Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 010057 20262528 na godz. na dobę w sumie
Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne - ebook/pdf
Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-3903-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Kluczowym orężem w walce z oszustwami podatkowymi jest mechanizm odwrotnego obciążenia. Od 1 lipca 2015 r. będzie on miał zastosowanie do znacznie szerszej grupy towarów, a co za tym idzie – także do przedsiębiorców nimi handlujących. Oprócz tych zmian wprowadzono zasadę, że podatnicy sprzedający towary wrażliwe muszą składać informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca. Nowelizacja podwyższa także wysokość kwoty kaucji gwarancyjnej, której wpłata wyłącza odpowiedzialność solidarną, a także nakłada (od 1 stycznia 2016 r.) 23% stawkę VAT na sprzęt przeciwpożarowy. W tej publikacji znajdą Państwo omówienie najważniejszych zmian z 2015 r. 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku wyjaśnienia praktyczne ZMIANY VAT §§2015 7 5 M O U cena 49,90 zł Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT• Najnowsze zmiany w VAT• Praktyczne skutki wprowadzanych zmian• Gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów Zamów na www.serwisvat.wip.pllub pod nr tel. 22 518 29 29 ZMIANY VAT 2015 wyjaśnienia praktyczne Omówienie zmian obowiązujących od 1 stycznia i 1 lipca 2015 roku Autor: Praca zbiorowa Redaktor: Rafał Kuciński Wydawca: Natalia Gowin Korekta: Zespół Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-3903-7 Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk 05-071 Sulejówek, ul. Konopnickiej 46 Druk: Miller Druk sp. z o.o. Książka „Zmiany VAT 2015 – wyjaśnienia praktyczne” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce bez zgody wydawcy jest zabroniony. Za- kaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z sie- dzibą w Warszawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych pro- duktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wie- dzy i zgody innym podmiotom. SPIS TREŚCI Wstęp .............................................................................................................. 5 Rozdział I. Odwrotne obciążenie ............................................................. Zmiany w mechanizmie odwrotnego obciążenia ................................. Zmieniona lista towarów wrażliwych .................................................... Rozdział II. Kaucje gwarancyjne .............................................................. Oprocentowanie kaucji .............................................................................. Rozdział III. Informacje podsumowujące .............................................. Rozdział IV. Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika ........ Wykładnia NSA .......................................................................................... Zmiany w zakresie prewspółczynnika .................................................. Ustalenie prawa do odliczenia podatku ................................................. Przewidywany wpływ zmian na podatników ...................................... Przedsiębiorcy nie będą musieli odliczać VAT od aut na podstawie prewspółczynnika ............................................................. Ograniczenia w odliczaniu VAT od samochodów ................................ Stosowanie prewspółczynnika jest ograniczone ................................... Poprawki Senatu ........................................................................................ Ważna jest interpretacja nowych przepisów .......................................... Dwustopniowy mechanizm kalkulacji ................................................... Rozdział V. Pozostałe zmiany ................................................................... Zmiana zakresu wykorzystania zakupionych towarów i usług ......... Nowe zasady stosowania ulgi na złe długi ............................................ Podmioty powiązane ................................................................................ Zmiany doprecyzowujące ......................................................................... 7 7 9 10 10 12 18 19 20 20 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 28 28 Rozdział VI. Zmiana miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w wyjaśnieniach MF ................................................................................... Państwo członkowskie identyfikacji ...................................................... Rejestracja .................................................................................................... E-deklaracja VAT ........................................................................................ Korekta deklaracji ...................................................................................... Płatności ...................................................................................................... Ewidencja .................................................................................................... Aktualizacja ................................................................................................ Wyrejestrowanie ........................................................................................ Okres „kwarantanny” ............................................................................... Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych ............................................ 30 32 34 36 39 39 41 41 42 45 47 4 Zmiany VAT 2015 – wyjaśnienia praktyczne WSTĘP Podstawowym celem, jaki przyświeca obowiązującym od 1 lipca 2015 r. zmianom, jest większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi w VAT. Działania takie przyjmują często formę zorganizowaną (np. trans- akcje karuzelowe), w której istotnym elementem jest wykorzystywanie tzw. słupów (podmiotów zazwyczaj nieposiadających majątku, które nie rozli- czają podatku). Polegają one na tworzeniu łańcuchów transakcji, aby na ich końcu wyłudzić VAT i zniknąć. Kluczowym orężem w walce z tym proce- derem jest mechanizm odwrotnego obciążenia. Od 1 lipca 2015 r. będzie on miał zastosowanie do znacznie szerszej gru- py towarów, a co za tym idzie – także do przedsiębiorców nimi handlują- cych. Oprócz tych zmian wprowadzono zasadę, że podatnicy sprzedający towary wrażliwe muszą składać informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrot- nym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca. Nowelizacja podwyższa także wysokość kwoty kaucji gwarancyjnej, której wpłata wyłącza odpowiedzialność solidarną, a także nakłada (od 1 stycz- nia 2016 r.) 23 stawkę VAT na sprzęt przeciwpożarowy. Także 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie niezmiernie istotna zmiana art. 86 ustawy o VAT. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli podatnik wykonywać bę- dzie równocześnie działalność podlegającą VAT (tj. opodatkowaną lub zwol- nioną z podatku) oraz działalność niepodlegającą takiemu opodatkowaniu (tzn. nienależącą do zakresu stosowania dyrektywy 2006/112/WE) – będzie odliczał VAT na podstawie obliczonego prewspółczynnika. Życzę ciekawej lektury Rafał Kuciński 5 ROZDZIAŁ I ODWROTNE OBCIĄŻENIE Mechanizm reverse charge (odwrotne obciążenie) polega na tym, że to nabywca będący podatnikiem, a nie dostawca rozlicza VAT. Instytucja ta została uregulowana w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. W związku z ros- nącą skalą oszustw ustawodawca postanowił objąć tym mechanizmem ko- lejne towary, na co pozwala zmodyfikowany załącznik nr 13. Obowiązująca od 1 lipca 2015 r. nowelizacja rozszerza stosowanie me- chanizmu odwrotnego obciążenia do obrotu niektórymi postaciami złota (np. złoto w postaci surowca lub półproduktu), wyrobami ze stali. Ponadto rozszerzono ten mechanizm także na niektóre kategorie elektroniki. Oka- zało się bowiem, że również ta branża jest mocno narażona na oszustwa podatkowe. Zmiany w mechanizmie odwrotnego obciążenia W konsekwencji mechanizmem odwrotnego obciążenia objęto kompu- tery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy (obejmujące również urządzenia występujące pod nazwami: palmptop, netbook, minibook, de- sktop, ultrabook itp.). Regulacja ta nie obejmuje natomiast towarów, takich jak np. przenośne terminale umożliwiające odczytywanie kodów kresko- wych. Mechanizmem zostały objęte też telefony komórkowe, smartfony, a także konsole do gier. Co istotne, stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia zostało za- wężone tylko do sytuacji, gdy nabywcą towarów jest podatnik VAT czyn- ny. Resort finansów tłumaczy to tym, że stosowanie mechanizmu wobec wszystkich podatników nie jest konieczne z punktu widzenia proporcjo- nalności tego szczególnego środka przeciwdziałania oszustwom w VAT. 7 Weryfikację statusu nabywcy umożliwi baza online, dzięki której będzie można potwierdzić status podatników. Ministerstwo Finansów wprowadzi- ło ponadto limit kwotowy, po przekroczeniu którego znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Dotyczyć on będzie dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy. Mechanizm uru- chamia się, jeśli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodar- czo transakcji obejmującej te towary netto przekroczy 20.000 zł. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa wyżej, uznaje się transakcję obejmującą umowę, jeżeli w jej ramach występuje jedna lub wię- cej dostaw towarów, nawet jeśli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest jedna lub więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Dotyczy to również transakcji obejmującej więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warun- ków zwykle występujących w obrocie takimi towarami. Dotyczy to nastę- pujących towarów:   przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o ma- sie = 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy;   telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony;   konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem te- lewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wy- łączeniem części i akcesoriów. Co ważne, sprzedawca nie jest obowiązany do rozliczenia podatku w trans- akcji obejmującej odwrotne obciążenie dostaw telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i konsol do gier wideo w sytuacji, gdy niepra- widłowe zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia było wynikiem nieuczciwych działań nabywcy. Zapis ten ma na celu zapewnienie ochrony sprzedawcy dokonującemu dostawy towarów wymienionych w poz. 28–28c załącznika nr 11 ustawy o VAT (objętych mechanizmem odwrotnego obcią- żenia w przypadku przekroczenia limitu wartości transakcji w wysokości 20.000 zł), w sytuacji gdy na skutek działania nabywcy tych towarów po- datek nie został prawidłowo rozliczony. W przypadku gdy sprzedawca podejmie wszelkie niezbędne i dostęp- ne mu środki, aby zapewnić prawidłowe rozliczenie podatku (w szczegól- ności związane ze sprawdzeniem statusu nabywcy), nieprawidłowe zaś 8 Zmiany VAT 2015 – wyjaśnienia praktyczne Odwrotne obciążenie zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia wynikać będzie (co zostanie stwierdzone już po dokonaniu dostawy) z celowego nieuczciwego działania nabywcy, o którym sprzedawca, przy zachowaniu należytej sta- ranności, nie wiedział lub nie mógł wiedzieć, sprzedawca ten nie jest zobo- wiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu tej transakcji. Dodatkowym, niezbędnym warunkiem uwolnienia się sprzedawcy od obowiązku rozliczenia podatku jest przyjęcie należności z tytułu przed- miotowej transakcji w formie innej niż gotówkowa, tak aby możliwa była identyfikacja składającego zlecenie płatnicze. W sytuacji gdy zaistnieją te okoliczności, sprzedawca nie ma obowiązku rozliczenia podatku od przed- miotowej transakcji. Powinność ta ciąży na nabywcy towarów. Zmieniona lista towarów wrażliwych Przepisy rozszerzają ponadto listę towarów wrażliwych (załącznik nr 13 do ustawy o VAT) m.in.: o dostawy cyfrowych aparatów fotograficznych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, srebro i platynę w posta- ci surowca lub półproduktu, natomiast wyłączają złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej w związku z obję- ciem go odwrotnym obciążeniem. Trzeba pamiętać, że w handlu towarami wrażliwymi obowiązuje insty- tucja solidarnej odpowiedzialności, którą od 1 października 2013 r. wpro- wadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027). Solidarna odpowiedzialność polega na tym, że podatnik, na rzecz którego dokona- no dostawy towarów wrażliwych, odpowiada solidarnie wraz z podmio- tem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. W niektórych przypadkach jest możliwe wyłączenie stosowania odpowiedzialności na- bywcy. Przykładowo, gdy klient kupi towar od sprzedawcy, który znalazł się w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zmiany VAT 2015 - wyjaśnienia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: