Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00178 002891 21512932 na godz. na dobę w sumie
Ziołolecznictwo dla dzieci - ebook/pdf
Ziołolecznictwo dla dzieci - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-325-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Ziołolecznictwo dla dzieci to poradnik zielarski, który powstał na bazie szerokich badań naukowych nad substancjami roślinnymi, mającymi szczególne znaczenie dla przemian metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka.

Autorka ukazuje bardzo ważną, na ogół mniej docenianą rolę ziół czyli ich działanie profilaktyczne zarówno u niemowląt, jak i u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zwraca również uwagę na to, że wykorzystywanie roślin w pielęgnacji i leczeniu najmłodszych, pozwala łatwiej wychować zdrowe dziecko. A uchronienie małego człowieka od schorzeń we wczesnym dzieciństwie ma podstawowe znaczenie dla jego dalszego rozwoju. Zachęcając do zapoznania się z książką Ziołolecznictwo dla dzieci oraz do stosowania zawartych w niej porad, życzymy Czytelnikom aby wiadomości przekazane w tym poradniku wykorzystywane były głównie w celach profilaktycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

www.wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW Redakcja BARBARA MAJEWSKA Opracowanie redakcyjne ELIZA ORMAN Redakcja techniczna EL(cid:297)BIETA BURSZTyNOWICZ Projekt okładki ANDRZEJ SZOT Seria limitowana – oprawa twarda – nakład 100 egzemplarzy © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o., Wrocław 2010 Wydanie III © Copyright by Lech Tkaczyk Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1995 na podstawie wydania I Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl tel. (71) 328-19-92, fax (71) 372-18-34 Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) http://www.wydawnictwo-astrum.pl Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-342-5 SpiS treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyika stosowania ziół dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ro(cid:286)liny i alergia u dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domowe przetwory zielarskie dla dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sposoby dawkowania i podawania preparatów ziołowych dla dzieci . . . . . . . . . . . . Zioła dla niemowl(cid:261)t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zanim si(cid:266) urodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastosowanie ziół dla niemowl(cid:261)t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby wieku niemowl(cid:266)cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zioła dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zioła zwi(cid:266)kszaj(cid:261)ce odporno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zioła dla dzieci leczonych antybiotykami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby układu oddechowego – proilaktyka i leczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leczenie ziołowe niektórych schorze(cid:276) górnych dróg układu oddechowego . . . . . . . . . . Ziołowe leki przeciwgor(cid:261)czkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdy boli gardło... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Astma oskrzelowa (dychawica oskrzelowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby układu pokarmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby układu nerwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ro(cid:286)liny truj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 19 24 33 38 38 44 53 79 80 84 84 87 92 93 98 101 104 110 112 115 127 5 WproWadzenie Nadal tkwi w nas tradycyjne pojmowanie ziołolecznictwa jako wiedzy prze- kazywanej nam od wieków, wiedzy opartej jedynie na obserwacjach, której warto(cid:286)ć mo(cid:298)e być podwa(cid:298)ona przez badania naukowe. Uwa(cid:298)a si(cid:266) przy tym, (cid:298)e u(cid:298)ycie ro(cid:286)lin w procesie leczenia wi(cid:261)(cid:298)e si(cid:266) z praktykami je(cid:286)li nie wyra(cid:296)nie magicznymi, to na pewno tajemniczymi, nieznajduj(cid:261)cymi racjonalnego uza- sadnienia. Takie podej(cid:286)cie powoduje, i(cid:298) wokół ziołolecznictwa wytwarza si(cid:266) otoczka wiedzy tajemnej, mało zrozumiałej dla zwykłych ludzi i co gorsza, mało zrozumiałej równie(cid:298) dla lekarzy. W zwi(cid:261)zku z tym jest ona przez nich lekcewa(cid:298)ona, spychana na margines tzw. medycyny alternatywnej, najcz(cid:266)(cid:286)- ciej uwa(cid:298)anej za „gorsz(cid:261)” gał(cid:261)(cid:296) lecznictwa. Tymczasem współczesne badania naukowe nie tylko ujawniły mechani- zmy działania leczniczego wielu ro(cid:286)lin (dzi(cid:266)ki dokładnemu poznaniu składni- ków oraz wyja(cid:286)nieniu ich aktywno(cid:286)ci), ale równie(cid:298), a mo(cid:298)e przede wszyst- kim, poszerzyły wiedz(cid:266) o ludzkim organizmie, jego budowie i funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie. To rozwój nauk medycznych i biologicznych zdecydował, (cid:298)e we współ- czesnej medycynie nast(cid:266)puje generalny odwrót od terapii narz(cid:261)dowej, zajmu- j(cid:261)cej si(cid:266) jedynie leczeniem poszczególnych chorych narz(cid:261)dów czy układów ciała, bez ogl(cid:261)dania si(cid:266) na skutki i ryzyko takiej terapii cz(cid:261)stkowej dla cało(cid:286)ci funkcjonalnej organizmu chorego człowieka. Nast(cid:266)puje obecnie powrót do znanej od prapocz(cid:261)tków lecznictwa medycyny holistycznej, czyli cało(cid:286)cio- wej, traktuj(cid:261)cej (cid:298)yj(cid:261)cy organizm jako jedno(cid:286)ć. W takiej terapii ro(cid:286)liny s(cid:261) naj- bardziej u(cid:298)yteczne, gdy(cid:298) działaj(cid:261) wielokierunkowo i nie s(cid:261) obci(cid:261)(cid:298)one tak licz- nymi skutkami ubocznymi, niekorzystnymi dla cało(cid:286)ci organizmu, jak leki syntetyczne, lecz(cid:261)ce poszczególne narz(cid:261)dy. Ponadto jest jeszcze inna bardzo wa(cid:298)na, a na ogół rzadziej uwzgl(cid:266)dniana, rola ziół – ich działanie proilaktyczne przy wszelkich schorzeniach. Znana prawda – lepiej zapobiegać ni(cid:298) leczyć – wci(cid:261)(cid:298) jest na co dzie(cid:276) niedoceniana. 6 Tymczasem ro(cid:286)liny wyj(cid:261)tkowo dobrze nadaj(cid:261) si(cid:266) do naprawiania „bł(cid:266)dów metabolicznych”, korygowania drobnych dolegliwo(cid:286)ci organizmu. Te w por(cid:266) nie usuni(cid:266)te przechodz(cid:261) w chorob(cid:266), zawsze trudniejsz(cid:261) do wyleczenia i powo- duj(cid:261)c(cid:261) cz(cid:266)sto przykre nast(cid:266)pstwa w postaci nieprawidłowego funkcjonowania poszczególnych narz(cid:261)dów (najcz(cid:266)(cid:286)ciej w(cid:261)troby i nerek). Nastawienie na terapi(cid:266) holistyczn(cid:261) oraz intensywne propagowanie proi- laktyki schorze(cid:276) ogólnych jest szczególnie wa(cid:298)ne w pediatrii, gdy(cid:298) dziecko zawsze, od pocz(cid:266)cia, wymaga cało(cid:286)ciowego traktowania, a uchronienie go od schorze(cid:276) we wczesnym dzieci(cid:276)stwie ma podstawowe znaczenie dla jego pó(cid:296)- niejszego rozwoju. Wykorzystuj(cid:261)c ro(cid:286)liny w piel(cid:266)gnacji i leczeniu dziecka, ro(cid:286)liny zarówno lecznicze, jak i te u(cid:298)ywane w codziennym po(cid:298)ywieniu (według zasady Awi- cenny o „ro(cid:286)linach od(cid:298)ywczych, które s(cid:261) lekami i ro(cid:286)linach leczniczych, które słu(cid:298)(cid:261) jako pokarm”), szybciej mo(cid:298)na osi(cid:261)gn(cid:261)ć cel. To znaczy – wychować zdrowo dziecko. Matka, daj(cid:261)c (cid:298)ycie dziecku, ma te(cid:298) bezpo(cid:286)redni, codzienny wpływ na jego rozwój. Ona te(cid:298) mo(cid:298)e najwcze(cid:286)niej zaobserwować wszelkie nieprawid- łowo(cid:286)ci we wzrastaniu dziecka oraz pocz(cid:261)tki schorze(cid:276), i z pomoc(cid:261) lekarza korygować te niedomagania. Dbać o prawidłowe od(cid:298)ywianie dziecka oraz jego wła(cid:286)ciw(cid:261) piel(cid:266)gnacj(cid:266), wpływać na jego rozwój psychiczny i umysłowy, uczyć go i wychowywać, czyli być dla dziecka i lekarzem, i piel(cid:266)gniark(cid:261), i nauczy- cielem – być po prostu Matk(cid:261). Dlatego, chc(cid:261)c chocia(cid:298) w bardzo małej cz(cid:266)(cid:286)ci dopomóc Matkom w ich ogromnej pracy wychowywania dziecka, Im ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) t(cid:266) po(cid:286)wi(cid:266)cam. Ksi(cid:261)(cid:298)ka ta powstała z my(cid:286)l(cid:261) o dobru dziecka. Naturaln(cid:261) kolej(cid:261) rzeczy została poddana ocenie merytorycznej, której dokonał prof. dr hab. Jan Pellar. Dzi(cid:266)ki Jego wnikliwym uwagom ksi(cid:261)(cid:298)ka zyskała na warto(cid:286)ci. Serdecznie dzi(cid:266)kuj(cid:266) Panu Profesorowi w imieniu swoim i Czytelników. Autorka 7 Specyfika StoSoWania ziół dla dzieci Je(cid:286)li zapytać przyszł(cid:261) matk(cid:266), jakie dziecko chciałaby mieć, prawie na pewno otrzymamy odpowied(cid:296) – zdrowe. Dopiero potem padaj(cid:261) inne okre(cid:286)lenia – m(cid:261)- dre, dobre, pi(cid:266)kne, w ró(cid:298)nej kolejno(cid:286)ci zale(cid:298)nie od preferowanych przez ni(cid:261) warto(cid:286)ci. Zaraz nasuwa si(cid:266) te(cid:298) pytanie, czy rzeczywi(cid:286)cie mo(cid:298)emy mieć wpływ na to, aby dziecko urodziło si(cid:266) zdrowe i zdrowo si(cid:266) rozwijało? Jednym słowem: jaki jest zasi(cid:266)g naszego wpływu, a na ile jest to gra losu i jego przypadków, i oczy- wi(cid:286)cie „kaprysów” kodu genetycznego, który dziecko odziedziczyło po nas z całym baga(cid:298)em genetycznym poprzednich pokole(cid:276)? Jest to pytanie zasadnicze i niejednorodne w interpretacji. Prawd(cid:261) jest, (cid:298)e nie mamy wi(cid:266)kszego wpływu na jako(cid:286)ć materiału genetycznego, który przeka- zujemy przyszłemu dziecku w chwili pocz(cid:266)cia. Ale prawd(cid:261) jest te(cid:298) to, (cid:298)e pewne nasze poczynania maj(cid:261) jednak znaczenie. Mo(cid:298)emy decydować o tym, czy sami b(cid:266)d(cid:261)c obci(cid:261)(cid:298)eni jak(cid:261)(cid:286) wad(cid:261) genetyczn(cid:261), mamy j(cid:261) przekazać koniecznie przy- szłemu dziecku i jaki procent ryzyka niesie pocz(cid:266)cie dziecka w warunkach, gdy potencjalna matka sama jest dotkni(cid:266)ta ci(cid:266)(cid:298)k(cid:261) chorob(cid:261) wymagaj(cid:261)c(cid:261) bezustanne- go leczenia. S(cid:261) to przypadki rzadkie i zawsze bardzo bolesne, bo przez nikogo niezawinione. Znacznie cz(cid:266)(cid:286)ciej natomiast zdarzaj(cid:261) si(cid:266) sytuacje poci(cid:261)gaj(cid:261)ce za sob(cid:261) równie(cid:298) pewne ryzyko dla płodu, a wynikłe z naszej niefrasobliwo(cid:286)ci b(cid:261)d(cid:296) niewiedzy. Nale(cid:298)y bowiem pami(cid:266)tać, (cid:298)e ju(cid:298) w okresie przed pocz(cid:266)ciem dziecka mo(cid:298)emy uszkodzić swój aparat genetyczny nierozwa(cid:298)nym post(cid:266)powaniem, np. piciem alkoholu, paleniem papierosów i to zarówno przez przyszł(cid:261) matk(cid:266), jak i ojca. Alkohol i papierosy s(cid:261) bardzo aktywnymi mutagenami, czyli substan- cjami zmieniaj(cid:261)cymi kod genetyczny. Niebezpieczne s(cid:261) te(cid:298) narkotyki, niektóre leki, ró(cid:298)norodne substancje chemiczne pochodz(cid:261)ce ze ska(cid:298)onego coraz bardziej (cid:286)rodowiska oraz promieniowanie wszelkiego typu, stwarzaj(cid:261)ce mo(cid:298)liwo(cid:286)ci uro- dzenia potomka nieprawidłowo rozwini(cid:266)tego, obci(cid:261)(cid:298)onego licznymi wadami lub z predyspozycjami do schorze(cid:276). 8 Wiedza społecze(cid:276)stwa na temat niebezpiecze(cid:276)stw płyn(cid:261)cych z naszego post(cid:266)powania dla przyszłych pokole(cid:276) jest wprawdzie coraz wi(cid:266)ksza, ale nie zawsze wystarczaj(cid:261)co u(cid:286)wiadamiana. Przera(cid:298)a wci(cid:261)(cid:298) beztroska wielu młodych ludzi, potencjalnych przyszłych rodziców, w nara(cid:298)aniu swego organizmu na powolne zmiany degeneracyjne obejmuj(cid:261)ce równie(cid:298) aparat rozrodczy. Alkoho- lizm, nikotynizm, lekomania i narkomania to tylko niektóre, najbardziej wi- doczne objawy p(cid:266)du do zniszczenia nie tylko siebie, ale i swojego potomstwa. Du(cid:298)e zagro(cid:298)enie płynie z zewn(cid:261)trz tak(cid:298)e dla dziecka ju(cid:298) pocz(cid:266)tego, a na- st(cid:266)pnie urodzonego, wynikaj(cid:261)ce z bezmy(cid:286)lnego niszczenia (cid:286)rodowiska natu- ralnego. Istniej(cid:261) tak(cid:298)e ro(cid:286)liny, nawet zaliczane do leczniczych, które mog(cid:261) uszka- dzać płód rozwijaj(cid:261)cy si(cid:266) w łonie matki, gdy(cid:298) rozwój embrionalny człowieka jest (cid:286)ci(cid:286)le od niej uzale(cid:298)niony. Płód od(cid:298)ywia si(cid:266), nawet leczy ustami matki, a od- dycha jej płucami, chocia(cid:298) odbywa si(cid:266) to poprzez ło(cid:298)ysko. Do znanych przyczyn, które maj(cid:261) powa(cid:298)ny wpływ na stan zdrowia przy- szłego dziecka nale(cid:298)y jako(cid:286)ć oraz ilo(cid:286)ć składników pokarmowych, które przyj- muje przyszła matka. Nale(cid:298)(cid:261) do nich: braki niektórych niezb(cid:266)dnych skład- ników w diecie, ska(cid:298)enie po(cid:298)ywienia toksycznymi substancjami: metalami ci(cid:266)(cid:298)kimi, pestycydami i innymi (cid:286)rodkami chemicznej ochrony ro(cid:286)lin, nawo- zami sztucznymi, substancjami przemysłowymi, dymami i spalinami samo- chodowymi i innymi, poza tym alkoholizm, nikotynizm, u(cid:298)ywanie jakichkol- wiek leków bez takiej konieczno(cid:286)ci (i bez konsultacji z lekarzem), stan zdrowia matki, a nawet jej nastawienie psychiczne wobec maj(cid:261)cego si(cid:266) urodzić dzie- cka – wszystkie te czynniki wpływaj(cid:261) na stan zdrowia przyszłego potomka. Równie(cid:298) leczenie, nawet ziołami, wymaga w tym okresie zwi(cid:266)kszonej ostro(cid:298)- no(cid:286)ci, aby mimowolnie nie zaszkodzić nie tylko matce, ale i dziecku. Dziecko po urodzeniu, w zakresie leczenia, od(cid:298)ywiania, piel(cid:266)gnacji, pro- wadzonej m.in. przy u(cid:298)yciu ro(cid:286)lin leczniczych, tak(cid:298)e wymaga odr(cid:266)bnego po- st(cid:266)powania w porównaniu z człowiekiem dorosłym, poniewa(cid:298) organizm dzie- cka w zale(cid:298)no(cid:286)ci od wieku charakteryzuj(cid:261) pewne odr(cid:266)bno(cid:286)ci morfologiczne, izjologiczne i metaboliczne w stosunku do organizmu dojrzałego, ju(cid:298) ukształ- towanego. Dotyczy to równie(cid:298) ziół, podawanych dzieciom jako leki b(cid:261)d(cid:296) po(cid:298)ywie- nie, odpowiednio dla nich dobranych w zale(cid:298)no(cid:286)ci od wieku. Rozró(cid:298)niamy wi(cid:266)c zioła przydatne w leczeniu, (cid:298)ywieniu i piel(cid:266)gnacji niemowl(cid:261)t, dzieci ma- łych, nieco starszych czy nastolatków, co nie znaczy, (cid:298)e s(cid:261) one nieprzydatne dla dzieci w innym okresie (cid:298)ycia lub dla osób dorosłych. 9 Rozwój dziecka charakteryzuj(cid:261) zmiany wyst(cid:266)puj(cid:261)ce skokowo, które uwzgl(cid:266)dnia si(cid:266), dziel(cid:261)c okres dzieci(cid:276)stwa na pewne fazy. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej wyró(cid:298)- nia si(cid:266) okres niemowl(cid:266)cy obejmuj(cid:261)cy pierwszy rok (cid:298)ycia dziecka (w nim mie- (cid:286)ci si(cid:266) okres noworodkowy statystycznie obejmuj(cid:261)cy pierwszy miesi(cid:261)c); okres niemowl(cid:266)cy do uko(cid:276)czenia pierwszego roku (cid:298)ycia, czyli okres małego dzie- cka; przedszkolny – od 3 do 7 lat; wiek szkolny – od 7 do 14 lat; wreszcie lata dojrzewania (pokwitania) i osi(cid:261)gania dojrzało(cid:286)ci – od 14 do 18 lat. Przej(cid:286)cia przez te okresy, tj. (cid:286)cisłe okre(cid:286)lenie lat, w których to przej(cid:286)cie si(cid:266) dokonuje, jest jednak zawsze spraw(cid:261) indywidualn(cid:261), zaznaczon(cid:261) mniej lub bardziej „ostro”. Du(cid:298)(cid:261) intensywno(cid:286)ci(cid:261) przemian ustrojowych charakteryzuj(cid:261) si(cid:266) pierwsze trzy lata, a zwłaszcza pierwszy rok (cid:298)ycia dziecka oraz okres dojrzewania płcio- wego (11-16 lat), podczas którego ustala si(cid:266) równowaga hormonalna. S(cid:261) to z reguły lata bardzo burzliwe, wymagaj(cid:261)ce zwi(cid:266)kszenia uwagi po(cid:286)wi(cid:266)canej dziecku. W tych okresach potrzebuje ono matki najbardziej. Du(cid:298)ej uwagi wy- maga te(cid:298) sposób leczenia dzieci w tych okresach (tak(cid:298)e ziołowego) i kory- gownia pewnych zaznaczaj(cid:261)cych si(cid:266) czy ujawniaj(cid:261)cych nieprawidłowo(cid:286)ci rozwojowych, przy uwzgl(cid:266)dnieniu tak(cid:298)e rozwoju emocjonalnego dziecka. Zda- rza si(cid:266), (cid:298)e nieskorygowane odchylenia w rozwoju izycznym czy psychicznym utrwalaj(cid:261) si(cid:266) i stanowi(cid:261) zacz(cid:261)tek powa(cid:298)nych chorób w pó(cid:296)niejszym wieku. Przykładów jest wiele. Wymieni(cid:266) kilka z nich: dziecko otyłe w niemow- l(cid:266)ctwie to tak(cid:298)e „za gruby” nastolatek i otyły człowiek dorosły, którego trud- no odchudzić. Dziecko zbyt nerwowe w dzieci(cid:276)stwie reaguje „nerwicowo” równie(cid:298) w wieku dojrzałym. Cz(cid:266)sto nawracaj(cid:261)ce choroby infekcyjne w dzie- ci(cid:276)stwie, zwi(cid:261)zane z obni(cid:298)on(cid:261) odporno(cid:286)ci(cid:261) dziecka, s(cid:261) powodem wielu pó(cid:296)- niejszych kłopotów zdrowotnych. Uszkodzenia pewnych narz(cid:261)dów w okresie dzieci(cid:276)stwa (spowodowane ró(cid:298)nymi przyczynami: chorob(cid:261) lub nawet ryzy- kownym leczeniem, np. nieumiej(cid:266)tn(cid:261) antybiotykoterapi(cid:261)) s(cid:261) trudne do usu- ni(cid:266)cia, a ich skutki długotrwałe. Dzieci s(cid:261) te(cid:298) wyj(cid:261)tkowo wra(cid:298)liwe na niedobory składników pokarmowych: białka, odpowiednich tłuszczów, w(cid:266)glowodanów (cukrów), witamin i soli mi- neralnych. Niedobór pełnowarto(cid:286)ciowego białka ro(cid:286)linnego i zwierz(cid:266)cego ogra- nicza w powa(cid:298)nym stopniu rozwój dziecka, zarówno izyczny, jak i umysłowy. Białka buduj(cid:261) ka(cid:298)dy organizm (cid:298)ywy, a jako enzymy prowadz(cid:261) jego me- tabolizm. Organizm ludzki w budowie własnych białek korzysta z białka ob- cego, pochodzenia ro(cid:286)linnego lub zwierz(cid:266)cego, które nast(cid:266)pnie trawi do skła- dowych cegiełek zwanych aminokwasami. Tylko 20 aminokwasów wchodzi w skład białek własnych człowieka, ale te(cid:298) musi on otrzymywać je wszystkie 10 w codziennym po(cid:298)ywieniu. Takie białko, zwierz(cid:266)ce b(cid:261)d(cid:296) ro(cid:286)linne, które do- starcza człowiekowi kompletu aminokwasów nazywamy białkiem pełnowar- to(cid:286)ciowym. Białka pełnowarto(cid:286)ciowego dostarcza po(cid:298)ywienie pochodzenia zwierz(cid:266)cego tj. mi(cid:266)so i nabiał, a dla noworodka najlepszym z pokarmów jest mleko matki. Natomiast białko ro(cid:286)linne nie zawsze jest pełnowarto(cid:286)ciowe, to znaczy nie zawiera wszystkich koniecznych aminokwasów (jedynie białko ro(cid:286)lin str(cid:261)czkowych, przede wszystkim soi, jest substytutem białka zwierz(cid:266)- cego). Tote(cid:298) gdy chcemy stosować si(cid:266) do modelu od(cid:298)ywiania głównie pokar- mami ro(cid:286)linnymi (wegetarianizm), to nale(cid:298)y tak zestawiać codzienne menu, aby uwzgl(cid:266)dniało szerok(cid:261) gam(cid:266) ró(cid:298)norodnych surowców ro(cid:286)linnych. Nie jest to sprawa prosta, szczególnie w odniesieniu do pokarmów przeznaczonych dla niemowl(cid:261)t czy małych dzieci, które musz(cid:261) ka(cid:298)dego dnia być zaopatrywa- ne w pełnowarto(cid:286)ciowe białko, jednak nie niemo(cid:298)liwa. Natomiast namawianie matek do stosowania diety wega(cid:276)skiej dla małych dzieci czy niemowl(cid:261)t jest nieporozumieniem, które mo(cid:298)e mieć bardzo powa(cid:298)- ne konsekwencje w postaci zahamowania rozwoju izycznego i umysłowego dziecka. Bywaj(cid:261) wprawdzie sytuacje, przede wszystkim uczulenia na białko zwierz(cid:266)ce, które wymagaj(cid:261) przestawienia dziecka na diet(cid:266) ro(cid:286)linn(cid:261), ale tak(cid:261) decyzj(cid:266) mo(cid:298)e podj(cid:261)ć jedynie lekarz, zlecaj(cid:261)c podawanie dziecku odpowied- nich substytutów białkowych. W ka(cid:298)dym innym przypadku weganizm (całko- wite wykluczenie produktów pochodzenia zwierz(cid:266)cego) szkodzi małemu dziecku i ogranicza jego rozwój, podobnie jak głodówka czy przej(cid:286)ciowe nie- dojadanie. Wszystkie inne główne składniki pokarmowe: tłuszcze, w(cid:266)glowodany, witaminy, sole mineralne s(cid:261) dla dzieci równie(cid:298) nieodzowne i musz(cid:261) być im dostarczane stale w okre(cid:286)lonej ilo(cid:286)ci oraz mieć odpowiedni(cid:261) jako(cid:286)ć. Gdy bra- kuje okre(cid:286)lonych składników w diecie, to i w organizmie ludzkim obserwuje- my ich niedobory upo(cid:286)ledzaj(cid:261)ce zawsze (w mniejszym lub wi(cid:266)kszym stopniu) prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narz(cid:261)dów. U dzieci stany niedoboro- we s(cid:261) szczególnie gro(cid:296)ne dla ich prawidłowego rozwoju i do(cid:286)ć ostro objawia- j(cid:261) si(cid:266) w postaci ró(cid:298)nych chorób i nieprawidłowo(cid:286)ci. Niedobór w diecie odpo- wiednich tłuszczów ro(cid:286)linnych, zawieraj(cid:261)cych niezb(cid:266)dne nienasycone kwasy tłuszczowe, objawia si(cid:266) u dziecka bardzo szybko zmianami skórnymi, niedo- rozwojem niektórych narz(cid:261)dów lub gruczołów czy obni(cid:298)eniem odporno(cid:286)ci na choroby zaka(cid:296)ne. Hipowitaminozy oraz niedobory pewnych pierwiastków s(cid:261) u dzieci nie- bezpieczniejsze ni(cid:298) u dorosłych. Brak witaminy D u niemowl(cid:261)t powoduje bar- 11 dzo gro(cid:296)n(cid:261) krzywic(cid:266), chorob(cid:266) ogólnoustrojow(cid:261), a niedobory (cid:298)elaza mog(cid:261) być powodem anemii niedobarwliwej, upo(cid:286)ledzaj(cid:261)cej rozwój dziecka. Braku- j(cid:261)ce składniki dostarczyć trzeba dziecku w odpowiednim po(cid:298)ywieniu, szero- ko uwzgl(cid:266)dniaj(cid:261)c w diecie stosowanie ró(cid:298)nych ro(cid:286)lin, przede wszystkim wa- rzyw i owoców, tak(cid:298)e w miar(cid:266) potrzeb ziół. Zioła w niektórych przypadkach stanowi(cid:261) form(cid:266) leczenia dziecka przez tzw. suplementacj(cid:266) (cid:298)ywno(cid:286)ci (uzupełnianie składników po(cid:298)ywienia, których niedobory s(cid:261) obserwowane w organizmie). Na przykład podawanie soku z po- krzywy, bogatego w (cid:298)elazo oraz witamin(cid:266) C (która to witamina czyni (cid:298)elazo lepiej przyswajalnym) dzieciom anemicznym ma na celu usuni(cid:266)cie niedoboru (cid:298)elaza u dziecka. Innym wa(cid:298)nym i zło(cid:298)onym problemem w ziołolecznictwie dzieci(cid:266)cym jest ustalenie dla dziecka odpowiedniej dawki (cid:286)rodka ziołowego. W stosowa- niu terapeutycznym nawet łagodnie działaj(cid:261)cych leków ro(cid:286)linnych nale(cid:298)y uwzgl(cid:266)dnić mas(cid:266) (wag(cid:266)), wiek, stan izyczny dziecka i jego indywidualn(cid:261) wra(cid:298)liwo(cid:286)ć. Nie bez znaczenia jest tak(cid:298)e fakt leczenia dziecka lekami synte- tycznymi lub antybiotykami, których dawk(cid:266) nale(cid:298)y uwzgl(cid:266)dnić w cało(cid:286)cio- wej kuracji. Nawet przygotowuj(cid:261)c popularne herbatki ziołowe, podawane dzieciom jako codzienne napoje, nale(cid:298)y mieć na uwadze odpowiednie dawko- wanie ziół i ich okresow(cid:261) wymian(cid:266), aby nie doprowadzać do przeładowania organizmu dzieci(cid:266)cego zbyt jednostronnym dostarczaniem składników zio- łowych. Poza tym w chorobie, zwłaszcza u małych dzieci, dobór ziół i ich dawk(cid:266) (nawet w przypadku ziół uznawanych za łagodnie działaj(cid:261)ce) nale(cid:298)y konsultować z lekarzem pediatr(cid:261), gdy(cid:298) zioła nie zawsze s(cid:261) bezpieczne. Nie- odpowiednio podane choremu dziecku mog(cid:261) m.in. zaciemnić obraz choroby i jej przebieg, opó(cid:296)nić lub zaniechać podawanie innych leków, czasem spo- wodować skutki uboczne gro(cid:296)ne dla zdrowia, a nawet (cid:298)ycia dziecka. Podanie dziecku cierpi(cid:261)cemu na silne skurczowe bóle brzucha, poł(cid:261)czone z zapar- ciem, ro(cid:286)linnych (cid:286)rodków przeczyszczaj(cid:261)cych z grupy antrachinonów (aloes, senes, kora kruszyny, owoce szakłaku, korzenie rzewienia) lub oleju rycyno- wego, mo(cid:298)e doprowadzić nawet do p(cid:266)kni(cid:266)cia jelita, ostrego zapalenia otrzew- nej, p(cid:266)kni(cid:266)cia zmienionego zapalnie wyrostka robaczkowego i innych stanów zagra(cid:298)aj(cid:261)cych (cid:298)yciu dziecka. Du(cid:298)ej uwagi w stosowaniu kuracji ziołowych u dzieci wymaga sprawa uczule(cid:276), czyli nadwra(cid:298)liwo(cid:286)ci na niektóre składniki ro(cid:286)linne. Alergia nale(cid:298)y obecnie do najpowa(cid:298)niejszych problemów medycznych. Dotyczy oczywi(cid:286)cie nie tylko dzieci. Jednocze(cid:286)nie nale(cid:298)y zdać sobie spraw(cid:266) 12 z faktu, (cid:298)e skłonno(cid:286)ć do uczule(cid:276) rozpoczyna si(cid:266) cz(cid:266)sto wraz z urodzeniem (alergia atopowa), a nawet jeszcze wcze(cid:286)niej, w okresie płodowym. Liczne prace naukowe dotycz(cid:261)ce piel(cid:266)gnacji i leczenia dziecka alergicz- nego zwracaj(cid:261) uwag(cid:266) na konieczno(cid:286)ć rozpoznania alergenów, czyli czynni- ków wywołuj(cid:261)cych uczulenie, a nast(cid:266)pnie eliminacj(cid:266) tych czynników z oto- czenia, tak(cid:298)e z pokarmów i leków dla dzieci. Proilaktyka w alergii obejmuje ju(cid:298) okres płodowy w rozwoju dziecka i ma wykluczać mo(cid:298)liwo(cid:286)ć alergizowania płodu przez matk(cid:266). Stwierdzono bowiem, i(cid:298) po(cid:298)ywienie czy leczenie kobiety ci(cid:266)(cid:298)arnej, nawet leczenie ziołowe, mo(cid:298)e mieć olbrzymie znaczenie w wyst(cid:261)pieniu uczule(cid:276) u narodzonego dziecka. Zwraca si(cid:266) uwag(cid:266), aby podczas ci(cid:261)(cid:298)y zbytnio nie urozmaicać po(cid:298)ywienia ci(cid:266)(cid:298)arnej przez wprowadzanie produktów nowych, obcych dla jej organizmu lub wyra(cid:296)nie j(cid:261) alergizuj(cid:261)cych. Poza tym pokarmy nie powinny być zbyt jed- nostronnie przeładowane okre(cid:286)lonym typem składników np. białkami mleka. Dotyczy to równie(cid:298) po(cid:298)ywienia ro(cid:286)linnego, zawieraj(cid:261)cego nieznane eg- zotyczne owoce, przyprawy lub zioła, które mog(cid:261) być przyczyn(cid:261) wywołania alergii u ci(cid:266)(cid:298)arnej. Tak(cid:298)e u(cid:298)ywanie kosmetyków, (cid:286)rodków piel(cid:266)gnacji ciała (mydeł) czy (cid:286)rodków pior(cid:261)cych powinno wykluczać preparaty alergizuj(cid:261)ce. Najlepiej, aby po(cid:298)ywieniem noworodka był naturalny matczyny pokarm. Pokarm naturalny, poza innymi korzy(cid:286)ciami, dostarcza dziecku kompletu składników przeciwdziałaj(cid:261)cych alergii. Jednak gdy matka sama jest alergicz- k(cid:261), mo(cid:298)e tych składników (głównie kwasu gamma-linolenowego oraz enzymu, który go produkuje) brakować w jej mleku. Wtedy te(cid:298) mo(cid:298)e zachodzić ko- nieczno(cid:286)ć uzupełniania tych substancji w po(cid:298)ywieniu oseska przez dostarcze- nie mu odpowiednich specyików zawieraj(cid:261)cych kwas gamma-linolenowy, np. oleju wiesiołkowego. Wskazane jest tak(cid:298)e, aby karmi(cid:261)ca matka – alergiczka – równie(cid:298) za(cid:298)ywała ten (cid:286)rodek, gdy(cid:298) jego składniki przechodz(cid:261) do pokarmu. W pó(cid:296)niejszym okresie niemowl(cid:266)ctwa, gdy do diety dziecka wprowadza si(cid:266) kolejno nowe produkty, w tym nowe ro(cid:286)liny, nale(cid:298)y zwrócić uwag(cid:266), aby dieta ta była całkowicie bezpieczna dla dzieci (pozostało(cid:286)ci nawozów sztucz- nych, (cid:286)rodków ochrony ro(cid:286)lin lub innych chemicznych zanieczyszcze(cid:276) w po- (cid:298)ywieniu dziecka s(cid:261) niedopuszczalne). Poza tym dieta małych dzieci powin- na być prosta, lecz pełnowarto(cid:286)ciowa, zło(cid:298)ona ze składników u(cid:298)ywanych od wieków w miejscowych pokarmach, aby unikn(cid:261)ć mo(cid:298)liwo(cid:286)ci alergii przez bezustanne stykanie si(cid:266) dziecka z nowymi, nieznanymi składnikami po(cid:298)ywie- nia. Unika si(cid:266) wi(cid:266)c w potrawach dla małych dzieci produktów czy surowców ro(cid:286)linnych mało u(cid:298)ywanych w codziennym po(cid:298)ywieniu rodziny, egzotycz- 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ziołolecznictwo dla dzieci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: