Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01810 028861 23408100 na godz. na dobę w sumie
Zespół 2– „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach - ebook/pdf
Zespół 2– „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-024-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8.

Trzeci z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

· co to są należności i zobowiązania jednostek,

· jakie obowiązują zasady wyceny tych aktywów i pasywów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego,

· na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 2 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania),

· jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 2,

· jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 2 z uwzględnieniem zasady dwusaldowości tych kont (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne),

· jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont zespołu 2 (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book ZESPÓŁ 2 – „ROZRACHUNKI I ROZLICZENIA” PO ZmIANACH stan prawny kwiecień 2018 r. IZABELA MOTOWILCZUK JAN CHARYTONIUK - - 0 4 2 0 7 3 1 8 3 8 8 7 9 - -  Spis treści Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach ....................................................... . 3 1..Konta.zespołu.2.–.„Rozrachunki.i.rozliczenia”..................................................................... . 5 2..Powstanie.i.wygaśnięcie.należności.i.zobowiązań.................................................................. . 7 3..Wycena.należności.i.zobowiązań............................................................................................. .11 3.1. Kwota wymaganej zapłaty ................................................................................................................. 12 3.1.1. Nota księgowa odsetkowa (obciążeniowa) ............................................................................... 14 3.2. Kwota wymaganej zapłaty należności z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny ........................ 16 4..Ewidencja.należności.i.zobowiązań......................................................................................... .21 5..VAT.w.jednostkach.państwowych.i.samorządowych............................................................. .23 5.1. Rozliczenia VAT w państwowych jednostkach budżetowych ........................................................... 24 5.2. Rozliczenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego ............................................................. 25 5.2.1. Rozliczenia VAT w samorządowych jednostkach budżetowych objętych centralizacją ......... 26 5.2.2. Rozliczenia VAT w samorządowych zakładach budżetowych objętych centralizacją ............ 27 5.2.3. Szczególne zasady ewidencji rozliczeń VAT w jednostkach objętych centralizacją .............. 28 6..Zasady.tworzenia.zakładowego.planu.kont.w.odniesieniu.do.kont.zespołu.2..................... .28 7..Konto.201.–.„Rozrachunki.z.odbiorcami.i.dostawcami”...................................................... .32 8..Konto.221.–.„Należności.z.tytułu.dochodów.budżetowych”................................................. .35 9..Konto.222.–.„Rozliczenie.dochodów.budżetowych”.............................................................. .42 10..Konto.223.–.„Rozliczenie.wydatków.budżetowych”.............................................................. .43 11...Konto.224.–.„Rozliczenie.dotacji.budżetowych.oraz.płatności.z.budżetu.środków. europejskich”............................................................................................................................ .46 12..Konto.225.–.„Rozrachunki.z.budżetami”.............................................................................. .48 13..Konto.226.–.„Długoterminowe.należności.budżetowe”........................................................ .53 14..Konto.227.–.„Rozliczenie.wydatków.z.budżetu.środków.europejskich”............................. .55 15...Konto.228.–.„Rozliczenie.środków.pochodzących.ze.źródeł.zagranicznych. niepodlegających.zwrotowi”.................................................................................................... .56 16..Konto.229.–.„Pozostałe.rozrachunki.publicznoprawne”...................................................... .57 17..Konto.230.–.„Rozliczenia.z.budżetem.środków.europejskich”............................................ .58 18..Konto.231.–.„Rozrachunki.z.tytułu.wynagrodzeń”.............................................................. .59 19..Konto.234.–.„Pozostałe.rozrachunki.z.pracownikami”........................................................ .61 20..Konto.235.–.„Rozliczenia.dochodów.budżetowych.z.tytułu.podatków”.............................. .63 21..Konto.240.–.„Pozostałe.rozrachunki”.................................................................................... .64 22..Konto.245.–.„Wpływy.do.wyjaśnienia”.................................................................................. .67 23..Konto.290.–.„Odpisy.aktualizujące.należności”................................................................... .68 2 kwiecień2018r. Izabela.Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan.Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach Wstęp Od. 1. stycznia. 2018. r.. obowiązuje. nowe. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla bud żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria.e-booków, w których zostaną omówione aktualne.zasady.prowadzenia.ewidencji.księgowej w jed- nostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci po- dadzą zastosowanie.w.praktyce.zmienionych.przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. E-booki będą napisane w formie komentarza.do.poszczególnych.zespołów.kont wymienionych w za- łączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od.zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl za- kończy się dwoma dodatkowymi e-bookami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządo- wych zakładów budżetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. ●● kwiecień2018r. 3 Zespół2–„Rozrachunkiirozliczenia”pozmianach Trzeci.z.serii.e-booków.dotyczy.ewidencji.na.kontach.zespołu.2.–.„Roz- rachunki.i.rozliczenia”. Zespół ten służy do ewidencji krajowych i zagranicz- nych rozrachunków z tytułu należności i zobowiązań oraz rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. W publikacji przedstawiono zasady dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych dotyczących powstawania i wygasa- nia należności oraz zobowiązań (w tym podatkowych), a także zasady ewidencjo- nowania rozliczeń. Z.tego.opracowania.można.dowiedzieć.się.m.in.: co to są należności i zobowiązania jednostek, jakie obowiązują zasady wyceny tych aktywów i pasywów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, ●● ●● ●● ●● ●● na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach ze- społu 2 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania), jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 2, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 2 z uwzględnieniem zasady dwusaldowości tych kont (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta prze- ciwstawne), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze- gólnych kont zespołu 2 (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokony- wania w nich zapisów). Publikacja z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jedno- stek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakłado- wych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakłada- niu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 2. ●● 4 kwiecień2018r. Kontazespołu2–„Rozrachunkiirozliczenia” 1. Konta zespołu 2 – „Rozrachunki i rozliczenia” W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych konta zespołu 2 – „Roz- rachunki i rozliczenia” służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz roz- liczeń. Konta te służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europej- skich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń zwią- zanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi. Rozrachunki,.roszczenia.i.rozliczenia podlegają ewidencji księgowej ze względu na ko- nieczność usystematyzowanego ujęcia różnorodnych rozliczeń dokonywanych przez jednost- ki sektora finansów publicznych z różnymi grupami podmiotów, w zakresie powstających na skutek ich działalności należności i zobowiązań, których powstanie i likwidacja są rozłożone w czasie (może obejmować od jednego do kilku, kilkunastu, a nawet – jak w przypadku należ- ności i zobowiązań długoterminowych – kilkudziesięciu okresów sprawozdawczych). Definicje rozrachunków, roszczeń i rozliczeń przedstawia tabela.1. Tabela 1. Definicje rozrachunków, roszczeń i rozliczeń podlegających ewidencji na kontach zespołu 2 Nazwa Rozrachunki Roszczenia Definicja przyjęta na potrzeby ewidencji księgowej Rozrachunkiobejmująnależnościizobowiązaniajednostki,codoistnieniaktórychzarównodłuż- nik(podmiotzobowiązanydospełnieniaświadczenia),jakiwierzyciel(podmiotuprawnionydo żądaniaspełnieniaświadczeniaprzezdłużnika)sązgodni. Rozrachunkidokonywaneprzezjednostkisektorafinansówpublicznychobejmująnależności(zo- bowiązania)tychjednostekod(wobec): ●● budżetupaństwaibudżetówjednosteksamorząduterytorialnegoztytułupodatkówiinnych należnościocharakterzepublicznoprawnym, ●● kontrahentów(dostawcówiodbiorców)ztytułunależnościizobowiązańcywilnoprawnych, powstającychwzwiązkuzeświadczeniemusług,dostawirobótbudowlanych, ●● pracownikówjednostekorganizacyjnychsektorafinansówpublicznychztytułunależnościze stosunkupracy,udzielonychzaliczekipożyczek,zawinionychniedoborówiszkódwmieniu jednostekitp. Roszczeniaobejmująnależnościizobowiązaniajednostki,którychistnienie,zakres(np.wyso- kość)lubterminspełnieniasąkwestionowaneprzezdłużnikalubwierzyciela.Ustalenieistnienia, faktycznejwysokościi/lubterminuwymagalnościroszczeniawymagaprzeprowadzeniapostępo- waniaprzedodpowiednimorganem(np.sądemcywilnym,sądempracy,komisjąarbitrażową). Roszczenia sporne Sątoroszczeniaodchwiliwszczęciapostępowaniaoustalenieostatecznejwielkościnależności (zobowiązania)ażdojegozakończeniaprawomocnądecyzjąodpowiedniegoorganu. Rozliczenia Dotejkategoriizaliczasięm.in.rozliczenia: ●● jednostekbudżetowychzbudżetemwzakresierealizacjiiodprowadzaniadobudżetudocho- dówbudżetowychorazwzakresieśrodkówotrzymanychzbudżetunawydatki, ●● ztytułustwierdzonychwwynikuinwentaryzacjimieniajednostkiniedoborów,szkódinadwy- żek. kwiecień2018r. 5 Kontazespołu2–„Rozrachunkiirozliczenia” Zespół 2 obejmuje następujące konta: ●● 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, ●● 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, ●● 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”, ●● 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”, ●● 224 – „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”, ●● 225 – „Rozrachunki z budżetami”, ●● 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”, ●● 227 – „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich”, ●● 228 – „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwro- towi”, ●● 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”, ●● 230 – „Rozliczenia z budżetem środków europejskich”, ●● 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”, ●● 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, ●● 235 – „Rozliczenia dochodów budżetowych z tytułu podatków”, ●● 240 – „Pozostałe rozrachunki”, ●● 245 – „Wpływy do wyjaśnienia”, ●● 290 – „Odpisy aktualizujące należności”. Wykaz tych kont i obowiązujące na nich zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz zasady pro- wadzenia ewidencji pomocniczej do kont syntetycznych tego zespołu zostały w sposób ogólnie obowiązujący określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Zasady te dotyczą państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ewidencji w państwowych jednostkach budżetowych operacji dotyczących państwowych funduszy celowych. Konta.zespołu.2.dzielą.się.na: ●● dwusaldowe.konta.rozrachunkowe.o.symbolach: 201, 221, 225, 229, 231, 234, 240, ●● konta.jednosaldowe.o.symbolach: 222, 223, 224, 226, 227, 228, 230, 235, 245, ●● konto.korygujące służące do aktualizacji wartości należności o symbolu 290. Dla zespołu 2 charakterystyczne są tzw. konta dwusaldowe, aktywno-pasywne. W odróżnieniu od kont jednosaldowych: ●● aktywnych – służących do rejestracji aktywów jednostki, ●● pasywnych – służących do ewidencji pasywów, dwusaldowe konta rozrachunkowe służą rejestracji zarówno należności (aktywów), jak i zobo- wiązań (pasywów) i mogą wykazywać dwa salda, ukazujące na koniec okresu sprawozdawcze- go stan należności i roszczeń oraz stan zobowiązań jednostki. Ogólne zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych zostały przedstawione w tabeli.2. 6 kwiecień2018r. Powstanieiwygaśnięcienależnościizobowiązań Tabela 2. Ogólne zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych Na stronie Wn konta ujmuje się: Na stronie Ma konta ujmuje się: Konto rozrachunkowe Powstanie(zwiększenie)należnościiroszczeń,wtym naliczenie: ●● kwotnależnościgłównychprzypadającychjednostce Likwidację(zmniejszenie)należnościiroszczeń,wtym: ●● wpłatęnależnościprzezpodatników(kontrahentów), ●● odpisanieprzedawnionychnależnościpublicznoprawnych odpodatników(kontrahentów), ●● podatnikom(kontrahentom)przezjednostkęodsetek zazwłokęwregulowaniunależnościiinnychnależ- nościubocznych, ●● kontrahentom przez jednostkę kar umownych i od- szkodowańzanienależytewykonanieumów. Likwidację(zmniejszenie)zobowiązań,wtym: ●● spłatęprzezjednostkęzobowiązańwobecbudżetów (kontrahentów,pracowników), ●● zmniejszeniezobowiązańwzwiązkuzotrzymaniem odkontrahentówfakturkorygujących, ●● odpisaniezobowiązańprzedawnionych, ●● odpisanie zobowiązań umorzonych jednostce przez innejednostkisektorafinansówpublicznychlubkon- trahentów. (cywilnoprawnych), ●● odpisanieumorzonychprzezjednostkęnależnościpublicz- noprawnych(cywilnoprawnych). Powstanie(zwiększenie)zobowiązań,wtym: ●● ujęciewksięgachzobowiązańnapodstawieotrzymanych odinnychjednosteksektorapublicznegolubkontrahentów dokumentów(decyzjipodatkowych,decyzjiadministracyj- nych,faktur,rachunków,fakturkorygującychiinnych), ●● naliczeniejednostceprzezinnejednostkisektorapublicz- negolubkontrahentówodsetekzazwłokęwregulowaniu zobowiązańiinnychkwotubocznych, ●● naliczenie jednostce przez kontrahentów kar umownych iodszkodowańzanienależytewykonanieumów. Salda kont rozrachunkowych na koniec okresów sprawozdawczych specyfikuje się na pod- stawie ewidencji pomocniczej. Oddzielnie sumuje się salda należności i oddzielnie salda zobo- wiązań figurujące na kontach analitycznych lub szczegółowych rozrachunków z poszczególny- mi budżetami, kontrahentami lub pracownikami jednostki. Niedopuszczalne.jest.ustalanie.na.kontach.rozrachunkowych.na.bieżąco.oraz.na.koniec. okresów.sprawozdawczych.tzw..persald (czyli inaczej: zredukowanych sald). W konsekwencji redukcji sald poszczególne konta rozrachunkowe zamiast sald należności i zobowiązań wykazu- ją saldo wyłącznie po jednej stronie – należności lub zobowiązań, w zależności od tego, który z tych składników jest w danym okresie rozliczeniowym wyższy. Postępowanie takie narusza. zasadę.zakazu.kompensat z art. 7 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (da- lej: uor). Zgodnie z tą zasadą wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie i niedopuszczalne jest kompensowanie ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów. Naruszenie tej zasady prowadzi do zniekształcenia informacji na temat rzeczywistej wielkości należności i zobowiązań jednostki ujętych w księgach rachunkowych oraz w sporządzanych na ich podstawie sprawozdaniach. 2. Powstanie i wygaśnięcie należności i zobowiązań Rozrachunki obejmują: ●● należności – czyli uprawnienia jednostki, powstałe w wyniku przeszłych działań, do otrzy- mania od innych podmiotów określonych świadczeń o wiarygodnie określonej wartości (art. 3 ust. 1 pkt 12 uor), kwiecień2018r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół 2– „Rozrachunki i rozliczenia” po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: