Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00608 004950 22932698 na godz. na dobę w sumie
Zespół 3– „Materiały i towary”. Zespół 6 „Produkty” po zmianach - ebook/pdf
Zespół 3– „Materiały i towary”. Zespół 6 „Produkty” po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-293-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8.

Czwarty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 3 – „Materiały i towary” oraz 6 – „Produkty”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

· jakie obowiązują zasady wyceny materiałów, towarów i produktów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego,

· jak powinna wyglądać organizacja gospodarki magazynowej,

· na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołów 3 i 6 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania),

· jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołów 3 i 6,

· jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołów 3 i 6 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne),

· jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołów 3 i 6.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book ZESPÓŁ 3 – „MATERIAŁY I TOWARY” ZESPÓŁ 6 – „PRODUKTY” PO ZMIAnAch stan prawny kwiecień 2018 r. IZABELA MOTOWILCZUK JAN CHARYTONIUK - - 0 3 9 2 7 3 1 8 3 8 8 7 9 - -  Spis treści Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach ...................... . 3 1..Konta.zespołu.3.–.„Materiały.i.towary”.i.zespołu.6.–.„Produkty”...................................... . 5 2..Rodzaje.zapasów....................................................................................................................... . 6 3..Zasady.wyceny.zapasów.materiałów.i.towarów..................................................................... . 7 3.1. Zasady wyceny zapasów materiałów według zmiennych cen ewidencyjnych .................................. 11 3.2. Zasady wyceny zapasów materiałów według stałej ceny ewidencyjnej ............................................ 13 3.2.1. Rozliczanie według faktycznej wielkości odchyleń ................................................................ 14 3.2.2. Rozliczenie za pomocą wskaźnika odchyleń przeciętnych ..................................................... 14 3.3. Zasady wyceny towarów ................................................................................................................... 15 4..Zasady.wyceny.produktów,.półproduktów.i.produkcji.w.toku............................................ .16 5..Zasady.gospodarki.magazynowej........................................................................................... .18 5.1. Organizacja magazynu ...................................................................................................................... 18 5.2. Magazynier ....................................................................................................................................... 19 5.3. Zasady prowadzenia gospodarki magazynowej ................................................................................ 25 5.4. Kontrola gospodarki magazynowej i ewidencji zapasów .................................................................. 27 6..Dokumentacja.obrotu.materiałami,.towarami.i.wyrobami.................................................. .28 6.1. Przychodowe dokumenty magazynowe ............................................................................................ 29 6.1.1. Pm – „Przyjęcie magazynowe” ................................................................................................ 30 6.1.2. Zw – „Zwrot do magazynu” .................................................................................................... 32 6.1.3. Pw – „Przyjęcie wyrobów” ..................................................................................................... 34 6.2. Rozchodowe dokumenty magazynowe ............................................................................................. 36 6.2.1. Rw – „Rozchód wewnętrzny” .................................................................................................. 36 6.2.2. Wz – „Wydanie na zewnątrz” ................................................................................................. 39 6.2.3. Protokół likwidacji zapasów ................................................................................................... 41 6.3. Dowody przesunięć wewnętrznych (przychodowo-rozchodowe) ..................................................... 42 7..Ewidencja.pomocnicza.rzeczowych.aktywów.obrotowych.................................................... .44 8..Ewidencja.księgowa.zapasów.................................................................................................. .47 9..Zasady.tworzenia.planu.kont.dla.zespołów.3.i.6.................................................................... .50 10..Konto.300.–.„Rozliczenie.zakupu”......................................................................................... .52 11..Konto.310.–.„Materiały”.......................................................................................................... .55 12..Konto.330.–.„Towary”............................................................................................................. .57 13...Konto.340.–.„Odchylenia.od.cen.ewidencyjnych.materiałów.i.towarów”........................... .59 14..Konto.600.–.„Produkty.gotowe.i.półfabrykaty”.................................................................... .61 15..Konto.620.–.„Odchylenia.od.cen.ewidencyjnych.produktów”............................................. .63 16..Konto.640.–.„Rozliczenia.międzyokresowe.kosztów”........................................................... .64 2 maj2018r. Izabela.Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan.Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Zespół 3 – „Materiały i towary” Zespół 6 – „Produkty” po zmianach Wstęp Od.1.stycznia.2018.r..obowiązuje.nowe.rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fi- nansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla bud- żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżeto- wych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria.e-booków, w których omówione zostaną aktualne.zasady.prowadzenia.ewidencji.księgowej w jednostkach bu- dżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zasto- sowanie. w. praktyce. zmienionych. przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. E-booki będą napisane w formie ko- mentarza.do.poszczególnych.zespołów.kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od.zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi e-bookami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządo- wych zakładów budżetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. ●● maj2018r. 3 Wstęp ●● ●● Czwarty.z.serii.e-booków.dotyczy.ewidencji.na.kontach.dwóch.zespołów:. 3.–.„Materiały.i.towary”.oraz.6.–.„Produkty”. Zespoły te służą do ewidencji za- pasów materiałów i towarów oraz rozliczania zakupu materiałów, towarów i usług, a także do ewidencji produktów wytworzonych przez jednostkę oraz rozliczenia związanych z tym kosztów. W publikacji przedstawiono zasady dokumentowa- nia i ewidencjonowania operacji gospodarczych w zakresie materiałów, towarów i produktów, a także zasady prowadzenia gospodarki magazynowej. Z.tego.opa- cowania.można.dowiedzieć.się.m.in.: co to są materiały, towary i produkty, jakie obowiązują zasady wyceny tych aktywów na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, jak powinna wyglądać organizacja gospodarki magazynowej, ●● na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach ze- społów 3 i 6 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania), jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołów 3 i 6, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołów 3 i 6 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wska- zano jednocześnie konta przeciwstawne), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze- gólnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). E-book z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednos tek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji go- spodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołów 3 i 6. ●● ●● ●● ●● 4 maj2018r. Kontazespołu3–„Materiałyitowary”izespołu6–„Produkty” 1. Konta zespołu 3 – „Materiały i towary” i zespołu 6 – „Produkty” W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych konta.zespołu.3.–.„Ma- teriały.i.towary” służą do ewidencji: ●● zapasów materiałów i towarów, ●● rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług. Na kontach zespołu 3 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w magazynach własnych i obcych jednostki. Ponadto na tych kontach ujmuje się wartość materiałów spisywanych w koszty bezpośrednio po zakupie, niezużytych na koniec roku obro- towego, w wielkości ustalonej w drodze spisu z natury. Zespół 3 obejmuje następujące konta: ●● 300 – „Rozliczenie zakupu”, ●● 310 – „Materiały”, ●● 330.– „Towary”, ●● 340 – „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”. Konta.zespołu.6.–.„Produkty” służą do ewidencji produktów wytworzonych przez jednost- kę oraz kosztów rozliczanych w czasie. Ponadto na tych kontach ujmuje się wartość wyrobów spisywanych w koszty bezpośrednio po wytworzeniu, pozostających na stanie na koniec roku obrotowego, w wielkości ustalonej w drodze spisu z natury. Zespół 6 obejmuje następujące konta: ●● 600 – „Produkty gotowe i półfabrykaty”, ●● 620.– „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”, ●● 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”. Wykaz tych kont i obowiązujące na nich zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz zasady prowadzenia ewidencji pomocniczej do kont syntetycznych tych zespołów zostały w spo- sób ogólnie obowiązujący określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządo- wych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporzą- dzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Zasady te dotyczą państwowych i sa- morządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ewidencji w państwowych jednostkach budżetowych operacji dotyczących państwowych fun- duszy celowych. Konta.zespołu.3.dzieli.się.na.konta: ●● rozliczeniowe.dwusaldowe:.300,.340, ●● jednosaldowe.aktywne:.310,.330. Konta.zespołu.6.dzieli.się.na.konta: ●● rozliczeniowe.dwusaldowe:.620,.640, ●● jednosaldowe.aktywne:.600. maj2018r. 5 Rodzajezapasów 2. Rodzaje zapasów Zapasy przechowywane w jednostkach zalicza się do kategorii rzeczowych aktywów obroto- wych, czyli zasobów majątkowych o wiarygodnie określonej wartości, powstałych w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicz- nych, przeznaczonych do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłu- żej niż 12 miesięcy (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; dalej: uor). Do rzeczowych.aktywów.obrotowych zalicza się: 1) materiały nabyte do zużycia na własne potrzeby jednostki; 2) wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi): ●● zdatne do sprzedaży, ●● w toku produkcji; 3) półprodukty oraz towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Definicje poszczególnych rzeczowych aktywów obrotowych przedstawia tabela.1. Tabela 1. Definicje rodzajów rzeczowych aktywów obrotowych Lp. 1. Rodzaj aktywów Materiały Definicja aktywów Sątorzeczynabywaneprzezjednostkęodzewnętrznychdostawcówwceluichzużycia wprowadzonejdziałalności.Zużycienastępujezazwyczajwjednymtzw.cyklu produkcyj- nym(przetwórczym).Materiałydzielisięna: podstawowe–obejmująsurowceipółfabrykatynabytenazewnątrzjednostki,którestano- wiąpodstawowączęśćwytwarzanychprzezjednostkęwyrobówlubusług pomocnicze–niewchodząbezpośredniowskładwytwarzanychwyrobówiusług,ale umożliwiająlubułatwiająichwytworzenie(np.środkikonserwującedoróżnychmaszyn iurządzeń,środkiczyszczące,materiałybiurowe), opakowania–niewchodząwskładmateriałów,produktówitowarów,alesłużądoich ochronywtrakcietransportumiędzyjednostkąanabywcami(np.paletyiskrzyniedrew- niane,folie,kartony,papierpakowy) paliwo – różnorodne rodzaje paliwa wykorzystywanego w celach technologicznych lub gospodarczych(np.węgiel,koks,gaz,benzyna,olejnapędowy) części zamienne–częścizapasowedoróżnychmaszyniurządzeń,zaliczanychdośrod- kówtrwałych,któremusząbyćokresowowymienianewtokubieżącejeksploatacjiurzą- dzeńpodstawowychlubwczasieichkonserwacjialboremontów odpadki użytkowe–resztkiniewykorzystanychwtokuprodukcjimateriałów,uszkodzone iniepełnowartościowemateriałyiprodukty,odzyskipolikwidacyjne(różneczęścipozo- stałepolikwidacjiśrodkówtrwałychipozostałychśrodkówtrwałych),mającewartość użytkową,tzn.nadającesiędodalszegowykorzystanialubodsprzedaży. 2. Towary Sątorzeczynabywaneprzezjednostkęodzewnętrznychdostawcówwceluichdalszej odsprzedaży. 6 maj2018r. Zasadywycenyzapasówmateriałówitowarów 3. 4. 5. Produkty gotowe Wytworzonewewłasnymzakresieprzezjednostkęwyrobyiusługigotowedosprzedaży. Produkcja nieza- kończona (inaczej też:produkcja wtoku) Półfabrykaty (inaczejteż:półpro- dukty) Wytwarzaneprzezjednostkęwyrobywtrakcieprodukcji,niegotowedozbycia,atakże niezakończonewyrobyiusługi.Sątoskładnikimajątkowe,wodniesieniudoktórychnie zostałzakończonyprocesichwytwarzania–aniwczęści,aniwcałości.Produkcjawtoku niejestnormalniemagazynowaaniprzeznaczonadosprzedaży. Sątoskładnikimajątkowe,wodniesieniudoktórychprocesichwytwarzaniazostałczęś- ciowozakończonynatakimetapie,żejakopółproduktmogąwejśćwskładinnegowyrobu lubbyćzbyte.Półfabrykatymogąbyćmagazynowaneiobjęteewidencjąmagazynową ilościowąlubilościowo-wartościową. W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych podstawową katego- rią są usługi.niematerialne. Do ich świadczenia są zobowiązane statutowo poszczególne jed- nostki (np. usługi z zakresu pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, usługi opiekuńcze). Do ich wytwarzania wykorzystuje się materiały.podstawowe.(np. artykuły spożywcze prze- twarzane na posiłki wydawane w ramach działalności statutowej w jednostkach oświatowych, opieki zdrowotnej, opieki społecznej) oraz materiały.pomocnicze. Najrzadziej występującymi kategoriami majątku obrotowego w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach bu- dżetowych są towary oraz produkty (w tym półfabrykaty i produkcja w toku). Wynika to z za- kresu działalności statutowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, które nie są co do swej istoty powołane do prowadzenia działalności handlowej czy wytwórczej. 3. Zasady wyceny zapasów materiałów i towarów Zgodnie z pkt 46 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach 310.„Materiały”. i 330.„Towary” w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych można wyceniać według cen ewidencyjnych: 1) stałych (przeciętnych); 2) zmiennych (rzeczywistych): ●● zakupu, ●● nabycia. Cena.zakupu (nazywana też ceną fakturową netto) obejmuje kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym (art. 28 ust. 2 uor)..Jeśli jednostka wycenia materiały (towary) w cenie zakupu, to wszelkie ponoszone dodatkowe koszty związane z tym nabyciem (transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze itp.) odnosi się bezpośrednio w koszty okresu, w którym zostały poniesione. Cena.nabycia jest to cena zakupu powiększona o koszty uboczne, bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowa- maj2018r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół 3– „Materiały i towary”. Zespół 6 „Produkty” po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: