. Po krótkim przywitaniu i kurtuazyjnej wymia- nie zda(cid:241) przyst(cid:200)pi(cid:239) do pracy. — Metoda Zegara, jak mo(cid:285)e pami(cid:218)tasz, polega na dwunastu krokach. Jak to w zegarze — dwana(cid:258)cie godzin. Oparta jest na znanym ci podej(cid:258)ciu PDCA, lecz jest bardziej rozbudo- wana. To, co genialnie opisa(cid:239) Deming jako Plan-Do-Check- -Action, czyli Planuj-Rób-Sprawdzaj-Wdra(cid:285)aj, z czasem si(cid:218) zdewaluowa(cid:239)o i ludzie zacz(cid:218)li szuka(cid:202) wymówek. Powszechnie uwa(cid:285)a si(cid:218), (cid:285)e ten system nie dzia(cid:239)a. Mówi si(cid:218) ironicznie: Please Don’t Change Anything. Ja uwa(cid:285)am, (cid:285)e on jest bar- dzo skuteczny, i dlatego postanowi(cid:239)em go podrasowa(cid:202), by bardziej przystawa(cid:239) do dzisiejszych, wymagaj(cid:200)cych czasów. — Nie boisz si(cid:218), (cid:285)e nied(cid:239)ugo roboty zast(cid:200)pi(cid:200) nas tak(cid:285)e w roz- wi(cid:200)zywaniu problemów? — przerwa(cid:239) Janusz. 17 Poleć książkęKup książkę ZEGAR ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Godzina 2. Wyznaczasz cel Cel jest ważny w życiu, bardzo ważny w podróży, a w bizne- sie — najważniejszy. Każdy problem jest odchyłką od stan- dardu. Brak standardu nie daje możliwości dostrzeżenia problemu. Gdy standard istnieje, łatwo jest określić niezgod- ności. Telewizor zwykle ma obraz, etykiety są właściwe i tym podobne. Standard być może nie jest idealny albo wymaga doprecyzowania. Jednak zawsze, gdy możesz określić stan- dard, możesz ocenić odstępstwa. Jeśli jesteś w stanie ocenić odstępstwa, to także powinieneś umieć określić cel. 90 Poleć książkęKup książkę CZĘŚĆ II. TWÓJ WŁASNY ZEGAR Pomocna jest tu popularna metoda SMART, o której do- kładnie opowiadał Wiktor. Cel powinien być Skonkretyzo- wany, Mierzalny, Ambitny, Realistyczny i Określony w cza- sie. Jeśli Twoim celem będzie to, żeby telewizor zawsze miał obraz czy żeby etykiety były właściwe, to trudno bę- dzie taki cel zrealizować. Określenia „0 pustego ekranu w okresie 6 miesięcy” czy „100 obrazu w okresie 6 miesięcy po włączeniu telewizora” są bardziej konkretne. W przy- padku etykiet możemy na przykład określić: „Brak rekla- macji z tytułu niewłaściwej etykiety w okresie 1.01.2017 – 31.12.2017”. Gdy problem występuje często lub dotyczy większej ilości przypadków, nierealne może być założenie, że w najbliższym tygodniu się nie zdarzy. Jeśli nie określisz terminu, nie będziesz wiedział, czy jeszcze monitorować po- stęp, czy już nie. Ważne są też liczby. Słowa „zawsze”, „nigdy”, „niewiele” czy „trochę” zostaw prozaikom. Skup się na liczbach. Chodzi o to, abyś umiał mierzyć to, czym za- rządzasz. Wyobraź sobie, że ustawiasz cel w nawigacji samo- chodowej. Tak powinien być sformułowany także Twój cel, do którego dążysz, gdy chcesz rozwiązać problem. Powinie- neś umieć jednoznacznie ocenić, czy go osiągnąłeś, czy nie. To jest absolutna podstawa drogi, którą będziesz podążał przez kolejne dziesięć etapów. Masz już opisany problem. Określ teraz dla niego cel. Pa- miętaj, by był SMART. Może pomóc Ci w tym formularz z końca książki. 91 Poleć książkęKup książkę ZEGAR ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 130 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zegar Rozwiązywania Problemów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: