Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 001084 24504609 na godz. na dobę w sumie
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. – wzory dokumentów dla udziałowców - ebook/pdf
Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. – wzory dokumentów dla udziałowców - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 79
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3203-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja 'Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. – wzory dokumentów dla udziałowców' to narzędzie niezbędne w każdej spółce z o.o. Zawiera pakiet  dokumentów niezbędnych na zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. - od zaproszenia na zgromadzenie, aż po protokół ze zgromadzenia. Ponadto wspólnicy spółki z o.o. znajdą w nim przykłady uchwał, które dotyczą ich praw i obowiązków w spółce. Dzięki temu skutecznie zabezpieczą swoje interesy w spółce. Wzory są opatrzone praktycznymi komentarzami, dzięki czemu przygotowanie dokumentu nie będzie skomplikowane. Porady zawarte w komentarzach do wzorów pozwolą uniknąć kosztownych błędów przy sporządzaniu dokumentów i zaoszczędzić pieniądze przeznaczone na konsultacje prawników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zgromadzenie Tytuł ebooka wspólników spółki z o.o. wpisujesz i zadajesz styl – wzory dokumentów dla Tytuł ebooka udziałowców – obligacje i kredyty w razie potrzeby podtytuł 1BQ0025 Miejsce na numer produktowy Wzory dokumentów dla udziałowców Wstęp Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, udzielenie członkom zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Decyzje podejmowane na zgromadzeniu mają formę uchwał. Skutki błędnie przygotowanych niezbędnych dokumentów na mogą okazać się dotkliwe dla spółki. Tych problemów można uniknąć dzięki wzorom dokumentów oraz komentarzom zawartym w niniejszej publikacji. Wzory dokumentów W publikacji przedstawiamy wzory zaproszeń na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Dzięki temu zarządowi uda się uniknąć błędów związanych ze zwoływaniem zgromadzeń. Przede wszystkim zaś prezentujemy w tej publikacji wzory uchwał podejmowanych na zgromadzeniu, wśród nich uchwały w sprawie powołania członków zarządów, zmiany umowy spółki o podziale zysku i wiele innych. Każdy wzór zawiera komentarz z praktycznymi uwagami, które z pewnością będą przydatne przy sporządzaniu uchwał. 2 Wzory dokumentów dla udziałowców Zaproszenie na Zwyczajne Zgromadzenie wspólników Warszawa, 24 maja 2… r. Pan Jan Kowalski ul. Murarska 22, m. 45 03-022 Warszawa o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Zawiadamiamy Wspólników Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „Murdom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Zieleńskiej 22 na dzień 20 czerwca 2… r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki. Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1) 2) 3) 4) otwarcie zgromadzenia, wybór Przewodniczącego zgromadzenia, wybór członków Komisji Skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad, rozpatrzenie 5) działalności zarządu za 2… r., i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 6) 2… r., 7) powzięcie uchwały o podziale zysku, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 8) Adamowi Duś – członkowi zarządu, 3 Wzory dokumentów dla udziałowców podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marii 9) Pniewskiej – członkowi zarządu, 10) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Mrówce – Prezesowi zarządu, 11) wolne wnioski, 12) zamknięcie obrad. Adam Duś Maria Pniewska Krzysztof Mrówka (podpisy członków zarządu) Komentarz do wzoru Adresat zaproszenia Zaproszenie na zwyczajne zgromadzenie wspólników wysyła się do osoby, która zgodnie z listą wspólników jest aktualnie (w chwili wysłania listu) wspólnikiem. Nie zaprasza się więc osoby, która była wspólnikiem w czasie roku obrotowego, lecz taką, która obecnie ma udziały w spółce. Nowy wspólnik (np. nabywca udziałów) uzyskuje prawa udziałowe, a więc także prawo udziału w zgromadzeniu wspólników, od chwili gdy powiadomi spółkę o tym, że stał się wspólnikiem (lub zrobi to były wspólnik), oraz okaże dowód na przejście udziałów, np. umowę sprzedaży udziałów. 4 Wzory dokumentów dla udziałowców Formy zwołania zgromadzenia Jeżeli umowa spółki nie określa surowszych wymogów, zgromadzenie wspólników można zwołać, w sposób formalny, wysyłając co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników zaproszenia listami poleconymi lub przesyłką kurierską. Trzecim sposobem jest powiadomienie wspólnika o zgromadzeniu pocztą elektroniczną, jeżeli wyraził na to zgodę na piśmie, podając adres, na który zawiadomienie ma być wysłane. To są sposoby formalne, oczywiście można zawiadomić wspólników ustnie lub telefonicznie, ale wtedy każdy z nich będzie mógł zaskarżyć podjęte uchwały, twierdząc, że nie został o zgromadzeniu poinformowany i nie mógł wziąć w nim udziału. W zaproszeniu należy podać przynajmniej następujące informacje: 1) dzień i godzinę obrad, 2) miejsce zgromadzenia, 3) szczegółowy porządek obrad. Termin odbycia zgromadzenia Członek zarządu ma obowiązek doprowadzić do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Większość spółek za rok obrotowy 5 Wzory dokumentów dla udziałowców przyjmuje rok kalendarzowy, w takiej sytuacji zgromadzenie powinno się odbyć do końca czerwca. Jeśli zarząd dopuści do tego, że zgromadzenie nie zostanie zwołane, musi liczyć się z obowiązkiem zapłaty grzywny w wysokości do 20.000 zł. Grzywnę tę nakłada sąd rejestrowy. Jeśli z powodu niezwołania zgromadzenia spółka poniesie szkodę, wówczas zarząd ryzykuje, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki. Miejsce odbycia zgromadzenia Zgodnie z podstawową zasadą wynikającą z ksh (art. 234 ksh) zgromadzenie, zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne, odbywa się w siedzibie spółki, tzn. w miejscowości, gdzie spółka ma siedzibę (w jej granicach administracyjnych). Nie chodzi więc o budynek, który zajmuje spółka – zgromadzenie może odbyć się więc w innym miejscu, ważne tylko, aby znajdowało się ono w tej samej miejscowości. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki: 1) w umowie spółki może być wskazane inne niż siedziba spółki miejsce do odbycia zgromadzenia, 2) zgromadzenie może się odbyć w dowolnym miejscu, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy wspólnicy. Taką zgodę należy uzyskać na piśmie. 6 Wzory dokumentów dla udziałowców W obu powyższych wypadkach zgromadzenie nie może się jednak odbyć poza granicami Polski. Jeśli powyższe zasady zostaną naruszone, to uchwały podjęte na takim zgromadzeniu będą mogły zostać zaskarżone, zarząd musi się też liczyć z tym, że sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania zmian wynikających z uchwał podjętych na takim zgromadzeniu. Przedmiot obrad zgromadzenia Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników są następujące kwestie (art. 231 § 2 ksh): 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników); 3) udzielenie członkom organów spółki (a więc członkom zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej; we wzorze przyjęliśmy, że w spółce istnieje tylko zarząd) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe uchwały nie mogą być podjęte w głosowaniu pisemnym. 7 Wzory dokumentów dla udziałowców To jest „minimum”. Program obrad zgromadzenia wspólników można oczywiście dowolnie rozszerzać o inne kwestie. Szerszy program zgromadzenia wspólników może także wynikać z zapisów umowy spółki. Ważne! Jakiekolwiek uchybienie w sposobie zawiadomienia o zgromadzeniu może spowodować skuteczne zaskarżenie podjętych na nim uchwał. Absolutorium Udzielenie przez wspólników absolutorium członkom zarządu zwalnia ich z odpowiedzialności za ewentualną szkodę wyrządzoną spółce przez niewłaściwe wykonywanie swej funkcji oraz stanowi akceptację dla działań zarządu w poprzednim roku obrotowym. Nieudzielenie absolutorium nie powoduje bezpośrednio odwołania danej osoby z zarządu, choć może być do tego przesłanką. Sugerujemy oddzielne głosowanie nad każdym z członków zarządu (choć można też głosować nad udzieleniem absolutorium całemu zarządowi), ponieważ wspólnik zasiadający w zarządzie nie ma prawa głosu w sprawie udzielenia sobie samemu absolutorium. Jeśli więc głosowanie dotyczy całego zarządu, to w ogóle nie będzie on mógł głosować, jeżeli zaś głosowanie obejmie poszczególnych 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. – wzory dokumentów dla udziałowców
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: