Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01924 018715 23381294 na godz. na dobę w sumie
Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic - ebook/pdf
Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62066-56-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

E-book 'Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic' to publikacja wydana przez Fundację chorych na zespół Dandy-Walkera, z myślą o wszystkich, których dotknął problem tej choroby. Pierwsza część publikacji przedstawia chorobę w ujęciu medycznym i zawiera aspekty opieki nad przewlekle chorym. Druga część publikacji, poświęcona jest podopiecznym i działalności Fundacji chorych na zespół Dandy-Walkera. W przygotowaniu niniejszej publikacji pomocą służył nam Profesor Tomasz Trojanowski i Doktor Jacek Osuchowski. Materiał dotyczący psychoterapii przygotował Doktor Jacek Wojciechowicz z Instytutu Rozwoju i Terapii w Lublinie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic 64-100 Leszno ul. Bu³garska 5/10 tel./fax +48 65 520 02 33 mob. +48 662 015 362 fundacja@dandy-walker.org.pl NIP: 6972203484 Regon 300542996 www.fundacja.dandy-walker.org.pl Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera Podaj dalej Publikacja zosta³a wydana dziêki wsparciu Urzêdu Miasta Leszna Opracowanie graficzne i realizacja - Przygotowalnia Poligraficzna MANUS Cezary G³ówka Projekt ok³adki - Joanna Bojar-Antoniuk Spis treœci Rada i Zarz¹d Fundacji, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, S³owo wstêpne ................................................................................................................. 5 Ewa Wojciechowska, Klinika Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Problemy pielêgnacyjne dziecka z zespo³em Dandy-Walkera .................................... 7 Dr Jacek Wojciechowicz, Instytut Rozwoju i Terapii w Lublinie, O po¿ytkach z poznania wiedzy psychoterapeutycznej p³yn¹cych ......................... 17 Ewa Wojciechowska, Klinika Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Wa¿ne wskazania dla rodziców chorych .................................................................... 21 Ewa i Piotr Wiœniewscy, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, Historia powstania Fundacji chorych na zespó³ Dandy - Walkera “Podaj dalej” ..... 23 Funkcje honorowe Fundacji ......................................................................................... 24 Rada Fundacji ................................................................................................................. 25 Zarz¹d Fundacji ............................................................................................................. 26 Koncert Pid¿amy Porno ............................................................................................... 27 I Zjazd Edukacyjno-Integracyjny ................................................................................. 29 Koncert Stana Borysa .................................................................................................... 32 Bo¿e Narodzenie 2008 ................................................................................................... 34 Koncert zespo³u Strachy na Lachy .............................................................................. 35 II Zjazd integracyjno-edukacyjny Dar³ówko 2009 rok .............................................. 37 Koncert Stana Borysa i Ma³gosi Markiewicz ............................................................... 40 3 Ewa i Mateusz Nowakowie, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, Rodzice Stasia ................................................................................................................ 41 Ewa Wiœniewska, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, Cierpienie mo¿e byæ inspiracj¹ do dzia³ania .............................................................. 43 Ewa Wiœniewska, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, Œwiatowy Dzieñ Chorego .............................................................................................. 44 Marta Jod³owska-Hanasiewicz, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, Z pamiêtnika Marty ....................................................................................................... 46 Monika i £akasz Marciniakowie, Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera “Podaj dalej”, ........................................................................................................................ 47 Dorianek Jak przekazaæ 1 podatku? .......................................................................................... 48 4 www.fundacja.dandy-walker.org.pl S³owo wstêpne Szanowny czytelniku, oddajemy w Twoje rêce opracowanie publicystyczno-naukowe zatytu³owane Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic przygotowane i wydane przez Fundacjê chorych na zespó³ Dandy- Walkera Podaj dalej dla rodziców podopiecznych i osób zainteresowanych. Zosta³o ono przygotowane i zredagowane z myœl¹ o wszystkich, których dotkn¹³ problem tej choroby. Pierwsza jej czêœæ przedstawia chorobê w ujêciu medycznym i zawiera aspekty opieki nad przewlekle chorym w ujêciu psychologicznym i podkreœlenie roli psychoterapii. Jest wiêc to zbiór wiedzy na temat tej choroby przygotowany w dostêpny sposób. Druga czêœæ publikacji poœwiêcona jest Fundacji, naszym podopiecznym i dzia³alnoœci, do której zapraszamy zarówno zainteresowanych rodziców dzieci z zespo³em Dandy - Walkera jak równie¿ osoby, którym ten problem jest bliski. Wierzymy, ¿e motto naszej Fundacji zaczerpniête z powieœci Catherine Ryan Hyde zatytu³owanej Podaj dalej stanie siê pocz¹tkiem wielkiego ³añcucha pomocy naszym chorym, bowiem ...ka¿dy z nas mo¿e uczyniæ coœ dobrego i spotkaæ siê z czyj¹œ ¿yczliwoœci¹... . To podaj dalej mo¿e okazaæ siê skuteczne wy³¹cznie wówczas gdy bêdzie kontynuowane. W przygotowaniu niniejszej publikacji s³u¿y³ nam pomoc¹ Profesor Tomasz Trojanowski i Doktor Jacek Osuchowski. Materia³ dotycz¹cy psychoterapii przygotowany zosta³ przez Doktora Jacka Wojciechowicza z Instytutu Rozwoju i Terapii w Lublinie. Publikacja zosta³a przygotowana i wydana dziêki wsparciu Urzêdu Miasta Leszna. Rada i Zarz¹d Fundacji Podaj dalej 5 www.fundacja.dandy-walker.org.pl 6 Podaj dalej www.fundacja.dandy-walker.org.pl Ewa Wojciechowska Klinika Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie Problemy pielêgnacyjne dziecka z zespo³em Dandy-Walkera Aby zrozumieæ na czym polega zespó³ Dandy-Walkera trzeba zrozumieæ mechanizm powstawania wodog³owia. Do tego s¹ nam potrzebne podstawowe informacje dotycz¹ce anatomii czaszki i mózgu oraz wytwarzania, kr¹¿enia i wch³aniania p³ynu mózgowo- rdzeniowego. Komory mózgu Mózg p³ywa w ochronnej warstwie p³ynu mózgowo-rdzeniowego, wodnistej cieczy, która jest wytwarzana w uk³adzie komorowym le¿¹cym we wnêtrzu mózgu. Ma to na celu chroniæ delikatn¹ tkankê mózgu i rdzenia krêgowego przed urazami i infekcjami. Wyró¿niamy cztery komory i w ka¿dej z nich wytwarzany jest p³yn mózgowo-rdzeniowy. Trzy z nich znajduj¹ siê w przodomózgowiu: dwie parzyste komory boczne s¹ najwiêksze, a ka¿da z nich le¿y w jednej z pó³kul mózgu. Komora trzecia to w¹ska jama le¿¹ca pomiêdzy wzgórzem a podwzgórzem komunikuj¹ca siê zarówno z komorami bocznymi jak i komor¹ czwart¹, która jest umieszczona w ty³omózgowiu w obrêbie mó¿d¿ku. W¹ski kana³, który ³¹czy komorê czwart¹ z trzeci¹ nazywamy wodoci¹giem mózgu. Komora czwarta, która najbardziej bêdzie nas interesowa³a ze wzglêdu na omawian¹ jednostkê chorobow¹, ma nieco odmienn¹ budowê od pozosta³ych komór, a mianowicie jej sklepienie jest niepe³ne, dziêki czemu mo¿e siê ona komunikowaæ z przestrzeni¹ podpajêczynówkow¹. Komora IV posiada dwa otwory boczne Lushki oraz jeden nieparzysty otwór Magendiego, przez które p³yn mózgowo-rdzeniowy przechodzi do przestrzeni podpajêczynówkowej. (rys. 1.) P³yn mózgowo-rdzeniowy wytwarzany jest w splocie naczyniówkowym znajduj¹cym siê we wszystkich komorach. I tak kolejno: wytworzony p³yn w komorach bocznych przechodzi przez otwór miêdzykomorowy do komory trzeciej. St¹d wraz z p³ynem wytworzonym w tej komorze wodoci¹giem mózgu przep³ywa do komory czwartej, a dalej otworami bocznym i poœrodkowym do przestrzeni podpajêczynówkowej, która otacza mózg. W zwi¹zku z tym, ¿e p³yn mózgowo-rdzeniowy jest ci¹gle produkowany, musi on stale odp³ywaæ, aby nie wytworzy³o siê zbyt du¿e ciœnienie. Za tê operacjê odpowiedzialne s¹ tzw. wypustki ziarnistoœci pajêczynówki. To one odprowadzaj¹ p³yn do zatok ¿ylnych. Szczególnie du¿o znajduje siê ich w pobli¿u zatoki strza³kowej górnej. (patrz rys. 2) Podaj dalej 7 www.fundacja.dandy-walker.org.pl 8 Rys. 1. Komory mózgu. Podaj dalej www.fundacja.dandy-walker.org.pl Rys. 2. Kr¹¿enie p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Podaj dalej 9 www.fundacja.dandy-walker.org.pl Wodog³owie Wodog³owie to stan, w którym gromadzi siê nadmierna iloœæ p³ynu mózgowo- rdzeniowego w przestrzeniach p³ynowych mózgu. Wodog³owie zamkniête powstaje, gdy p³yn mózgowo-rdzeniowy napotyka przeszkodê na drodze odp³ywu z komór mózgu, gdzie jest produkowany, do obszaru wch³aniania w przestrzeni podpajêczynówkowej. Przyczyn¹ blokady w uk³adzie komorowym mo¿e byæ np. guz, natomiast przestrzeñ podpajêczynówkowa mo¿e byæ zablokowana przez krew wynaczynion¹, przez silny uraz lub wadê naczyniow¹, albo zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ró¿nego pochodzenia. Taki rodzaj wodog³owia nazywamy nabytym. Istnieje jednak inne wodog³owie tzw. wrodzone, które powstaje jeszcze w ¿yciu p³odowym dziecka. Niestety w wiêkszoœci przypadków wodog³owie to stan trwaj¹cy ca³e ¿ycie i nale¿y mówiæ raczej o leczeniu ni¿ wyleczeniu wodog³owia. W tabelach poni¿ej pokazano co siê dzieje z komorami mózgu gdy przep³yw p³ynu jest z jakiejœ przyczyny zablokowany: Rysunek po lewej stronie to czaszka zdrowa. Po prawej widzimy jak p³yn rozpycha komory uciskaj¹c tym samym mózg powoduj¹c jednoczeœnie wzrost ciœnienia wewn¹trzczaszkowego. Daje to szereg objawów, które mog¹ œwiadczyæ o wyst¹pieniu problemu. U niemowl¹t rozpoznanie jest doœæ proste, gdy¿ szwy ³¹cz¹ce poszczególne koœci czaszki s¹ jeszcze nie zroœniête. Przede wszystkim mo¿emy stwierdziæ nadmierne powiêkszanie siê obwodu g³owy. Ciemi¹czko, które zwykle jest miêkkie staje siê twarde i uwypuklone. Skóra g³owy b³yszczy, jest cienka a ¿y³y nadmiernie siê poszerzaj¹ i uwypuklaj¹. Poza tym mog¹ pojawiæ siê takie objawy jak wymioty, niepokój dziecka, tendencja do patrzenia w dó³ (tzw. objaw zachodz¹cego s³oñca ) i czasami drgawki. Trochê inaczej bêdzie to wygl¹daæ u dzieci starszych i osób doros³ych. Obwód g³owy nie bêdzie siê powiêksza³, gdy¿ szwy czaszkowe s¹ ju¿ ca³kiem zroœniête. Dlatego objawy bêd¹ wynikaæ z ucisku mózgu i narastania ciœnienia wewn¹trzczaszkowego. Zaliczymy do nich ból g³owy, czêsto bardzo silny i uporczywy, nudnoœci, wymioty, zaburzenia widzenia, trudnoœæ w koncentracji uwagi, zmiany zachowania, a wreszcie sennoœæ i apatiê. W rozpoznaniu wodog³owia bardzo wa¿nymi badaniami s¹: tomografia komputerowa (TK) lub magnetyczny rezonans j¹drowy (MRI) g³owy. Leczenie wodog³owia polega na za³o¿eniu zastawki dokomorowej i odprowadzeniu nadmiaru p³ynu z komór i przestrzeni podpajêczej do jamy otrzewnowej lub op³ucnowej albo te¿ bezpoœrednio do przedsionka serca. Na schematach poni¿ej pokazano jak to w przybli¿eniu wygl¹da. 10 Takie rozwi¹zanie czêsto umo¿liwia pacjentom prowadzenie w pe³ni aktywnego ¿ycia. Podaj dalej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół Dandy-Walkera bez tajemnic
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: