Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 002900 20668009 na godz. na dobę w sumie
Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. - instrukcja postępowania - ebook/pdf
Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. - instrukcja postępowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409728 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przygotowuje pracodawców do zmian przepisów jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków jakie mają pracodawcy na przełomie roku. Można się z niej dowiedzieć m.in.

- ile wyniosą wymiary czasu pracy w 2017 r.,

- jak ustalać plan urlopów na 2017 r.

- jakie obowiązki mają przedsiębiorcy w związku z wprowadzeniem płacy minimalnej dla zleceniobiorców,

- co zmieni się w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

- ile wyniosą odpisy na zfśs w 2017 r.,

- jak oskładkować umowy zlecenie w 2017 r.

- jak rozliczać chorobę pracownika na przełomie roku.

 Publikacja została przygotowana w bardzo praktycznej instrukcyjnej formie, gdzie krok po kroku wskazujemy jak pracodawcy mają się przygotować do zmiany przepisów lub zrealizować dany obowiązek wobec pracowników. Całość została wzbogacona licznymi przykładami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zmiany prZepisów i obowiąZki pracodawców w 2017 r. PRACA ZBIOROWA– InstRukCjA POstęPOWAnIAISBN 978-83-7440-972-8 2Grudzień 2016IFKGrudzień 2016IFK 1.  Sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych .......................... 3 2.  Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2017 r. .............................. 7 3.  Udzielenie urlopu wypoczynkowego do końca roku....................... 11 4. Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników...................... 13 5.   Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi ..... 17 6.  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  ............................. 23 7.  Wpłaty na PFRON ............................................... 27 8.  Deklaracje i informacje roczne PIT ................................... 28 9.    Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe ............................................. 3310.  Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicą........... 3611.    Ustalanie obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy  za ubezpieczonego .............................................. 3812.    Oskładkowanie umów zlecenia w zbiegu tytułów do ubezpieczeń ............ 3913.  Sporządzenie informacji ZUS IWA.................................... 4114.  Ustalenie płatnika zasiłków na 2017 r.................................. 4515.  Choroba na przełomie roku ........................................ 4616.  Minimalna podstawa wymiaru zasiłków w 2017 r.......................... 48SPIS TREŚCI 3Grudzień 2016IFKGrudzień 2016IFKZmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. – instrukcja postępowaniaZmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. – instrukcja postępowaniaOd 1 stycznia 2017 r. zacznie obowiązywać minimalna stawka godzi-nowa w wysokości 13 zł dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Od Nowego Roku trzeba będzie również ewidencjonować godziny pracy osób pracujących na umowy zlecenia i prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To najważniejsze zmiany, jakie zaczną obowią-zywać w 2017 r. w zakresie prawa pracy. Na przełomie roku pracodawcy muszą pamiętać o licznych obowiązkach wobec ZUS, PFRON czy urzędu skarbowego. Do 31 stycznia 2017 r. konieczne będzie złożenie informa-cji ZUS IWA za 2016 r. oraz przekazanie PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-4R i PIT-8AR za 2016 r. Do końca grudnia 2016 r. trzeba sporządzić dla pracowników plan urlopów na 2017 r. oraz rozliczyć się z nimi z urlopu wypoczynkowego należnego za 2016 r. 1. Sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych1.1. Na czym polega obowiązek pracodawcyPracodawca powinien zaplanować z wyprzedzeniem wykorzystanie urlopów wypoczyn-kowych przez pracowników w danym roku kalendarzowym. Jeśli w zakładzie pracy działa związek zawodowy, wówczas pracodawca musi sporządzić plan urlopów. Gdy organizacji związkowej nie ma lub jest, ale wyraziła zgodę na nieprzygotowywanie takiego planu, praco-dawca jest zobowiązany ustalić terminy wypoczynku z poszczególnymi pracownikami. W tym drugim przypadku, choć nie ma konieczności sporządzenia planu urlopów, jest on często przygotowywany przez pracodawców. Zwłaszcza że przy ustalaniu terminów wykorzystania urlopu w porozumieniu z pracownikiem należy stosować zasady obowiązujące przy sporzą-dzaniu planu urlopów (art. 163 § 11 Kodeksu pracy), tj.:■■uwzględniać wnioski pracowników w sprawie terminów urlopów,■■zapewniać normalny tok pracy,■■pomijać urlop na żądanie.Przepisy nie przewidują żadnego konkretnego terminu, do którego powinien być sporzą-dzony plan urlopów na dany rok kalendarzowy. Ze względu jednak na fakt, że najczęściej pracownicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku (art. 153 Kodeksu pracy), należy przyjąć, iż plan urlopów powinien być gotowy i podany do wiado-mości zatrudnionych w grudniu. Jest bowiem możliwe, że już 1 stycznia pracownik będzie korzystał z urlopu (jeżeli 1 stycznia jest dla niego dniem pracy) przysługującego mu w da-nym roku kalendarzowym, a powinien to czynić zgodnie z planem urlopów (art. 163 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy). Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. – instrukcja postępowania4Grudzień 2016IFKGrudzień 2016IFKZ reguły zarówno termin sporządzenia, jak i sposób ustalania oraz ogłaszania planu urlo-pów pracodawca określa w przepisach wewnątrzzakładowych (w układzie zbiorowym pra-cy, regulaminie pracy lub dokumencie o podobnym charakterze, jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do posiadania wskazanych przepisów wewnątrzzakładowych).Nie ma obowiązku sporządzenia planu urlopów na cały rok kalendarzowy. Może on zatem dotyczyć krótszych okresów, np. półrocznych albo kwartalnych.1.2. Instrukcja przygotowania planu urlopówKROK 1. Ustal wymiar urlopu wypoczynkowego dla poszczególnych pracowników Plan urlopów powinien obejmować pełny wymiar urlopu wypoczynkowego przysługują-cego pracownikowi, z wyjątkiem 4 dni urlopu na żądanie. Przy założeniu jednak, że w planie będzie rozpisywany cały urlop, trzeba w nim uwzględnić urlop:■■podstawowy (bieżący) na dany rok kalendarzowy – zasadniczo pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do 20 dni (jeśli jest zatrudniony krócej niż 10 lat) lub 26 dni (jeżeli jego ogólny staż pracy jest dłuższy niż 10 lat) urlopu (art. 154 § 1 Kodeksu pracy), natomiast w przypadku stosunków pracy zawartych na niepełny etat wymiar urlopu ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu;■■zaległy za poprzednie lata – nie ma jednoznacznej interpretacji dotyczącej wprowadzania tych urlopów do planu urlopów; z przepisów nie wynika taki obowiązek, ale z uwagi na organizacyjną funkcję planu oraz nakaz udzielenia do 30 września niewykorzystanych ur-lopów za poprzedni rok w interesie pracodawcy jest zaplanowanie również takich urlopów; pozwoli to we właściwy sposób zorganizować pracę i zapewnić normalne funkcjonowanie firmy, z uwzględnieniem wszystkich urlopowych nieobecności pracowników;■■uzupełniający, do którego pracownik nabywa prawo w trakcie roku kalendarzowego ze względu na swój staż urlopowy (art. 158 Kodeksu pracy);■■dodatkowy, należny na podstawie odrębnych przepisów – np. przysługujący osobie zali-czonej do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności; jeżeli pracownik ma prawo do 10 dni tego urlopu oraz 26 dni podstawowego, wówczas w planie urlopów powinien mieć rozpisane w sumie 32 dni (36 dni – 4 dni na żądanie). Plan urlopów musi obejmować pracowników, którzy w momencie jego sporządzania, np. w grudniu 2016 r., są w pierwszym roku pracy. Chociaż w tym czasie nabywają prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 przysługujących dni urlopu, po przepracowaniu roku, 1 stycznia 2017 r., uzyskują – na ogólnych zasadach – prawo do urlopu, który powinien być zaplanowany, oczywiście pod warunkiem dalszego trwania umo-wy o pracę. Zdaniem części ekspertów prawa pracy pracownicy, którzy będą w danym roku w pierwszym roku pracy, mogą zostać pominięci przy planowaniu urlopów. Przyjmuje się bowiem, że mogą wykorzystywać należny urlop wypoczynkowy sukcesywnie po jego naby-ciu, czyli po każdym miesiącu pracy. Nie ma jednak przeszkód, aby również ich ująć w planie urlopów, ponieważ mogą korzystać z urlopu w wyższym wymiarze, jeżeli zostanie on sku-mulowany po przepracowaniu kilku miesięcy. Jeśli pracownik podejmujący pierwszą pracę jest zatrudniony na umowę terminową (np. na okres próbny, na czas określony), wówczas Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. – instrukcja postępowania5Grudzień 2016IFKGrudzień 2016IFKw planie urlopów pracodawca powinien uwzględnić urlop w wymiarze, jaki przysługuje temu pracownikowi za dany rok, proporcjonalnie do czasu trwania umowy. W przypadku przedłu-żenia umowy terminowej i zwiększenia w związku z tym przysługującego pracownikowi za dany rok wymiaru urlopu pracodawca powinien dokonać korekty planu urlopu i uwzględnić urlop, do którego pracownik nabył prawo.W planie urlopów powinni być ujęci pracownicy, którzy wrócą do pracy po długim okre-sie nieobecności spowodowanej np.: urlopem bezpłatnym, urlopem wychowawczym, prze-szkoleniem wojskowym albo ćwiczeniami wojskowymi, tymczasowym aresztowaniem, od-bywaniem kary pozbawienia wolności oraz nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy. Nie ma natomiast konieczności uwzględniania zatrudnionych, którzy nie będą wykonywali pracy w danym roku ze względu np. na korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem. KROK 2. Poproś pracowników o podanie terminów, w których chcieliby korzystać z ur-lopu w 2017 r. Podstawą tworzenia planu urlopów są wnioski pracowników wskazujące terminy, w któ-rych zamierzają oni zrealizować swoje prawa urlopowe. Pracodawca nie jest nimi związany, co oznacza, że bierze je pod uwagę, o ile nie będą kolidowały z normalnym funkcjonowaniem firmy, które pracodawca jest zobowiązany zapewnić. W niektórych przypadkach nie ma jednak możliwości pominięcia propozycji zatrudnio-nego. Chodzi o wniosek złożony przez pracownicę, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (wyrok SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00, OSNP 2003/14/336). Obowiązek udziele-nia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika dotyczy również pracownika-ojca wy-chowującego dziecko, korzystającego z urlopu macierzyńskiego (także urlopu ojcowskie-go), jeżeli zamierza skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po tym urlopie (art. 163 § 3 Kodeksu pracy). Zasadę tę stosuje się także w przypadku pracownicy czy pracownika wracających do pracy po urlopie rodzicielskim albo urlopie na warunkach ur-lopu macierzyńskiego.Jeżeli pracodawca zatrudnia młodocianych uczęszczających do szkoły, jest zobowiązany udzielić im urlopu w okresie ferii szkolnych, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w planie urlopów (art. 205 § 3 Kodeksu pracy).KROK 3. Przygotuj plan urlopów, uwzględniając co najmniej 14-dniowe okresy wypoczynkuZnając preferencje terminowe pracowników, pracodawca może przystąpić do sporzą-dzenia planu urlopów. Jest on zobowiązany zadbać o to, by rozpisane urlopy nie zakłóciły normalnego toku pracy. PrZykładPracodawca planuje uruchomienie nowej linii produkcyjnej we wrześniu 2017 r. Może zatem odmówić osobom zatrudnionym w dziale produkcji oraz innym pracownikom związanym z procesem uruchomienia nowej linii produkcyjnej udzielenia urlopów wypo-czynkowych w okresie lipiec–wrzesień 2017 r. Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. – instrukcja postępowania6Grudzień 2016IFKGrudzień 2016IFKZasadniczo pracodawca powinien udzielać pracownikom przysługujących im urlopów wypoczynkowych jednorazowo i tak też je ujmować w planie urlopów (art. 152 § 1 Kodeksu pracy). Jednak z reguły pracownicy korzystają z możliwości dzielenia urlopu na części. W efekcie pracodawca, jeśli nie koliduje to z normalnym tokiem pracy firmy, zapisuje każdą z tych części w planie urlopowym. Musi jednak pamiętać o zasadzie, aby jedna z nich trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Planując 14 nieprzerwanych dni wypoczynku należy uwzględnić w tym wymiarze nie tylko dni urlopu, ale również dni wolne np. z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Jeśli jednak pracodawca nie spełni tego wymogu, nie grożą mu żadne sankcje. Nie jest to bowiem wykroczenie, za które może być wymierzona grzywna od 1000 zł do 30 000 zł. Inspektor pracy może jedynie wydać ustne polecenie lub skierować pisemne wystąpienie o właściwe udzielanie urlopu wypoczynkowego. Jeśli jednak pracodawca będzie złośliwie lub uporczywie naruszał prawa pracownika wynikające ze sto-sunku pracy, w tym nie będzie udzielał urlopu w części obejmującej co najmniej 14 dni kalen-darzowych, narazi się na odpowiedzialność karną, za którą przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat (art. 218 § 1a Kodeksu karnego). KROK 4. Podaj plan urlopów do wiadomości pracownikówPrzygotowany plan urlopów pracodawca podaje do wiadomości pracowników w sposób u niego przyjęty (art. 163 § 2 Kodeksu pracy). Może to uczynić np. przez wywieszenie informa-cji na tablicy ogłoszeń, pocztą elektroniczną, zamieszczenie w intranecie. Nie ma natomiast obowiązku doręczania planu każdemu pracownikowi z osobna. Sąd Najwyższy w uchwale z 6 marca 1980 r. (V PZP 7/79, OSNC 1980/7–8/132) uznał, że:(...) nie jest konieczne oddzielne zawiadomienie pracownika o terminie urlopu wypo-czynkowego, jeżeli plan urlopu został podany do wiadomości pracownika w sposób przyjęty w zakładzie pracy co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem urlopu.Przepisy nie określają wzoru planu urlopów, dlatego pracodawca może go sporządzić w dowolnej formie.Przykładowy wzór planu urlopów……..........................................…………………………… (nazwa firmy)Plan urlopów wypoczynkowych na 2017 r.Imię i nazwisko pracownikaDział/wydział/biuro (w zależności od struktury organizacyjnej)Liczba dni przysługującego urlopuPlanowane terminy wykorzystania urlopu Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany przepisów i obowiązki pracodawców w 2017 r. - instrukcja postępowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: