Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002775 23546826 na godz. na dobę w sumie
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach - ebook/pdf
Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 65
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-357-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. publikujemy serię Poradników, w których są zostaną aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zastosowanie w praktyce zmienionych przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od zespołu 0 aż po zespół 8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi Poradnikami, w których zostaną przedstawione zasady:
• prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
• sporządzania sprawozdań finansowych.

Siódmy z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”. To jest ostatni zespół kont bilansowych. Konta tego zespołu służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Z tego Poradnika można się dowiedzieć m.in.:
• czym są fundusze (kapitały) własne i obce,
• jakie fundusze własne i obce występują w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
• jakie operacje podlegają ujęciu na kontach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, państwowych funduszy celowych,
• czym jest fundusz mienia zlikwidowanych jednostek,
• jak ustala się wynik finansowy zgodnie z uor,
• jakie szczególne zasady obowiązują przy ustalaniu wyniku finansowego jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
• jak ewidencjonować rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
• jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 8,
• jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 8 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne),
• jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 8.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Izabela.Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan.Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach Wstęp Od.1.stycznia.2018.r..obowiązuje.nowe.rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finan- sów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. publikujemy serię e-booków, w których omówione zostaną aktu- alne.zasady.prowadzenia.ewidencji.księgowej w jednostkach budżetowych i sa- morządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zastosowanie.w.prakty- ce.zmienionych.przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. E-booki będą napisane w formie komentarza. do. poszczegól- nych.zespołów.kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od. zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi publikacjami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządo- wych zakładów budżetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. ●● Siódmy.z.serii.e-booków.dotyczy.ewidencji.na.kontach.zespołu.8.–.„Fun- dusze,. rezerwy. i. wynik. finansowy”. To jest ostatni zespół kont bilansowych. Konta tego zespołu służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji sierpień 2018 r. 3 Konto 870 – „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Z.tego.opracowa- nia.można.się.dowiedzieć.m.in.: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● czym są fundusze (kapitały) własne i obce, jakie fundusze własne i obce występują w jednostkach budżetowych i samo- rządowych zakładach budżetowych, jakie operacje podlegają ujęciu na kontach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, państwowych funduszy celowych, czym jest fundusz mienia zlikwidowanych jednostek, jak ustala się wynik finansowy zgodnie z uor, jakie szczególne zasady obowiązują przy ustalaniu wyniku finansowego jed- nostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jak ewidencjonować rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów, jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 8, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 8 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze- gólnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Publikacja z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednos- tek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakłado- wych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakłada- niu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 8. 4 sierpień 2018 r. Konta zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” 1. Konta zespołu 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych konta. zespołu. 8. –.„Fundusze,.rezerwy.i.wynik.finansowy” służą do ewidencji: 1) funduszy, w tym: ●● funduszu podstawowego jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, ●● zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), ●● państwowych funduszy celowych tworzonych przy państwowych jednostkach budżetowych; 2) dotacji przekazywanych z właściwego budżetu (państwa, jednostki samorządu terytorialne- go) oraz płatności z budżetu UE; 3) środków na inwestycje jednostek budżetowych; 4) rezerw; 5) rozliczeń międzyokresowych kosztów; 6) rozliczeń wyniku finansowego z budżetami oraz do ustalania wyniku finansowego i rozliczania jego obowiązkowych obciążeń. Zespół 8 obejmuje następujące konta syntetyczne: ●● 800 – „Fundusz jednostki”, ●● 810 – „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”, ●● 820 – „Rozliczenie wyniku finansowego”, ●● 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”, ●● 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, ●● 853 – „Fundusze celowe”, ●● 855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”, ●● 860 – „Wynik finansowy”, ●● 870 – „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”. Wykaz tych kont i obowiązujące na nich zasady ewidencjonowania zdarzeń oraz zasady pro- wadzenia ewidencji pomocniczej do kont syntetycznych tego zespołu zostały w sposób ogólnie obowiązujący określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Zasady te dotyczą państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ewidencji w państwowych jednostkach budżetowych operacji dotyczących państwowych funduszy celowych. Do zespołu 8 należą konta: ●● pasywne, wykazujące saldo wyłącznie po stronie Ma: 800 „Fundusz jednostki”, 840 „Rezer- wy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”, 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych”, 853 „Fundusze celowe”, 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”, sierpień 2018 r. 5 Kapitały (fundusze) własne i obce... ●● procesowe: 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”, 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy”, ●● służące.do.ustalenia.wyniku.finansowego.w.układzie.porównawczym: 860 „Wynik finan- sowy”, ●● służące.do.rozliczenia.wyniku.finansowego: 820 „Rozliczenie wyniku finansowego”. 2. Kapitały (fundusze) własne i obce jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Zarówno jednostki budżetowe, jak i samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organiza- cyjnymi wyodrębnionymi organizacyjnie i majątkowo. Uregulowania w tym zakresie zawarte w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) przedstawia tabela.1. Tabela 1. Podstawy prawne wyodrębnienia organizacyjno-majątkowego jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Jednostka budżetowa (art. 11–13 uofp) Samorządowy zakład budżetowy (art. 14–17 uofp) Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie statutu określającego jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, nadawanego jednostce przez organ ją tworzący. Jednostki budżetowe są powoływane w celu realizacji zadań państwa (państwowe jednostki budżetowe) lub za­ dań należących do jednostek samorządu terytorialnego (samorządowe jednostki budżetowe). Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości praw­ nej, działająca na podstawie statutu określającego jej na­ zwę, siedzibę i przedmiot działalności, źródła przychodów własnych zakładu, a także terminy i sposób rozliczeń za­ kładu z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych. Statut nadaje zakładowi organ go tworzący. Samorządowe zakłady budżetowe są tworzone w celu rea­ lizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: ●● gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, ●● dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogo­ wego, ●● wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwa­ nia i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysy­ pisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ●● zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ●● lokalnego transportu zbiorowego, ●● targowisk i hal targowych, ●● zieleni gminnej i zadrzewień, ●● kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, ●● pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno­ sprawnych, 6 sierpień 2018 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół 8 - „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy” po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: