Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00896 023067 23592145 na godz. na dobę w sumie
Zen współczesnych. Twoja wewnętrzna harmonia i oświecenie - książka
Zen współczesnych. Twoja wewnętrzna harmonia i oświecenie - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1368-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sutra Twojej codzienności

Nigdy nie podejmuj praktyki w jakimś celu, by coś uzyskać lub zaspokoić któreś ze swych pożądań.
Nigdy nie podejmuj praktyki, by polepszyć swój los.
Nigdy nie podejmuj praktyki w nadziei na zdobycie cudownych mocy.
Podejmij praktykę dla niej samej
Eihei Dōgen

Mistrz Zen zapytany, czym różni się od nieoświeconych ludzi, odpowiedział: 'Kiedy jem, to jem. Kiedy czytam, to czytam'. Pewnego dnia, jeden z uczniów przyłapał go na jedzeniu obiadu i jednoczesnym czytaniu gazety. Oburzony wykrzyknął:
-- Mistrzu! Przecież mówiłeś, że kiedy jesz, to jesz, a kiedy czytasz, to czytasz! A przecież teraz czytasz, kiedy jesz!
Mistrz ze spokojem odparł:
-- Kiedy jem, to jem. Kiedy czytam, to czytam. Kiedy jem i czytam, to jem i czytam.
koan Zen

Filozofia Zen dotarła do nas z odległej Azji. Pełna spokoju, krystalicznej pustki, dążenia do oświecenia i szczęścia. Trafiła na przeraźliwy szum informacyjny, wciąż zmieniające się, lansowane trendy, pogoń za bogactwem, stres, ambicje, frustracje. Jednak tak, jak kropla drąży kamień, tak ona cierpliwie przebija się przez skorupę współczesnej cywilizacji.

Pewien człowiek siedział w zamkniętej celi. Cela była mała i mroczna. Na jednej ze ścian wycięto małe okienko, przez które widać było niebo. Człowiek nieustannie wyglądał przez okno i marzył o wolności. Siedział i marzył, aż do śmierci. Przez całe życie nie przyszło mu do głowy, by spróbować wyjść z celi przez drzwi, które były otwarte.
koan Zen

Szukając na swej drodze harmonii, miłości i spełnienia, zacznij od uporządkowania własnego wnętrza. Uwierz, że jesteś twórcą każdej kolejnej chwili i zawsze dostaniesz to, na co czekasz. Uwolnij umysł od toksycznych myśli -- tak, by stał się jak czyste lustro. Niech to w nim odbija się świat. Wszystko, co robisz, rób ze szczególnym skupieniem, spokojem i prostotą umysłu. Dzięki temu doświadczysz oświecenia, a poprzez nie -- szczęścia.

Jedyne, co nas ogranicza, to myśli w naszej głowie.
Taizan Maezumi Roshi

Bądź podatny na szczęście. Uwolnij się od tyranii zdarzeń. Wybierz się w fascynującą podróż do znajdującego się dwie przecznice dalej buddyjskiego świata. Korzystając ze wschodniej i zachodniej filozofii, współczesnej nauki i własnych, często ponurych doświadczeń, autor pokaże Ci, jak przyciągać do siebie wspaniale chwile i stworzyć własną filozofię życiową.

Wielki umysł jest czymś do wyrażania, a nie czymś do pojęcia. Wielki umysł jest czymś, co macie, a nie czymś, czego należy szukać.
Shunryu Suzuki Roshi

Przypomnij sobie Twój dziecięcy entuzjazm i ciągłą ciekawość świata. Czy to było aż tak dawno temu? Zacznij znów myśleć i czuć w taki sposób, by wyzwalało to w Tobie tylko szczęście i energię, a nie przygnębienie i depresję. To 'łatwa w użyciu' książka, pasująca do Ciebie i traktująca o Twojej codzienności. Pomoże Ci osiągnąć wewnętrzny spokój, uporać się ze stresem i zmianami, uzdrowić przeszłość i poprawiać swoje fizyczne, emocjonalne oraz duchowe samopoczucie. A może uda Ci się wejść na wyższy stopień wtajemniczenia, by zrozumieć, że 'ja' jest tylko słowem...

Mówisz, że możesz -- to możesz.
Mówisz, że nie możesz -- to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
Mistrz Zen Seung Sahn
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl Zen wsp(cid:243)‡czesnych. Twoja wewnŒtrzna harmonia i o(cid:156)wiecenie Autor: Chris Prentiss T‡umaczenie: Magdalena Zamorska ISBN: 978-83-246-1368-7 Tytu‡ orygina‡u: Zen And the Art of Happiness Format: 122x194, stron: 152 Sutra Twojej codzienno(cid:156)ci Nigdy nie podejmuj praktyki w jakim(cid:156) celu, by co(cid:156) uzyska(cid:230) lub zaspokoi(cid:230) kt(cid:243)re(cid:156) ze swych po¿„daæ. Nigdy nie podejmuj praktyki, by polepszy(cid:230) sw(cid:243)j los. Nigdy nie podejmuj praktyki w nadziei na zdobycie cudownych mocy. Podejmij praktykŒ dla niej samej Eihei D(cid:246)gen Mistrz Zen zapytany, czym r(cid:243)¿ni siŒ od nieo(cid:156)wieconych ludzi, odpowiedzia‡: (cid:132)Kiedy jem, to jem. Kiedy czytam, to czytam(cid:148). Pewnego dnia, jeden z uczni(cid:243)w przy‡apa‡ go na jedzeniu obiadu i jednoczesnym czytaniu gazety. Oburzony wykrzykn„‡: (cid:151) Mistrzu! Przecie¿ m(cid:243)wi‡e(cid:156), ¿e kiedy jesz, to jesz, a kiedy czytasz, to czytasz! A przecie¿ teraz czytasz, kiedy jesz! Mistrz ze spokojem odpar‡: (cid:151) Kiedy jem, to jem. Kiedy czytam, to czytam. Kiedy jem i czytam, to jem i czytam. koan Zen Filozofia Zen dotar‡a do nas z odleg‡ej Azji. Pe‡na spokoju, krystalicznej pustki, d„¿eni do o(cid:156)wiecenia i szczŒ(cid:156)cia. Trafi‡a na przera(cid:159)liwy szum informacyjny, wci„¿ zmieniaj„ce siŒ, lansowane trendy, pogoæ za bogactwem, stres, ambicje, frustracje. Jednak tak, jak kropla dr„¿y kamieæ, tak ona cierpliwie przebija siŒ przez skorupŒ wsp(cid:243)‡czesnej cywilizacji. Pewien cz‡owiek siedzia‡ w zamkniŒtej celi. Cela by‡a ma‡a i mroczna. Na jednej ze (cid:156)cian wyciŒto ma‡e okienko, przez kt(cid:243)re wida(cid:230) by‡o niebo. Cz‡owiek nieustannie wygl„da‡ przez okno i marzy‡ o wolno(cid:156)ci. Siedzia‡ i marzy‡, a¿ do (cid:156)mierci. Przez ca‡e ¿ycie nie przysz‡o mu do g‡owy, by spr(cid:243)bowa(cid:230) wyj(cid:156)(cid:230) z celi przez drzwi, kt(cid:243)re by‡y otwarte. koan Zen Szukaj„c na swej drodze harmonii, mi‡o(cid:156)ci i spe‡nienia, zacznij od uporz„dkowania w‡asnego wnŒtrza. Uwierz, ¿e jeste(cid:156) tw(cid:243)rc„ ka¿dej kolejnej chwili i zawsze dostaniesz to, na co czekasz. Uwolnij umys‡ od toksycznych my(cid:156)li (cid:150) tak, by sta‡ siŒ jak czyste lustro. Niech to w nim odbija siŒ (cid:156)wiat. Wszystko, co robisz, r(cid:243)b ze szczeg(cid:243)lnym skupieniem, spokojem i prostot„ umys‡u. DziŒki temu do(cid:156)wiadczysz o(cid:156)wiecenia, a poprzez nie (cid:150) szczŒ(cid:156)cia. Spis treħci 1 Droga 11 2 JesteĂmy twórcami kaĝdej kolejnej chwili 23 3 Nowe doĂwiadczenie 33 4 WewnÚtrzna Ăcieĝka 43 5 ¥wiadome szczÚĂcie 53 6 Czym jest prawda uniwersalna? 71 7 Przystosowywanie siÚ do zmian 93 8 Stres a wyobraěnia 113 9 Uzdrawianie swojej przeszïoĂci 127 10 JÚzyk WszechĂwiata 137 PodziÚkowania 149 O autorze 151 2 .......... Jesteīmy twórcami kaŊdej kolejnej chwili Pinus TT EFN To, kim jesteĂmy, Ma ěródïo w naszych myĂlach. Bazuje na naszych myĂlach, Jest stworzone z naszych myĂli. — DHARMAPADA 24 „ Zen wspóãczesnych 2 [ Jesteħmy twórcami kaijdej kolejnej chwili TO, CO SI} DZIA’O DOTYCHCZAS W TWOIM ¿YCIU, najprawdopodobniej przekonaïo CiÚ, ĝe, po pierwsze, stwierdzenie: „Wszystko, co mnie spotyka, jest najlep- szÈ rzeczÈ, która mogïa mi siÚ przydarzyÊ”, nie jest prawdziwe ani takie byÊ nie moĝe, a po drugie, ĝe z ksiÈĝki, która w pewnej czÚĂci bazuje na tej przesïan- ce, nie moĝe wyniknÈÊ dla Ciebie nic dobrego. Darem- na moĝe wydawaÊ siÚ nawet próba sprawdzenia tego. Jesteħmy twórcami kaijdej kolejnej chwili „ 25 Ale nastaïy nowe dni. RozpoczÈï siÚ nowy wiek, nowe tysiÈclecie i byÊ moĝe, czytajÈc tÚ ksiÈĝkÚ, od- kryjesz, ĝe nadszedï czas, by uwierzyÊ w coĂ nowego, co stanie siÚ juĝ od tej chwili Twoim bïogosïawieñ- stwem. JesteĂmy twórcami kaĝdej kolejnej chwili. JesteĂmy potÚĝnymi istotami, które myĂlami i dzia- ïaniami budujÈ swojÈ przyszïoĂÊ. JesteĂmy mechani- zmami, dziÚki którym ĝycie podlega kontroli, a na to, co nas spotyka, wpïywamy dziÚki wïasnej filo- zofii okreĂlajÈcej to, jak reagujemy na poszczególne wydarzenia. Kaĝdy z nas ma wïasnÈ filozofiÚ ĝyciowÈ, ale nie- wielu z nas potrafi jÈ sprecyzowaÊ. Moĝliwe, ĝe nigdy nie usiadïeĂ i nie sprecyzowaïeĂ swojej filozofii, a mi- mo to jest ona uĝyteczna i zawsze Ăwietnie funkcjo- nuje w Twoim ĝyciu. Ma ona zwiÈzek z tym, co sÈdzisz o Ăwiecie, w którym ĝyjesz, o ludziach i zda- rzeniach, o tym, w jaki sposób pewne sytuacje i oko- licznoĂci wpïywajÈ na Ciebie i jaki Ty masz wpïyw na nie. Zapytany ogólnie o swojÈ filozofiÚ ĝyciowÈ mógï- byĂ odrzec: „¿ycie jest wspaniaïe, zdarzajÈ mi siÚ dobre rzeczy, jestem szczÚĂliwym czïowiekiem i wie- rzÚ, ĝe Ăwiat jest cudownym miejscem peïnym cu- downych ludzi”. Albo mógïbyĂ powiedzieÊ coĂ wrÚcz 26 „ Zen wspóãczesnych przeciwnego: „Jestem nieszczÚĂliwy, spotykajÈ mnie przykroĂci, Ăwiat nie jest zbyt przyjemnym miejscem, ludzie mnie wykorzystujÈ i myĂlÈ jedynie o swoich ko- rzyĂciach”. ByÊ moĝe wierzysz w prawo Murphy’ego — „Jeĝeli cokolwiek moĝe pójĂÊ ěle, na pewno tak siÚ stanie”. Wielu ludzi mówi, ĝe wypadki siÚ zdarzajÈ, ĝe nie- sprawiedliwoĂÊ jest nie tylko moĝliwa, ale wielce prawdopodobna. MówiÈ, ĝe trudno zdobyÊ praw- dziwe szczÚĂcie i zwykle równie trudno jest je zacho- waÊ; ĝe przychodzimy na Ăwiat, ĝyjemy i umieramy, a w miÚdzyczasie zwykle przeĝywamy udrÚkÚ i nie- ustannie zgadzamy siÚ na kompromisy pomiÚdzy tym, czego pragniemy, a tym, co dostajemy. Poniewaĝ ludzie powszechnie w to wierzÈ, ich dzia- ïania bazujÈ na podobnych przesïankach, co zgodnie z naturalnÈ kolejÈ rzeczy koñczy siÚ tak, a nie inaczej. Wtedy podsumowujÈ: „A nie mówiïem?”. Nie tylko Tobie „mówili to”, ale równieĝ wszystkim i kaĝdemu z osobna, dlatego tak wïaĂnie sprawy siÚ majÈ. Jeĝeli wierzysz, ĝe to, co Ci siÚ przydarza, jest czymĂ zïym, zareagujesz na to w sposób przynoszÈcy Ci wiele nieprzyjemnoĂci, a przykroĂci, których do- Ăwiadczysz, bÚdÈ zdawaïy siÚ potwierdzaÊ fakt, ĝe miaïeĂ prawdziwego pecha. Jednakĝe to wïaĂnie Twoja reakcja na dane zdarzenie sprowokowaïa ten ciÈg przykroĂci. To my sami obdarzamy mocÈ wyraěnie nie- fortunne zdarzenia, tak by wydawaïy siÚ zïe zarówno wtedy, Jesteħmy twórcami kaijdej kolejnej chwili „ 27 gdy nas spotykajÈ, jak i z perspektywy czasu. Jak mÈdrze zauwaĝyï Wiliam Shakespeare: „Nic nie jest zïe ani dobre, ale myĂlenie czyni to wïaĂnie takim”. Twoja wïasna filozofia okreĂla, w jaki sposób re- agujesz na to, co CiÚ spotyka w ĝyciu. Ponosi peïnÈ odpowiedzialnoĂÊ za Twoje szczÚĂcie i dobre samo- poczucie. ChoÊ moĝe wydaÊ Ci siÚ to niewiarygodne, Twoja wïasna filozofia determinuje teĝ wszystko, co Ci siÚ przydarza. Ona byïa teĝ ěródïem wszyst- kich przeszïych okolicznoĂci i wiÚkszoĂci wydarzeñ w Twoim ĝyciu, nawet tych, które zgodnie z Twoim przekonaniem nie podlegaïy Twojej kontroli, i nadal bÚdzie siÚ tak dziaïo. Dostaniesz to, czego siē spodziewasz Czïowiek prawdy widzi to, co dostrzega oko, i nie stwarza niczego, czego nie ma. Sïyszy to, co dociera do jego uszu, i nie Ăledzi wyobraĝonych niuansów czy podtekstów. On… nie zajmuje siÚ ukrytymi znaczeniami. — C Z U A N G T S Y To wïaĂnie dziaïanie podyktowane wïasnymi prze- konaniami okreĂla Twoje ĝyciowe warunki i to, w jakim stopniu doĂwiadczasz szczÚĂcia. W prze- ïomowym filmie z 2004 roku, zatytuïowanym What the Bleep Do We Know!?, fizyk i pisarz dr Fred Alan 28 „ Zen wspóãczesnych Wolf zauwaĝa: „Nie istnieje na zewnÈtrz ĝaden »Ăwiat zewnÚtrzny« niezaleĝny od tego, co dzieje siÚ w na- szym umyĂle”. Weěmy historiÚ Maxa. Prowadziï on Ăwietnie prosperujÈcy kram z kanapkami. Prawie zaw- sze ludzie czekali w dïugiej kolejce, by zjeĂÊ w jego sklepiku. Rozdawaï darmowe zakÈski, frytki, czasami napoje, a jego kanapki byïy znane ze swojej objÚtoĂci. Pewnego dnia jego syn mieszkajÈcy w odlegïym mieĂcie przyjechaï w odwiedziny. Wizyta upïynÚïa bardzo przyjemnie, ale syn, wyjeĝdĝajÈc, powiedziaï ojcu: „Od kiedy tu jestem, obserwujÚ, jak prowadzisz sklepik z kanapkami, i muszÚ Ci, dla Twojego wïa- snego dobra, powiedzieÊ, ĝe robisz wielki bïÈd, roz- dajÈc wszystkie te dodatki. Kraj jest pod wzglÚdem gospodarczym w zïej kondycji. Ludzie sÈ bezrobotni i mogÈ wydawaÊ mniej pieniÚdzy. Jeĝeli nie bÚdziesz oszczÚdzaï na rozdawanych dodatkach i wielkoĂci porcji, niedïugo znajdziesz siÚ w równie zïej sytuacji”. Jego ojciec byï zdumiony, podziÚkowaï synowi i po- wiedziaï, ĝe rozwaĝy jego sugestiÚ. Po wyjeědzie syna Max skorzystaï z jego rady. Przestaï rozdawaÊ dodatki i ograniczyï iloĂÊ jedzenia, którym wczeĂniej hojnie faszerowaï swoje kanapki. Po niedïugim czasie, gdy juĝ spora czÚĂÊ rozczarowa- nych klientów przestaïa do niego przychodziÊ, napisaï do syna: „MiaïeĂ racjÚ! Gospodarka kraju jest w zïej kondycji, obserwujÚ efekty tego w moim sklepiku!”. Jesteħmy twórcami kaijdej kolejnej chwili „ 29 Problemy gospodarcze, które dostrzegaï wszÚdzie wokóï syn tego czïowieka, okazaïy siÚ prawdziwe. Jednakĝe pomimo tego jego ojciec prowadziï Ăwietnie prosperujÈcy kanapkowy biznes. Nie zdawaï sobie sprawy z tego, jak ciÚĝkie byïy czasy, ĝe wielu ludzi byïo pozbawionych pracy i ĝe brakowaïo pieniÚdzy. Traktowaï wszystkich z wielkÈ hojnoĂciÈ i, jak to zwykle bywa, zbieraï zrodzone z takich dziaïañ owo- ce: pozytywny, obfity strumieñ tego co dobre. Ale gdy juĝ dowiedziaï siÚ od syna o „zïej kondycji”, w której byï kraj, zaczÈï dziaïaÊ tak, jakby to byïo prawdÈ, wywoïujÈc jedyny moĝliwy efekt — negatywne, prze- raĝajÈce i zuboĝone odczucie Ăwiata, doĂwiadczenie, które — jak wierzyï — miaïo swoje ěródïo „na ze- wnÈtrz”. Czy aby faktycznie „na zewnÈtrz”? Odpowiedzi nigdy nie naleĝy szukaÊ „na zewnÈtrz”. Wszystkie one znajdujÈ siÚ „w Ărodku”, w Twoim wnÚtrzu, czekajÈ tam na odkrycie. A oto przykïad wziÚty z mojego ĝycia, pokazujÈcy, jak siïa przekonañ moĝe wpïynÈÊ na nasze zachowa- nie i na to, co nas w ĝyciu spotyka. W mïodoĂci do- staïem wiele mandatów za przekraczanie prÚdkoĂci i to zachowanie rzutowaïo na moje dorosïe ĝycie. Mieszkam w Kalifornii i pewnego dnia w roku 1968 otrzymaïem zawiadomienie z Kalifornijskiego Wy- dziaïu Pojazdów Zmotoryzowanych, ĝe jeĝeli dostanÚ 30 „ Zen wspóãczesnych jeszcze jeden mandat, moje prawo jazdy zostanie na rok zawieszone. Sugerowano mi udanie siÚ do lokal- nego Oddziaïu Pojazdów Zmotoryzowanych celem skonsultowania siÚ z jednym z tamtejszych psycho- logów. Podczas spotkania psycholog wypowiadaï siÚ na temat wielu mandatów za przekroczenie prÚdko- Ăci, które dotychczas dostaïem. „Kaĝdy dostaje takie mandaty” odpowiedziaïem, broniÈc siÚ. „To nieprawda” poinformowaï mnie. „PrzeciÚtny mieszkaniec Kalifornii dostaje tylko jeden mandat na cztery lata”. Byïem zdumiony. MyĂlaïem, ĝe kaĝdy, podobnie jak ja, caïy czas zgarnia mandaty. Po tym spotkaniu przestaïem je dostawaÊ. WczeĂniej miaïem destruk- cyjne nastawienie i dostawaïem to, czego siÚ spo- dziewaïem. Dostaniesz to, czego siÚ spodziewasz. JesteĂ jak zwrotnica kolejowa. Za kaĝdym razem, gdy coĂ Ci siÚ przydarza, kierujesz dziaïanie na pozy- tywny lub negatywny tor. Nawet jeĝeli dane zdarzenie zabolaïo CiÚ czy teĝ przyniosïo Ci jakiĂ uszczerbek, nadal w Twoich rÚkach leĝy ukierunkowanie tego, co siÚ dzieje w sposób pozytywny lub negatywny. To Ty okreĂlasz, jak wszystko siÚ skoñczy. Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ coĂ, co sprawiaïo bardzo zïe wraĝenie, ale póěniej okazaïo siÚ bïogo- sïawieñstwem — tak ĝe po paru dniach, tygodniach czy nawet latach mówiïeĂ: „To byïa najlepsza rzecz, Jesteħmy twórcami kaijdej kolejnej chwili „ 31 która mogïa mi siÚ przydarzyÊ!”. Kaĝdy, komu kiedy- kolwiek zadawaïem to pytanie, byï w stanie przypo- mnieÊ sobie kilka podobnych zdarzeñ. Nadszedï czas, by spojrzeÊ na wszystko, co nas spo- tyka, w Ăwietle tej wiedzy. Naucz siÚ dostrzegaÊ tÚ doskonaïÈ prawdÚ teraz, w kaĝdej sytuacji. Uwarunkuj siebie tak, by widzieÊ to juĝ w chwili, gdy siÚ przyda- rza, a szczÚĂcie stanie siÚ Twoim staïym towarzyszem. Zyskasz niezliczone godziny, dni i tygodnie, podczas których niepotrzebnie lamentowaïbyĂ nad sytuacjami, które, jak siÚ okaĝe, zawsze dziaïajÈ na TwojÈ korzyĂÊ. 32 „ Zen wspóãczesnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zen współczesnych. Twoja wewnętrzna harmonia i oświecenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: