Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 003561 21329314 na godz. na dobę w sumie
Zeszyty Księgowego. Nr 3. Świadczenia dla pracowników - ebook/pdf
Zeszyty Księgowego. Nr 3. Świadczenia dla pracowników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4609-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W zeszycie prezentujemy sposoby rozliczania świadczeń jakie pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom. Poruszamy zagadnienia finansowania świadczeń z ZFŚS oraz środków obrotowych. Opisujemy podatkowe konsekwencje finansowania przez pracodawcę m.in.  dojazdów do pracy, używania służbowych aut do celów prywatnych, kursu prawa jazdy, prezentów i imprez okolicznościowych, oraz posiłków regeneracyjnych. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W kolejnych numerach: • • rozliczenia za 2015 rok w CIT i PIT korekty w CIT, PIT i VAT Zeszyt nr 3 ROK 2015 ISBN 978-83-269-4609-7 o g e w o g ę i s K y t y z s e Z UOM 74 Cena: 49,00 zł (cid:44)(cid:54)(cid:37)(cid:49)(cid:3)(cid:28)(cid:26)(cid:27)(cid:16)(cid:27)(cid:22)(cid:16)(cid:21)(cid:25)(cid:28)(cid:16)(cid:23)(cid:25)(cid:19)(cid:28)(cid:16)(cid:26) (cid:28) (cid:26) (cid:27) (cid:27) (cid:22) (cid:21) (cid:25) (cid:28) (cid:23) (cid:25) (cid:19) (cid:28) (cid:26) W Ó K I N W O C A R P A L D A N E Z C D A W Ś I I Na koniec roku należy skorygować odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .............................................................................................1 ZFŚS jako narzędzie polityki personalnej .................................................................1 Inwentaryzacja .............................................................................................................7 Prezentacja w bilansie ................................................................................................8 Korzystne dla pracowników i przedsiębiorców zasady rozliczania bezpłatnego dowozu do fi rmy .............................................................................9 Transport pracownika autem osobowym nie uprawnia do zwolnienia .......... 11 Zwrot kosztów przejazdu nie da korzyści w PIT ................................................... 11 Zakup biletów także nieopłacalny podatkowo..................................................... 12 Świadczenie usług transportowych za opłatą z 8 stawką VAT ........................ 13 Firma nie naliczy VAT od dowozu, który leży w jej interesie .............................. 13 Wydatki na dojazd to koszty działalności operacyjnej ........................................ 15 Przychód pracownika korzystającego ze służbowego auta w celach prywatnych rozliczamy ryczałtem ................................................................. 17 Nieodpłatne świadczenie podstawą wymiaru składek ....................................... 18 Nakłady na eksploatacje aut ujmuje się na kontach rodzajowych ................... 19 Wydatki na kurs prawa jazdy dla pracownika można zaliczyć do kosztów .............................................................................................................. 21 Opłacenie kursu przez pracodawcę może być przychodem pracownika ........ 22 Wydatek nie powinien być poczyniony na cele osobiste pracownika .............. 23 Księgowanie wydatków zależy od tego, czy był to dla pracownika przychód ....... 24 Szczepienia przeciw grypie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego ......................................................................................................... 26 Przychody ze stosunku pracy ................................................................................. 26 Niektóre przychody pracownika są zwolnione z opodatkowania ..................... 27 Zwolnienie z VAT ....................................................................................................... 29 Przychód można obniżyć o wydatki związane z zakupem napojów dla pracowników .................................................................................................. 32 Wydatki na napoje mogą być kosztem podatkowym ......................................... 33 U pracownika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu .............. 34 Posiłki regeneracyjne dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów ............................................................................................. 37 Pracownik ma prawo do ciepłych napojów oraz posiłków ................................ 37 Świadczenia na rzecz pracowników związane z bhp wolne od PIT ................... 38 Zimowe wydatki pracodawcy wolno potrącać w kosztach ................................ 41 Posiłek profi laktyczny nie jest świadczeniem podlegającym VAT ..................... 41 Udział pracownika w fi rmowej wigilii nie podlega opodatkowaniu ... 45 Świadczenia mogą być fi nansowane z ZFŚS..54 Finansowanie ze środków obrotowych jest bezpieczniejsze ............................. 46 Pracodawca może zorganizować zabawę choinkową dla dzieci pracowników ... 48 Księgowanie wydatków zależy od źródła fi nasowania ....................................... 48 Bożonarodzeniowe wydatki mogą pomniejszyć przychód fi rmy ........ .50 Prezent dla dziecka przychodem jego rodzica ..................................................... 51 Świadczenia dla emerytów z wyższym limitem zwolnienia ............................... 52 Bon towarowy mało opłacalny podatkowo .......................................................... 52 Przepisy zakazują potrącania wydatków z ZFŚS .................................................. 53 Zakup paczek i bonów to również koszt pracowniczy ........................................ 53 Świąteczny wystrój fi rmy to standard w biznesie ................................................ 54 Wysłanie kartki pocztowej nie jest reprezentacją ................................................ 54 Nie wszystkie wydatki świąteczne wywołują skutki w VAT ................................. 55 Bądź na bieżąco – nasze publikacje znajdziesz na: FabrykaWiedzy.com UOM 74 okladka.indd 1 UOM 74 okladka.indd 1 12/31/2015 6:20:29 PM 12/31/2015 6:20:29 PM Od redaktora Katarzyna Brzozowska redaktor prowadząca Zeszytów Księgowego Zapraszam do kontaktu: ZeszytyKsiegowego@wip.pl Świadczenia dla pracowników Coraz więcej fi rm przyznaje pracownikom oprócz wynagrodzenia dodatkowe świadczenia. Ich zakres bywa odgórnie narzucany przez pracodawcę lub corocznie wybierany przez pracownika. Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Warto jednak pamiętać, iż wybranie świadczeń, które mogą być fi nansowane z ZFŚS jest korzystne zarówno w sferze opodatkowania, jak i oskładkowania, wiąże się tylko niestety z określonym przez ustawodawcę limitem. Najczęściej proponowanym przez pracodawcę świadczeniem jest pakiet opieki medycznej oraz dofi nansowanie wypoczynku, o którym więcej w Zeszycie poświęconym urlopom pracowników. Pracownikowi mogą być też przyznane świadczenia jednorazowe np. bony z okazji świąt lub szczepienia. Zachęcam do lektury. Zeszyty Księgowego Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Katarzyna Bednarska Redaktor: Katarzyna Brzozowska Korekta: Zespół Projekt grafi czny publikacji: Piotr Fedorczyk Skład i łamanie: IGAWA Drukarnia: MDruk ISBN 978-83-269-4609-7 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10 e-mail: ZeszytyKsiegowego@wip.pl KRS: 0000098264 Sąd Rejonowy dla m.st. War- szawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodar- czy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Poblikacja „Zeszyty Księgowego” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materia- łów, bez zgody wydawcy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Zeszyty Księgowego” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staran- ności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wie- dzy i  doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w  publikacji „Zeszyty Księgowe- go” porady i  interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publi- kacji „Zeszyty Księgowego” wskazówek i informacji itp. do konkretnych przykładów. Centrum Obsługi Klienta: Tel: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl UOM 74 okladka.indd 2 UOM 74 okladka.indd 2 12/31/2015 6:20:29 PM 12/31/2015 6:20:29 PM Świadczenia dla pracowników | Zeszyt nr 3 Na koniec roku należy skorygować odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wartość odpisów ZFŚS powinna odpowiadać rzeczywistemu stanowi zatrudnienia pracow- ników w danym roku. Odpisy są dokonywane od początku roku kalendarzowego, a ich podstawę stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba osób za- trudnionych u pracodawcy. W związku z tym na koniec roku konieczna jest korekta tego stanu w stosunku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych. ZFŚS jako narzędzie polityki personalnej Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest jednym z narzędzi polityki personalnej w fi rmie. Pracodawcy mają świadomość, iż przekazywanie pracownikom dodatkowych składników wynagro- dzenia będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami zatrudnienia w postaci tzw. składek ZUS. Takie dodatkowe elementy będą powodowały też zasadniczo konieczność obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS w części obciążającej pracownika. Ponadto pracodawca musi pamiętać o tym, że jego koszty także będą wyższe niż wartość świadczenia przekazywa- nego pracownikowi. Częściowo rozwiązaniem problemu może być sfi nansowanie dodatkowych benefi tów dla pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ich opodatkowanie i oskładkowanie jest korzystniejsze zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Niestety wiąże się z pewnymi obostrzeniami związanymi z zakresem przekazywanych świadczeń i tym największym ograniczeniem – wielkością budżetu, jaki może obejmować działalność socjalna w fi rmie. Regulacje ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dają obecnie dość szerokie możliwości związane z przekazywaniem świadczeń dla pracowników. Muszą się one mieścić w granicach tzw. działalności socjalnej, czyli usług świadczonych przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub fi nansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele miesz- kaniowe na warunkach określonych umową z pracownikiem. Taka defi nicja wbrew pozorom jest bardzo szeroka. Pracodawca może ze środków funduszu fi nansować uczestnictwo pracownika i członków jego rodziny w różnych formach wypoczynku (wczasy, kolonie, obozy, wycieczki jedno- i kilkudniowe, turnusy rehabilitacyjne i rehabilitacyjno-lecznicze). Środki mogą być przeznaczane także na uprawianie sportów przez pracowników, np. wynajem siłowni, sal gimnastycznych, basenów, dofi nansowanie zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych. Pracodawca może przyznać środki z funduszu na szeroko rozumianą działalność kulturalną, i to nie tylko na zakup biletów do kina, teatru, kabaretu, opery i operetki, ale też wsparcie np. zespołu muzycznego czy kabaretowego. W ramach tych środków organizuje się imprezy, w trakcie których prezentowany jest program artystyczny, ale też realizowane są cele integracyjne. A przeznaczanie funduszu na paczki okazjonalne dla pracowników i ich dzieci to klasyka. Obecnie techniczne możliwości dają ogromne pole do popisu i inwencji w zakresie działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo- grudzień 2015 UOM 74 srodek.indd 1 UOM 74 srodek.indd 1 1 12/31/2015 6:17:52 PM 12/31/2015 6:17:52 PM Zeszyty księgowego -rekreacyjnej. Dzięki systemowi kafeteryjnemu tak naprawdę każdy pracownik może otrzymać takie świadczenia, jakie są najbardziej jemu i jego najbliższym potrzebne. Przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS trzeba jednak pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Należy uwzględniać kryteria socjalne, sytuację materialną, rodzinną, czasem zdrowotną pracownika i jego rodziny. Najprostsza zasada „wszystkim po równo” oznacza, iż organa ZUS i organa skar- bowe zakwestionują możliwość przyznania takich świadczeń ze środków funduszu i nie będzie możliwe skorzystanie z preferencji podatkowych (częściowe lub całkowite zwolnienie z podatku w zależności od rodzaju świadczenia oraz zwolnienie z obciążenia składkami ZUS) . Tworząc reguły ZFŚS, a następnie dokonując podziału środków, należy przestrzegać regulacji prawnych i wystrzegać się populizmu. Wyliczanie odpisu na ZFŚS Przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach i otrzymaną sumę dzieli się przez 12. Wynika to z § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki spo- łecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349). Jeżeli z końcem roku okaże się, że faktyczna przeciętna liczba zatrudnionych uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planowanym zatrudnieniem, pracodawca obowiązany jest do ponownego obliczenia wielkości odpisu na dany rok i wprowadzenia do ksiąg rachunkowych odpowiednich zapisów korygujących. Przykład Obliczenie przeciętnego zatrudnienia Spółka Omega sp. z o.o. zatrudniała w poszczególnych miesiącach pracowników: Miesiąc Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 33 30,2 32,5 28,5 32,2 36 35,6 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 2 grudzień 2015 UOM 74 srodek.indd 2 UOM 74 srodek.indd 2 12/31/2015 6:17:52 PM 12/31/2015 6:17:52 PM Świadczenia dla pracowników | Zeszyt nr 3 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 RAZEM 39,5 39 35 33 29 403,5 Zatem przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 403,5/12 = 33,63 Jeśli odpis na ZFŚS za 2015 rok uległ zwiększeniu, to należało pod datą 31 grudnia 2015 r. wpro- wadzić do ksiąg rachunkowych za 2015 rok uzupełniający odpis na ten fundusz: • Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, • Ma „Fundusze specjalne – ZFŚS”. Przykład Korekta odpisu na ZFŚS Spółka ASO sp. z o.o. planowała w marcu przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 85 osób. Dokonano więc w trakcie 2015 roku odpisów w wysokości 85 × 1.093,93 = 92.984,05 zł Na koniec grudnia okazało się, iż faktyczne przeciętne zatrudnienie wyniosło 87,2 osoby. Zatem konieczne będzie uzupełnienie odpisu o  (87,2 – 85) × 1093,93 = 2.406,65 zł Zostanie to zaksięgowane: 1. Ujęcie dodatkowego odpisu w zespole 4 • Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” 2.406,65 zł • Ma „Fundusze specjalne – ZFŚS” 2.406,65 zł 2. Ujęcie kosztu w zespole 5 • Wn „Koszty zarządu” 2.406,65 zł • Ma „Rozliczenie kosztów” 2.406,65 zł Ważne W związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS za 2015 rok należy też dokonać prze- lewu środków z bieżącego rachunku bankowego na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS (w równowartości tego uzupełniającego odpisu). Jest to warunek zaliczenia tego dodatkowego odpisu do kosztów uzyskania przychodów. grudzień 2015 UOM 74 srodek.indd 3 UOM 74 srodek.indd 3 3 12/31/2015 6:17:52 PM 12/31/2015 6:17:52 PM Zeszyty księgowego Jak podkreślił w interpretacji indywidualnej dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2014 r., nr IPPB5/423–672/14–2/KS, kosztem uzyskania przychodów są odpisy i zwiększenia obciążające zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS koszty działalności pracodawcy, pod warunkiem że środki pieniężne stanowiące ich równowartość zostaną wpłacone na rachunek ZFŚS. Organy skarbowe podkreślają jednak, iż aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu dodat- kowy odpis na ZFŚS, jego wydatkowanie przez spółkę powinno być zgodne z art. 8 ustawy o ZFŚS oraz wewnętrznym regulaminem obowiązującym w spółce. Zazwyczaj dodatkowy przelew środków pieniężnych dokonywany jest już w następnym roku obro- towym. Wówczas należy pamiętać, że do celów podatku dochodowego odpis na ZFŚS, któremu nie towarzyszyło przekazanie środków pieniężnych, nie będzie mógł być uwzględniony w kosztach podatkowych. Jak bowiem stanowi art. 23 ust. 1 pkt 7 ppkt b ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych (dalej: ustawa o PIT) i art. 16 ust. 1 pkt 9 ppkt b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Kosztem uzyskania przychodów są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów ustawy o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki te zostały wpłacone na rachunek funduszu. Odpisy na ZFŚS, którym nie towarzyszy przelew środków, należy ująć w ewidencji analitycznej na koncie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (NKUP): • Wn „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – NKUP” • Ma „Fundusze specjalne – ZFŚS” Po dokonaniu przelewu środków pieniężnych w 2016 roku zakład pracy będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych tego roku tę część odpisu, która w ubiegłym roku nie stanowiła kosztów podatkowych. Nie będzie jednak temu towarzyszył zapis w księgach rachunkowych na kontach przeznaczonych do ewidencji kosztów. Przykład Zwiększenie odpisu na ZFŚS W październiku 2015 roku pracodawca zwiększył zatrudnienie w fi rmie. Wzrost zatrudnienia spowodował konieczność zwiększenia odpisu na ZFŚS. Przekazanie dodatkowych środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek funduszu w grudniu 2015 roku pozwolił pracodawcy ująć kwotę zwiększenia odpisu w kosztach uzyskania przychodów tego roku podatkowego. Zdarzyć się też może, iż rzeczywista liczba zatrudnionych ustalona na koniec 2015 roku jest niż- sza, niż ta planowana w lutym i marcu. Administrator ZFŚS ma prawo wtedy zmniejszyć wartość funduszu i wycofać część środków pieniężnych, które wcześniej zostały przekazane na wyodręb- niony rachunek bankowy. W sytuacji gdy roczny odpis na ZFŚS podlegał zmniejszeniu, w księgach rachunkowych należało dokonać następującego zapisu: 4 grudzień 2015 UOM 74 srodek.indd 4 UOM 74 srodek.indd 4 12/31/2015 6:17:52 PM 12/31/2015 6:17:52 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zeszyty Księgowego. Nr 3. Świadczenia dla pracowników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: