Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 007067 21292991 na godz. na dobę w sumie
Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem - książka
Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem - książka
Autor: , Liczba stron: 296
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1781-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mistyczna nauka Ho'oponopono w Twojej codzienności:

Jesteś przyczyną, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiając siebie, naprawiasz całą rzeczywistość. A im jesteś doskonalszy, tym doskonalszy jest świat.

Ho'oponopono jest starożytną wiedzą pochodzącą wprost z Hawajów -- tajemniczych rajskich wysp. Słowo to oznacza 'poprawiać', 'naprawiać błąd', 'postępować słusznie'. Podstawą Ho'oponopono jest akceptacja faktu, że stanowimy sumę przeszłych myśli, czynów i decyzji, które ukształtowały nasze obecne życie. Cały ten egzotyczny proces polega na oczyszczeniu negatywnych myśli i wspomnień poprzez miłość i przebaczanie.

To Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Twój umysł i reakcja wszechświata na wysyłaną energię są odpowiedzialne za to, kim teraz jesteś, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz życie. Wykreowałeś to wszystko zupełnie nieświadomie. Sprawdź, jak bardzo zmieni się świat, kiedy zaczniesz kontrolować swoje myśli i wprowadzać je na właściwy tor!

Starasz się ze wszystkich sił, a mimo to wciąż nie możesz osiągnąć sukcesu zawodowego, a Twoje życie osobiste wypełnia pustka? Być może problem tkwi w Tobie? Ograniczenia, które hamują realizację Twoich celów, pochodzą od Ciebie, a nie z zewnątrz. Zaktualizowana na potrzeby dzisiejszych czasów metoda Ho'oponopono pomaga usunąć mentalne przeszkody i wyswobodzić umysł, otwierając w ten sposób drogę do nowych, zaskakujących pomysłów. Powiedzieć, że działa, to za mało -- ta metoda czyni cuda.

Wyobraź sobie, że zupełnie oczyszczasz swój umysł i zaczynasz wszystko od nowa, bez uprzedzeń i przyjętych z góry założeń. Każdy Twój dzień staje się cudem. Wyobraź sobie, że wszystko jest możliwe. Prawda jest taka, że rzeczywiście wszystko jest możliwe, jeśli tylko pozbędziesz się blokad ograniczających Twój umysł. Ta książka to klucz, który otwiera drzwi do nowego wszechświata możliwości i spełnienia -- do strefy zerowych ograniczeń.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem Autor: Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len, Ph.D T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-1781-4 Tytu³ orygina³u: Zero Limits: The Secret Hawaiian System for Wealth, Health, Peace, and More Format: A5, stron: 296 Mistyczna nauka Ho’oponopono w Twojej codziennoœci: • Uzdrawianie w³asnego ¿ycia i otaczaj¹cego œwiata • Oczyszczanie umys³u z toksyn i traum • Akceptacja pe³nej odpowiedzialnoœci • Wype³nianie ca³ej istoty Mi³oœci¹ i Wybaczaniem Jesteœ przyczyn¹, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiaj¹c siebie, naprawiasz ca³¹ rzeczywistoœæ. A im jesteœ doskonalszy, tym doskonalszy jest œwiat. Ho’oponopono jest staro¿ytn¹ wiedz¹ pochodz¹c¹ wprost z Hawajów — tajemniczych rajskich wysp. S³owo to oznacza „poprawiaæ”, „naprawiaæ b³¹d”, „postêpowaæ s³usznie”. Podstaw¹ Ho’oponopono jest akceptacja faktu, ¿e stanowimy sumê przesz³ych myœli, czynów i decyzji, które ukszta³towa³y nasze obecne ¿ycie. Ca³y ten egzotyczny proces polega na oczyszczeniu negatywnych myœli i wspomnieñ poprzez mi³oœæ i przebaczanie. To Ty tworzysz swoj¹ rzeczywistoœæ. Twój umys³ i reakcja wszechœwiata na wysy³an¹ energiê s¹ odpowiedzialne za to, kim teraz jesteœ, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz ¿ycie. Wykreowa³eœ to wszystko zupe³nie nieœwiadomie. SprawdŸ, jak bardzo zmieni siê œwiat, kiedy zaczniesz kontrolowaæ swoje myœli i wprowadzaæ je na w³aœciwy tor! Starasz siê ze wszystkich si³, a mimo to wci¹¿ nie mo¿esz osi¹gn¹æ sukcesu zawodowego, a Twoje ¿ycie osobiste wype³nia pustka? Byæ mo¿e problem tkwi w Tobie? Ograniczenia, które hamuj¹ realizacjê Twoich celów, pochodz¹ od Ciebie, a nie z zewn¹trz. Zaktualizowana na potrzeby dzisiejszych czasów metoda Ho’oponopono pomaga usun¹æ mentalne przeszkody i wyswobodziæ umys³, otwieraj¹c w ten sposób drogê do nowych, zaskakuj¹cych pomys³ów. Powiedzieæ, ¿e dzia³a, to za ma³o — ta metoda czyni cuda. WyobraŸ sobie, ¿e zupe³nie oczyszczasz swój umys³ i zaczynasz wszystko od nowa, bez uprzedzeñ i przyjêtych z góry za³o¿eñ. Ka¿dy Twój dzieñ staje siê cudem. WyobraŸ sobie, ¿e wszystko jest mo¿liwe. Prawda jest taka, ¿e rzeczywiœcie wszystko jest mo¿liwe, jeœli tylko pozbêdziesz siê blokad ograniczaj¹cych Twój umys³. Ta ksi¹¿ka to klucz, który otwiera drzwi do nowego wszechœwiata mo¿liwoœci i spe³nienia — do strefy zerowych ograniczeñ. Spis treĂci PodziÚkowania Przedmowa: Gdzie zaczyna siÚ pokój dr Ihaleakala Hew Len Joe Vitale do polskiego czytelnika WstÚp: Sekret WszechĂwiata dr Joe Vitale Przygoda siÚ zaczyna Odnalezienie najbardziej niezwykïego terapeuty na Ăwiecie Nasza pierwsza rozmowa SzokujÈca prawda o intencjach Jakie wyjÈtki? Kocham CiÚ Kolacja z BoskÈ MocÈ Dowody Jak osiÈgnÈÊ szybsze rezultaty 7 8 10 11 21 31 41 49 63 79 97 109 153 5 6 Spis treĂci Sceptyczne umysïy chcÈ wiedzieÊ Wybór nas ogranicza Cygara, hamburgery i zabijanie Boskiej Mocy Caïa prawda Epilog: Trzy etapy przebudzenia Dodatek A: Gïówne zasady Stanu Zerowego Dodatek B: Jak uzdrowiÊ siebie samego (lub kogokolwiek innego) i zdobyÊ zdrowie, bogactwo oraz szczÚĂcie Dodatek C: Kto tu rzÈdzi? dr Ihaleakala Hew Len Bibliografia ½ródïa internetowe O autorach Skorowidz Jak juĝ teraz znaleěÊ siÚ w Strefie Zerowej 181 193 213 229 243 251 257 261 281 287 289 291 295 Przygoda siÚ zaczyna Pokój niech bÚdzie z TobÈ, caïy mój Pokój. O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa. Przygoda siÚ zaczyna 23 W sierpniu 2004 roku przemawiaïem na dorocznym zjeědzie Krajowego Stowarzyszenia Hipnotyzerów, gdzie miaïem rów- nieĝ swoje stoisko. Czuïem wibrujÈcÈ w powietrzu energiÚ i cieszy- ïem siÚ na spotkania z luděmi, bÚdÈce okazjÈ do nawiÈzania nowych kontaktów. Jednak nie byïem przygotowany na wydarzenie, które miaïo odmieniÊ moje ĝycie. Na moim stoisku nie byïem sam. Towarzyszyï mi przyjaciel Mark Ryan, który tak samo jak ja jest hipnoterapeutÈ. Mark to osoba elo- kwentna, otwarta i ciekawa Ăwiata, która z wnikliwoĂciÈ i zapaïem bada wszystkie tajemnice ĝycia. StojÈc razem na stoisku, czÚsto pro- wadziliĂmy dyskusje, które nieraz trwaïy po kilka godzin. Rozma- wialiĂmy o mistrzach terapii takich jak Milton Erickson, ale równieĝ o mniej znanych szamanach. Podczas jednej z takich dyskusji Mark zaskoczyï mnie pytaniem: — SïyszaïeĂ o terapeucie leczÈcym ludzi, których nigdy widziaï na oczy? 23 24 Zero ograniczeñ Byïem zdumiony. Wiem, ĝe sÈ uzdrowiciele, którzy leczÈ na odle- gïoĂÊ, ale Mark mówiï chyba o czymĂ innym. — To psycholog, który wyleczyï caïy oddziaï psychiczne cho- rych przestÚpców, mimo ĝe nigdy nie spotkaï siÚ z ĝadnym ze swoich pacjentów. — Jak to zrobiï? — Zastosowaï hawajski system uzdrawiania o nazwie ho’opo- nopono. — Ho-o-co? —zapytaïem. Prosiïem Marka, ĝeby powtórzyï mi to sïowo kilkanaĂcie razy. Nigdy wczeĂniej go nie sïyszaïem. Mark nie znaï szczegóïów tej histo- rii i nie wiedziaï, na czym polega metoda, wiÚc nie mógï mi powie- dzieÊ duĝo wiÚcej na ten temat. Byïem zaciekawiony, ale jednocze- Ănie sceptyczny. PomyĂlaïem, ĝe to pewnie jakaĂ miejska legenda. Uzdrawianie ludzi, których nigdy siÚ nie widzi? Tak, jasne. Potem Mark opowiedziaï mi nastÚpujÈcÈ historiÚ: — 16 lat podróĝowaïem do Mount Shasta w Kalifornii w poszu- kiwaniu samego siebie. Mój przyjaciel, który tam mieszka, daï mi niewielkÈ broszurÚ, której nigdy nie zapomnÚ. Niebieskimi literami na biaïym tle opisano w niej hawajskiego terapeutÚ i jego metodÚ. Czytaïem ten artykuï wiele razy. Nie wyjaĂniaï on, co dokïadnie robiï terapeuta; mówiï jedynie o tym, ĝe leczyï ludzi, stosujÈc wïasnÈ, szcze- gólnÈ metodÚ. — Gdzie teraz jest ta ulotka? — zapytaïem. Chciaïem jÈ przeczytaÊ. — Nie mogÚ jej znaleěÊ — odpowiedziaï Mark. — Ale coĂ kazaïo mi powiedzieÊ ci o niej. Wiem, ĝe mi nie wierzysz, ale jestem tak samo zafascynowany tÈ historiÈ jak ty. Teĝ chciaïbym dowiedzieÊ siÚ czegoĂ wiÚcej. NastÚpny zjazd byï za rok. W trakcie miesiÚcy poprzedzajÈcych kolejnÈ konwencjÚ hipnotyzerów przeczesywaïem internet w poszu- kiwaniu informacji na temat terapeuty, który leczy ludzi, nie spoty- Przygoda siÚ zaczyna 25 kajÈc siÚ z nimi, lecz nic nie znalazïem. Owszem, natrafiïem na kilka artykuïów mówiÈcych o leczeniu na odlegïoĂÊ (polega ono na tym, ĝe uzdrowiciel leczy pacjenta, mimo ĝe ten nie znajduje siÚ w jego gabi- necie), ale czuïem, ĝe metoda hawajskiego terapeuty to coĂ zupeïnie innego. Jak siÚ póěniej dowiedziaïem, w jego technice nie ma ĝadnego dystansu. Najgorsze, ĝe nie umiaïem przeliterowaÊ zwrotu ho’opono- pono, wiÚc nie mogïem wpisaÊ go w wyszukiwarce. W koñcu odpu- Ăciïem sobie ten temat. W 2005 roku, podczas kolejnego dorocznego zjazdu hipnotyze- rów, Mark znów wspomniaï o hawajskim terapeucie. — ZnalazïeĂ coĂ na jego temat? —zapytaï. — Nie znam jego nazwiska i nie wiem, jak siÚ pisze to dziwne sïowo — odpowiedziaïem. — Nic nie udaïo mi siÚ znaleěÊ. Mark to przebojowy czïowiek. ZrobiliĂmy sobie przerwÚ, wyjÚ- liĂmy laptopa, znaleěliĂmy bezprzewodowe poïÈczenie z internetem i rozpoczÚliĂmy poszukiwania. Nie trwaïo dïugo, aĝ znaleěliĂmy gïównÈ i jedynÈ oficjalnÈ stronÚ ho’oponopono pod adresem www. ´hooponopono.org. ZnaleěliĂmy na niej kilka artykuïów, które daïy nam ogólny poglÈd na to, co niedïugo póěniej pochïonÚïo mnie bez reszty. Znalazïem definicjÚ ho’oponopono: „Ho’oponopono to proces uwalniania toksycznej energii nagromadzonej w organizmie, który pozwala na przyjÚcie boskich myĂli, sïów, czynów i dziaïañ”. Nie miaïem pojÚcia, co to znaczy, wiÚc poszukaïem innego wyja- Ănienia. Oto, co znalazïem: „MówiÈc najproĂciej, Ho’oponopono oznacza »polepszyÊ« albo »naprawiÊ bïÈd«. Wedïug staroĝytnych Hawajczyków, bïÚdy biorÈ siÚ z myĂli, które sÈ naznaczone bolesnymi wspomnieniami z przeszïoĂci. Ho’oponopono pomaga uwolniÊ energiÚ bolesnych myĂli i bïÚdów, które zaburzajÈ wewnÚtrznÈ równowagÚ i wywoïujÈ choroby”. RzeczywiĂcie interesujÈce. Jednak co to oznacza? 26 Zero ograniczeñ SzukajÈc na stronie internetowej informacji na temat tajemni- czego psychologa, który leczy ludzi, nie widujÈc siÚ z nimi, dowie- dziaïem siÚ, ĝe istnieje unowoczeĂniona forma ho’oponopono: „Toĝ- samoĂÊ poprzez Ho’oponopono” (ang. Self I-Dentity through Ho’opo- nopono — SITH). Nawet nie udawaïem, ĝe rozumiem, co to wszystko znaczy. Mark równieĝ. Razem odkrywaliĂmy nowy lÈd. Nasz laptop byï koniem, który prowadziï nas w gïÈb tego lÈdu. SzukaliĂmy odpowiedzi. Z prze- jÚciem otwieraliĂmy kolejne strony. ZnaleěliĂmy artykuï, który rzuciï nieco Ăwiatïa na caïÈ sprawÚ: ToĝsamoĂÊ poprzez Ho’oponopono WziÚcie na siebie caïej odpowiedzialnoĂci za problemy klientów dr Ihaleakala Hew Len i LMT1 Charles Brown Terapeuta prezentujÈcy tradycyjne podejĂcie do procesu leczenia i rozwiÈzywania problemów wychodzi z zaïoĝenia, ĝe ěródïo pro- blemu tkwi w jego kliencie, a nie w nim samym. Uwaĝa, ĝe jego zadaniem jest pomóc klientowi w rozwiÈzaniu jego problemu. Czy te przekonania mogïy doprowadziÊ do systemowego wyczerpania w uzdrowicielskiej profesji? Aby skutecznie rozwiÈzaÊ problem, terapeuta musi chcieÊ wziÈÊ na siebie caïÈ odpowiedzialnoĂÊ za powstanie problematycznej sytuacji; musi rozumieÊ, ĝe ěródïem problemu sÈ bïÚdne myĂli w jego gïowie, a nie w umyĂle klienta. Terapeuci nigdy nie dostrzegajÈ tego, ĝe za kaĝdym razem, gdy pojawia siÚ problem, oni sÈ na miejscu! WziÚcie na siebie stuprocentowej odpowiedzialnoĂci za okreĂlony problem umoĝliwia terapeucie wziÚcie na siebie równieĝ peïnej odpowiedzialnoĂci za jego rozwiÈzanie. StosujÈc zaktualizowanÈ 1 LMT (Licensed massage therapist) — licencjonowany terapeuta masaĝysta — przyp. tïum. Przygoda siÚ zaczyna 27 metodÚ Ho’oponopono opierajÈcÈ siÚ na ĝalu, wybaczeniu i prze- obraĝeniu, stworzonÈ przez Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeona, terapeuta jest w stanie przemieniÊ bïÚdne przekonania (zarówno wïasne, jak i klienta) w doskonaïe myĂli o MI’O¥CI. Jej oczy sÈ peïne ïez. W kÈcikach jej ust widaÊ gïÚbokie bruzdy. — MartwiÚ siÚ o mojego syna — cicho wzdycha Cynthia. — Znowu zaczÈï braÊ narkotyki. Kobieta opowiada swojÈ bolesnÈ historiÚ, a w tym czasie ja zaczy- nam oczyszczaÊ siÚ z bïÚdnych myĂli, które pojawiïy siÚ w mojej gïowie jako jej problem. Gdy bïÚdne myĂli zostanÈ zastÈpione myĂlami peïnymi miïoĂci u terapeuty, czïonków jego rodziny i krewnych, ten sam proces zaj- dzie u klienta, a takĝe u jego rodziny i krewnych. Zaktualizowana metoda Ho’oponopono pozwala na bezpoĂredniÈ wspóïpracÚ tera- peuty z Pierwotnym ½ródïem, które moĝe przemieniÊ bïÚdne myĂli w MI’O¥m. Jej oczy wysychajÈ. Bruzdy wokóï ust nabierajÈ ïagodniejszych ksztaïtów. UĂmiecha siÚ, a na jej twarzy rysuje siÚ ulga. — Nie wiem dlaczego, ale czujÚ siÚ lepiej. Ja teĝ nie wiem dlaczego. NaprawdÚ. ¿ycie jest tajemnicÈ — za wyjÈtkiem MI’O¥CI, która wie wszystko. Dlatego nie zastanawiam siÚ nad tym dïuĝej, tylko dziÚkujÚ MI’O¥CI, bo to z niej pïynie caïe bïogosïawieñstwo. RozwiÈzujÈc problemy za pomocÈ zaktualizowanej metody Ho’oponopono, terapeuta ïÈczy swojÈ ToĝsamoĂÊ i Umysï z Pierwot- nym ½ródïem, które inni nazywajÈ MI’O¥CIk lub BOGIEM. Kiedy juĝ nawiÈĝe to poïÈczenie, zwraca siÚ do MI’O¥CI z proĂbÈ o napra- wienie wïasnych bïÚdnych myĂli, które objawiajÈ siÚ jako problem — najpierw jego wïasny, a potem jego klienta. Jego proĂba to proces oparty na ĝalu i wybaczeniu: „Przepraszam za moje bïÚdne myĂli, które staïy siÚ problemem dla mnie i dla mojego klienta; wybacz mi, proszÚ”. W odpowiedzi na proĂbÚ terapeuty, MI’O¥m rozpoczyna mi- styczny proces przemiany bïÚdnych myĂli. W trakcie tego procesu 28 Zero ograniczeñ duchowej naprawy MI’O¥m najpierw neutralizuje bïÚdne emocje bÚdÈce przyczynÈ problemu, takie jak uraza, strach, zïoĂÊ, poczucie winy czy dezorientacja, a potem uwalnia i neutralizuje energiÚ myĂli, wprowadzajÈc je w stan pustki i prawdziwej wolnoĂci. Kiedy myĂli sÈ juĝ puste i wolne, MI’O¥m wypeïnia je sobÈ. W efekcie terapeuta odnawia siÚ w MI’O¥CI, a razem z nim równieĝ jego klient oraz wszystko to, co miaïo zwiÈzek z problemem. Tam, gdzie byïa rozpacz, teraz jest MI’O¥m. Tam, gdzie byïa ciemnoĂÊ, teraz jaĂnieje ¥wiatïo MI’O¥CI. Technika ToĝsamoĂci poprzez Ho’oponopono pokazuje ludziom, kim naprawdÚ sÈ i jak mogÈ rozwiÈzaÊ swoje problemy chwila po chwili, jednoczeĂnie odnawiajÈc siÚ w MI’O¥CI w trakcie caïego procesu. Szkolenie Ho’oponopono rozpoczyna siÚ od dwugodzinnego darmowego wykïadu. Uczestnicy dowiadujÈ siÚ, w jaki sposób ich myĂli przeobraĝajÈ siÚ w problemy duchowe, umysïowe, emocjonalne, fizyczne, relacyjne i finansowe w ich ĝyciu oraz w ĝyciu ich rodzin, krewnych, przyjacióï, sÈsiadów i znajomych. W trakcie weekendo- wego szkolenia uczestnicy dowiadujÈ siÚ, czym tak naprawdÚ sÈ problemy, gdzie sÈ zlokalizowane, jak je rozwiÈzywaÊ za pomocÈ ponad dwudziestu piÚciu procesów i jak zatroszczyÊ siÚ o siebie samego. Gïówny nacisk kïadziony jest na to, ĝeby poczuÊ siÚ w stu procentach odpowiedzialnym za siebie i za wïasne ĝycie. Wtedy pro- blemy rozwiÈĝÈ siÚ same, bez ĝadnego wysiïku. W zaktualizowanym procesie Ho’oponopono najwspanialsze jest to, ĝe czïowiek poznaje siebie od nowa przez caïy czas, a z kaĝdym kolejnym zastosowaniem procesu zaczyna coraz bardziej doceniaÊ odnawiajÈcy siÚ cud MI’O¥CI. Wspólnie z Markiem przeczytaliĂmy artykuï i zaczÚliĂmy siÚ zastanawiaÊ, który z terapeutów byï tym, którego szukaliĂmy: Charles Brown czy dr Hew Len. Nie mieliĂmy zielonego pojÚcia. Kim byïa ta Morrnah wspomniana w artykule? I czym byïa Toĝsa- moĂÊ Ho-o-proszÚ? Przygoda siÚ zaczyna 29 W moim ĝyciu i w relacjach z luděmi postÚpujÚ zgodnie z nastÚpujÈcymi wskazówkami: 1. Fizyczny wszechĂwiat jest urzeczywistnieniem moich myĂli. 2. Jeĝeli moje myĂli sÈ szkodliwe, tworzÈ szkodliwÈ, fizycznÈ rzeczywistoĂÊ. 3. Jeĝeli moje myĂli sÈ doskonaïe, tworzÈ fizycznÈ rzeczywistoĂÊ peïnÈ MI’O¥CI. 4. Jestem w stu procentach odpowiedzialny za to, jak w tej chwili wyglÈda mój fizyczny wszechĂwiat. 5. Jestem w stu procentach odpowiedzialny za szkodliwe myĂli, które przyczyniïy siÚ do powstania chorej rzeczywistoĂci. 6. Nie ma czegoĂ takiego, jak „tam”. Jedyne, co istnieje, to myĂli w mojej gïowie. SzukaliĂmy dalej. PrzeczytaliĂmy kilka kolejnych artykuïów, które rzuciïy pewne Ăwiatïo na caïÈ sprawÚ. ZnaleěliĂmy w nich ciekawe spostrzeĝenia, takie jak: „ToĝsamoĂÊ przez Ho’oponopono postrzega kaĝdy problem nie jako mÚczarniÚ, lecz jako nowÈ szansÚ. Problemy to tylko powra- cajÈce wspomnienia z przeszïoĂci, które dajÈ nam kolejnÈ szansÚ na to, ĝeby spojrzeÊ na Ăwiat oczyma MI’O¥CI i zaczÈÊ dziaïaÊ pod wpïy- wem inspiracji”. Byïem zaciekawiony, ale wciÈĝ nie rozumiaïem. Problemy to „powracajÈce wspomnienia z przeszïoĂci”? ProszÚ? Co autorzy pró- bowali wyjaĂniÊ? Jak to ho-coĂtam pomagaïo terapeucie leczyÊ ludzi? A w ogóle, kim byï ten terapeuta? Znalazïem jeszcze jeden artykuï, napisany przez reportera Darrella Sifforda, opowiadajÈcy o spotkaniu z twórczyniÈ procesu ho-opo- -coĂtam. Nazywaïa siÚ Morrnah i byïa „kahuna” — straĝniczkÈ 30 Zero ograniczeñ sekretów. Kiedy ktoĂ wymaga uzdrowienia, Morrnah „zwraca siÚ do Boskiego Twórcy wybranego przez nas »poprzez boskoĂÊ, która jest w kaĝdej osobie… i która jest prawdziwym przedïuĝeniem Boskiego Twórcy«”. Moĝe Ty to rozumiesz. Ja wtedy jeszcze nie wiedziaïem, o co chodzi. Mark równieĝ. Najwyraěniej Morrnah wypowiadaïa jakieĂ sïowa — swoistÈ modlitwÚ — które uruchamiaïy proces uzdrawiania. ZapamiÚtaïem sobie, ĝe muszÚ poznaÊ tekst tej modlitwy, ale na razie miaïem innÈ misjÚ: znaleěÊ terapeutÚ i nauczyÊ siÚ jego metody uzdrawiania. Coraz bardziej chciaïem poznaÊ tego szamañskiego terapeutÚ. Mark i ja juĝ dawno powinniĂmy wracaÊ do naszego stoiska na zjeědzie, ale nie zrobiliĂmy tego, tylko kontynuowaliĂmy nasze poszukiwania. Z tego, co wyczytaliĂmy na stronach internetowych, nasz tajem- niczy terapeuta nazywaï siÚ Ihaleakala Hew Len. Ciekawe imiÚ, nie ma co. Nie miaïem pojÚcia, jak to wymówiÊ, nie mówiÈc juĝ o prze- literowaniu. Nie wiedziaïem równieĝ, jak odnaleěÊ tego czïowieka. Na jego stronie nie byïo ĝadnych danych kontaktowych. WpisaliĂmy jego nazwisko w Google, ale wyszukiwarka nie znalazïa nic na jego temat. ZaczÚliĂmy juĝ siÚ zastanawiaÊ, czy ten eteryczny terapeuta naprawdÚ istnieje; moĝe przeszedï na emeryturÚ albo juĝ nie ĝyje? ZamknÈïem laptopa i wróciïem na zjazd. Lecz moja przygoda juĝ trwaïa.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: